Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Экономика предприятия->Диплом (2,3-й раздел) — «Конкурентоспроможність підприємства та обгрунтування стратегії її забезпечення (на прикладі ДП «Кондитерська корпорація ROSHEN»)»

Диплом (2,3-й раздел) — «Конкурентоспроможність підприємства та обгрунтування стратегії її забезпечення (на прикладі ДП «Кондитерська корпорація ROSHEN»)»

Вид работы: дипломная работа (2,3 раздел)

Дисциплина: экономика предприятия

Тема: Конкурентоспроможність підприємства та обгрунтування стратегії її забезпечення (на прикладі ДП «Кондитерська корпорація ROSHEN»)

(Конкурентоспособность предприятия и обоснование стратегии ее обеспечения (на примере ГП «Кондитерская корпорация ROSHEN»))

Объем: 61 стр + додатки

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДП «Кондитерська корпорація ROSHEN»

2.1. Характеристика напрямів результативності діяльності підприємства

2.2. Аналіз рівня конкурентоспроможності компанії

2.3. Оцінка впливу конкурентної позиції підприємства на результати його діяльності

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА І ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДП «Кондитерська корпорація ROSHEN»

3.1. Розробка основних положень проекту вдосконалення стратегії забезпечення конкурентоспроможності  ДП «Кондитерська корпорація ROSHEN»

3.2. Економічне обґрунтування доцільності та ефективності впровадження запропонованого проекту

3.3. Оцінка впливу запропонованої стратегії на основні результати діяльності підприємства

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.   Автореферат дисертаційного дослідження Закревської Л.М на тему: «Оцінка та підвищення конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості України». Точка доступу: www.irbis-nbuv.gov.ua/

2. Господарський кодекс України // www.rada.gov.ua

3.   Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції” № 236/96 – ВР від 07.06.1996 www.rada.gov.ua

4.   Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” № 3689 - ХІІ від 15.12.93 // www.rada.gov.ua

5.   Закону України “Про захист прав споживачів” N 1023-XII від 12.05.91 //

6.   Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика.- М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.– 208 с.

7.   Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие / Под ред. П.П.Табурчака, В.М.Тумина и М.С.Сапрыкина. – Ростов н/Дону: Феникс, 2002. – 352с.

8.   Анурин В. Ф., Муромкина И. И., Евтушенко Е. В. Маркетинговые исследования потребительского рынка: Уникальный отечественный опыт:Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 061500 - Маркетинг. — СПб. : Питер, 2004. — 269с.

9. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 525 с.

10. Балабанова Л. В., Слипенький В. В. Стратегическое маркетинговое управление на основе бенчмаркинга / Донецкий гос. ун-т экономики и торговли им. М.Туган-Барановского. — Донецк : ДонГУЭТ, 2005. — 172с.

11. Балабанова Л.В. Маркетинг: Підручник .-2-ге вид., перероб.і доп.-К.: Знання-Прес, 2004.-645с.

12. Балабанова Л.В., Бриндіна О.А. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємств / Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. — 230с.

13. Балабанова Л.В., Мажинський Р.В. Управління маркетинговим потенціалом підприємства / Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. Школа маркетингового менеджменту. — Донецьк : ДонДУЕТ, 2005. — 144с.

14.          Берн Робин Дж. Эффективное использование результатов маркетинговых исследований: Как принимать и осуществлять на практике наиболее оптимальные решения: Пер. с англ.. — Д. : Баланс Бизнес Букс, 2005. — 271с.

15.          Бикова В.Г., Ряснянський Ю.М. Фінансово-економічний потенціал підприємств загальнодержавного значення - оцінка й управління//Фінанси України, 2005.-№6 .-С.56-61

16.          Бланк И.А. Финансовый менеджмент. — К.: Ника-Центр: Эльга, 2005. — 632с.

17.          Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч.посібник .-К.:А.С.К.,2004 .-400с.

