Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Контрольная->Право->Контрольная работа — «Романо-германська правова система»

Контрольная работа — «Романо-германська правова система»

Вид работы: контрольная работа

Дисциплина: теорія держави і права

Тема:  Романо-германська правова система

(Романо-германская правовая система)

Объем: 41 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ

РОЗДІЛ 2. ІСТОРИЧНЕ ФОРМУВАННЯ РОМАНО – ЕРМАНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ

РОЗДІЛ 3. ДЖЕРЕЛА ПРАВА РОМАНО – ГЕРМАНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ

3.1. Закон – єдине джерело права в країнах романо – германської правової системи

3.2. Звичай

3.3. Судова практика

РОЗДІЛ 4. СТРУКТУРА  ПРАВА РОМАНО – ГЕРМАНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ

4.1. Публічне і приватне право

4.2. Цивільне право і торгове право

4.3. Зобов'язальне право

РОЗДІЛ 5. ПОНЯТТЯ НОРМИ ПРАВА В РОМАНО – ГЕРМАНСЬКІЙ СИСТЕМІ ПРАВА

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Бандурка О., Пушкін О. А., Зайцев Л. Правові системи світу // Право України. - 2001. - №11
  2. Бутенко А.П. Правовые системы // Государство и право. 2005. № 7.
  3. Загальна теорія держави і права: [Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. освіти] / [Цвік М.В., Ткаченко В.Д., Богачова Л.Л. та ін.]; За ред. М.В.Цвіка та ін.; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. -Х.: Право, 2002. - 427 c. 
  4. Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навч. посіб. / Юрид. ін-т Терноп. акад. нар. госп-ва. - 3-є вид., змін. й допов. - Тернопіль: Карт-бланш, 2006. - 243 с. 
  5. Теория государства и права . – К., 2008. – 376с.
  6. Общая теория государства и права. Акад.курс в 2-х тт. / Отв. ред. М.Н. Марченко. –М., 2003. т.1.
  7. Венгеров В.І., Теория государства. К.–2002, 416с;. 
  8. Общая теория государства и права / Под ред. В.В. Лазарева. – Изд. 3-е. – М., 2004. – 520с.
  9. Опришко В.  Романо – германська правова система// Право України. 2003., с.54 

10. Політологія: Посібник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. –К.: Видавничий центр “Академія”, 2004. –368 с. 

11. Правознавство: Підручник / За ред. В. В. Копєйчикова А. М. Колодія. -К: Юрінком Інтер, 2004. - 752 с. 

12. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. -Харків: Консум, 2001. - 656 с.

13. Теория государства и права / Под ред. С.С.Алексеева. - М., 2006., с.411

14. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688 с. 

15. Теория государства и права: Учеб. для юрид. вузов и фак. / [Алексеев С.С., Архипов С.И., Корельский В.М. и др.; Отв. ред.: В.М.Корельский, В.Д.Перевалов]. -М.: ИНФРА-М: НОРМА, 2005. — 558 с. 

16. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. -М.: Юристъ, 2005. - 626 с. 

17. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. Хрестоматия, -М. 2003., с.512

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Договор аренды и его виды»
Курсовая — «Формування й розвиток визначення поняття злочину в історії кримінального права»
Реферат — «Корпоративне право Китаю»

Заказать контрольную