Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Контрольная->Экономика предприятия->Контрольная работа — «Аналіз підприємства ТОВ «Штефан»»

Контрольная работа — «Аналіз підприємства ТОВ «Штефан»»

Вид работы: контрольная работа

Дисциплина: економіка підприємства

Тема: Аналіз підприємства ТОВ «Штефан»

(Анализ предприятия ООО «Штефан»)

Объем: 48 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

1. Вивчення характеристики підприємства

2. Ознайомлення з бізнес-планом підприємства

3. Вивчення і аналіз організаційної структури управління підприємством

4. Дослідження системи менеджменту підприємства

5. Аналіз робочою дня керівника

6. Складання схем комунікаційних зв'язків підрозділів підприємства

7. Участь у засіданнях керівництва або зборах колективу, аналіз їх організації і ролі у прийнятті управлінських рішень

8. Характеристика інформаційного забезпечення діяльності керівника

9. Ознайомлення з правовим забезпеченням управлінської діяльності підприємства

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТКИ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Конституція України -К.: Преса України, 1997. - 80 с.
  2. Господарський кодекс України. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 304 с.
  3. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. – 4-е изд., доп. И перераб.  – М.: Финансы и статистика, 2003. – 368 с.
  4. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна.-5-е изд. доп. и перераб.-М.: Институт новой экономики, 2002.-1280 с.
  5. Економіка підприємства. Підручник (за редакцією Покропивного С.Ф.) - К.: Хвиля - Прес, 2002 р.  – 306 с.
  6. Ефимова О.В. Финансовый анализ. - М.: Бухгалтерский учет, 2003. – 423 с.
  7. Минько С.И. Финансовый учет на предприятиях. - Ростов-на-Дону: изд. "Феникс", 2004. – 267 с.
  8. Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н.. Математические методы в економике. - М: ДИС, - 2005. – 174 с.
  9. Заруба О.Д. Основи фінансового аналізу та менеджменту: Навчал.посіб. – М-во освіти України та ін. – К., 2002. – 276 с.

10. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. — 2-ге вид., стереотип. — К.: МАУП, 2001. - 152 с.:

11. Кириленко О.П. Фінанси. -Тернопіль, 2004. - 165 с.

12. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. – 2-е изд.; - М., 2002. - 241 с.

13. Ковалев В.В. Финансовый анализ. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 386 с.

14. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом, выбор инвестиций, анализ отчетности. -М.: Финансы й статистика, 2003. – 263 с.

15. Криворучко М.И., Петровський В.В. Облік та аналіз фінансових активів. – К: “Феникс”, - 2004. – 269 с.

16. Мочерний С. В., Довбенко М. В. Економічна теорія: Підручник. — К.: Видавничий центр «Академія», 2004. — 856 с.

17. Негашев Е.В. Анализ финансов предприятия в условиях рынка. – М.: Высшая школа, 2003. – 307 с.

18. Опарін В.М. Фінанси. -К, 2003. -164 с.

19. Павлова Л.П. Финансовый менеджмент. - М.: ИНФРА-М, 2002 . – 196 с.

20. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Стратегія,  організація, ефективність. Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2002 р. – 233 с.

21. Румянцева З.П., Саломатин Н.А. и др. Менеджмент организации. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 226 с.

22. Русак Н.А. Стражев В.И., Мигун О.Ф. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности. / Под ред. Стражева В.И. - Миснк: Вышэйшая школа, 2002. – 267 с.

23. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - Минск: ИП "Экоперспектива", 2002. – 189 с.

24. Справочник финансиста предприятия. - М.: ИНФРА-М, 2003. – 312 с.

25. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. К:”А.С.К.”, 2001. – 348 с.

26. Формування механізму управління прибутком підприємства : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / О.М. Отпущєннікова; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2005. — 17 с. — укp.

27. Якість прибутку та його вплив на сталий розвиток торговельного підприємства : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.05 / О.В. Хістєва; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2006. — 17 с. — укp.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Прибуток підприємства та шляхи його підвищення (ТОВ «ГрандВестКомпани»)»
Диплом — «Розробка та обґрунтування стратегії економічного зростання компанії» на прикладі компанії «Приватне підприємство
Диплом — «Підвищення ефективності управління операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю підприємства на прикладі Дніпропетровських магістральних електричних мереж»

Заказать контрольную