Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Контрольная->Международная экономика->Индивидуальная работа — Управління міжнародними інвестиційними проектами

Индивидуальная работа — Управління міжнародними інвестиційними проектами

Вид работы: индивидуальная работа

Дисциплина: управління міжнародними інвестиційними проектами

Объем: 36 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

РЕЗЮМЕ

1. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ МІЖКІМНАТНИХ ДВЕРЕЙ В УКРАЇНІ

2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ФАБРИКИ «МЕРАНТІ-ПЛЮС» ТА ЇЇ АСОРТИМЕНТУ НА РИНКУ МІЖКІМНАТНИХ ДВЕРЕЙ В УКРАЇНІ

3. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ

4. ПЛАН МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

5.  ОЦІНКА РИЗИКУ РЕАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНУ

6. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

АНАЛІТИЧНА ДОПОВІДЬ

МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТІВ ТА ПРАКТИКА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 

Резюме 

Фабрика дверей «Меранти-плюс» займається виробництвом міжкімнатних дверей з 1995 року. Технічний відділ фабрики дверей «Меранти-плюс» розробляє велику кількість нових моделей дверей з різних сортів деревини з різноманітними декоративними елементами. Починаючи з 1995р. до 2010р. потужність компанії збільшилася в 10 разів. Істотно обновився модельний ряд: якщо в 1995 році фабрика «Меранті-плюс» виготовляла 10 моделей, то сьогодні їх понад 70 (до цього додаються 450 варіантів скління), тим самим, задовольняються вимоги самого вишуканого покупця.

Виробництво базується на застосуванні італійських і німецьких технологій. Співробітники освоїли новітнє деревообробне обладнання. Процес виробництва на 80% автоматизований. Сучасні автоматизовані лінії та висококласні фахівці дозволяють гарантувати високу якість продукції і найкоротші строки її виготовлення. Двері виготовляються з екологічно чистого матеріалу з дотриманням вимог державних стандартів України та інших країн (Росія, Польща, Молдова), де реалізується продукція фабрики.

У  представленій роботі запропоновано інвестиційний план виводу нового модельного ряду дверей фабрики «Меранти-плюс» на ринок. Для цього було розроблено спеціальний фінансовий план  та проаналізовані можливі ризики зв’язані з виробництвом та реалізацією. Каталог запропонованої продукції див. у додатку А.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Закон України „Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 р. №1560 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №47. – Ст.646.
  2. Аакер Д.А. Стратегическое рыночное управление/ Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2009. -  544 с.
  3. Архипов В. Стратегический анализ инвестиций в реальные активы предприятия.// Проблеы теории и практики управления. – 2008. - №5. – С.103-107.
  4. Бакаєв Л. О. Кількісні методи в управлінні інвестиціями: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2009. -  151 с.
  5. Балабанова Л.В. Стратегическое маркетинговое управление предприятием на основе бенчмаркинга. – Донецк: ДонГУЭТ, 2007. – 171 с.
  6. Балацький О.Ф., Теліженко О.М., Соколов М.О. Управління інвестиціями: Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 232 с.
  7. Бевзенко В.Ф., Баширов И.Х. Мир Маркетинга: Учебное пособие; изд. 2-е допол. – Донецк, 2005. – 200 с.
  8. Безчасний Л., Онишко С. Тенденції на світовому ринку капіталів та їх вплив на інвестиційну діяльність в Україні. // Економіка України. – 2008. - №3. – С. 4-12.
  9. Бирман Г., Шмидт С. Капиталовложения: Экономический анализ инвестиционных проектов/ Пер. с англ. под ред. Л.П. Белх. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. -   с.

10. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Полный курс: В2-х т./Пер. С англ. под ред. В.В. Ковалева. СПб.: Экономическая школа, 2008. – Т.1. – 497 с.

11. Бромович М. Анализ .экономической эффективности капиталовложений: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 432 с.

12. В. Савчук. Теорія і практика оцінки ефективності інвестицій в Україні // Економіка України. – 2007. - №12. – С.19-25.

13. Вилевский П.А., Смоляк С.А. Как рассчитать эффективность инвестиционного проекта. Расчет с комментариями / Под науч. Ред. В.Н. Лившица. – М.: Информэлектро, 2006. -

14. Виленский П.Л., Левшиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Теория и практика: Учеб. пособие. 2-е, перераб. и доп. – М.: Дело, 2008. - 888 с.

15. Гитман Л. Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. Пер. с англ. - М.: Дело, 2007. – 1008 с.

