Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Экономика предприятия->Дипломная работа — «Організаційно-економічні умови забезпечення ефективного розвитку підприємства (на прикладі ВАТ «Київхліб»)»

Дипломная работа — «Організаційно-економічні умови забезпечення ефективного розвитку підприємства (на прикладі ВАТ «Київхліб»)»

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: Экономика предприятия

Тема: Організаційно-економічні умови забезпечення ефективного розвитку підприємства (на прикладі ВАТ «Київхліб»)

(Организационно-экономические условия обеспечения эффективного развития предприятия (на примере ОАО «Киевхлеб»))

Объем: 160 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 Теоретичне обґрунтування організаційно-економічних умов забезпечення ефективного розвитку підприємства

1.1. Економічна сутність ефективності розвитку підприємства

1.2. Система показників ефективності розвитку підприємства

1.3. Шляхи забезпечення ефективного розвитку підприємства

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2 Техніко-економічна характеристика та аналіз основних показників діяльності ВАТ «КИЇВХЛІБ»

2.1. Загальна характеристика підприємства ВАТ «Київхліб»

2.2. Аналіз основних показників господарської діяльності ВАТ «Київхліб»

2.3. Аналіз фінансового стану підприємства

Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ВАТ «КИЇВХЛІБ»

3.1. Аналіз ефективності використання основних засобів

3.2. Аналіз ефективності використання оборотних коштів

3.3. Аналіз ефективності використання персоналу підприємства

3.4. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Висновки до розділу 3

РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

4.1. Стан виробничого травматизму на ВАТ «Київхліб»

4.2. Організація служби охорони праці на підприємстві

4.3. Фінансування заходів охорони праці на ВАТ «Київхліб»

4.4. Аналіз шкідливих та небезпечних виробничих факторів на робочому місці

4.4.1. Повітря робочої зони

4.4.2. Шум

4.4.3. Вібрація

4.4.4. Освітлення

4.4.5. Випромінювання

4.4.6. Психофізіологічні шкідливі фактори, пов’язані з монотонністю роботи

4.5. Санітарно-побутові приміщення

4.6. Електробезпека

4.7. Пожежна безпека

4.8. Розроблення рекомендацій щодо проведення робіт з ліквідації наслідків радіоактивного та хімічного забруднень підприємств хлібопекарної промисловості

4.8.1. Знезараження технологічного обладнання

4.8.2. Знезараження сировини, напівфабрикатів, готової продукції та відходів гідрогенізаційного виробництва

Висновки до розділу 4

РОЗДІЛ 5 ШЛЯХИ ТА УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ВАТ «КИЇВХЛІБ»

5.1.Пропозиція методів підвищення ефективності системи управління матеріально-технічними запасами підприємства

5.2. Розрахунок збільшення об’ємів зберігання товарних запасів без збільшення складської площі зберігання на складі ВАТ «Київхліб»

5.3. Вдосконалення процесу підбору кадрів до органів управління та розробка оптимального методу управління для ВАТ «Київхліб»

