Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Экономика (другое)->Диплом — «Удосконалення мотивації персоналу підприємства в міжнародному бізнесі»

Диплом — «Удосконалення мотивації персоналу підприємства в міжнародному бізнесі»

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: Управління персоналом

Тема: Удосконалення мотивації персоналу підприємства в міжнародному бізнесі

(Совершенствование мотивации персонала предприятия в международном бизнесе)

Объем: 101 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

вступ

Розділ 1.Теоретико-методологічні аспекти мотивації праці на підприємствах міжнародного бізнесу

1.1. Еволюція поглядів на природу і зміст мотивації праці

1.2. Сучасні форми і методи мотивації персоналу

1.3. Підходи до оцінки системи мотивації і її впливу на ефективність діяльності підприємства

Розділ 2. Дослідження  впливу системи мотивації персоналу на результати діяльності підприємства на прикладі ПАТ «УкрСиббанк»

2.1. Особливості мотивації персоналу  в міжнародній компанії

2.2. Аналіз основних форм і методів мотивації праці досліджуваного підприємства

2.3. Оцінка ефективності системи мотивації АТ «УкрСиббанк»

Розділ 3. Обґрунтування основних напрямків  удосконалення системи мотивації ПАТ «УкрСиббанк»

3.1. Переваги та недоліки механізму мотивації  праці на підприємстві

3.2. Альтернативні шляхи удосконалення системи мотивації персоналу підприємства

3.3. Рекомендації з удосконалення системи мотивації праці досліджуваного підприємства

РОЗДІЛ 4. ОБОВ’ЯЗКИ РОБОТОДАВЦЯ ЩОДО СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ  УМОВ ПРАЦІ

Висновки та прозиції

Список використаних джерел

ДОДАТКИ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Богиня Д.П. Основи економіки праці / Д.П. Богиня, О.А. Грішково // Навч. посіб. – 2- ге вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2001. – 346 с.
  2. Бондаренко О.О. Значення компетентності персоналу в процесі впровадження системи менеджменту якості / О.О. Бондаренко // Економіка та держава. – 2009. – №4. – с. 70-72
  3. Виханский О.С. Менеджмент / О.С. Виханский,А.И. Наумов // 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Экономистъ, 2006. – 670 с.
  4. Відоменко О.О. Міжнародні еконмічні відносини / О.О. Відоменко // [Електронний  ресурс]. – Режим доступу:   http://bookdn.com/book_407.html
  5. Волошина І.М. Розробка технології синтезу поверхнево-активних речовин нафтоокиснювальними бактеріями: автореф. дис... канд. техн. наук: 03.00.20 / І.М. Волошина ; Нац. ун-т харч. технологій. – К., 2008. – 22 с.
  6. Воронкова В.Г. Кадровий менеджмент: навчальний посібник / В.Г. Воронкова. – К.: Професіонал, 2004. – 192 с.
  7. Ганза І.В. Методичні підходи до оцінювання мотивації діяльності персоналу підприємств / І.В. Ганза// Науковий вісник НЛТУ України.. – 2011. – Випуск 21.15. – С. 369-376.
  8. Гомба Л.А. Методичні підходи до оцінки персоналу сучасного підприємства / Л.А. Гомба // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/.../NV-2010-V2_23.pdf
  9. Данюк В. М. Менеджмент персоналу: Навч. Посіб / За заг. ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха. - 2-е вид., без змін . – К.: КНЕУ, 2006. – 398 с.

10. Декалюк О. В. Діагностика проблем мотивації персоналу у міжнародних компаніях в сучасних умовах господарювання / О.В. Декалюк, Л. В. Песченюк // Вісник Хмельницького національного університету 2010, № 1, T. 2. – С. 111-114 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/.../111-114.pdf

11. Дортбицкая В. Переворачивая пирамиду / В.П. Дортбицкая // Менеджмент и менеджер. – 2007. – №1. – С.23-29.

