Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Контрольная->Прочее->Индивидуальная работа — Оцінка конкурентоспроможності підприємства

Индивидуальная работа — Оцінка конкурентоспроможності підприємства

Вид работы: индивидуальная работа

Дисциплина: Управління конкурентоспроможністю підприємств

Тема: Оцінка конкурентоспроможності підприємства

(Оценка конкурентоспособности предприятия)

Объем: 46 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский
 

Содержание

А. Характеристика міжнародної конкурентоспроможності продукції і послуг підприємства

Б. Характеристика конкурентного середовища підприємства

1. Чинники конкурентоспроможності

2. Стисла характеристика споживачів

3. Характеристика ринку

4. Аналіз конкурентів

5. Сутність інтенсивності конкуренції

6. Конкурентна карта ринку та карта стратегічних груп

В. Аналіз конкурентних переваг підприємства

1. Конкурентні переваги досліджуваного підприємства і його конкурентів

2. Оцінка рівня міжнародної конкурентоспроможності підприємства

Г. Характеристика конкурентних стратегій підприємства на міжнародних ринках

1. Складові стратегії забезпечення конкурентоспроможності

2.SWOT –аналіз та пропозиції розвитку стратегії

Д. Характеристика системи управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства

 

Список літератури

  1. Кузьмін О.Є. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства : підручник / О.Є. Кузьмін, Н.І. Горбаль. – Львів : Вид-во "Компакт-ЛВ", 2005. – 188 с.
  2. Піддубний І.О. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства : навч.посібн. / І.О. Піддубний, А.І. Піддубна. – Х. : Вид-во ІНЖЕК, 2004. – 240 с.
  3. Шинкаренко В.Г. Управление конкурентоспособностью предприятия / В.Г. Шинкаренко, А.С. Бондаренко. – Харьков : Изд-во ХНАДУ, 2003. – 186 с.
  4. Воронкова А.Э. Стратегическое управление конкурентоспособным потенціалом предприятия: диагностика и организация : монография. – 2-е изд. – Луганск : ВНУ им. В. Даля, 2004. – 315 с.
  5. Кузьмін О.Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту /  О.Є.  Кузьмін, О.Г. Мельник. – Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2003. – 352 с.
  6. Джонсон Р.А. Комплексне управління конкурентоспроможністю американських виробників : навч. посібн. – К. : Вид-во "Бліц-Інформ", 2003. – 592 с.
  7. Довбуш Р.А. Управління конкурентоспроможністю підприємств :  підручник /  Р.А. Довбуш, А.Л. Зозуля. – Х. : Вид-во "Основа", 2003. – 250 с.
  8. Дікань В.Л. Управління конкурентоспроможністю корпорацій в Європі : підручник / В.Л. Дікань, В.І. Савчук. – К. : Вид-во "Знання", 2004. – 207 с.
  9. Ухачевич Я.П. Розвиток і формування адаптивних систем управління конкурентоспроможністю продукції промислових підприємств / Я.П. Ухачевич // Менеджмент та підприємництво в Україні. – Л. : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 1999. – 256 с.

10. Горбаль Н.И., Романишин С.Б. Система управления конкурентоспособностью предприятия, Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. ? Вип. 20.12,  - с.112-117

11. Дименко Р. А. Теорія цінностей конкурентних переваг у системі конкурентоспроможності підприємств [Текст] / Р. А. Дименко // Вісник національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні. ? 2007. ? № 599. ? С. 23–31.

12. Драган О. І. Конкурентоспроможність підприємства в умовах технологічної конкуренції: методологічний аспект [Текст] / О. І. Драган // Економіка ринкових відносин. – 2008. – № 1. – С. 55–59.

13. Лісовська Л. С. Сучасна парадигма конкурентоспроможності підприємства  / Л. С. Лісовська, Л. В. Іванець // Вісник національного університету «Львівська політехніка». ? 2009. ? С. 143–149.

14. Позаченюк Е. А. Ноосферное развитие: современные тенденции [Текст] / Е. А. Позаченюк // Екологічний вісник. ? 2008. ? № 3. ? С. 6–10.

15. Фещенко В. П. Управління природокористуванням промислових підприємств на принципах сталого розвитку [Текст] : автореф. дис.  на здобуття  наук.  ступеня канд. екон. наук :  спец. 08.00.04 / В. П. Фещенко. ? К., 2009. ? 20 с.

16. Фатхутдинов Р. А. Управление конкурентоспособностью организации : учебник  / Р. А. Фатхутдинов. ? М. : Маркет ДС, 2008. – 432 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Інноваційні підходи в організації слухання музик на уроках в ЗОШ (на прикладі уроків музичного мистецтва у 7 класі ЗОШ)»
Курсовая — «Лизинг воздушных судов в управленческих решениях»
Диплом — «Специфіка новиннєвої політики державного телеканалу на сучасному етапі»

Заказать контрольную