Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Прочее->Диплом — «Удосконалення соціального захисту персоналу»

Диплом — «Удосконалення соціального захисту персоналу»

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: Управление социальным развитием

Тема: Удосконалення соціального захисту персоналу

(Совершенствование социальной защиты персонала)

Объем: 82 стр

Год сдачи работы: 2010

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

РОЗДІЛ І. Теоретичні та методологічні аспекти удосконалення соціального захисту персоналу

1.1 Сутність і значення удосконалення соціального захисту персоналу в системі управління організацією

1.2 Сучасні методи соціального захисту персоналу в організації

1.3 Методологічні основи мотивації праці працівників як основи їх соціального захисту

РОЗДІЛ ІІ. Сучасні тенденції соціального розвитку персоналу в організації на прикладі колективу ТОВ ,,Триюга”

2.1. Стан соціального захисту персоналу в ТОВ  «Триюга»

2.2. Вплив факторів соціального захисту персоналу на ефективність роботи ТОВ ,,Триюга”

2.3. Правове регулювання соціального захисту персоналу в організації

РОЗДІЛ ІІІ. Шляхи та напрями удосконалення соціального захисту персоналу

3.1. Механізм реалізації соціального захисту персоналу в організації

3.2. Вдосконалення функцій управління організації щодо посилення соціального захисту персоналу

3.3. Перспективи впровадження механізмів удосконалення соціального захисту персоналу в організації

Висновки

Список використаної літератури

 

Вступ 

Актуальність теми дослідження визначається гострою необхідністю розвитку сучасних форм соціального захисту персоналу організації. Активна соціальна політика організації сприяє зростанню трудового потенціалу працівників і підвищенню її конкурентоспроможності на ринку. Фінансова участь держави в проведенні соціальної політики і соціального захисту відносно працюючого населення скорочується. У цих умовах зростає значення необхідності розвитку і здійснення різних форм соціального захисту на рівні організації, за рахунок працедавця і працівників.

Проте, досвід формування і реалізації грамотної соціальної політики в організаціях ще недостатній. Тільки небагато великих компаній здійснюють соціальну політику на системній основі відповідно до ухвалених нормативних документів.

Найважливіше значення для підвищення ефективності трудового процесу має стимулювання праці. Це метод дії на трудову поведінку працівника через мотивацію. Стимулювання праці грунтується переважно на матеріальних засобах винагороди, заохочення і санкцій, якими виступає заробітна плата. Але не будь-яка оплата праці являється одночасно і її стимулюванням. Спостереження і дослідження фахівців показують, що існує безліч ситуацій, коли оплата праці не стимулює.

В умовах ринкової системи господарювання стимулювання праці набуває колосального значення. З іншого боку, в період соціальних перетворень особливо, набуває найважливішого значення соціальний захист працівників. Соціальний захист - необхідний елемент будь-якої розвиненої держави. Соціальний захист забезпечується державою шляхом встановлення основних соціальних гарантій, механізму їх реалізації і функцій надання соціальної підтримки.

Забезпечення організацією цих умов є потужним стимулом для ефективної роботи персоналу, оскільки задовольняє не лише первинні потреби працівників (фізіологічні), але і вторинні (екзистенціальні і соціальні).

Основа нинішнього добробуту сучасного суспільства - висока продуктивність, яка дає можливість отримувати додаткові матеріальні блага при менших витратах. Для цього використовують нові продуктивніші технології, ефективніший менеджмент, і звичайно роль людини в цьому процесі залишається найбільш важливою і багато в чому забезпечуючою кінцевий результат.

Людський ресурс характеризується як наймобільніший і місткий в плані отримання прибули. Сучасне економічне зростання характеризується підвищенням ролі інтелектуальною складовою виробництва і людського чинника в економіці в цілому.

Нині все більше працедавців прагнуть захистити своїх працівників. Проте, досвід проведення грамотної соціальної політики в організації ще недостатній. Тільки небагато великих компаній формують і реалізують на системній основі відповідно до ухвалених нормативних документів соціальну політику. Для досягнення поточних і довгострокових цілей ними розробляються і реалізуються програми по роботі з персоналом, спрямовані на його формування і мотивацію відповідно до поточних і перспективних цілей.

