Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Контрольная->Менеджмент->Индивидуальная работа — «Стратегічний аналіз підприємства»

Индивидуальная работа — «Стратегічний аналіз підприємства»

Вид работы: индивидуальная работа

Дисциплина: стратегічний менеджмент

Тема: Стратегічний аналіз підприємства

Объем: 54 стр + додатки

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

1. Висновки щодо стану діяльності підприємства

2. Аналіз внутрішнього середовища підприємства

3. Аналіз проміжного середовища (характеристика галузі)

3.1. Характеристика галузі

3.2. Аналіз стратегічних груп конкурентів

3.3. Ключові фактори успіху конкурентів

4. Аналіз зовнішнього середовища непрямого впливу

5. Стратегічний баланс ( SWOТ-аналізу)

6. Місія підприємства та його генеральна мета

7. Аналіз асортименту продукції підприємства для визначення товарної стратегії

Список використаної літератури

Додаток 1

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авиационные двигатели будущего [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.events.ato.ru/upload/papers/229_27_Rolls_Royce_Vladimir_Raschupkin.pdf.

2. Авіаційні двигуни [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ivchenkoprogress.com/welcome.do?id=148.

3. Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: Навчальний посібник для студентів ВУЗів / О.Я. Базілінська. – К.: ЦУЛ, 2009. – 328 с.

4. Балабанова Л.Б. Маркетинг: підручник. – 2-ге видання перероблене і доповнене. - К: Знання-Прес, 2004. – 645 с.

5. Бутенко Н.В. Основи маркетингу: Навчальний посібник. - К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. - 140 с.

6. Голубкова Е.Н. Маркетинговые коммуникации. – М. : Изд-во "Питер". – 2010. – 324 с.

7. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А.Белюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток; за ред. Акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – К.: КИЄУ, 2006. – 540 с.

8. История [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ivchenko-progress.com/.4. Набок І.І. Ціноутворення на інноваційний продукт машинобудівного виробництва: автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 / І.І. Набок; Класич. приват.ун-т. – Запоріжжя, 2008. – 20 с.

9. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Підручник. – К.: КНЕУ, 2011. – 240 с.

10. Куреда Н.М., Литвиненко Є.С. Напрями конкурентної боротьби на світовому ринку авіаційних двигунів// Режим доступа: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dtr_ep/2011_5/files/EC511_36.pdf

11. Обзор рынка российских авиадвигателей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.advisers.ru/file/advisers/dvigat.pdf.

12. Планування діяльності підприємства: Навч. – метод. Посібник для самостійного вивчення дисц. /М.А. Бєлов, Н.М. Євдокимова, В.Є.Москалюк та ін./За заг. ред. В.Є.Москалюка. – К.: КНЕУ, 2008. – 252 с.

13. Примак Т.О. Маркетингові комунікації в системі управління підпрємством: (Монографія) / К.: ТОВ «Експерт ЛТД», 2009. – 387с. – Бібліогр.: с.375-381.

14. Сертификация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ivchenkoprogress. com/welcome.do?id=12.

15. Старостіна А.О., Черваньов Д.М., Зозульов О.В. Маркетинг: Навч. посіб. К.: Знання – Прес, 2002. – 191 с.

16. Филиппенко Е. Двигатели прогресса [Электронный ресурс] / Е. Филиппенко. – Режим доступа: http://www.epr-magazine. ru/business/otrasl_obzor/progdiv

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Инновационный проект развития гостиницы»
Курсовая — «Менеджерский анализ организации» на примере гипотетического кафе «Весна»
Реферат — «Зарубіжний та вітчизняний досвід використання систем участі персоналу у прибутках»

Заказать контрольную