Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Контрольная->Туризм->Индивидуальная работа — «Проблема розвитку туризму в Одеській області»

Индивидуальная работа — «Проблема розвитку туризму в Одеській області»

Вид работы: индивидуальная научно-исследовательская работа

Дисциплина: Проблемный семинар

Тема: Проблема розвитку туризму в Одеській області

Объем: 49 стр + додатки

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В ОДЕСЬКОМУ РЕГІОНІ

1.1 Туризм як галузь економіки регіону

1.2 Методи державного регулювання туризму

Висновок до 1-го розділу

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

2.1 Аналіз рівня та динаміки розвитку туризму

2.2 Визначення потенціалу туризму та рівні його використання

Висновок до 2-го розділу

РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

3.1 Заходи щодо підвищення рівня туризму

3.2 Прогноз основних показників  розвитку туризму

Висновок до 3-го розділу

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Конституція України. – К.: Просвіта, 1996. – 80 с.
 2. Про туризм: Закон України від 15 верес. 1995 р. № 324/95 – Режим доступу: http:// www rada.gov.ua.
 3. Про основні напрями розвитку туризму в Україні до 2010 року: Указ Президента України від 10 серп. 1999 р. № 973 /99. – Режим доступу: http:// www rada.gov.ua.
 4. Про підтримку розвитку туризму в Україні: Указ Президента України від 2 берез. 2001 року № 127 /2001. – Режим доступу: http:// www rada.gov.ua.
 5. Про Національну раду з питань туризму: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 берез. 1996 р. // Зібрання Постанов Уряду України. – 1996. – № 8. – Ст. 261.
 6. Концепція розвитку туризму в м. Одесі на 2007-2015 роки: Рішення Одеської міської ради № 1395-V від 4 лип. 2007 р. – Режим доступу: www.odessa.ua/ua/council/.
  • Агафонова Л.Г. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: Ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навч. посібник /            Л.Г. Агафонова, О.Є. Агафонова – К.: Знання України, 2009. – 358 с.
  • Александрова А.Ю. Структура туристского рынка /                        А.Ю. Александрова – М.: Пресс-Соло, 2007. – 384 с.
  • Балабанов И.Т. Экономика туризма: Учеб. пособие. / И.Т. Балабанов, А.И. Балабанов. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 176 с.
  • Безносюк В.Д. Туризм і його місце в соціально-економічному розвитку України / В.Д. Безносюк // Регіональна економіка. – 2011. – № 1. – С. 232-235.
  • Биржаков М.Б. Введение в туризм: Учебник для студ. вузов. – 6-е изд., перераб. и доп. / М.Б. Биржаков – СПб.: Невский фонд; М.: ИД Герда, 2004. – 448 с.
  •  Блохин Ю.И. Концепция социально-экономической модели равития туризма в крупном туристском центре или регионе. // В сб. «Туристские фирмы». Вып. 17. / Ю.И. Блохин. – СПб.: Олбис, 2004. – С. 18-28.
  • Бургонова Г.Н. Гостиничный и туристский бизнес: особенности бухгалтерского учета и налогообложения: Учеб. пособие. / Г.Н. Бургонова,  Н.А. Каморджанова – М.: Финансы и статистика, 2006. – 352 с.
  • Вайсфельд Д.Н. Природные лечебные факторы Одесского курортного региона. / Д.Н. Вайсфельд, Г.А. Горчакова, Л.А. Серебрина. – К.: «Здоров’я», 2010. – 140 с.
  • Виноградська А. Зростання авторитету України туристичної /              А. Виноградська // Український промисловець. – 2013. – № 4. – С. 26-31.
  • Географія Одещини: природа, населення, господарство / Під заг. ред. проф. О Г. Топчієва. – Одеса: Астропринт, 2008. – 180 с.
  • Герасименко В.Г. Основи туристського бізнесу: Навч. посібник. /      В.Г. Герасименко – Одеса: Чорномор’я, 2011. – 160 с.
