Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Экономика (другое)->Диплом — «Дослідження асортименту та якості майонезу та формування споживчого попиту»

Диплом — «Дослідження асортименту та якості майонезу та формування споживчого попиту»

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: Товароведение и торговое предпринимательство

Тема: Дослідження асортименту та якості майонезу та формування споживчого попиту

(Исследование ассортимента и качества майонеза и формирования потребительского спроса)

Объем: 104 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти дослідження асортименту та якості майонезу

1.1. Стан та тенденції розвитку ринку майонезу

1.2. Класифікація та характеристика асортименту майонезу

1.3. Фактори, що впливають на якість майонезу

1.3.1. Харчова цінність майонезу

1.3.2. Характеристика сировини для виробництва

1.3.3. Процес виробництва майонезу

1.4. Показники якості майонезу

РОЗДІЛ 2. Дослідження асортименту та якості майонезу в ПП «Людмила»

2.1. Організація, об’єкт та методи дослідження

2.2. Результати дослідження якості майонезу

2.3. Асортименти майонезу, що реалізується в ПП «Людмила»

РОЗДІЛ 3. Формування споживчого попиту на майонез

3.1. Сегментування споживачів майонезу та визначення потенційного портрету споживача

3.2. Дослідження  попиту на майонез в торговельній мережі

3.3. Формування асортиментного портфелю за станом попиту на майонез та балансом за шириною і глибиною

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Про власність: Закон України \\ Урядовий кур’єр. – 1991 – 7 лютого.

2. Про захист прав споживачів: Закон України \\ Урядовий кур’єр. – 1994 –27 січня.

3. Про заходи щодо впорядкування розрахунків за договорами, що укладаються суб’єктами підприємницької діяльності України: Указ Президента України // Голос України. - 1994. - 12 жовтня.

4. Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного

обслуговування населення: Постанова Кабінету Міністрів України // Урядовий кур’єр. – 1995. - 21 лютого.

5. Про рекламу: Закон України // Урядовий кур’єр. – 1996. - 26 липня.

6. Академия рынка: Маркетинг: Пер. с фр. – М.: Экономика. 2008. – 572с.

7. Андрушенко О.В., Близнюк С.В. Особливості розвитку маркетингового середовища торговельних підприємств України. Зб. наук. праць. Економічні проблеми невиробничої сфери, КДТЕУ, Київ. 2007. – 365с.

8. Апопій В.С., Мельник І.М. Комерційна діяльність: сучасний зміст і форми, Вісті, 2009. – 245с.

9. Баркан Д.М. Управление фирмой в условиях рынка. – Л.: Аквинон, 2011. – 267с.

10. Бадзел Р.Д., Кока Д.Ф., Браун Р.В. Информация и риск в маркетинге. – Финстатинформ, 2007. – 276с.

11. Балабанова Л.В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция. – М.: Экономика, 2010 с.

12. Башина О.Э., Белявский И.К. Статистика коммерческой деятельности. – М.: Финстатинформ, 2008. – 278с.

13. Васильев Ю.Т., Синельчик Л.В. Вибір торговельним підприємством засобів стимулюючого впливу на покупців. Зб. наук. праць. Маркетинг. Торгівля та практика. –Київ: КДТЕУ,  2011. – 267с.

14. Виноградська А.М., Жидков А.М. Маркетинг – знаряддя керівництва підприємства у конкурентній боротьбі на товарному ринку. Зб. наук. праць. Маркетинг: стан і основні напрямки розвитку. –Київ: КДТЕУ 2010. – 189с.

15. Виноградський М.Д. Роль і місце маркетингу у стратегічному управлінні підприємством. Зб. наук. праць. Маркетинг: стан і основні напрямки розвитку. – Київ: КДТЕУ,  2012. – 278с.

16. Власова В.М. Основы предпринимательской деятельности. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 289с.

17. Герасимчук В.Г. Маркетинг – К.: Вища школа, 2008. – 327с.

18. Голубков Е.П. Маркетинг: выбор лучшего решения. – М.: Экономика, 2009. – 267с.

19. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. – М.: Издательство «Финпресс», 2008.- 267с.

20. Голошубова Н.О., Фесюк В.А. Навчальний посібник. ч.2. Організація роздрібного продажу товарів. – К.: КДТЕУ, 2009. – 278с.

21. Дашков Л.П., Памбухчияну В.В. Организация, технология и проектирование торговых предприятий. Учебник для студентов высших и средних специальных учебных заведений. – М.: НВУ «Маркетинг», 2007. – 278с.