18.          Боумэн К. Основы стратегического менеджмента. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2003. – 351 с.

19.          Брагин Д.А., Баширов И.Х., Лазебник Р.М. Маркетинг товара: Учеб. пособие / Донецкий гос. ун-т экономики и торговли им. М.Туган-Барановского. — Донецк : ООО «Юго-Восток, ЛТД», 2005. — 255с.

20.          Вачевський М.В., Скотний В.Г., Вачевський О.М. Промисловий маркетинг: Основи теорії і практики:Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.. — К. : Центр навчальної літератури, 2004. — 254с.

21.          Вихрущ В.П., Андрушків Б.М., Харів П.С., Федорович Р.В. Економіка підприємств: Навч.посібник для студентів економічних факультетів і вузів/За ред.П.С.Харіва .-Тернопіль:Економічна думка,2002 .-449с.

22.          Вісящев В.А., Антошкіна Л.І., Тарлопов І.О. Маркетинговий менеджмент: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл.. — Донецьк : НОРД-ПРЕС, 2005. — 440с.

23.          Вісящев В.А., Антошкіна Л.І., Тарлопов І.О. Основи маркетингу: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. — Донецьк : Норд-Прес, 2004. — 388с.

24.          Галушка З. І. Стpатегія і тактика менеджменту: Hавч. посібник / Чеpнів. деpж. ун-т ім. Ю. Федьковича; [Відп. pед. Колодій О. В.].- Чеpнівці: Рута, 2004. — 132 с.

25.          Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навч.посібник для студентів вищих навч.закладів.-К.: ЦНЛ, 2006.-487с.

26.          Гірченко Т.Д., Дубовик О.В. Маркетинг: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. — Л.: ЛБІ НБУ, 2004. — 256с.

27.          Гончарук Я.А., Павленко А.Ф., Скибінський  С.В. Маркетинг: Навч. посібник у тестах / Київський національний економічний ун- т ; Львівська комерційна академія. — 2.вид., доп. і перероб. — К. : КНЕУ, 2004. — 391с.

28.          Грещак М.Г., Колот В.М., Наливайко А.П., Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник/За ред.С.Ф.Покропивного.-2-ге вид., перероб. та доп. -К.: КНЕУ, 2005.-526с.

29.          Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. — К.: КНЕУ, 2005. — 392с.

30.          Економіка підприємства: Пiдручник для студентів економічних вузів і факультетів: В 2-х т./За ред.С.Ф.Покропивного.Т.1 .-К.:Хвиля-Прес, 2005.-400с.

31.          Єрмошенко М.М. Теоретичні аспекти та особливості застосування засад стратегічного планування маркетингу в економіці Україні//Стратегія економічного розвитку України.– 2001.– № 7.– С.79 – 86.

32.          Забелин П.В.. Моисеев Н.К. Основы стратегического управления: Учебное пособие. - М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2003. – 317 с.

33.          Зозулев А.В. Промышленный маркетинг: стратегический аспект: Учеб. пособие для студ. вузов. — Х. : Студцентр, 2005. — 328с.

34.          Зятковський І.В. Фінансове забезпечення діяльності підприємств. — Тернопіль: Екон. думка, 2000. — 228 с.

35.          Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика: Підручник для студ. вищ. навч. закл. — Суми: Університетська книга, 2005. — 232с.

36.          Інноваційна стратегія українських реформ / А.С. Гальчинський , В.М. Геєць , А.К. Кінах , В.П. Семиноженко – К.: Знання України, 2002. – 326 с.

37.          Каракай Ю.В. Маркетинг інноваційних товарів / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2005. — 226с.

38.          Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т — К. : КНЕУ, 2003. — 250с.

39.          Киселев Б.Н., Алешина И.В. Основы стратегического управления: Учебное пособие. - М.: Изд-во ГАУ, 2002. – 510 с.

40.          Кныш М.И. Конкурентные стратегии: Учеб. пособие.– СПб., 2000.– 284 с.

