Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Экономика предприятия->Дипломная работа — «Обгрунтування інвестиційного проекту. Створення нового підприємства»

Дипломная работа — «Обгрунтування інвестиційного проекту. Створення нового підприємства»

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: экономика предприятия

Тема: Обгрунтування інвестиційного проекту. Створення нового підприємства

Объем: 100 стр

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБГРУНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ СТВОЕННЯ НОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Техніко-економічне обґрунтування інвестиційних програм і проектів

1.2. Основні фактори, що можуть впливати на показники інвестиційного проекту створення нового підприємства

1.3.Визначеня ризиків у процесі реалізації інвестиційного проекту, створення нового підприємства

РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ, СТВОРЕННЯ НОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ЛУКА»

2.1. Економічна характеристика підприємства ТОВ «ЛУКА»

2.2.Складові інвестиційного проекту створення нового підприємства

2.3.Інституційний аналіз інвестиційного проекту створення нового підприємства та її організаційна структура управління

РОЗДІЛ ІІІ. ПРОГНОЗ РОЗРАХУНКІВ ЩОДО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ, СТВОРЕННЯ НОВОГО ПІДПРИЄМТВА

3.1. Визначення структури фінансування інвестиційних витрат

3.2. Складання прогнозу доходів від реалізації проекту

3.3. Розрахунок показників фінансової ефективності інвестиційного проекту, створення нового підприємства

ВИСНОВКИ

СПИСКИ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: практикум. [Текст] / О.В. Губина, В.Е. Губин 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2012. - 192 с.

2. Балабанов И. Т. Риск-менеджмент/ И.Т. Балабанов. − М.: Финансы и статистика, 2006. − 188 с.

3. Бардиш Г.О. Проектне фінансування: підручник. – Львів: ЛБІ НБУ, 2011.- 347с.

4. Белолипецкий В. Инвестиционная деятельность фирмы [Текст] / В. Белолипецкий // Консультация директора. – 2011. – № 14. – С. 18-21.

5. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: учеб. курс / И.А. Бланк. − К.: Ника-Центр: Эльга, 2009. – 527 с.

6. Бойчик І. М., Харів П. С., Хопчан М. І. Економіка підприємств. Навч. посібник.— Львів: "Сполом", 2010.— 212 с.

7. Бромвич М. Анализ экономической эффективности капиталовложений: пер. с англ. / М. Бромвич. – М.: Инфра-М, 2005. – 432 с.

8. Вихрущ В. П. Бізнес-план — основа успіху.— Тернопіль: Лілея, 2010— 83с.

9. Вовчак О.Д. Інвестування: навч. посібник. – Львів: Вид-во "Новий Світ-2000", 2008.

10. ГаврилюкЛ. І. Економіка підприємства: Навч. посібник для самостій­ного вивчення дисципліни.— Житомир: ЖІТ1, 2010.— 152 с.

11. Гончаренко Л.П. нвестиционный менеджмент[Текст]: учебное пособие /Гончаренко Л.П.— М.: КНОРУС, 2010 – 256с.– С. 27-29.

12. Гридчина М. В. Финансовый менеджмент: Курс лекций. — К.: МАУП, 2009.

13. Деева, А.И. Инвестиции: учебное пособие / А.И. Деева. – М.: Изд-во «Экзамен», 2012. – 436 с.

14. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: навч. посібник.2-е вид. – К.: Каравела, 2008. – 246 с.

15. Дука, А. П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування. [Текст] : навч. посіб. / А.П.Дука. — К.: Каравела, 2011. – 424 с

16. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. [Текст] / Редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр ?Академія?, 2009. – 864 с.

17. Жуков В.В. Проектне фінансування: навч. посібник. – 2-ге вид. [випр. і доп.]. – Харьков: Вид-во "ІНЖЕК", 2004. – 236 с.

18. Зимин А.И. Инвестиции: вопросы и ответы. — М.: ИД «Юрис-прудениция», 2006. — 256 с.

19. Иванов Г. И. Инвестиции: сущность, виды, механизмы функционирования [Текст] / Г. И. Иванов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. – 352 с.

20. Идрисов А.Б. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций / А.Б. Идрисов, С.В. Картышев, А.В. Постников. – М.: Филинъ, 2011. – 272 с.

21. Инвестиции: Учеб. пособие /Под ред. М.В. Чиненова. – М.: КноРус, 2011. – 368 с.

22. Инвестиции: Учеб. пособие /Под ред. М.В. Чиненова. – М.: КноРус, 2011. – 368 с.

23. Ковальчук К.Ф Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір конкретних ситуацій.: навчальний посібник. [Текст]/ К.Ф.Ковальчук - К.: Центр учбової літератури, - 2012. - 326с

24. Ковтун Н. Теоретичні засади інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності : співвідношення основних понять та категорій [Текст] / Ковтун Н. // Вісник київського національного університету ім. Т. Шевченка № 101/2012 С. 25-29

25. Кожанова Є. П. Економічний аналіз [Текст]: навч. посіб. / Є. П. Кожанова [и др.] ; Харківський національний економічний ун-т. - 3-є вид., допр. і доп. - Х.: ВД "ІНЖЕК", 2009. - 344 с.

