Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Экономика предприятия->Диплом — Обгрунтування напрямів підвищення ефективності виробництва в умовах ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод»

Диплом — Обгрунтування напрямів підвищення ефективності виробництва в умовах ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод»

Вид работы: дипломная работа (бакалавра)

Дисциплина: економіка підприємства

Тема:  Обгрунтування напрямів підвищення ефективності виробництва в умовах ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод»

(Обоснование направлений повышения эффективности производства в условиях ОАО «Днепропетровский агрегатный завод»)

Объем: 40 стр + додатки

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" ТА ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУР

РОЗДІЛ 2 ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ПАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД"

РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА

ВИСНОВКИ

СПИСОК використаних джерел

ДОДАТКИ

 

Вступ 

Функціонування сучасних промислових підприємств нашої держави, особливо в період після економічної кризи, потребує від керівного персоналу особливої концентрації зусиль на “виживанні” підприємства в непростих ринкових умовах. Це в свою чергу вимагає посилення уваги до планування виробничої діяльності підприємства на майбутній період та виваженого підходу до формування виробничої програми і вибору ринкових пріоритетів.

Питання, які стосуються ефективності виробництва підприємства та розробки виробничої програми, посідають вагоме місце в дослідженнях вітчизняних вчених, серед яких Москалюк В. Є., Чаюн І. О., Бондар І. Ю. та інші і зарубіжних дослідників, зокрема російського вченого Бухалкова М. І. та білоруського вченого Ільїна А. І. Варто зауважити, що переважна більшість науковців, зокрема Чаюн І. О. та Бондар І. Ю., при дослідженні процесу формування виробничої програми, зупиняється на проблемі обґрунтування плану виробництва виробничими ресурсами, недостатню увагу приділяючи аналізу ринкових можливостей підприємства, хоча в сучасних умовах господарювання їх значення для розробки ефективної виробничої програми дедалі більше зростає.

Все це обумовило актуальність обраної теми.

Метою переддипломної практики є здобутті практичних навичок з оцінки ефективності виробництва промислового підприємства.

Для цього було поставлено наступні завдання роботи:

- охарактеризувати основні напрямки діяльності ПАТ "Дніпропетровський агрегатний завод" та його організаційної структури;

- провести фінансовий аналіз підприємства;

- проаналізувати ефективність виробництва.

Об’єкт дослідження – ПАТ "Дніпропетровський агрегатний завод".

Предмет дослідження – методичні, теоретичні й прикладні аспекти ефективності виробництва.

Методи дослідження – аналіз літературних, періодичних видань та Інтернет-ресурсів, техніко-економічний, фінансовий аналіз, історичний метод, системний аналіз.

Інформаційною базою дослідження є фінансова звітність підприємства за 2010-2012 рр.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Авдеенко В. Н. Производственный потенциал промышленного предприятия / В. Н. Авдеенко, В. А. Котлов // Экономика. — М., 2009. — С. 74.
  2. Авдеенко В. Производственный потенциал промышленного предприятия / Авдеенко В.Н. Котлов В.А. – М.: Экономика, 2005. – 240 с.
  3. Бова Т. В. Оцінка ефективності використання виробничого потенціалу сучасних промислових підприємств / Т. В. Бова // Економічний простір. — 2008. — № 12/2. — С. 66–72.
  4. Горяча О. Методичні підходи до оцінки виробничого потенціалу підприємства / О.Л. Горяча // Шляхи рішення проблем функціонування економічних систем // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – Серія економічна. – Вип. № 630. – Харків, 2007. – С. 92-99.
  5. Грещак М. Г. та ін. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч. посібник– К.: КНЕУ, 2008. – 228 с.
  6. Гукалюк А.Ф. Моделювання процесу розробки оптимальної виробничої програми // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 9
  7. Гурков И. Стратегии выживания промышленных предприятий в новых усовиях//Вопросы экономики 2009-№6 С.19-21
  8. Дієсперов В. С. Ефективність виробництва у сільськогосподарському підприємстві : монографія / В. С. Дієсперов. – К. : ННЦ ІАЕ, 2008. – 340 с.
  9. Дяченко Т.О. Деякі питання конкурентоздатності підприємств в ринкових умовах // Міжнародна економіка: Зб. наук. праць.Вип.30. – К.: НАН України, 2011.– С.74–78.

10. Егоров А. Ю. «Пульсирующий» менеджмент / А. Ю. Егоров, Л. Ф. Никулин. — М. : Изд-во Рос. экон. акад. ; Єкатеринбург : Деловая книга, 2008. — 236 с.

