Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Контрольная->Международная экономика->Контрольная работа — «Управління результативністю у міжнародному бізнесі»

Контрольная работа — «Управління результативністю у міжнародному бізнесі»

Вид работы: контрольная работа

Дисциплина: Управління результативністю у міжнародному бізнесі

Тема: Корпоративна культура як інструмент забезпечення міжнародної конкурентоспроможності компанії

(Корпоративная культура как инструмент обеспечения международной конкурентоспособности компании)

Объем: 18 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Фрагмент работы 

Початок нового тисячоліття ознаменовано хвилею наукового й практичного інтересу до феномена корпоративної культури. Це пов'язано насамперед з тим, що наприкінці ХХ в. відбулися глобальні зміни соціально-економічних відносин у межах людства – провідні країни світу стали переходити на новий цивілізаційний шлях розвитку - постіндустріальний, що вимагає формування нових концептуальних основ і принципів управління суспільними системами. Одним з ефективних шляхів розвитку є формування й впровадження корпоративних принципів управління – від національного рівня стратегічного управління людським потенціалом до рівня формування організаційних культур різних видів організацій.

Характерною особливістю функціонування України на даному етапі є низька конкурентоспроможність базових галузей економіки. Спостерігається погіршення бізнес-клімату всередині країни, відбувається перехід вітчизняного бізнесу від парадигми структурного зростання до парадигми виживання. Це призводить до значного ускладнення функціонування підприємств і організацій, обмеженню їх матеріально-фінансових ресурсів, до скорочення персоналу. Для стабілізації роботи підприємств постає нагальна потреба застосування нових ефективних методів управління, які не потребують значних матеріальних витрат, а навпаки, мобілізують нематеріальні активи підприємства. Нова парадигма управління базується на відмові від технократичного і переході до інноваційного управління. Головним чинником його успіху є люди, їх організаційна культура як могутній інструмент стратегічного розвитку підприємства, що дозволяє зорієнтувати і гармонізувати діяльність усіх підрозділів підприємства (організації), управлінців і працівників на реалізацію спільних цінностей, стратегічних цілей підприємства через стимулювання інновацій та управління змінами.

Необхідно враховувати особливості сучасної науково-технічної революції, формування глобального простору економічної діяльності, а також механізми впливу корпоративної культури на конкурентоспроможність підприємства.

Переважна більшість керівників сучасних вітчизняних підприємств проводять реструктуризацію з метою адаптації підприємства до мінливого зовнішнього середовища. Спектр засобів, використовуваних в рамках програм реорганізацій, вельми широкий. Фахівці виділяють "жорсткі" і "м'які" інструменти реструктуризації. Під "жорсткими" розуміють всі інструменти реструктуризації, які працюють незалежно від людини. Вони відображають виробничі, технологічні, ресурсні потужності підприємства (організації), що ставить на перший план створення оптимальних структур для вирішення стратегічних завдань підприємства. Основна особливість "м'яких" інструментів полягає в тому, що вони орієнтовані на урахування специфіки персоналу підприємства, під них підпадають всі заходи, що можуть вплинути на окремого працівника, трудовий колектив. Аналіз показує, що процес реструктуризації багатьох підприємств не досягає бажаних результатів через недостатню орієнтацію на "м'які" інструменти реструктуризації, тобто на людину, на характер міжособистісних, внутрішньо і між групових відносин, на морально-психологічний клімат в колективі – те, що визначає корпоративну (організаційну) культуру. Комплексний підхід (одночасне застосування цих методів) створює упевнений і стабільний розвиток підприємства і забезпечує синергетичний ефект в процесі його впровадження.


