Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Экономика (другое)->Диплом — «Оцінка ефективності інвестиційного проекту (на прикладі ринку обладнання для утилізації інфікованих медичних відходів)»

Диплом — «Оцінка ефективності інвестиційного проекту (на прикладі ринку обладнання для утилізації інфікованих медичних відходів)»

Вид работы: дипломная работа (2-й раздел)

Дисциплина: экономическая история

Тема: Оцінка ефективності інвестиційного проекту (на прикладі ринку обладнання для утилізації інфікованих медичних відходів)

Объем: 15 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Фрагмент работы 

Дослідимо асортимент сучасного ринку обладнання для утилізації інфікованих медичних відходів.

1. Термічні утилізатори. Інсінератори(Додаток А).

Термічний метод знищення відходів (інсінерація, від англ. incinerate - спалювати, спопеляти) раніше повсюдно використовувався, але тепер інсінератори не тільки не вирішують проблему, але й самі служать джерелом забруднення. У процесі інсінерації виділяються діоксини, що викликають захворювання (рак, захворюваня імунної системи, порушення репродуктивної функції тощо). Відбувається накопичення організмом хімічних речовин з навколишнього середовища в концентрації більшій, ніж перебуває в навколишнім середовищі. Виробники інсінераторів часто затверджують, що атмосферні викиди перебувають "під контролем", але факти вказують, що це не так. По-перше, для багатьох забруднюючих речовин, таких як діоксини, додаткові викиди взагалі неприпустимі. По-друге, моніторинг викидів часто ведеться з великими порушеннями, тому немає достовірної інформації навіть про реально існуючі рівні забруднення. У третіх, існуюча інформація, доводить, що норми викидів не задовольняють навіть існуючим стандартам. Коли встаткування, призначене для очищення повітряних викидів та функціонує, воно видаляє забруднювачі з повітря й концентрує їх в очисних установках і золі, створюючи потік небезпечних відходів, який необхідно перероблювати. Таким чином, проблема поширення забруднювачів не вирішується: вони просто переміщаються з одного середовища (повітря) в інше (ґрунт або вода). Зола з інсінераторів украй токсична, але дуже часто на це не звертають належної уваги. Поховання фільтрів і золи на полігонах твердих побутових відходів (ТПВ) також не є безпечним, оскільки існує ймовірність проникнення токсинів у ґрунтові води; у деяких місцях зола просто розсіюється й, таким чином, попадає в населені або сільськогосподарські райони. Відповідно до нормативів Європейського Союзу геометрія гарячої зони спалювання повинна забезпечувати перебування газів у зоні з температурою не нижче 850°С на протязі не менш 2 секунд при концентрації кисню не менш 6%. Варто помітити, що це дуже тверда вимога та дотримуватися ії вкрай не просто. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1.   1.  Березюк О. В.. Технічне забезпечення збирання, перевезення та підготовки до переробки твердих побутових відходів. — Вінниця: Універсум, 2006. — 211 с.
  2.   2.  Бутаев Т.М., Меркулова Н.А., Баскаева В.А. и др. Проблемы гигиенической опасности загрязнения окружающей среды отходами лечебно-профилактических учреждений // Проблемы обращения с отходами лечебно-профилактических учреждений: Сб. мат. V Междунар. Конф. — М., 2009. — С. 39-41.
  3.   3.  Гарин В. М., Кленова И. А., Колесников В. И. Экология для технических вузов. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. — 384 с.
  4.   4.  Годовалов А.П., Быкова Л.П., Ожгибесов Г.П. Изучение возможности применения бактериологического контроля качества дезинфекции отработанного перевязочного материала // Проблемы обращения с отходами лечебнопрофилактических учреждений: Сб. мат. V Междунар. Конф. — М., 2009. — С. 47-48.
  5.   5.  Данько Т. П. и др. Электронный маркетинг: Учеб. Пособие/ Под ред. Т. П. Данько, Н. М. Завьяловой, О. В. Сагиновой. — М.: ИНФРА-М, 2003. — 377 с.
  6.   6.  Затонацька Т. Г. Аналіз ринку медичного встаткування: статистичний огляд. -  К.: ПРМ. — 2011. — 53 с.
  7.   7.  Каневский А.С., Мариевский В.И., Даниленко В.Т. Комплексный подход к решению проблемы профилактики внутрибольничных инфекций // Инфекционный контроль. — 2003. — № 1. — С. 1618.
  8.   8.  Королева Е.П. Оценка профессионального риска нарушения здоровья работающих в здравоохранении // Проблемы обращения с отходами лечебно-профилактических учреждений: Сб. мат. V Междунар. Конф. — М., 2009. — С. 84-86.
  9.   9.  Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 152 с.

