Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Экономика предприятия->Диплом — Обгрунтування напрямів підвищення ефективності виробництва в умовах ПАТ «Дніпропетровський агрегаторний завод»

Диплом — Обгрунтування напрямів підвищення ефективності виробництва в умовах ПАТ «Дніпропетровський агрегаторний завод»

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: економіка підприємства

Тема:  Обгрунтування напрямів підвищення ефективності виробництва в умовах ПАТ «Дніпропетровський агрегаторний завод»

(Обоснование направлений повышения эффективности производства в условиях ОАО «Днепропетровский агрегатный завод»)

Объем: 100 стр + додатки

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

Розділ 1 Теоретичні основи ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА

1.1. Сутність виробничої програми підприємства, її задачі та параметри.

1.2. особливості формування виробничої програми підприємства

1.3. Методичні підходи до аналізу ефективності формування виробничої програми

Висновки до першого розділу

Розділ 2 Аналіз ефективності виробництва ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД»

2.1. Характеристика ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод»

2.2. Фінансовий аналіз ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод»

2.3. Аналіз ефективності виробництва

Висновки до другого розділу

Розділ 3 НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД»

3.1. Обгрунтування моделі визначення оптимальної зони альтернатив для формування виробничої програми підприємства

3.2. Розробка заходів щодо підвищення ефективності виробництва в умовах ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод» та оцінка їх ефективності

Висновки до третього розділу

ВИСНОВки

СПИСОК використаних джерел

ДОДАТКИ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Господарський Кодекс України ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144 )
  2. Цивільний Кодекс України ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356 )
  3. Абалкин Л. Й. Диалектика социалистической экономики / Л. Й. Абалкин. — М. : Наука, 1981. — 25 с.
  4. Авдеенко В. Н. Производственный потенциал промышленного предприятия / В. Н. Авдеенко, В. А. Котлов // Экономика. — М., 2009. — С. 74.
  5. Авдеенко В. Производственный потенциал промышленного предприятия / Авдеенко В.Н. Котлов В.А. – М.: Экономика, 2005. – 240 с.
  6. Анчишкин А. И. Наука-техника-экономика / А. И. Анчишкин. — 2-е изд. — М. : Экономика, 2009. — 384 с.
  7. Ареф’єва О. В. Управління потенціалом розвитку промислових підприємств : монографія / О. В. Ареф’єва, О. В. Коренков. — К. : ГРОТ, 2011. – 302 с.
  8. Ареф'єва О. Управління потенціалом розвитку промислових підприємств: Монографія / О.В. Ареф'єва, О.В. Коренков. – К.: ГРОТ, 2004. – 200 с.
  9. Афанасьев Н.В., Гончаров А.Б. «Экономика предприятия»: Учебное пособие. - Х.: ИД «ИНЖЭК», 2010.

10. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб. пособ. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 259с.

11. Бова Т. В. Оцінка ефективності використання виробничого потенціалу сучасних промислових підприємств / Т. В. Бова // Економічний простір. — 2008. — № 12/2. — С. 66–72.

12. Бовыкин В. И. Новый менеджмент (управление предприятиями на уровне высших стандартов; теория и практика эффективного управления) / В. И. Бовыкин. — М. : Экономика, 2007. — 368 с.

13. Бойчик І. М. Економіка підприємства: Навчальний посібник. – К.: Ітака, 2011. – 479 с.

14. Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навч. пос. – К.: Либідь, 2011. – С. 90-95.

15. Большая Советская Энциклопедия. Т 20. — М.: Советская энциклопедия, 1975. — С. 428.

16. Бурцев В.В. Сбытовая маркетинговая деятельность. – М.: Экзамен, 2011г.- 223с.

17. Бухалков М. И. Внутрифирменное планирование: учебник / М. И. Бухалков. – [2-е изд. испр. и доп.] – М. : ИНФРА-М, 2011. – 400 с.

18. Ганжа С.В. Производственно-сбытовая политика промышленного предприятия // Региональная экономика, 2008, №2.

19. Герасимчук В. Стратегічне управління підприємством / В.Г. Герасимчук. – Київ: КНЕУ, 2010. – 360 с.

20. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. – К.: КНЕУ, 2010. – 392 с.

21. Горфинкель В.Я. Экономика предприятия: Учебник для вузов.– 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 670 с

22. Горяча О. Методичні підходи до оцінки виробничого потенціалу підприємства / О.Л. Горяча // Шляхи рішення проблем функціонування економічних систем // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – Серія економічна. – Вип. № 630. – Харків, 2007. – С. 92-99.