11. Економіка виробничого підприємництва: навч. посіб. / за ред. Й. М. Петровича. — [3-тє вид., випр.]. — К. : Т-во «Знання». — 2011. — 405 с.

12. Економіка підприємства: Підручник/ За заг. ред. С.Ф. Покропивного. 8-е вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2011. – С. 120-129.

13. Економічний аналіз: Навч. посіб. / М.А. Болюча, В.З. Бучевський, М.І.Горбуток / За ред.. акад.. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2011. – 540 с.

14. Економічний аналіз: навчальний посібник за ред. проф.. Ф.Ф. Бутинця Житомир: ПП „Рута”, 2009. – 680с.

15. Ивахник Д.Е., Григорьева В.З. Оптимизация производственной программы предприятия в условиях рыночных отношений // Маркетинг. – 2008.- №1.

16. Ильин А. И. Планирование на предприятии: [учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по экон. спец. и направлениям] / А. И. Ильин. – [4 изд. стер.] – Минск : ООО “Новое знание”, 2009. – 635 с.

17. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу. - К.: Знання-Прес, 2010. - 207с.

18. Кафка С.М. Необхідність аналізу для цілей управління підприємством: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2011. – 372 с.

19. Кондратюк О.І., Пилипенко О.О. Економіка підприємства: Навч.-метод, посібник. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2006. – 288 с.

20. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2010. – 378 с.

21. Лахтінова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання. – К.: КНЕУ, 2011. – 387 с.

22. Левицький В.В. Прогнозування кон’юнктури ринку як елемент регулювання торгової політики // Вісник Технологічного університету Поділля. Т.2. Економічні науки. – 2004. - №3. – с.162-165.

23. Липсиц И.В. Экономика: учебник для вузов.–М.: Омега-Л. – 2006. – 656 с.

24. Макаровська Т.П., Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч. Посіб.для студ. Вищ.навч.закл. – К.: МАУП, 2006. – 304 с.

25. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства. Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2009.

26. Мних Є.В. Економічний аналіз: Практикум. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 432 с.

27. Організація і планування на підприємстві : навч. посіб. / Г. А. Семенов, В. К. Станчевський, М. О. Панкова, А. Г. Семенов. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 528 с.

28. Орлов П.П. Планування діяльності промислового підприємства: Навч. пос. – К.: ЦНЛ, 2008. – С. 89-97.

29. Планування діяльності підприємства: навч. посіб. / За заг. ред. В. Є. Москалюка. – К. : КНЕУ, 2005. – 384 с.

30. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. – К.: КНЕУ, 2005. – 339 с.

31. Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання. - Тернопіль: Економічна думка, 2011.- 456 с

32. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посібник. — К. : Вид-во КНЕУ. — 2004. — 316 с.

33. Рейнгольд, Е. Методика оценки производственных возможностей предприятия / Е. Рейнгольд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 82 с.

34. Руденко Л.В. та ін. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: Укоопспілка, 2010. – 422 с.

35. Сідун В.А., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства. – К.: Центр навч. літерат., 2007. – 31 с.

36. Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2007. – 266 с.

37. Фандель Г. Теорія виробництва і витрат/ Пер. з нім. за ред. М.Г. Грищака. – Н: Таксон, 2007 – С. 78-84.

38. Франк Р.Х. Економічний аналіз. – М.: ИНФРА, 2010.

39. Чаюн І. О. Планування виробничої програми підприємства та її ресурсне забезпечення / І. О. Чаюн, І. Ю. Бондар. – К. : Київський нац.-торгов. ун-т, 2010. – 126 с.

40. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навч. посібник для студ. ВНЗ. – 2-е вид. – К.: Каравела, 2009. – 586 с.

41. Шеремет А.Д., Сайфуллин Р.С. Методика финансового анализа. - М.: ИНФРА, 2006.

42. Щелкунов В. І. Виробничий потенціал України. Стратегія формування та використання / В. І. Щелкунов. — К. : Наукова думка. — 2009. — 238 с.

43. Офіційний сайт підприємства / Електронний ресурс -  http://www.aodaz.com.ua

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Прибуток підприємства та шляхи його підвищення (ТОВ «ГрандВестКомпани»)»
Диплом — «Розробка та обґрунтування стратегії економічного зростання компанії» на прикладі компанії «Приватне підприємство
Диплом — «Підвищення ефективності управління операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю підприємства на прикладі Дніпропетровських магістральних електричних мереж»

Заказать дипломную работу