Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Экономика предприятия->Дипломная работа — «Розробка цінової політики та стратегії підприємства»

Дипломная работа — «Розробка цінової політики та стратегії підприємства»

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: экономика предприятия

Тема: Розробка цінової політики та стратегії підприємства

Объем: 102 стр + додатки

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Сутність цінової політики

1.2. Методи та основні фактори ціноутворення

1.3. Види цінових стратегій

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПП «ТВІН»

2.1. Аналіз виробничо-господарської діяльності ПП «ТВІН»

2.2. Аналіз цінової політики та стратегії ПП «ТВІН»

2.3. Тактика ціноутворення ПП «ТВІН»

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА СТРАТЕГІЇ ПП «ТВІН»

3.1. Оцінка економічної ефективності цінової політики та стратегії ПП «ТВІН»

3.2. Напрямки удосконалення цінової політики підприємства

3.3. Економічне обґрунтування запропонованих заходів

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Додатки

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7 червня 1996 року № 236/96-ВР // Урядовий кур’єр. – 1996. – 29 червня.
 2. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26.11.1993 // Голос України. – 1993. – № 242.
 3. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001 року № 2210-ІII // Голос України. – 2001. – 27 лютого.
 4. Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту: Закон України від 22 грудня 1998 року № 331-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 12-13. – Ст. 80.
 5. Про захист прав споживачів: Закон України від 01.10.1991 // Правда України. – 1991. – № 26. – 11 листопада.
 6. Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 року № 40-IV // Урядовий кур’єр. – 2002. – 7 серпня.
 7. Про рекламу: Закон України від 03.07.1996 № 271/96-ВР // Урядовий кур’єр. – 1996. – 25 липня.
 8. Про стандартизацію: Закон України від 17.05.2001 № 2408-ІІІ // Голос України. – 2001. – № 108. – 20 червня.
 9. Про ціни і ціноутворення: Закон України від 3 грудня 1990 р.          № 507-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1990. – № 52. – Ст. 650.
  • Академия рынка. Маркетинг: Учебное издание / Дайан А., Букерель Ф., Ланкар Р.и др., Пер. с франц. / Научн. ред. А.Г.Худокормов. – М.: Экономика, 3003. – 572 с.
  • Андрійчук В.Г. Ціна як інструмент аналізу, оцінки і прогнозу економічних та виробничих параметрів розвитку підприємства /                      В.Г. Андрійчук // Економіка АПК. – 2012. – № 3. – C. 65-70.
  • Багиев Г.Л. Маркетинг: Учебник для вузов / Г.Л. Багиев,          В.М. Тарасевич, Х. Анн. – М.: ОАО Изд-во "Экономика", 2007. – 703с.
  • Байдала В.В. Цінова еластичність як фактор удосконалення механізму ціноутворення в сільському господарстві. / Байдала В.В. – Автореф. дис. к.е.н: 08.07.02 /Харківський держ. аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва. – Х., 2001. – 20 с.
  • Балабанова Л.В. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємства: Навчальний посібник / Л.В. Балабанова,            О.А. Бриндіна. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. – 262 с.
  • Балабанова Л.В. Управління збутовою політикою / Л.В. Балабанова, Ю.П. Митрохіна. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 318 с.
  • Балабанова Л.В., Холод В.В., Балабанова І.В. Маркетинг підприємства / Л.В. Балабанова, В.В. Холод, І.В. Балабанова. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 446 с.