10. Макарова М. В. Ринок медичних послуг України. — К.: Видавничий центр «Академія», 2010. — 272 с.

11. Марієвський В.Ф., Таран В.В., Матюшко Г.В., Кролевецька Н.М. Актуальні проблеми дезінфектології у сучасних умовах // Внутрішньолікарняні інфекції — проблеми епідеміології, клініки, діагностики та профілактики: Мат. ІІ Всеукраїнської наук.практ. конф. З міжнар. Участю, присвяченої 20-річчю кафедри дезінфектології та профілактики внутрішньолікарняних інфекцій Харківської медичної академії післядипломної освіти, 2325 жовтня 2007 р. — Харків: ЕкоПерспектива, 2007. — С. 80-81.

12. Маркетинг: принципи і функції. Навч. Посіб. Для вищ. Навч. Закл. / За ред. О. М. Азарян. — Харків: Студцентр, 2002. — 320 с.

13. Мхитарян С. В. Маркетинговая информационная система. — М.: Изд-во Эксмо, 2006. — 336 с.

14. Постанова Кабінету Міністрів України № 908 від 03.07.2006 р. «Про затвердження Порядку реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів».

15. Постанова Кабінету Міністрів України № 229 від 01.03.2006 р. «Про затвердження Державної програми стандартизації на 2006-2010 роки».

16. Павлиш В. А., Дайновський Ю. А., Гліненко Л. К., Бойчук І. В., Сит­ник Н. С. Статистичний огляд ринку медичного обладнання України. — Львів: ВіРТУ, 2010. — 148 с.

17. Пайк М. Internet в подлиннике. — СПб.: BHV — Санкт-Петербург, 1996. — 640 c.

18. Промисловий маркетинг. Теорія та господарські ситуації. Підручник /За ред. А.О.Старостіної. – К.: Іван Федоров, 1997. – 400 с.

19. Рішення Спільної розширеної колегії Міністерства охорони здоров’я та Державної санітарноепідеміологічної служби України «Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій». — МОЗ України. Htm. — Доступно на 22.10.2008 р.

20. Семина Н.А., Ковалева Е.П., Акимкин В.Г., Сидоренко С.В. Особенности эпидемиологии и эпидемиологического надзора за внутрибольничными инфекциями на современном этапе // Эпидемиология и инфекционные болезни. — 2006. — № 4. — С. 22-26.

21. Сміття — важлива екологічна проблеми. Шляхи її вирішення. Інформаційний посібник / Під ред. М. М. Скиданюк, Т. Р. Рогів. – Манява, 2010. – 60 с.

22. Чуніхіна Л. Огляд досвіду застосування фінансового контролю з метою запобігання відмиванню доходів протиправного походження в зарубіжних країнах // Протидія відмиванню “брудних” коштів та фінансуванню тероризму: громадська підтримка та контроль. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції” (Київ, 20 червня 2003 р).-К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003. – С.121-126.

23. Шандала М.Г. Дезинфектологические аспекты профилактики и борьбы с внутрибольничными инфекциями // Внутрішньолікарняні інфекції —проблеми епідеміології, клініки, діагностики, лікування та профілактики: Матеріали ІІ Всеукраїнської наук.практ. конф. З міжнар. Участю, присвяченої 20-річчю кафедри дезінфектології та профілактики внутрішньолікарняних інфекцій Харківської медичної академії післядипломної освіти. — Харків, 2007. — С. 136-137.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Контрольная работа — «Екологічна стандартизація і паспортизація»
Курсовая — «Анализ коммерческого банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг»»
Курсовая — «Моделі і методи аналізу економічної дінаміки»

Заказать дипломную работу