 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Большой экономический словарь/ Под ред.А.Н.Азрилияна.- 2-е изд.доп.п перераб.-М.: Институт новой економики, 2004.-864 с.
  2. Воронкова А. Е., Баб’як М. М.,  Коренєв Е. Н., Мажура І. В. Корпорації: управління та культура: Монографія./ За ред. А. Е. Воронкової. – Дрогобич: Вимір, 2006. – 376 с.
  3. Грішнова О. А., Голяка О. М. Корпоративна культура та стратегія підприємства: взаємозв’язок та взаємообумовленість // Формування ринкової економіки: Зб. наук. пр. – Т.2. – Ч. І. – К.: КНЕУ, 2007. – С.176–186.
  4. Доблаев В.Л./ организационное поведение.- М.: ИКФ «ЭКМОС», 2007.
  5. Залознова Ю.С. Управління персоналом вугільної шахти: Оцінка стану та стратегії розвитку: Монографія /НАН України. Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2008. – 380 с. 12. Панькова О.В. Корпоративна культура як інструмент ефективної адаптації промислового підприємства: методологічні підходи// Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Зб. Наук. Пр.. ДонДУУ. Т.ХІ. Вип 146. Серія "Соціологія". – Донецьк: ДонДУУ, 2010. – С.283-288.
  6. Кицак Т. Г. Основні напрями формування корпоративної культури на підприємстві //Формування ринкової економіки. Зб. наук. пр. – К.: КНЕУ, 2007. – № 5. – С. 27–29.
  7. Коротких Э. М Силина А. Н, Організаційна поведінка. - КиЇв.: Вектор Бук, 2008.
  8. Коротков 3.М., Силина А.Н. Организационное поведение. – Тюмень: Вектор Бук, 1998.
  9. Кремнева Н.Ю.. Корпоративная культура промышленных предприятий: формирование новых ценностей новым наемным менеджментом.. Доступ: http://www.warwick.ac.uk/fac/soc/complabstuds/russia/manstruct/pubs/newvalues.doc

10. Носков В., Кальянов А., Єфросиніна О. Психологічні детермінанти корпоративної культури // Політичний менеджмент. – 2006. – №3 (17). – C.76–88. 8. Гэлэгер Р. Душа организации // Ричард Гэлэгер / Пер. с англ. – М.: Издательство “Добрая книга”, 2006. – 352 с.

11. Питеру Т., Уотермен Р. В поисках єффективного управления. - М.: Прогрес, 2006,

12. Решетило Н.С. Культурно-ментальные и психологические факторы формирования корпоративной культуры предприятий // Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. Вып. 103-4.- 2006. - С. 101-107.

13. Савчук Л., Бурлакова А. Развитие корпоративной культуры в Украине // Персонал. – 2005. – №5. – С. 86 – 89.

14. Семикіна О. Корпоративна культура та її роль у розвитку трудового потенціалу підприємства // Освіта і управління. – 2010. - №15. Доступ: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Rarpsu/2010_15/Semikinа

15. Скуратовський А. Правова культура в контексті особливостей розвитку соціального буття українського суспільства та національного характеру українців //Вісник УАДУ при Президентові України. —2002. — N» 1. — С. 255-261.

16. Спивак В. Корпоративная культура. - Спб.: Питер, 2009 -З. 14-20.

17. Трудовий потенціал Кіровоградської області: стан та перспективи розвитку: (Колективна монографія) – Кіровоград: ВАТ "Кіровоградське видавництво", 2008. – 304 с.

18. Ширни И.Г., Палкин В.А., Дубницкий В.И. Состояние угольной и сланцевой отраслей ЕС и Украины // Уголь Украины. – 2007. №8. – С.8-10.

19. Daniel Goleman. Harvard Business Review, November-December 1998.

20. Daniel Goleman. Primal Leadership.Harvard Business Review, December 2001.

21. Kossen S. The Human Side of Organization. Harper Collins College Publishers. – New York, 1999.

22. Morse J. Organizational Characteristics and Individual Motivation // Studies in Organizational Design (eds.) Lorsch J., Lawrence P. Homewood: Irwin and Dorsey, 1970; Pettigrew AM. The character and significance of strategy process research // Strategic Management Journal. 1992. 113, Special Issue Winter. P. 5-16; Robbins S.P. Organization theory: structure design and application. London: Prentice-Hall, 1990.

23. Schein Edgar H. Organizational Culture and Leader-Ship. – San Francisco, 1995.

24. Shein E.Н. Organizational Culture // American psychologist, 1990, Vol. 45(1). P. 109-119; Shein E.H. Organizational culture and leadership: A dynamic view. San Francisco: Jossey-Bass, 1985.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Доклад — «Теоретико-методологічні засади аналізу інтеграційних процесів в програмі «Східне партнерство»»
Статья — «Інвестиційна активність транснаціональних корпорацій (ТНК)»
Реферат — «Співробітництво «Україна - СОТ» і проблема глобальної лібералізації»

Заказать контрольную