5.4. Впровадження нового продукту та розрахунок економічної ефективності заходів

Висновки до розділу 5

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Господарський Кодекс України ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144 )
 2. Цивільний Кодекс України ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356 )
 3. Закони України: “Про охорону праці”,
 4. Закони України: “Про охорону здоров’я”,
 5. Закони України: “Про пожежну безпеку”,
 6. Закони України: “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”,
 7. Закони України: Кодекс законів про працю Україну (КЗпПУ).
 8. Постанова від 28 липня 2003 р. N 1174 Київ Про схвалення Державної програми розвитку промисловості на 2003-2011 роки
 9. П(С)БО 16 „Витрати” затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318.
 10. СОУ 15.0-37-188:2004 Технологічні регламенти в харчовій промисловості.
 11. Опасные и вредные производственные факторы. Общие положения (ССБП. Шкідливі та небезпечні виробничі фактори. Загальні положення)
 12. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие положения (ССБП. Пожежна безпека. Загальні положення)
 13. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)
 14. ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (CCБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги безпеки)
 15. ГОСТ 12.1.010-82 ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации. (ССБП. Тара виробнича. Вимоги безпеки при експлуатації)
 16. ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования. (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)
  ГОСТ
  • 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП, Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)
  • ГОСТ 12.1.029-80 ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация (ССБП. Засоби та методи захисту від шуму. Класифікація)
  • ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпека. Захисне заземлення, занулення)
  • ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)
  • ГОСТ 12.2.016-81 ССБТ. Оборудование компрессорное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання компресорне. Загальні вимоги безпеки)
  • ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работы сидя. Общие эргономические требования (ССБП. Робоче місце при виконанні роботи сидячи. Загальні ергономічні вимоги)
  • ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работы стоя. Общие эргономические требования (ССБП. Робоче місце при виконанні роботи стоячи. Загальні ергономічні вимоги)
  • ГОСТ 12.2.062-81 ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные (ССБП. Обладнання виробниче. Загородження захисні)
  • ГОСТ 12.2.124-90 ССБТ. Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання продовольче. Загальні вимоги безпеки)
  • ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)
  • ГОСТ 12.3.006-75 ССБТ. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности (ССБП. Експлуатація водопровідних та каналізаційних споруд та мереж. Загальні вимоги безпеки)
  • ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. Процессы перемещения грузив на предприятиях. Обшие требования безопасности (ССБП. Процеси переміщення вантажів на підприємствах. Загальні вимоги безпеки)
  • ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие требования безопасности (ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні вимоги безпеки)
  • Автоматизированные рабочие места. Учебник / Под ред. проф. Г. А. Титоренко. К.: 2003.
  • Анисимов Ю.П. Гармонизация производственной и сбытовой деятельности предприятия // Экономика и производство. – 2002. - №4.
  • Афанасьев Н.В., Гончаров А.Б. «Экономика предприятия»: Учебное пособие. - Х.: ИД «ИНЖЭК», 2004.
  • Афанасьев Н.В., Рогожин В.Д., Рудыка В.И. Управление развитием предприятия: Монография. — Х.: Издательский Дом «ИНЖЭК», 2003. — 184 с.
  • Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб. пособ. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 259с.
  • Беляев А.А., Коротков Э.М. Системология организации. — М.: ИНФРА–М, 2000. — 182 с.
  • Богатирьов І.О. Управління розвитком підприємства (за матеріалами малих підприємств України): Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.01 / Європейський ун–т фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу. — К., 2004. — 22 с.
  • Бойчик І. М. Економіка підприємства: Навчальний посібник. – К.: Ітака, 2002. – 479 с.
  • Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навч. пос. – К.: Либідь, 2004. – С. 90-95.
  • Бурцев В.В. Сбытовая маркетинговая деятельность. – М.: Экзамен, 2001г.- 223с.
  • Бухалков М. И. Внутрифирменное планирование: учебник / М. И. Бухалков. – [2-е изд. испр. и доп.] – М. : ИНФРА-М, 2001. – 400 с.
  • Василенко В.А. Организационно–циклическая и структурно-функциональная модели развития организации // Культура народов Причерноморья. — c. 100–107.
  • Вачугов Д.Д., Кислякова Н.А. Практикум по менеджмету: деловые игри: Учеб.пособие. -М.: Высш. шк., 1998. - с. 13-14.
  • Веснин В.Р. Основы менеджмента. - М.: Об-во «Знание» России.-2006.-472 с.