26. Козак І. І. Економічний аналіз [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. І. Козак; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - 2-ге вид. - Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2010. - 217 с.

27. Костюкевич Р.М. Інвестиційний менеджмент. [Текст]: навчальний посібник/ Р.М. Костюкевич - Рівне: НУВГП, - 2012. - 270с.

28. Котлер Ф. Основи маркетинга.— М.: Прогрес, 2004— 736 с.

29. Кочаров В. В. Инвестиции: Учебник /В. В. Бочаров. – СПб.: Питер, 2009. – 384 .

30. Лимитовский Л.А. Основы оценки инвестиционных и финансовых решений. / Л.А. Лимитовский. – М.: БЕК, 2006. – 686 с.

31. Липсиц И.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа / И.В. Липсиц, В.В. Коссов. – М.: БЕК, 2010. – 304 с.

32. Лук'янова В.В., Головач Т.В. Економічний ризик: навч. посібник. – К.: Академвидав, 2007. – 138 с.

33. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: [Текст] навчальний посібник. / Т.В. Майорова - К.: "Центр навчальної літератури", 2011. - 376 с.

34. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: підруч. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 472 с.

35. Маркетинг: Підруч. / [А.Ф. Павленко, І.Л. Решетнікова, А.В. Войчак та ін.]; за наук. ред. А.Ф. Павленка. – К.: КНЕУ, 2008. – 600 с.

36. Меркулов, Я.С. Инвестиции: учебное пособие /Я.С. Меркулов.- М.: ИНФРА-М, 2010. – 420 с.

37. Мочерний С.В. Методологія економічного дослідження. [Текст] / С.В. Мочерний - Львів: Світ, 2011. - 416 с.

38. Нешитой, А. С. Инвестиции: Учебник/А.С. Нешитой. – 6-е изд., перераб. и испр. – М.: Издательско-торговая корпора­ция «Дашков и К0», 2010. – 372 с.

39. Панчишин С. М. Макроекономіка: [Текст] навчальний посібник / С. М. Панчишин. – К.: Либідь, 2011 – 616 с.

40. Пересада А.А. Проектне фінансування: підручник / А.А. Пересада, Т.В. Майорова, О.О. Ляхова. – К.: КНЕУ, 2005. – 736 с.

41. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. [Текст] / А.А. Пересада - К.: Лібра, 2012. - 472 с., с. 30-32

42. Підхомний О.М. Управління інвестиційними процесами на фінансових ринках: [Текст] навч. посібник / О.М. Підхомний. – К : Кондор, 2010. – 184 с.

43. Погасій С. О. Інвестиційний менеджмент (в прикладах і завданнях): [Текст] навч. посібник / С. О. Погасій, О. В. Познякова, Ю. В. Краснокутська; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 337 с.

44. Подшиваленко Г.П., Лахметкина Н.И., Макарова М.В. Инвестиции: учебное пособие // 3-е изд., перераб. и доп. — М.: КНОРУС, 2006. — 200 с.

45. Рэдхэд К. Управление финансовыми рисками: пер. с англ. / К. Рэдхэд, С. Хьюс; пер. А.В. Дорошенко. − М.: ИНФРА-М, 2010. − 288 с.

46. Свінцицька О.М. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: Вид- во Європ. ун-ту, 2011. – 232 с. Бібліогр.: с. 225 – 226.

47. Солнцев С.О. Комплексна оцінка інвестиційних ризиків на основі аналізу чинників маркетингового середовища / С.О. Солнцев, А.В. Овчиннікова // Проблеми системного підходу в економіці. −2010. − № 2. – [Електронний ресурс]. − URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/pspe/index.html/

48. Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства: навч. посібник / Г.М. Тарасюк, Л.І. Шваб. – К.: Каравела, 2008. – 352 с.

49. Управление проектами: учеб. пособие / И.И. Мазур и др.; под общ. ред. И.И. Мазура и В.Д. Шапиро. – М: Изд-во «Омега-Л», 2011. – 960 с.

50. Федоренко В. Г., Гойко А. Ф. Інвестознавство: Підручник / За наук. ред. В. Г. Федоренка. — К.: МАУП, 2009.

51. Хазанович Э. С. Инвестиции: Учеб. пособие / Э. С. Хазанович. – М.: КноРус, 2011. – 320 с.

52. Янковский К. П. Инвестиции: Учебник / К. П. Янковский. – СПб.: Питер, 2012. – 368 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Прибуток підприємства та шляхи його підвищення (ТОВ «ГрандВестКомпани»)»
Диплом — «Розробка та обґрунтування стратегії економічного зростання компанії» на прикладі компанії «Приватне підприємство
Диплом — «Підвищення ефективності управління операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю підприємства на прикладі Дніпропетровських магістральних електричних мереж»

Заказать дипломную работу