41.          Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг. Підручник для студ. ВНЗ / За ред. В.В. Апопія. – К.: Укоопосвіта, 2002. – 458 с.

42.          Коммерческая деятельность: Учебник / Ф.Г.Панкратов, Т.К.Серегина. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Информ.-внедренческий центр «Маркетинг», 2002. - 580 с.

43.          Косенков С.І. Маркетингові дослідження: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : Видавничий дім «Скарби», 2004. — 464с.

44.          Костенко Т.Д., Підгора Є.О., Рижиков В.С., Панков В.А. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: Навч.посібник для студентів вищих навч.закладів .-К.:ЦНЛ,2005 .-398с.

45.          Котлер Ф. Основы маркетинга. - М.: Прогресс, 1990. -734с.

46.          Кулішов В.В. Економіка підприємства: теорія і практика: Навч.посібник .-3-є вид.-К.: Ельга;Ніка-Центр,2004 .-211с.

47.          Кучеренко В.Д., Ткаченко Н.Б. Маркетингова товарна політика: Підручник / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К. : КНТЕУ, 2005. — 186с.

48.          Луцій О.П., Новікова І.В. Маркетинговий менеджмент: Навч. посіб. / Європейський ун-т. — К. : Видавництво Європейського університету, 2005. — 95с.

49.          Лысенко Ю. Г., Гузь Н. Г., Садеков А. А., Гнатушенко В. В., Иванов Н. Н. Управление маркетинговым потенциалом предприятия / Донецкий национальный ун- т / Ю.Г. Лысенко (ред.), Н.Г. Гузь (ред.). — Донецк : Юго-Восток, 2005. — 352с.

50.          Манів З.О., Луцький І.М. Економіка підприємства: Навч.посібник.-К.:Знання, 2004 .-580с.

51.          Маркетинговий менеджмент: Навч. посібник / Л.В. Балабанова (ред.). — 3. вид., перероб. і доп. — К. : Знання, 2004. — 354с.

52.          Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лемпел Д. Школы стратегий.– СПб:”Питер”, 2001–331с.

53.          Мних М.В. Організація маркетингової політики на підприємстві: Посібник для студ. вищих навч. закл. / Академія муніципального управління. — К. : Знання України, 2004. — 263с.

54.          Мозговий О.М. Товарна політика і планування товару в міжнародному маркетингу: Навч. посібник для студ. екон. вузів і фак. / Київський економічний ун-т. — К., 1995. — 64с.

55.          Наливайко А.П. Порівняльний аналіз стратегічних матриць // Стратегія економічного розвитку України.– 2001.– № 5.– С. 24–32.

56.          Наумова Л.Ма. Прикладной маркетинг в деятельности фирмы: Учеб. пособие. — М. : Элит, 2004. — 204с.

57.          Нестеренко Ж.К., Череп А.В. Економічний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навч.посібник для студентів вищих навч.закладів .-К.:ЦНЛ,2005 .-122с.

58.          Николайчук В.Е., Белявцев М.И. Промышленный маркетинг: [Учеб. пособие]. — Донецк : ООО ПКФ «БАО», 2004. — 383с.

59.          Олександер М. А., Беспалов В. М., Губерник А. О., Жарська І. О., Коваленко Л. П. Маркетинг у секторах національної економіки / М.А. Окландер (ред.). — О.: Астропринт, 2004. — 408с.

60.          Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: Учебник. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.

61.          Основы предпринимательской деятельности: финансовый менеджмент. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 123 с.

62. Офіційний сайт ROSHEN: точка доступу: rosen@com.ua.

63.          Павленко А.Ф., Корнієв В.Ле. Маркетингова політика ціноутворення / Київський національний економічний ун- т. — К. : КНЕУ, 2004. — 332с.

64.          Павлова Н.Н. Маркетинговый подход к оценке конкурентоспособности товара // Маркетинг в России и за рубежом, 2004.-№1.-С.82-89.

