Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Контрольная->Экономика (другое)->Контрольная работа — «Екологічна стандартизація і паспортизація»

Контрольная работа — «Екологічна стандартизація і паспортизація»

Вид работы: контрольная работа

Дисциплина: економіка природокористування

Тема: Екологічна стандартизація і паспортизація

(Экологическая стандартизация и паспортизация)

Объем: 29 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

1.1. Визначення та сутність екологічної стандартизації

1.2. Екологічна стандартизація як умова інтеграції України в міжнародні структури

РОЗДІЛ 2 ЕКОЛОГІЧНА ПАСПОРТИЗАЦІЯ: ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

2.1. Екологічна паспортизація, сутність та основні характеристики…

2.2. Розробка моделі побудови єдиного інформаційного простору для вирішення завдань автоматизованої технології ведення екологічних паспортів

ВИСНОВКИ

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” /Відомості ВРУ, 1991, №41.

2. ДСТУ ISO-97 “Система управління навколишнім середовищем. Склад та опис елементів і настанови щодо їх застосування”.

3. Энергетика и окружающая середа http://energomenedgment.com.ua

4. Положення про державну систему моніторингу довкілля. Затверджено постановою Кабінету міністрів України від 30 березня 1998 р. №391.

5. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка. — К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2005. - 848 с.

6. Данченко А.Л. Використання сучасних геоінформаційних систем в практиці управління регіоном/ Зорін С.В., Олійник Т.І., Козлітін В.Є., Серединін Є.С., Трокоз В.А. // Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2006.- Т. 19(58).- №2.- С. 11-15.

7. Постанова ВРУ “Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 2006-2008 роки” // http://www.menr.gov.ua.

8. Ланських Є.В., Корнелюк Н.М. Система екологічного моніторингу – основа екологічної безпеки держави // Вісник ЧДТУ. - 2007. - №3-4. - С. 20-22.

9. Блінова Н.К. Екологічна стандартизація і сертифікація: Навч. посібник./Мохонько В.І., Саломахіна C.O. Суворін О.В. Луганськ: Вид-во СНУ ім. В Даля, 2009. 128 с.

10. Зорін С.В., Картавцев О.М., Ковнацький П.С. Досвід розробки еколого-географічної бази даних об’єктів природно-заповідного фонду міста Києва //Вчені записки ТНУ. Серія: Географія, 2004. – Т. 17 (56). - № 2. – С. 27 – 33.

11. Карпенко С.А., Ефимов С.А. Геоинформационная паспортизация объектов территориального управления. - Симферополь: Таврия Плюс, 2002.- 185 с.

12. Клименко М. О., Скрипчук П. М. Метрологія, стандартизація і сертифікація в екології: Підручник.– К.: Вид. центр “Академія”, 2006.– 368 с.

13. Мельник Л. Г. Екологічна економіка: Підручник.– 2-ге вид., випр. і доп.– Суми: ВТД “Університетська книга”, 2003.– 348 с.

14. Шаповал М. І. Менеджмент якості: Підручник.– К.: Знання, 2006.– 471 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Анализ коммерческого банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг»»
Курсовая — «Моделі і методи аналізу економічної дінаміки»
Курсовая — «Міжнародний поділ праці: поняття, типи, форми»

Заказать контрольную