  • Балабанова Л.В. Стратегическое маркетинговое управление на основе бенчмаркинга / Л. В. Балабанова, В. В. Слипенький. – Донецк: ДонГУЭТ, 2005. – 380 с.
  • Балабанова Л. В. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації: Навчальний посібник / Л. В. Балабанова,       О. В. Сардак. – Київ: Професіонал, 2009. – 156 с.
  • Бєлявцев М.І. Маркетингова цінова політика: Навчальний посібник / М.І. Бєлявцев. І.В. Петенко. І.А. Прозорова. – К.: ЦНЛ. 2005. – 332 с.
  • Вачевсъкий М. В. Маркетингова культура у підприємництві: Навчальний посібник / М.В. Вачевський. Н.М. Примаченко. М.М. Баб’як. – К.: ЦНЛ. 2005. – 128 с.
  • Вачевский М. Сущность и принципы маркетинга в деятельности предриятий /М. Вачевский // Экономика Украины. – 2012. – № 12. – С. 25-32.
  • Герасименко В.В. Ценовая политика фирмы. Европейский опыт. Российские перспективы. Модели и методы. Варианты и тесты /                     В.В. Герасименко. – М.: Финстатинформ, 2005. –192 с.
  • Градов А.П. Национальная экономика / А.П. Градов. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2005. – 240 с. 
  • Дихтель Е., Херштен Х. Практический маркетинг / Е. Дихтель, Х. Херштен, Пер. с англ. – М.: Высшая школа, 2003. – 255 с.
  • Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика: Навч.-метод. посібник для самост вивч. дисц. / С.І. Дугіна.  – К.: КНЕУ, 2009. – 360 с.
  • Ерухимович И.Л. Ценообразование: Учебно-методич. пособие / И.Л. Ерухимович – 2-е изд. Стереотип. – К.: МАУП, 2002. – 104 с.
  • Зозулъов О.В. Ринкове позиціонування: з чого починається створення успішних брендів / О.В. Зозульов, Н.Л. Писаренко. – К: Знання-Прес, 2004. – 199с.
  • Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика: Підручник. /    С.М. Ілляшенко – Суми: Унів. книга, 2005. – 324 с.
  • Каніщенко О. Л. Міжнародний маркетинг: теорія і господарські ситуації: Навчальний посібник / О.Л. Каніщенко. – 2-ге вид. перероб. – К.: Кондор, 2004. – 152 с.
  • Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч.-метод. посібник / В.Я. Кардаш – 3-тє вид. доп. та перероб. – К: КНЕУ. 2006. – 248 с.
  • Корінєв В.Л. Маркетингова цінова політика: Навчальний посібник / B. Л. Корінєв. М. X. Корецький. О. І. Дацій. – К: Знання. 2007. – 200 с.
  • Корінєв В. Структура, форми та види цінової політики підприємства / В. Корінєв //Управління економікою. – 2011. – № 5. – С. 195-201.
  •  Корінєв В.Л. Цінова політика підприємства / В. Корінєв. – К.: КНЕУ, 2001. – 257 с.
  • Котлер Ф. Десять смертных грехов маркетинга / Ф. Котлер, Пер. с англ.; под ред. Т. Р. Тэор. – СПб: Нева. 2004. – 160 с.
  • Котлер Ф. Основы маретинга / Ф. Котлер, Г. Армстронг, Дж. Сондерс, В. Вонг, Пер. с англ. – 2-е европ. изд. – М.; СПб.; К.: Изд. дом «Вильямс», 1999. – 1152 с.
  • Лии Д. Маркетинг качества жизни. Принципы продвижения товаров широкого потребления / Д. Лии, Д. Серджи. – М.: Интернет-трейдинг, 2006. – 166 с.
  • Липсиц И.В. Коммерческое ценообразование: Учебник /              И.В. Липсиц. – М.: Изд-во БЕК, 2000. – 368 с.
  •  Литвиненко Я.В. Сучасна політика ціноутворення: Навчальний посібник / Я.В. Литвиненко. – К.: МАУП, 2006. – 152 с.
  • Лунчук В.В. Маркетинг: основи теорії та практики: Навчальний посібник / В.В. Лунчук, Р. П. Дудяк, С. Я. Бугіль. – 3-тє вид., випр. і доп. – Л.: Магнолія 2006, 2008. – 288 с.
  • Макаренко Т. І. Моделювання та прогнозування у маркетингу: Навчальний посібник / Т.І. Макаренко. – К.: ЦНЛ, 2005. – 160 с.
  • Марков А. П. Проектирование маркетинговых коммуникаций. Рекламные технологии. Связи с общественностью. Спонсорская деятельность: Учебное  пособие / А.П. Марков. – СПб.,  Питер, 2005. – 400 с.
