Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Банковское дело->Дипломная работа — «Кредитна політика банку та механізми її реалізації»

Дипломная работа — «Кредитна політика банку та механізми її реалізації»

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: Банковское дело

Тема: Кредитна політика банку та механізми її реалізації

Объем: 111 стр + додатки

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ

1.1. Сутність кредитної політики банку та її види

1.2. Елементи механізму формування та реалізації кредитної

політики банку

1.3. Управління кредитними ризиками, як елемент кредитної

політики банку

РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ

2.1. Організаційно-економічна характеристика банку (на прикладі ПРИВАТБАНК)

2.2. Аналіз фінансової діяльності банку

2.3. Аналіз структури кредитного портфелю банку та факторів, що її обумовили

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  РЕАЛІЗАЦІЇ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ

3.1. Шляхи оптимізації фінансового забезпечення механізму реалізації кредитної політики банку

3.2. Удосконалення методичних підходів до оцінки  кредитоспроможності позичальника банку

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р., № 2121.111; № 661-VI (661-17) від 12.12.2008 р. // Вісник Верховної Ради – 2009. – № 15. – С. 190.

2. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків.  Затверджено постановою Правління Національного банку України від 6 липня 2000 р. №279 // www.rada.gov.ua

3. Ареф'єва О.Планування економічної безпеки підприємств / О. Ареф'єва, Т. Кузенко. – К.: Вид-во "ЄУ", 2010. – 172 с.

4. .Архієреєв С.І. Інституційні фактори скорочення трансакційних витрат кредитування / С.І. Архієреєв, О.В. Попадинець // Стратегічні пріоритети. – 2011. - №3. – С.84-92.

5. Барановський О. І. Фінансові кризи: передумови, наслідки і шляхи запобігання: Монографія / О. І. Барановський. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. — 754 с.

6. Бербека В.С. Проблеми кредитування малих і середніх підприємств в Україні // Економіка України. - 2010. - №8. - С. 26-28.

7. Березовик В. Проблеми правового регулювання кредитних операцій // Вісник НБУ. – 2007. – № 7. – С. 29–30.

8. Богомолов В.Экономическая безопасность. – М.: Изд-во ЮНИТИ, 2006. – 303 с.

9. Бондарчук Ю.Безпека бізнесу: організаційно-правові основи / Ю. Бондарчук, А. Марущак. – К.: Вид-во КНТ, 2008. – 369 с.

10. Бугель Ю. Основні шляхи вдосконалення оцінки кредитоспроможності позичальника // Банківська справа. – 2007. – № 4. – С. 54–59.

11. Бюлетень Національного банку України. — 2011. — № 12.

12. Бюлетень Національного банку України. — 2012. — № 2.

13. Васильчак С. В. Оцінка кредитоспроможності позичальника як один із методів забезпечення економічної безпеки банку / С. В. Васильчак, Л.Р. Демус [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/22_1/154_Was.pdf.

14. Васюренко О. В. Економічний аналіз діяльності комерційних банків [Текст]: навчальний посібник / О. В. Васюренко, К. О. Волохата / За ред. О. В. Васюренко — К. : Знання, 2006. — 464 с.

15. Верхоглядева Н. Оценка и подход к управлению банковскими рисками // Экономика. Финансы. Пра­во. – 2007. – № 7. – С. 8–10.

16. Вітлінський В. В. Концептуальні засади ризикології у фінансовій діяльності // Фінанси України. – 2003. – № 3. – С. 3-9.

17. Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті. – К.: ТОВ ”Борисфен-М”, 1996. – 336с.

18. Вітлінський В.В., Наконечний С.І., Шарапов О.Д. Економічний ризик і способи його вимірювання: Підручник. – К.: ІЗМН,1996. – 400с.

19. Вітлінський В.В., Пернарівський О.В. Інтелектуалізована кількісна оцінка кредитоспроможності позичальника//Фінанси України. – 1998. – №6. – С.5.

20. Гадкавий І. В. Банківське кредитування суб’єктів господарювання та напрями мінімізації їх ризику // Формування ринкових відносин в Україні – 2009. – № 7. – С. 24–29.

21. Гапоненко В.Экономическая безопасность предприятий / В. Гапоненко, А. Беспалько, А. Власков. – М.: Изд-во "Ось-89", 2007. – 208 с.

22. Гравель Є.Ю. Методичні підходи до оцінювання фінансової стійкості підприємств // Держава та регіони, серія: Економіка і підприємництво. - 2010 - № 1. С. 24-27.

23. Грунин О.Экономическая безопасность организации / О. Грунин, С. Грунин. – М.: Изд-во "Питер", 2002. – 160 с.

24. Дзюблюк О. В. Оптимізація формування ресурсної бази комерційних банків // Банківська справа. – 2008. – № 5. – С. 38–46.