  •  Герасименко В.Г. Методи статистичної оцінки сезонних коливань попиту на підприємствах туризму / В.Г. Герасименко, О.Г. Милашко // Вісник соціально-економічних досліджень. – Одеса: ОДЕУ, 2009. – Вип. 9. – С. 117-122.
  •  Гостиничный и туристический бизнес. / Под ред. проф.                     А.Д. Чудновского – М.: «Тандем», 2008. – 352 с.
  • Гуляев В.Г. Новые информационные технологии в туризме: Учеб. пособие. / В.Г. Гуляев – М.: ПРИОР, 2009. – 185 с.
  • Гуляев В.Г. Туризм: экономика и социальное развитие. / В.Г. Гуляев – М.: Финансы и статистика, 2003. – 304 с.
  • Давиденко І.В. Напрямки удосконалення організаційного механізму розвитку рекреаційно-туристичного комплексу / І.В. Давиденко // Управління підприємством: проблеми та шляхи їх вирішення: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Т.2. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2010. – С. 48-51.
  • Давиденко І.В. Оцінка непрямого впливу туризму на економіку регіону / І.В. Давиденко // Вісник соціально-економічних досліджень. – Одеса: ОДЕУ, 2011. – Вип. 19. – С. 67-71.
  • Давиденко І.В. Розвиток туризму як фактор формування інвестиційного іміджу Причорноморського регіону / І.В. Давиденко // Вісник соціально-економічних досліджень. – Одеса: ОДЕУ, 2013. – Вип. 13. – С. 229-232.
  • Давиденко І.В. Інвестиційна привабливість рекреаційного кластера Одеського регіону / І.В. Давиденко, В.Ф. Семенов // Матеріали Третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підвищення ролі фінансових відносин у комплексному соціально-економічному розвитку регіону». – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2010. – С. 190-192.
  • Давиденко І.В. Шляхи розвитку рекреаційно-туристичного комплексу України / І.В. Давиденко // Вісник соціально-економічних досліджень. – Одеса: ОДЕУ, 2009. – Вип. 17. – С. 74-78.
  • Днестров А. Уроки курортного сезона. / А. Днестров // Деловая Одесса. – 2011. – № 48. – С. 18-20.
  • Ефремова М.В. Основы технологии туристского бизнеса. /               М.В. Ефремова – М.: «Ось-89», 2007. – 280 с.
  • Іванух Р. Стратегічні проблеми розвитку рекреаційно-туристичного комплексу України / Р. Іванух, В. Жученко // Економіка України. – 2013. – № 1. – С. 65-70.
  • Козырев В.М. Туристская рента: Учебное пособие. / В.М. Козырев – М.: Финансы и статистика, 2006. – 112 с.
  • Кузнецов А.А., Волкова Н.В. Туристские ресурсы: Учеб. пособие. / А.А. Кузнецов, Н.В. Волкова. – М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2009. – 55 с.
  • Ланкар Р. Туристический маркетинг. / Р. Ланкар, Р. Оллье – М.: Экономика, 2008. – 340 с.
  • Любицева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) / О.О. Любицева – К.: «Альтерпрес», 2012. – 436 с.
  • Мельниченко С.В. Держане регулювання діяльності підприємств туристичної сфери / С.В. Мельниченко, Л.В. Мельниченко // Фінанси України. – 2012. – № 11. – С. 55-62.
  • Мельниченко С. Тенденції розвитку туристичної галузі в Україні /       С. Мельниченко // Вісник КНТЕУ. – 2011. – № 2. – С. 41-45.
  • Мурманов М.В. Проблеми комплексного освоєння і цільового використання Азово-Чорноморського узбережжя України. / М.В. Мурманов, П.І. Яковлєв – Одеса: Астропринт, 2010. – 44 с.
  • Офіційний сайт Державної Туристичної Адміністрації України: Режим доступу: www.tourism.gov.ua.
  • Офіційний портал Одеської обласної державної адміністрації – Режим доступу: www.odessa.gov.ua
  • Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірник нормативно-правових актів / Під заг. ред. проф. В.К.Федорченка; Київ. ун-т туризму, економіки і права. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 640 с.
