Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Экономика (другое)->Диплом — «Оцінка ефективності інвестиційного проекту»

Диплом — «Оцінка ефективності інвестиційного проекту»

Вид работы: дипломная работа (теоретическая часть)

Дисциплина: экономика, экономическая теория

Тема: Оцінка ефективності інвестиційного проекту

(Оценка эффективности инвестиционного проекта)

Объем: 33 стр (12 шрифт)

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

1.1 Інвестиції. Ефективність. Ефект. Ефективність за Паретто

1.2 Інвестиційний проект. Критерії оцінки ефективності інвестиційного проекту. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів. Методики оцінки інвестиційних проектів

1.3 Затверджена Українська методика оцінки інвестиційних проектів.

 

Список використаних джерел

  1. Аптекар С. Оцінка ефективності інвестиційних проектів // Економіка України. – 2007. – №1. – С. 42-49.
  2. Безруких П.С. и др. Бухгалтерский учет: Учебн./ П.С. Безруких, А.Н. Кашаев, Д.А. Рогулин/ Под ред. П.С. Безруких. – 2-е узд.; перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1983. –375 с.
  3. Бирман Г. Экономический анализ инвестиционных проектов / Г. Бирман, С. Шмидт; перевод с англ. – М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1997. – 587 с.
  4. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр, Эльга-Н, 2001. – 536 с.
  5. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе: Пер. с англ. – 4-е изд. – М.: Дело Лтд, 1994. – 720 с.
  6. Борщ Л.М. Інвестування: теорія і практика. – К.: Знання, 2005. – 470 с.
  7. Бутинець Ф.Ф., Шатило Н.В. Податковий облік в Україні: Навч. посіб. – Житомир: ЖІТІ, 1998 р.
  8. Василик Д.О. Оцінка ефективності інвестиційних проектів // Фінанси України. – 2005. – №6. – С. 93-102.
  9. Васина А.А. Финансовая диагностика и оценка проектов / А.А. Васина. – СПб.: Питер, 2004. – 447 с.

10. Верба В.А., Загородніх О.А. Проектний аналіз: Підручник. – К.: КНЕУ, 2000. – 322с.

11. Виленский П.Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика: учеб. пособ. / П.Л. Виленский, В.Н. Лившиц, С.А. Смоляк. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело, 2002. – 888 с.

12. Воркут Т.А. Проектний анализ. Навч. посібник. – К.: Укр. Центр духовної культури, 2000. – 428 с.

13. Гойко А.Ф. Методи оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні напрями їхреалізації. – К. «Віра-Р», 1999. – 320 с.

14. Державний класифікатор України «Класифікація основних фондів» ДК 013-97, затверджений наказом № 507.

15. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.91 р.

16. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.1997 р. № 283-97-ВР, п.п. 8.2.1 ст. 8.// Записки бухгалтера/ Уклад. Л. Маргорська. – Харків: Фактор, 2001. – С. 96-135.

17. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Фінансово-економічний словник. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2005. – 714 с.

18. Інноваційний розвиток промисловості України / О. І. Волков, М. П. Денисенко, А. П. Гречан та ін.; під ред. О. І. Волкова, М. П. Денисенка. – К.: КНТ, 2006. – 648 с.

19. Інноваційні процеси як об’єкт системного аналізу // http://www.satr.unicyb.kiev.ua/innov/innov.htm

20. Инвестиции: учеб. / А.Ю. Андрианов [и др.]; отв. ред. В.В. Ковалев, В.И. Иванов, В.А. Лялин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Проспект, 2008. – 584 с.

21. Катеринич М.Б. Аналіз та оцінка інвестиційних проектів // Інвестиції: практика та досвід. – 2007. – № 16. – С. 11-17.

22. Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент. – К.: КНЕУ, 2003. – 504 с.

23. Кирилова Л.І., Серебряков О.В. Удосконалення підходів до оцінки абсолютної ефективності інвестиційних проектів // Інвестиції: практика та досвід. – 2005. – № 12.– С. 22-25.

24. Кобиляцький Л.С. Управління проетками: навч. посіб. / Л.С. Кобиляцький. – К.: МАУП, 2002. – 200 с.

25. Ковтун О.І. Державне регулювання економіки. – Львів: Вид-во «Новий світ – 2000», 2006. – 432 с.

26. Ковальов В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 144 с.

27. Крылов Э.И., Власова В.М., Журавкова И.В. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 608 с.

28. Ладутько Н.И. Бухгалтерский учет: Учен. пособ. – Минск: ФУ Аинформ, 2003. – 824 с.

29. Лисенко Л. А. Підхід до оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства. // Науково-технічний збірник. – 2007. – № 78. – С. 97 – 98.

30. Липсиц И.В., Коссов В.В. Экономический анализ реальных инвестиций: Учебник. - 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Экономистъ, 2003. – 347 с.

31. Лудченко Я.О. Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів: навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004. – 208 с.

32. Менгер К. Основания политической экономии// Австрийская школа в политической экономии: Пер. с нем. – М.: Экономика, 1992. – С. 31-242.

33. Музиченко А.С. Інвестиційна діяльність в Україні. – К.: Кондор, 2005. – 406с.

34. Непомнящий Е.Г. Инвестиционное проектирование: учеб. пособ. / Е.Г. Непомнящий. – Таганрог.: Изд-во ТРТУ, 2003. – 421 с.

35. Основи інвестиційно-інноваційної діяльності: навч. посіб. / за наук. ред. В.Г. Федоренка. – К.: Алерта, 2004. – 431 с.

36. Пересада А.А. Проектне фінансування: Підручник / А.А. Пересада, Т.В. Майорова, О.О. Ляхова. – К.: КНЕУ, 2005. – 736 с.

37. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92. Зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18.05.2000 р. за № 2888/4509// Бухгалтерський облік і аудит. – 2000, № 5. – С.17-20.

38. Ример М.Й. Экономическая оценка инвестиций: учеб. пособ. / М.Й. Ример, А.Д. Касатов, Н.Н. Матиенко. – СПб.: Питер, 2005. – 472 с.

39. Савчук А.В. Особенности экономической оценки и выбора инновационных проектов // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 1(9). – С. 69-75.

40. Савчук В.П. Оценка эффективности инвестиционных проектов: учеб. пособ. / В.П. Савчук. – К.: Либідь, 2004. – 659 с.

41. Тарасюк Г.М. Управління проектами: навч. посіб. / Г.М. Тарасюк. – К.: Каравела, 2009. – 320 с.

42. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України з різними формами власності: Навч. посіб. – 3-те вид. доп. І перероб. – К.: А.С.К., 1998. – 784 с.

43. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2000 р. – 770 с.

44. Українсько-російський економічний тлумачний словник / Авт.-упор. В. М. Копоруліна. –Харків: Факт, 2005. – 400 с.

45. Федоренко В.Г. Основи інвестиційно-інноваційної діяльності. – К.: Алеута, 2004. – 431 с.

46. Чулок А. А. Аналіз показателей эффективности инноваций на микро и макроуровне //Инновации – 2004. – №5 (72). – С. 29.

47. Шевчук В.Я., Рогожин П.С. Основи інвестиційної діяльності. – К.: Генеза, 1997. – 384 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Контрольная работа — «Екологічна стандартизація і паспортизація»
Курсовая — «Анализ коммерческого банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг»»
Курсовая — «Моделі і методи аналізу економічної дінаміки»

Заказать дипломную работу