16. Грідасов В.М., Кривченко С.В., Ісаєва О.Є. Інвестування: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 164 с.

17. Деева А.И. Инвестиции: Учебное пособие. – М.: Издательство „Экзамен”, 2004. – 320с.

18. Дж. Рентабельность инвестиций в маркетинг. Методы повышения прибыльности маркетинговых кампаний / Пер. с англ. под ред. В.Б. Колчанова и М.А. Карлика. – СПб.: Питер, 2005. – 272с.

19. Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии. 3-е издание / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СП.: Питер, 2006. – 544 с.

20. Игошин Н.В. Инвестиции. Организация управления и финансирование: Учебник для вузов. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 2006. -  413 с.

21. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. - М: Финансы и статистика, 2008. -  144 с.

22. Козаченко Г.В., Антіпов О.М., Ляшенко О.М., Дібніс Г.І. Управління інвестиціями на підприємстві. – К.: Лібра, 2004. – 368 с.

23. Количественные методы анализа в маркетинге / Под ред. Т.П. Данько, И.И. Скоробогатых. – СПб.: Питер, 2005. – 384 с.

24. Колтынюк Б.А. Инвестиционные проекты: Учебник. Второе издание, переработанное и дополненное. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2007. – 622 с.

25. Кучарина Е.А. Инвестиционный анализ. – СПб.: Питер, 2006. – 160с.

26. Лимитовский М.А. Основы оценки инвестиционных и финансовых решений. – М.: ООО Издательско – Консалтинговая Компания «Дека», 2008. – 232 с.

27. Марюта А.Н. Инвестиции и риски. Монография. – Д.: Наука и образование, 2004. – 190 с.

28. Мелкумов Я.С. Организация и финансирование инвестиций: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 248 с.

29. Мелкумов Я.С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и финансирование инвестиционных проектов. – М.: ИКЦ ”ДИС“, 2007. – 160 с.

30. Методиеские рекомендаии по оенке эффективности инвестиионнх проектов: (Вторая редакия)/ М-во экон. РФ, М-во фин. РФ, ГК по стр-ву, архит. И жил. Политике; рук. Авт. Кол.: В.В. Косов. В.Н. Ливши, А.Г. Шахназаров. – М.: Экономика, 2007. - 421 с.

31. Моран Кейт. Оценка инвестиций для нефинансовых менеджеров: Пер. с англ. – Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2003. – 256с.

32. Немчинский А.Б., Заикин П. Экономическое обоснование инвестиций в условиях формирования рыночных отношений. – М.: Стройиздат, 2008. – 152 с.

33. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. - К.: Лібра, 2008. -  472с.

34. Проектний аналіз./ Під ред. Москвіна С.О. – Київ: ТОВ „Видавництво Лібра”, 1998. – 368с.

35. Райс Т., Койли Б. Финансовые инвестиции и риск. – К.: Торгово-издат бюро BHV, 2005. – 592 с.

36. Савчук В.П., С.И. Прилипко, Е.Г. Величко. Анализ и разработка инвестиционных проектов. - Учебное пособие. - К.: Абсолют-В, Эльга, 2009. -  304 с.

37. Титова И.Е., Кожаев Ю.П. Маркетинг: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2004. – 352 с.

38. Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент. – К.: МАУП, 2009. – 184 с.

39. Федоренко В.Г. Іноземне інвестування економіки України. – К.: МАУП, 2006. – 272 с.

40. Хобта В.М. Управление инвестициями: механизм, принципы, методы. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2006. – 219 с.

41. Хобта В.М. Управління інвестиціями: Навчальний посібник. – Донецьк: ДонНТУ, 2005. – 394 с.

42. Царев В.В. Оценка эффективности инвестиций. – СПб.: Питер, 2004. – 464с.

43. Шарп У., Александер Г.Ю., Бейли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 2006. – 1028 с.

44. Юрій С.І. Активізація інвестиційної діяльності на регіональному рівні // Фінанси України. – 2010. - №1. – С.106-113.

45. Ястремський О.І. Моделювання економічного ризику. – К.: Либідь, 2008. – 176 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Доклад — «Теоретико-методологічні засади аналізу інтеграційних процесів в програмі «Східне партнерство»»
Статья — «Інвестиційна активність транснаціональних корпорацій (ТНК)»
Реферат — «Співробітництво «Україна - СОТ» і проблема глобальної лібералізації»

Заказать контрольную