22. Ильенкова Н. Д. Спрос: анализ и управление. Учебное пособие. Под редакцией И.К. Белявского. - М.: Финансы и статистика, 2009. – 278с.

23. Іванова І.В. Діяльність щодо стимулювання продажу у торгівлі Італії. Зб. наук. праць. Маркетинг: теорія та практика. – Київ: КДТЕУ, 2010.-321с.

24. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Прогресс, 2009. – 285с.

25. Кретов И.И. Маркетинг на предприятии: Практическое пособие. – М.: АО «Финстатинформ», 2008.-321с.

26. Корольков І.І. Роль і місце торгівлі у структурі маркетингу. Зб. наук. праць. Економічні проблеми невиробничої сфери. КДТЕУ. Київ, 2008.

27. Канарчук О.І. Особливості маркетингової діяльності підприємств торгівлі за сучасної економіки. Зб. наук. праць. Економічні проблеми невиробничої сфери. – Київ: КДТЕУ, 2008.-278с.

28. Корольчук О.П., Канарчук О.І. Деякі аспекти розробки стратегії маркетингу в умовах економічної нестабільності. Зб. наук. праць. Економічні проблеми невиробничої сфери. – Київ: КДТЕУ , 2008. – 289с.

29. Кучеренко В.Д. Особливості інноваційної діяльності підприємства торгівлі в ринкових умовах. Зб. наук. праць. Економічні проблеми невиробничої сфери. -  Київ: КДТЕУ , 2011. – 278с.

30. Каніщенко Л.А., Притуляк Н.М. Маркетинг у системі інноваційної діяльності. Зб. наук. праць. Маркетинг: стан і основні напрямки розвитку. – Київ: КДТЕУ , 2007. – 234 с.

31. Куценко Г.Ф., Притуляк Н.М. Маркетинг і становлення ринкової економіки в Україні. Зб. наук. праць. Маркетинг: теорія та практика. КДТЕУ, Київ, 2008. -267с.

32. Ковалев А.И., Войтенко В.В. Маркетинговый анализ. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2009. – 289с.

33. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности предприятия. – М.: Внешторгиздат, 2011. – 278с.

34. Мазаракі А.А., Карсєкін В.І., Воронова В.М., Дорошенко В.І. Територіальна організація внутрішньої торгівлі України.- Київ: КТЕУ, 2012. – 289с.

35. Маня И.Б. Система маркетинговых коммуникаций: Формирование спроса и стимулирования сбыта и продажи. – М.: ВАВТ МВСС РФ, 2011.-287с.

36. Методические рекомендации по определению эффективности коммерческих сделок. Сост. Бланк И.П., Ушакова Н.Н., Кукурудза Л.А., К.:ТЭК, 2011. – 189с.

37. Нроманова А.П. Маркетинг. – М.: Банки и биржи, 2008. – 278с.

38. Ноздрева Р.Б., Циганченко Л.И. Маркетинг: Как побеждать на рынке. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 278с.

39. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2008. – 378с.

40. Прауде В.Р., Білий О.Б. Маркетинг. – К.: Вища школа, 2009. – 289с.

41. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность. – М.: Информационно внедренческий центр «Маркетинг», 2006.-189с.

42. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. – М.: Ось-89, 2007.-234с.

43. Попов В.М., Маньковська Т.І. Формування ринкових відносин як основа розвитку маркетингової діяльності. Зб. наук. праць.-  Київ: КДТЕУ. Маркетинг: теорія і практика. 2006. – 278с.

44. Робота товароведов в новых условиях.-  М.: Экономика, 2007. – 256с.

45. Смолін І.В. Оцінка якості маркетингової стратегії. Зб. наук. праць. Маркетинг: стан і основні напрямки розвитку. – Київ:  КДТЕУ, 2007. – 267с.

46. Современный маркетинг (Под ред. В.Е. Хруцкого) – М.: КТЭИ, 2009. – 298с.

47. Ушакова Н.М., Кукурудза Л.А., Головачук Т.И., Олейник С.И. Экономическая стратегия деятельности торгового предприятия в условиях рыночной экономики. – К.: КТЭИ, 2008. – 345с.

48. Хоскинг А. Курс предпринимательства. – М.: Международные отношения, 2008. – 345 с.

49. Чолон Т.І. Транснаціональні корпорації у системі міжнародного маркетингу. Зб. наук. праць. КДТЕУ, Маркетинг: теорія і практика. Київ, 2006.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Контрольная работа — «Екологічна стандартизація і паспортизація»
Курсовая — «Анализ коммерческого банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг»»
Курсовая — «Моделі і методи аналізу економічної дінаміки»

Заказать дипломную работу