Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Экономика предприятия->Диплом — Обгрунтування стратегії підвищення рентабельності діяльності підприємства

Диплом — Обгрунтування стратегії підвищення рентабельності діяльності підприємства

Вид работы: дипломная работа (2,3-й раздел)

Дисциплина: экономика предприятия

Тема: Обгрунтування стратегії підвищення рентабельності діяльності підприємства

(Обоснование стратегии повышения рентабельности деятельности предприятия)

Объем: 74 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Розділ 2. Аналітична оцінка рентабельності діяльності підприємства ВКіК

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства.

2.2. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства ВКіК.

2.3. Оцінка показників рентабельності підприємства.

Розділ 3. Розробка та обґрунтування стратегії підвищення рентабельності діяльності підприємства ВКіК

3.1. Стратегічні напрями підвищення рентабельності діяльності підприємства.

3.2. Економічне обґрунтування стратегії підвищення рентабельності діяльності підприємства ВКіК.

3.3. Оцінка ефективності впровадження стратегічних заходів

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Василенко В. О. Виробничий (операційний) менеджмент : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.О. Василенко, Т. І. Ткаченко. − К. : ЦУЛ, 2003. − 532 с.
  2. Гончаров Г. І. Технологія первинної переробки худоби і продуктів за-бою : навч. посіб. [для студ. Вищ. навч. закл.] / Г. І. Гончаров. − К. : НУХТ, 2003. − 160 с.
  3. Драган О. І.Методичні аспекти оцінки конкурентоспроможності підприємств м’ясної промисловості / О. І. Драган  // Таврійський науковий вісник: зб.  наук.  праць  ХДАУ.  Вип. 54. − Херсон :  Айлант. − 2007. − С. 251−258.
  4. Драган О. І. Організаційно-методологічне забезпечення конкуренто-спроможності підприємств м’ясної промисловості України: проблеми теорії і практики : монографія / О. І.  Драган. − К. : НУХТ, 2007. − 251 с.
  5. На пороге новой эры в качестве продуктов питания. Проект ВТО-СФС. [Под. ред. Л. Литвиненко] // Мясной бизнес.− 2011.− №7(36).− С. 8−11.
  6. Осмоловский В.В., Кравченко Л.И., Русак Н.А. Теория анализа хозяйственной деятельности: Учебник / В.В. Осмоловский, Л.И. Кравченко, Н.А. Русак; под общ. ред. В.В. Осмоловского. – Мн.: Новое знание, 2005. – 318 с.
  7. Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства: монографія / М.О. Кизим, В.А. Забродський, В.А. Зінченко, Ю.С. Копчак. – Х.: ІНЖЕК, 2007. – 141c.
  8. Павловська О.В., Притуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю. Фінансовий аналіз: Навч.-метод. Посібник / О.В. Павловська, Н.М. Притуляк , Н.Ю. Невмержицька . – К.: КНЕУ, 2005. – 388 с.
  9. Тридід О.М. Принципи управління фінансово-господарською діяльністю підприємства / О.М. Тридід, К.В. Орєхова // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка: збірник наукових статей. Серія: Економіка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – № 90. – С. 12–13.

10. Уланчук А. Професійна орієнтація − елемент підвищення конкурентоспроможності молоді на ринку праці / А. Уланчук  // Економіка України. − 2003. − № 6. − С. 86−88.

11. Финансы предприятий: Учебник / Н.В. Колчина, Г.Б. Поляк, Л.П. Павлова и др.; под ред. проф. Н.В. Колчиной. – М.: ЮНИТИ, 2004. – 413 с.

12. Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій: Навч. посібник / І.В. Алєксєєв, А.С. Мороз, Є.М. Романів, І.Б.Хома. – Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2007. – 152 с.

13. Фінансово-економічний аналіз: Підручник / П.Ю. Буряк, И.В. Римар, М.Т. Бець та ін.; під заг. ред. П.Ю. Буряка, М.В. Римара. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 528 с.

14. Хрімлі Т.К. Поліпшення фінансового стану підприємства в результаті реалізації інвестиційного проекту / Т.К. Хрімлі, В.В. Павлова // Економіка промисловості. – 2010. – № 4. – С. 156–162.

15. Цал-Цалко Ю.С. Статистичне дослідження впливу факторів на фінансові результати діяльності підприємств / Ю.С. Цал-Цалко // Статистика України. – 2009. – № 4. – С.75 – 81.

16. Швиданенко Г.О., Олексюк О.І. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: Монографія / Г.О. Швиданенко, О.І. Олексюк. – К.: КНЕУ, 2006. – 192 с.

17. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового анализа / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин, Е.В. Негашев. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 208 с.

18. Шершньова З. Є. Стратегічне управління: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] /З. Є. Шершньова, С. В. Оборська. − К. : КНЕУ, 1999.− С.66−84.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Прибуток підприємства та шляхи його підвищення (ТОВ «ГрандВестКомпани»)»
Диплом — «Розробка та обґрунтування стратегії економічного зростання компанії» на прикладі компанії «Приватне підприємство
Диплом — «Підвищення ефективності управління операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю підприємства на прикладі Дніпропетровських магістральних електричних мереж»

Заказать дипломную работу