  • Маслак О.І. Удосконалення методів ціноутворення на промислову продукцію в умовах коливань ринкової кон’юнктури / О.І. Маслак. – Автореф. дис. к.е.н.: 08.07.01 – Харківський державний політехнічний ун-т, Харків, 1999. – 22 с.
  • Мельник А.Г. Маркетингова цінова політика: Навчальний посібник / А. Г. Мельник, О. І. Корінцева, Л. В. Старченко. - Суми: Унів. книга, 2007. - 240 с.
  • Мозер К. Психология маркетинга и рекламы: Пер. с нем. – X.: Гуманит. центр, 2010. – 380 с.
  • Нижегородцев Р. К единой теории цены: диалог научных школ / Р. Нижегородцев // Мировая экономика и международные отношения. – 2010. – № 5 – С. 53-58.
  • Нилъсон Т. Конкурентный брендинг / Т. Нилъсон. – СПб.: Питер, 2003. – 208 с.
  • Новошинсъка Л.В. Міжнародний маркетинг: Навчальний посібник / Л.В. Новошинсъка. – К.: ЦНЛ, 2009. – 176 с.
  • Ноздрева Р. Б. Маркетинг: Учебное пособие / Р. Б. Ноздрева,       Г. Д. Крылова, М. И. Соколова. – М.: Проспект, 2005. – 232 с.
  • Ноздрева Р.Б. Маркетинг: как побеждать на рынке / Р.Б. Ноздрева, Л.И. Цыгичко. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 304 с.
  • Нэгл Т.Т. Стратегия и тактика ценообразования / Т.Т. Нэгл,         Р.К. Холден. – СПБ.: Питер, 2001. – 543 с.
  • Смеричееская С. В. Стратегический маркетинг: Учебное пособие / С.В. Смеричееская. – Донецк: ДонГУСТ, 2010. – 204 с.
  • Сумець О. М. Стратегії сучасного підприємства та його економічна безпека / О. М. Сумець. М. Б. Тумер. – К.: Хай-Тек-Пресс. 2008 – 399 с.
  • Сурков А.О. Державне регулювання ціноутворення в АПК (на матеріалах Грайворонського району Бєлгородської області) / А.О. Сурков – Автореф. дис.  к.е.н.: 08.02.03 / Харківський Національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, 1999. – 20 c.
  • Ткаченко В.Г. Ціноутворення в АПК на перехідному етапі до ринку / Навчальний посібник / В.Г. Ткаченко, В.І. Богачов, В.М. Можаєва – Луганськ: “Книжковий світ», 2001. –104 с.
  • Ткаченко В.Г. Роль государства в ценообразовании продукции агропромышленного комплекса / В.Г. Ткаченко, М.М. Писаренко // Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання / За ред. П.Т. Саблука, В.Я. Амбросова, Г.Є. Мазнева. – У 2-х т. – Т.2. – К.: ІАЕ, 2010. – С. 511-514.
  • Хруцкий В.Е. Современный маркетинг / В.Е. Хруцкий,                И.В. Корнеева, Е.Э. Автухова. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 256 с.
  • Хулей Г. Маркетинговая стратегия и конкурентное позиционирование / Г. Хулей, Д. Сондерс, Н. Пирси, Пер. с англ. – Д.: Баланс Бизнес Букс, 2005. – 800 с.
  • Цацулин А.Н. Цены и ценообразование в системе маркетинга: Учебное пособие / А.Н. Цацулин. – М., Филинь, 2008. – 448 с.
  • Шарков Ф.И. Современные маркетинговые коммуникации: Словарь-справочник / Ф.И. Шарков. – М.: Альфа-Пресс, 2006. – 352 с.
  • Шуляк П.Н. Ценообразование. Учебно-практическое пособие /    П.Н. Шуляк – 6-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорація “Дашков и К», 2003 – 192 с.
  • Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг / Дж. Эванс, Б. Берман, Сокр. пер. с англ. /Авт. предисл. и научн. ред. А.А. Горячева. – М.: Экономика, 2000. – 350 с

  Также советуем посмотреть другие готовые работы:
  Диплом — «Прибуток підприємства та шляхи його підвищення (ТОВ «ГрандВестКомпани»)»
  Диплом — «Розробка та обґрунтування стратегії економічного зростання компанії» на прикладі компанії «Приватне підприємство
  Диплом — «Підвищення ефективності управління операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю підприємства на прикладі Дніпропетровських магістральних електричних мереж»

  Заказать дипломную работу