12. Завадський Й.С. Менеджмент: Підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.: У 2 томах. Т. 2 / Й.С. Завадський – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003 640 с.

13. Зайцева О.А., Радугин А.А. Основы менеджмента  Учебное пособие для вузов / под науч. редакцией А.А. Радугина; Зайцева О.А., Радугин А.А., Радугин К.А., Рогачева Н.И. - М.: Центр, 1998.- 432 с. 

14. Ильин Е.П. Мотивация  и  мотивы /  Е.П. Ильин. –  СПб. :  Изд-во "Питер", 2000. – 515 с.

15. Кім Л.С. Стратегічний підхід до управління персоналом підприємства / Л.С. Кім // Наукові праці МАУП. – 2010. – Випуск 1(24). – С. 155-162

16. Кодекс законів про працю України [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/322-08

17. Колот А. ММотивація персоналу: Підручник. / А.М. Колот. — К.: КНЕУ, 2002. – 345 с.

18. Комаров Е.И. Стимулирование и мотивация в современном управлении персоналом // Управление персоналом. – 2012. – № 1. – С.38-41.

19. Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

20. Кочеткова А.И. Введение в организационное поведение / А.И. Кочеткова. – М. : ЗАО "Бизнес школа "Интел-синтез", 2001. – 512 с.

21. Крушельницька О.В. Управління  персоналом: Навч.  посіб. / О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук. – К.:  Кондор, 2003. – 296 с.

22. Лекції з дисципліни «Міжнародний менеджмент» проблеми [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: www.kdu.edu.ua/lekcii/3_4.pdf

23. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения./ Деятельность. Сознание. Личность/, т.2. / А.Н. Леонтьев. – М.: «Педагогика»., – 1983

24. Лиходєдова О.В. Формування стратегічного набору щодо управління персоналом підприємств/ О.В. Лиходєдова// Науковий збірник ДІРСП «Методологія досліджень та сучасні соціальні, економічні і психологічні проблеми розвитку суспільства» Серія «Економіка і менеджмент» – 2010. – С. 275-279

25. Магура М.И. Оценка работы персонала, подготовка и проведение аттестации. – 2-е изд., [доп. и перераб.] / М.И. Магура, М.Б. Курбатова. – М. : ЗАО "Бизнес школа "Интел-синтез", 2002. – 176 с.

26. Ментальний чинник у сфері праці: проблеми теорії та практики/ Б.П. Богиня, М.В. Семикіна; Передмова І.Ф. Кураса. – К.: Шторм, 2003. – 382 с/

27. Мескон М.Х. Основы менеджмента: Пер. с англ. / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М.: ДЕЛО, 2002. – 704с.

28. Мец В.О. Аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства. / В.О. Мец. – К.: «Вища школа», 2003. – 278с.

29. Москвичов С. Соціальна мотивація: проблеми та розв’язання / С. Москвичов // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2007. – №2. – С.133-145.

30. Мотивація і стимулювання праці / О. Єськов // Економіка України. – 2001.- №2. – с. 82 – 83.

31. Мотивація персонала корпоративних структур / А. Блинов // Маркетинг.– 2001. №1. – с. 88 - 101

32. Мочерний С.В. Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т.2/ Редкол.:/ С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Вид. центр «Академія», 2001. – 848 с.

33. Нємцов В.Д. Менеджмент організацій: Навч. посіб. / Нємцов В.Д., Довгань Л.Є., Сініок Г.Ф. // – К.: ТОВ «УВПК «Екс об», 2002. – 392с.

34. Ногин Г. Тайна пирамиды. Команда в контексте мотивации (граф. этюд) / Г. Ногин // Менеджмент и менеджер. – 2012. – №2. – С.29-33.

35. Обов'язки роботодавця щодо створення для працівників безпечного і комфортного виробничого середовища [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zaochka.net/catalog_p_6_p_4_p_44.html

36. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів. / А.А. Осовська. – К.: «Кондор», 2003. – 556с.

