Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Контрольная->Международная экономика->Контрольная работа — «Аналіз ЗЕД підприємства (на прикладі ПАТ «ФЕД»)»

Контрольная работа — «Аналіз ЗЕД підприємства (на прикладі ПАТ «ФЕД»)»

Вид работы: контрольная работа

Дисциплина: Анализ ВЭД

Тема: Аналіз ЗЕД підприємства (на прикладі ПАТ «ФЕД»)

(Анализ ВЭД предприятия (на примере ОАО «ФЭД»))

Объем: 44 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

1. Характеристика ПАТ «ФЕД» та випускаємої продукції

2. Аналіз майнового стану ПАТ «ФЕД»

3. Аналіз ліквідності та платоспроможності ПАТ «ФЕД»

4. Аналіз фінансової сталості ПАТ «ФЕД»

5. Прогноз банкрутства ПАТ «ФЕД»

6. Аналіз рентабельності ПАТ «ФЕД»

7. Аналіз ділової активності ПАТ «ФЕД»

8. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності ПАТ «ФЕД»

9. Висновки

Список літератури

Додаток А. Баланс ПАТ «ФЕД» за 2009-2011 рр.

Додаток Б. Звіт про фінансові результати ПАТ «ФЕД» за 2009-2011рр

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Бутинець Ф.Ф., Жиглей І.В. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Практикум для студентів вузів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 224 с.
  2. Вічевич А.М., Максимець О.В. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник. – 2-ге вид-ня. Перероб. Та доповн. К: „Видавничий дім „Професіонал”, 2010.-216с.
  3. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник для вузов/ Л.Е. Стровский, С.К. Казанцев, Е.А. Паршина и др.; Под ред. проф. Л.Е. Стровского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 823 с.
  4. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. За ред.. проф.. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: ПП «Рута», 2003. -680 с.
  5. Козик В. В., Панкова Л. А., Карп’як Я. С., Григор’єв О. Ю., Босак А. О. Зовнішньоекономічні операції і контракти: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. І доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608с.
  6. Матвеева О.П. Организация и технология внешнеторговых операций: Учебное пособие. – М.: Информационно-внедренческий центр “Маркетинг”, 2000. – 160 с.
  7. Пазуха М.Д. Зовнішньоекономічна діяльність (загальні положення). Навчально-методичний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009.-230с.
  8. Стоянов Е.А., Стоянова Е.С. Экспертная диагностика и аудит финансово-хозяйственного положения предприятия. - К.: Аудиторская фирма “Аурум”, 1993. - 90 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Доклад — «Теоретико-методологічні засади аналізу інтеграційних процесів в програмі «Східне партнерство»»
Статья — «Інвестиційна активність транснаціональних корпорацій (ТНК)»
Реферат — «Співробітництво «Україна - СОТ» і проблема глобальної лібералізації»

Заказать контрольную