  • Вейл Н. Искусство менеджмента. Новые идеи для мира хаотических перемен. - М.: Новости, 2003. - 244с.
  • Вітлінський В.В. Накопичення, ризик у менеджменті. - К.: Бофистен, 2006. - 366с.
  • Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесе: Учебник. - М., 2006. - 416 с.
  • Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенний менеджер. - М.: Дело, 2000.
  • Гавриленко В.Г., Мясникович В.М., Никиетнко П.Г. и др. ИННОВАЦИИ. Деловой энциклопедический словварь – Мн.: Право и экономика, 2007 г., с.134.
  • Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для высших и средних учебных заведений. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско – торговая корпорация «Дашков и К», 2003. -  408 с.
  • Ганжа С.В. Производственно-сбытовая политика промышленного предприятия // Региональная экономика, 2008, №2.
  • Гапоненко А.Л. Стратегическое управление: учеб. Для вузов, обучающихся по специальности 061100 «Менеджмент организаций» / А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухин. — 2-е изд., стер. — М.: Издательство ОМЕГА–Л, 2006. — 464 с.
  • Гевко І.Б.: Операційний менеджмент: Навчальний посібник: - К.: Кондор, 2005.-228 с.
  • Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. – К.: КНЕУ, 2000. – 392 с.
  • Горяїнов О.М. Теорія і практика дисципліни «Логістика» (для менеджерів): Навчальний посібник. - Харків: НТМТ, 2010. - 522с.
  • Горфинкель В.Я. Экономика предприятия: Учебник для вузов.– 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 670 с
  • Грещак М. Г. та ін. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч. посібник– К.: КНЕУ, 2001. – 228 с.
  • Гриньова В.М., Салун М.М. Організація виробництва: Підручник.- К.: Знання, 2010.-582 с.
  • Гукалюк А.Ф. Моделювання процесу розробки оптимальної виробничої програми // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 9
  • Гурков И. Стратегии выживания промышленных предприятий в новых усовиях//Вопросы экономики 2002-№6 С.19-21
  • Дяченко Т.О. Деякі питання конкурентоздатності підприємств в ринкових умовах // Міжнародна економіка: Зб. наук. праць.Вип.30. – К.: НАН України, 2001.– С.74–78.
  • Забродська Л.Д. Стратегічне управління: реалізація стратегії: Навч. посібник для студ. екон. спец. — Харків: Консул, 2004. — 208 с.
  • Загородній А.Г., Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навч. посіб. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2004. – 377 с.
  • Захарченко В.И. Планирование на предприятии. Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. - Одесса:, 2002г. – 123 с.
  • Зінь Е.А., Турченюк М.О. Планування діяльності підприємства: Підручник.– К.: ВД «Професіонал», 2004.- 389 с.
  • Зозульов О.В. Методика інтегральної оцінки сегментів ринку: визначення привабливого напряму діяльності // Маркетинг в Україні. - 2001. -№3.- с. 38.
  • Економіка підприємства: Підручник/ За заг. ред. С.Ф. Покропивного. 2-е вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2001. – С. 120-129.
  • Економічний аналіз: навчальний посібник за ред. проф.. Ф.Ф. Бутинця Житомир: ПП „Рута”, 2003. – 680с.
  • Економічний аналіз: Навч. посіб. / М.А. Болюча, В.З. Бучевський, М.І.Горбуток / За ред.. акад.. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.
  • Івахненко В. М. Курс економічного аналізу. - К.: Знання-Прес, 2000. - 207с.
  • Ивахник Д.Е., Григорьева В.З. Оптимизация производственной программы предприятия в условиях рыночных отношений // Маркетинг. – 2003.- №1.
  • Ильин А. И. Планирование на предприятии: [учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по экон. спец. и направлениям] / А. И. Ильин. – [4 изд. стер.] – Минск : ООО “Новое знание”, 2003. – 635 с.
  • Кафка С.М. Необхідність аналізу для цілей управління підприємством: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2005. – 372 с.
  • Кондратюк О.І., Пилипенко О.О. Економіка підприємства: Навч.-метод, посібник. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2006. – 288 с.
  • Кононенко І.В. Управління розвитком підприємства: Навч. посібник. — Х. : НТУ “ХПІ”, 2001. — 134 с.
  • Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2000. – 378 с.
  • Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. – СПб.: Питер, 2003. – 752 с.
  • Котляров Є. І., Котлярова В. Г. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з курсу «Внутрішній економічний механізм підприємства» для студентів спеціальності 7.050107 усіх форм навчання.– Харків: Вид. ХНЕУ, 2004. – 92с. (Укр.мов.)
  • Крайник О.П., Барвінська Є.С. Економіка підприємства. – Львів.: Інтелект-Захід, 2003. – 115 с.

  Также советуем посмотреть другие готовые работы:
  Диплом — «Прибуток підприємства та шляхи його підвищення (ТОВ «ГрандВестКомпани»)»
  Диплом — «Розробка та обґрунтування стратегії економічного зростання компанії» на прикладі компанії «Приватне підприємство
  Диплом — «Підвищення ефективності управління операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю підприємства на прикладі Дніпропетровських магістральних електричних мереж»

  Заказать дипломную работу