  • Роззуваева Л. Одесчина привлекает гостей / Л. Роззуваева // Деловая Одесса. – 2013. – № 48. – С. 18.
  • Розвиток зовнішніх відносин, зовнішньоекономічної, інвестиційної та туристично-рекреаційної діяльності в Одеській області у 2012 році. (Добірка інформаційно-аналітичних матеріалів про підсумки роботи за 2012 рік). – Одеса: Одеська обласна державна адміністрація, 2013. – 47 с.
  • Росоха Р. Світовий досвід організації рекреаційно-туристичної діяльності / Р. Росоха // Регіональна економіка. – 2011. – № 3. – С. 191-195.
  • Санаторно-курортне лікування, організований відпочинок та туризм в Одеській області. Статистичний бюлетень // Одеське обласне управління статистики. – Одеса, 2012. – 77 с.
  •  Семенов В.Ф. Ринкова трансформація санаторно-курортного комплексу регіону / В.Ф. Семенов, І.В. Давиденко // Вісник соціально-економічних досліджень. – Одеса: ОДЕУ, 2011. – Вип. 9. – С. 47-51.
  • Семенов В.Ф. Рекреаційний потенціал локальних рекреаційних систем Одеського регіону / В.Ф. Семенов, В.М. Мозгальова, І.В. Давиденко // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Природно-ресурсний потенціал в системі просторового розвитку (Збірник наукових праць). / НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2010. – Вип. 2 . – С. 222-229.
  • Соболева Е.А., Соболев И.И. Финансово-экономический анализ деятельности туристской фирмы: Учеб.-метод. пособие. / Е.А. Соболева,       И.И. Соболев – М.: Финансы и статистика, 2009. – 128 с.
  • Состояние туристическо-оздоровительной отрасли Одесской области, перспективы и основные направления ее развития. – Одесская областная государственная администрация. Управление внешних экономических связей, торговли и туризма. Комитет по туризму и курортам, 2012. – 69 с.
  • Старовойтенко О. Принципи систематизації видів туризму /                 О. Старовойтенко // Економіка України. – 2002. – №5. – С. 48-53.
  • Степанов В.Н. Интегрированное управление береговой зоной Черного и Азовского морей (проблемы и перспективы). / В.Н. Степанов,        С.К. Харичков, Л.Л. Круглякова – Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2010. – 52 с.
  • Стратегія розвитку туристичної індустрії та громадського харчування: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (25-26 жовтня 2012 року, Київ) / Відп. ред. А.А. Мазаракі. – К., 2012. – 434 с.
  • Туризм в Україні – 2012. Статистичний бюлетень. – К.: 2013. – 48 с.
  • Туристично-рекреаційна галузь Одещини // Одеська державна адміністрація. Головне управління зовнішньоекономічної діяльності, європейської інтеграції та туризму. Управління по туризму і курортах. – Одеса.: ВЦ «Альянс», 2012. – 116 с.
  • Україна: туризм та відпочинок // Довідник. – Одеса, «Альянс-2000», 2012. – 104 с.
  • Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство: Учебник: Пер. с англ. / Дж.Р. Уокер – М.: ЮНИТИ, 2009. – 463 с.
  • Федорченко В.К. Історія туризму в Україні / В.К. Федорченко – К.: Вища шк., 2010. – 280 с.
  • Харрис Г. Стимулирование международного туризма в ХХI веке: Пер с англ. / Г. Харрис, К.М. Кац. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 240 с.
  • Шмагина В.В. Рекреация и туризм в системе современных приоритетов социально-экономического развития. / В.В. Шмагина,                 С.К. Харичков – Одесса: Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2012. – 70 с.

  Также советуем посмотреть другие готовые работы:
  Диплом — «Формирование и развитие рынка рекреационных и туристических услуг Севастопольского региона»
  Курсовая — «Анализ условий экскурсоведения как науки»
  Отчет по практике — «Звіт з переддипломної практики на підприємстві ТОВ «Ексі»»

  Заказать контрольную