23. Грещак М. Г. та ін. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч. посібник– К.: КНЕУ, 2008. – 228 с.

24. Гукалюк А.Ф. Моделювання процесу розробки оптимальної виробничої програми // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 9

25. Гурков И. Стратегии выживания промышленных предприятий в новых усовиях//Вопросы экономики 2009-№6 С.19-21

26. Дяченко Т.О. Деякі питання конкурентоздатності підприємств в ринкових умовах // Міжнародна економіка: Зб. наук. праць.Вип.30. – К.: НАН України, 2011.– С.74–78.

27. Егоров А. Ю. «Пульсирующий» менеджмент / А. Ю. Егоров, Л. Ф. Никулин. — М. : Изд-во Рос. экон. акад. ; Єкатеринбург : Деловая книга, 2008. — 236 с.

28. Економіка виробничого підприємництва: навч. посіб. / за ред. Й. М. Петровича. — [3-тє вид., випр.]. — К. : Т-во «Знання». — 2011. — 405 с.

29. Економіка підприємства: Підручник/ За заг. ред. С.Ф. Покропивного. 8-е вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2011. – С. 120-129.

30. Економічний аналіз: Навч. посіб. / М.А. Болюча, В.З. Бучевський, М.І.Горбуток / За ред.. акад.. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2011. – 540 с.

31. Економічний аналіз: навчальний посібник за ред. проф.. Ф.Ф. Бутинця Житомир: ПП „Рута”, 2009. – 680с.

32. Загородній А.Г., Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навч. посіб. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2007. – 377 с.

33. Захарченко В.И. Планирование на предприятии. Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. - Одесса:, 2011г. – 123 с.

34. Зінь Е.А., Турченюк М.О. Планування діяльності підприємства: Підручник.– К.: ВД «Професіонал», 2008.- 389 с.

35. Зозульов О.В. Методика інтегральної оцінки сегментів ринку: визначення привабливого напряму діяльності // Маркетинг в Україні. - 2011. -№3.- с. 38.

36. Иванов Н. Экономические аспекты производственного потенциала: Теория и практика / Н.И. Иванов. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2009 – 315с.

37. Ивахник Д.Е., Григорьева В.З. Оптимизация производственной программы предприятия в условиях рыночных отношений // Маркетинг. – 2008.- №1.

38. Ильин А. И. Планирование на предприятии: [учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по экон. спец. и направлениям] / А. И. Ильин. – [4 изд. стер.] – Минск : ООО “Новое знание”, 2009. – 635 с.

39. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу. - К.: Знання-Прес, 2010. - 207с.

40. Кафка С.М. Необхідність аналізу для цілей управління підприємством: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2011. – 372 с.

41. Кондратюк О.І., Пилипенко О.О. Економіка підприємства: Навч.-метод, посібник. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2006. – 288 с.

42. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2010. – 378 с.

43. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. – СПб.: Питер, 2009. – 752 с.

44. Котляров Є. І., Котлярова В. Г. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з курсу «Внутрішній економічний механізм підприємства» для студентів спеціальності 7.050107 усіх форм навчання.– Харків: Вид. ХНЕУ, 2007. – 92с. (Укр.мов.)

45. Крайник О.П., Барвінська Є.С. Економіка підприємства. – Львів.: Інтелект-Захід, 2003. – 115 с.

46. Лахтінова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання. – К.: КНЕУ, 2011. – 387 с.

47. Левицький В.В. Прогнозування кон’юнктури ринку як елемент регулювання торгової політики // Вісник Технологічного університету Поділля. Т.2. Економічні науки. – 2004. - №3. – с.162-165.

48. Липсиц И.В. Экономика: учебник для вузов.–М.: Омега-Л. – 2006. – 656 с.

49. Макаровська Т.П., Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч. Посіб.для студ. Вищ.навч.закл. – К.: МАУП, 2006. – 304 с.

50. Маркова В. Д. Стратегический менеджмент / В. Д. Маркова, С. А. Кузнецова. — М. : ИНФРА, 2009. — 288 с.

51. Мармоза А. Т. Практикум із статистики / Мармоза А. Т. – К.: Кондор, 2005. – 512 с.