25. Донець Л. Економічна безпека підприємства / Л. Донець, Н. Ващенко. – К.: Вид-во "Центр навч. літ-ри", 2010. – 239 с.

26. Євтух О. Т. Кредит як соціально-економічне явище // Фінанси України. - 2010. -№3. - С.7-18.

27. Заруцька О.П. Управління ризиками – провідний чинник фінансової стійкості вітчизняних банків. – К., 2006.

28. Зубок М. І. Безпека банківської діяльності: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 190 с.

29. Зубок М.І. Безпека банківської діяльності: навч. посібн. / М.І. Зубок. – К.: Вид-во КНЕУ, 2003. – 190 с.

30. Иода Е.В., Мешкова Л.Л., Болотина Е.Н. Классификация банковских рисков и их оптимизация / Под общ. ред. Е.В. Иода. – 2-е изд., испр., перераб. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2002. – 120 с.

31. Кириченко О.А. Економічна безпека банківської системи України в умовах глобальної фінансової кризи / О.А. Кириченко, С.В. Мельник // Актуальні проблеми економіки: наук. економ. журнал. – 2011. – № 8. – С. 223-232.

32. Коваленко Л. О. Концептуальні засади розробки кредитної політики для продуктів іпотечного креди­тування // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 4. – С. 213–216.

33. Козаченко А.Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения / А. Козаченко, В. Пономарев, А. Ляшенко. – К.: Вид-во "Либра", 2003. – 279. – С. 145.

34. Лаврушин О. И. Банковское дело [Текст]: Учебник / О. И. Лаврушин, И. Д. Мамонова, О. И. Валенцева / Под ред. О. И. Лаврушина. — М.: КНОРУС, 2008. — 768 с.

35. Мороз А. М. Банківські операції [Текст]: Підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. А.М. Мороза. — 3-є вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2008. — 608 с.

36. Ніколаюк С.Безпека суб'єктів підприємницької діяльності / С. Ніколаюк, Д. Никифорчук. – К.: Вид-во КНТ, 2005. – 317 с.

37. Орлов П.Основи економічної безпеки фірми / П. Орлов, В. Духов. – Х.: Изд-во "Прометей-Прес", 2004. – 283 с.

38. Офіційний сайт Національного банку України // www.bank.gov.ua.

39. Павлишин О. П. Впровадження інноваційних технологій кредитування // Фінанси України. – 2008. – № 3. – С. 84–90.

40. Пасічник І. Розробка аналітичного інструментарію оцінки ефективності кредитної політики банку // Вісник НБУ. – 2008. – № 7. – С. 16–18.

41. Потійко Ю. А. Аналіз кредитоспроможності підприємств в умовах ринкової економіки // Фінанси України. – 2007. – № 7. – С. 118–123.

42. Ревенчук С. К. Гроші та кредит: Підручник / С. К. Реверчук [та ін.]; за ред. д-ра екон. наук, проф. С. К. Реверчука. — К.: Знання. 2011. — 382 с.

43. Розвиток банківської системи України: Монографія / За ред. д-ра екон. наук, О. І. Барановського. — К.: Ін.-т екон. та прогнозув., 2008. — 584 с.

44. Розвиток банківської системи України: Монографія / За ред. д-ра екон. наук, О. І.Ільницького. — К.: Ін.-т екон. та прогнозув., 2011. — 455 с.

45. Саблук П. Процеси міжнародного руху капіталів та участь в них України // Економіка України. – 2008. – № 8. – С. 56–68.

46. Смовженко Т. С. Кредитування і контроль [Текст]: навч. посіб. / Т. С. Смовженко, Р. Р. Коцовська, В. М. Крупський, В. С. Хім’як. — Львів: ЛБІ НБУ, 2004. — 135с.

47. Стрельбицька Л.Банківське безпекознавство / Л. Стрельбицька, М. Стрельбицький, В. Гіжевський. – К.: Вид-во "Кондор", 2005. – 600 с.

48. Фінансова безпека банківської діяльності: навч. посібн. [для самост. вивч. дисц.] "Безпека банків" / уклад. С.М. Побережний, О.Л. Пластун, Т.М. Болгар; ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України". – Суми : Вид-во УАБС НБУ, 2010. – 112 с.

49. Шевцова О. Й. Способи протидії загрозам фінансовій безпеці / О. Й. Шевцова, Р. Г. Сніщенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Eir/2010_1/99-106.pdf.

50. Яременко С. М. Економічна безпека банків та способи її забезпечення / С. М. Яременко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/foa/2009_13/13_18.pdf

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Реферат — «Еволюція банківської справи в Греції»
Курсовая работа — «Міжнародні фінансово-кредитні установи, і їх роль у наданні кредитної підтримки Україні»
Контрольная работа — «Функції комерційних банків. Банківський контроль і кредитні санкції»

Заказать дипломную работу