37. Офіційний сайт банку ПАТ «УкрСиббанк» [Електронний  ресурс]. –  Режим  доступу :  www.ukrsibbank.com

38. Офіційний сайт кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Національного університету водного господарства та природокористування [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://nuwm.rv.ua/kaf/op/op7.html

39. Пестрецова О. Финансовая ответственность внутри предприятия как метод мотивации персонала / О. Пестрецова // Бизнес. – 2007. – №6. – С.56-57.

40. Плиева Ю. Лестница к небесам: планирование карьеры как метод мотивации персонала / Ю. Плиева // Бизнес. – 2007. – №1-2. – С.77-78.

41. Проблема и задачи мотивации персонала / Н. Б. Козічева, Б.С. Козічев // Менеджмент в Росии и за руби жом. – 2001. – №2. – с. 60 - 66.

42. Психологический словарь // Под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. – 2-е изд. – М.: Педагогика-Пресс. – 1996

43. Сабадош Г. Особливості формування системи мотивації працівників / Г. Сабадош // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №11. – С.36-45.

44. Савенко В. Мотивация инновационной активности персонала / В. Савенко // Менеджмент и менеджер. – 2011. – №2. – С.35-40.

45. Савицька Г.В.Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. / Г.В. Савицька. – К.: Знання, 2007. – 654с.

46. Світовий бізнес: Навч. посіб. / За ред. Бутинець Ф.Ф. – Житомир: Рута, 2007. – 498с.

47. Синіговець О.М. Стратегічне управління персоналом підприємства / О.М. Синіговець// Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2009. – №26. – С.231-233.

48. Стец В.А. Менеджмент персонала: Навч. посіб. Для студентів економічних спеціальностей / В.А. Стець, І.І. Стець, М.Ю. Костючик . – Тернопіль, 2006. – 180 с.

49. Сутність  моралі:  історія  і  теорія  проблеми [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://softacademy.lnpu.edu.ua/Programs/Etics/ theme_3.htm

50. Тарасова, Н.В. Организации и планирование производства. Методические указания. Текст./ Тарасова Н.В., Ларионова И.А., Алексахин A.B.- М.: изд. МИСиС, 2009.-68 с.

51. Управление персоналом организации : учебник. – 2-е изд., [доп. и перераб.] / под ред. А. Кибанова. – М. : Изд-во ИНФРА-М, 2002. – 638 с.

52. Уткин Э.А. Основы менеджмента / Э.А. Уткин. – М.: Тендем, 2000. – 407с.

53. Фесянов В. Психологические аспекты мотивации / В. Фесянов // Персонал. – 2007. – №5. – С.60-63.

54. фіційний сайт кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Національного університету водного господарства та природокористування [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://nuwm.rv.ua/kaf/op/op7.html

55. Холл Р.Х. Организации: структуры, процессы, результаты / Р.Х. Холл. – СПб.: Питер, 2001. – 512с.

56. Хомяков В.І. Менеджмент підприємства: Навч. Посіб. / В.І. Хомяков. – 2-ге вид. пер. і доп. – К.: «Кондор», 2008. – 434с.

57. Шегда А.В. Менеджмент: Підруч. / А.В. Шегда. – К.: Т-во «Знання», КОО 2002. – 583с.

58. Шнаєр Б. Компьютерные технологии / Б. Шнаєр. – М.: «Питер», 2008. – 680с.

59. Юхименко П.І. Міжнародний менеджмент / П.І. Юхименко, Л.П. Гацька, М.В. Півтора. – К.: ЦУЛ, 2011. – 488 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Контрольная работа — «Екологічна стандартизація і паспортизація»
Курсовая — «Анализ коммерческого банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг»»
Курсовая — «Моделі і методи аналізу економічної дінаміки»

Заказать дипломную работу