52. Мерзликина Г. Оценка экономической состоятельности предприятия: монография / Г.С. Мерзликина, Л.С. Шаховская – Волгоград: ВолгГТУ, 2008. – 265 с.

53. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства. Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2009.

54. Мних Є.В. Економічний аналіз: Практикум. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 432 с.

55. Олексюк О. І. Управління потенціалом акціонерних товариств (на матеріалах підприємств цементної промисловості України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка й управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / О. І. Олексюк. — К., 2011. — 22 с.

56. Організація і планування на підприємстві : навч. посіб. / Г. А. Семенов, В. К. Станчевський, М. О. Панкова, А. Г. Семенов. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 528 с.

57. Орлов П.П. Планування діяльності промислового підприємства: Навч. пос. – К.: ЦНЛ, 2008. – С. 89-97.

58. Планування діяльності підприємства: навч. посіб. / За заг. ред. В. Є. Москалюка. – К. : КНЕУ, 2005. – 384 с.

59. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. – К.: КНЕУ, 2005. – 339 с.

60. Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання. - Тернопіль: Економічна думка, 2011.- 456 с

61. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посібник. — К. : Вид-во КНЕУ. — 2004. — 316 с.

62. Про соціально-економічне становище України у 2011 році [Електронний ресурс] // Державний комітет статистики України. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ operativ2011/mp/op/op_u/op1211_u.htm.

63. Производственный менеджмент: Учебник для вузов / Под ред. С. Д. Ильенковой – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.cfin.ru/management/manman/04-4.shtml.

64. Ревуцкий Л. Потенциал и стоимость предприятия: монография / Л.Д. Ревуцкий. – М.: Перспектива, 2007. – 128 с.

65. Рейнгольд, Е. Методика оценки производственных возможностей предприятия / Е. Рейнгольд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 82 с.

66. Рєпіна І. М. Підприємницький потенціал: методологія оцінки та управління / І. М. Рєпіна // Вісник Української академії державного управління при Президентові України. — 2008. — № 2. —С. 262–271.

67. Руденко Л.В. та ін. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: Укоопспілка, 2010. – 422 с.

68. Сідун В.А., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства. – К.: Центр навч. літерат., 2007. – 31 с.

69. Старовойтов М.Практический инструментарий организации управления промышленным предприятием: Монография / М.К. Старовойтов, П.А. Фомин. – М.: Высшая школа, 2002. – 294с. 12. Цлаф В. Методическое пособие: Реформирование промышленного предприятия / В.М. Цлаф. – Самара: Изд-во СПУ, 2007. – 78 с.

70. Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2007. – 266 с.

71. Фандель Г. Теорія виробництва і витрат/ Пер. з нім. за ред. М.Г. Грищака. – Н: Таксон, 2007 – С. 78-84.

72. Франк Р.Х. Економічний аналіз. – М.: ИНФРА, 2010.

73. Чабанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2008. – 672 с. (Альма-матер)

74. Чаюн І. О. Планування виробничої програми підприємства та її ресурсне забезпечення / І. О. Чаюн, І. Ю. Бондар. – К. : Київський нац.-торгов. ун-т, 2010. – 126 с.

75. Чевганова В. Я. До питання визначення економічної категорії «потенціал підприємства» / В. Я. Чевганова, Ю. В. Карпенко // Регіональні перспективи. — 2010. — № 2–3. — С. 9–10.

76. Черваньов Д. М. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підпри ємств України / Д. М. Черваньов, Л. І. Нейкова. — К. : Т-во «Знання» ; КОО, 2009. — 514 с.

77. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навч. посібник для студ. ВНЗ. – 2-е вид. – К.: Каравела, 2009. – 586 с.

78. Шеремет А.Д., Сайфуллин Р.С. Методика финансового анализа. - М.: ИНФРА, 2006.

79. Щелкунов В. І. Виробничий потенціал України. Стратегія формування та використання / В. І. Щелкунов. — К. : Наукова думка. — 2009. — 238 с.

80. Офіційний сайт підприємства / Електронний ресурс -  http://www.aodaz.com.ua

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Прибуток підприємства та шляхи його підвищення (ТОВ «ГрандВестКомпани»)»
Диплом — «Розробка та обґрунтування стратегії економічного зростання компанії» на прикладі компанії «Приватне підприємство
Диплом — «Підвищення ефективності управління операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю підприємства на прикладі Дніпропетровських магістральних електричних мереж»

Заказать дипломную работу