65.          Пампура О.И., Дубина Е.И. Организация маркетинговых исследований на промышленном предприятии: Предп. докл. ИЭП НАН Украины. -Донецк, 2003.-29с.

66.          Перерва П.Г., Тимофєєв В.М., Погорєлов М.І., Гаврись О.М., Ларка М.І. Економіка і маркетинг виробничо-підприємницької діяльності: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національний технічний ун-т «Харківський політехнічний ін-т» / Петро Григорович... Перерва (ред.). — Х. : НТУ «ХПІ», 2004. — 639с.

67.          Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 248 с.

68.          Портер М. Стратегія конкуреції:Пер. с англ.– К.: Основи, 1997. – 390 с.

69.          Савельєв Є. В., Братко О. С., Матвіїв М. Я., Арсеньєва О. П., Буряк Р. І. Новітній маркетинг: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Тернопільський держ. економічний ун-т / Є.В. Савельєв (ред.). — Т. : Економічна думка, 2005. — 295с.

70.          Салига С.Я., Салига К. С., Кирилова Л. І. Економічне обґрунтування інвестиційних проектів промислових підприємств / Гуманітарний ун-т «Запорізький ін-т держ. та муніципального управління» . — Запоріжжя : ЗІДМУ, 2005. — 170с.

71.          Семенов Г.А., Панкова М.О., Семенов А.Г. Економіка підприємства: Навч.посібник для студентів вищих навч.закладів .-2-е вид.,перероб.та доп.-К.:ЦНЛ,2005 .-324с.

72.          Сидоренко О.В. Товарознавчі складові ринкознавства: Навч.посібник. –К.: Київ. Нац.торг.-екон.-ун-т,2001.-90с.

73.          Старостіна А.О. та ін. Маркетинг: [Навч. посіб.] / Старостіна А.О., Черваньов Д.М., Зозульов О.В.. — К.: Знання-Прес, 2002. — 191 с.

74.          Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. – Львів: ЛБІ НБУ, 2000. – 485 с.

75.          Ткаченко Н. Проблемы формирования маркетинговой товарной политики // Маркетинг и реклама, 2006.-№ 1.-С.16-19.

76.          Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов: Пер. с англ.– М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 578 с.

77.          Третьяк О.А. Маркетинг: взаимосвязь производства, торговли и потребления. - СПб.: Изд-во С-Петербургского университета. - 2003. -301с.

78.          Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент: Навч. посібник / Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) . — 2. вид., доп. — К. : МАУП, 2001. — 280с.

79.          Хобта В.М. Управління інвестиціями: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Донецький національний технічний ун-т . — Донецьк : ДонНТУ, 2005. — 392с.

80.          Цигилик І.І., Бибик Я.Р., Ємбрик М.Я., Паращич В.Ф. Економіка підприємства (в питаннях і відповідях):Навч.посібник .-К.:ЦУЛ,2004 .-166с.

81.          Чаюн І.О., Богославець Г.М., Довгаль Н.С., Стасюк Л.Л. Економіка підприємства: Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навч.закладів / За ред. Н.М.Ушакової .-К.:КНТЕУ,2005 .-568с.

82.          Шаповалов Г.М. Товарный маркетинг: Учеб. пособие. — М.: Издательство МГУ, 2000. — 81с.

83.          Аналітичні матеріали дослідження ринку кондитерських виробів.

84.          Офіційні дані Державного комітету статистики України

85.          Офіційні дані корпорації “ROSHEN”

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Прибуток підприємства та шляхи його підвищення (ТОВ «ГрандВестКомпани»)»
Диплом — «Розробка та обґрунтування стратегії економічного зростання компанії» на прикладі компанії «Приватне підприємство
Диплом — «Підвищення ефективності управління операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю підприємства на прикладі Дніпропетровських магістральних електричних мереж»

Заказать дипломную работу