Мета, завдання і предмет дослідження

Мета справжнього дослідження полягає у визначенні форм і методів соціального захисту персоналу організації на основі її соціальної політики, виявленні перспектив соціального розвитку організацій, розробці практичних рекомендацій по розвитку сучасних форм соціального захисту організації.

Відповідно до цієї мети в роботі були поставлені ряд завдань і запропоновані конкретні шляхи їх рішення. До цих завдань належать наступні:

- розкрити соціальне розуміння власності і соціальні функції організації; розглянути види і організаційно-правові форми соціального захисту;

- вивчити законодавчі основи формування, економічного стимулювання і реалізації соціальних функцій організації; визначити стан і проблеми соціального середовища організації; розглянути колективно-договірне регулювання взаємин працедавця і персоналу організації; досліджувати соціальні програми організації як важеля ефективної соціальної і кадрової політики;

- провести аналіз корпоративного управління з урахуванням соціальної політики організації;

- розглянути інституціональне забезпечення соціального захисту персоналу організації.

Предметом дослідження є процес управління соціальним розвитком організації на основі реалізації сучасних форм соціального захисту персоналу.

Об'єкт дослідження - соціальна діяльність і соціальна інфраструктура організацій.

При підготовці дослідження були використані роботи сучасних вітчизняних і іноземних дослідників, присвячені основним напрямам соціальної політики на підприємстві: Бабич A.M., Бобов В. Н., Буланов B.C., Волгин Н.А., Гендлер Г. Х., Егоров Е.В., Мешканців Е.Н., Зубкова А.Ф., Кадомцева С. В., Катульский Е.Д., Кокин Ю.П., Котляр А.Е., Курбанов Н.Х., Левашов В. І., Роїк В. Д., Сміт Р. С., Хлинов В. Н., Храпиліна Л.П., Шавишвілі Д.Ф., Щербаков А.І., Еренберг Р. Дж., Л. Ерхард і інші); аналізу взаємодії працедавців і працівників, системи соціального партнерства на підприємстві, взаємозв'язку соціальної і кадрової політики, підготовки персоналу, фінансового забезпечення соціальної політики на підприємстві, шляхів і механізмів соціального розвитку підприємства, соціальної відповідальності підприємства Аверін А.Н., Ворожейкін І.Є., Гусєв М.І., Єгоров Є.М., Журавльов П. В., Іванченко В. М., Колісников М.М., Ковальов А.Л., Кушпов В. А, Міхєєв В. А., Мисляєва І.М., Попков А.А., Павлов А.І., Ракитський, Б.В., Ракитська Г. Я., Сулімова Т. С., Одегов Ю.Г., Сидоров Н.І., Слуцький Г. В., Трухачов В. В., Турсунова А.Р., Федорук Г. Г., Федосов Р. М., Штінова Г. Н., Шаталін С. С.)

Теоретичною і методологічною основою дослідження став системний підхід до аналізу соціальної політики організації. Застосування різноманітних методів дослідження (системно-цільового підходу, абстрактно-логічного, функціонально-вартісного, статистико-вероятностного методів, методів прогнозування, моніторингу і планування) сприяло рішенню поставлених в дослідженні завдань.

Наукова новизна дослідження полягає в комплексному дослідженні соціального розвитку організацій на основі сучасних форм соціального захисту персоналу і розробці методичних і практичних рекомендацій по формуванню і реалізації корпоративної соціальної політики в організаціях.

Теоретична значущість роботи обумовлена, передусім, тим, що в дисертації знаходиться комплексний аналіз соціальної політики організації, досліджуються законодавчі основи формування, економічного стимулювання і реалізації соціальних функцій організації.

У роботі розглядається соціальне розуміння власності, колективно-договірне регулювання взаємин працедавця і персоналу організації. 

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Інноваційні підходи в організації слухання музик на уроках в ЗОШ (на прикладі уроків музичного мистецтва у 7 класі ЗОШ)»
Курсовая — «Лизинг воздушных судов в управленческих решениях»
Диплом — «Специфіка новиннєвої політики державного телеканалу на сучасному етапі»

Заказать дипломную работу