Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Прочее->Диплом — «Інноваційні підходи в організації слухання музик на уроках в ЗОШ (на прикладі уроків музичного мистецтва у 7 класі ЗОШ)»

Диплом — «Інноваційні підходи в організації слухання музик на уроках в ЗОШ (на прикладі уроків музичного мистецтва у 7 класі ЗОШ)»

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: уроки музыки в ЗОШ

Тема: Інноваційні підходи в організації слухання музик на уроках в ЗОШ (на прикладі уроків музичного мистецтва у 7 класі ЗОШ)

(Инновационные подходы в организации слушания музыки на уроках в СШ (на примере уроков музыкального искусства в 7 классе СШ))

Объем: 75 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

Розділ 1. Теоретичні основи інноваційних процесів сучасної ЗОШ

1.1 Інновації в педагогіці

1.2 Інноваційні підходи в організації слухання музики на уроках середніх класів

1.3 Вікові особливості учнів-підлітків.

Висновки до 1 розділу

Розділ 2 Практичне дослідження процесу слухання музики на уроках 7 класі на інноваційних засадах.

2.1  Аналіз стану проблеми в шкільній практиці

2.2 Програма організації слухання музики в 7 класі на основі інноваційного підходу.

2.3 Результати дослідження

Висновок до 2 розділу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТОК

 

Вступ 

Ні для кого не секрет, що наше суспільство переживає нині серйозну духовну кризу. Однією з головних причин цієї кризи є установка на розважальні форми масової культури. Найбільший збиток нанесений дитячій дошкільній і шкільній музично-естетичній освіті. Воно підміняється формуванням споживчого відношення до музичного мистецтва. Художні і музичні смаки часто-густо складаються в умовах переважання музичного ширвжитку. Таке положення дуже турбує мене як людини, вихованої на кращих зразках класичної музики, як громадянина, що спостерігає втрату культурних традицій в нашому суспільстві, як педагога - учителі музики в загальноосвітній школі. І як будь-яку небайдужу людину ця стурбованість спонукає мене до дії: потрібно щось міняти.

Ідея оновлення музичної освіти в школі не давала мені спокою, спонукала до пошуку нових форм і методів роботи, перегляду програмного матеріалу по музиці.

Концепція модернізації освіти висуває нові критерії якості освіти. Випускник школи повинен отримати систему універсальних знань, які допоможуть йому успішно адаптуватися на ринку праці; мати високу креативність мислення, що дозволяє творчо підходити до рішення проблем; бути зрілою особою, здатною критично оцінювати навколишню дійсність і інформацію, що надходить ззовні. У реалізації цих завдань я бачу велику значущість предметів художньо-естетичного циклу і уроків музики зокрема.

Базуючись на системі музичної освіти Д.Б.Кабалевського, системі розвиваючого навчання Л.В. Занкова, використовуючи інноваційну програму з музики Г. С. Рігіної, методичні посібники Т.І. Науменко і В.В. Алєєва, освоївши нетрадиційні форми організації навчальної і позаурочної роботи, може бути створена нова система організації музичної освіти в школі.

Нині урок музики в школі потребує такої організації, яка забезпечила б розвиток індивідуальних здібностей і творчого відношення до життя кожного учня. Слухання музики - найпоширеніший і демократичніший вид учбової діяльності. Слухати можна публічні концерти за участю професіоналів, аудіозаписи, різноманітні радио- і телепередачі, присвячені музиці або що включають її у свій контекст. При цьому кожен слухач, у тому числі і дитина, керується своїми потребами і інтересами, спирається на власний життєвий досвід і досвід спілкування з мистецтвом.

Сучасне життя і розвиток засобів масової інформації зробили слухання музики загальнодоступним для усіх. Проте паралельно відбувається знецінення змісту музичного мистецтва. Воно перетворюється на нейтральний, практично такий, що не диференціюється фон, а іноді і нав'язливий "шум". Діти поступово відвикають слухати серйозну музику, перестають нею цікавитися. Зараз учні майже не слухають справжньої, художньо повноцінної серйозної музики, яка чіпала б їх серця і душі. Їх притягає в основному лише поп- і рок - музика, розрахована на людину з низькою культурою і обмеженими потребами. І така музика звучить постійно і практично скрізь, формуючи вимогливого слухача з нерозвиненими смаками і сумнівними перевагами.

Любов до музики, інтерес і потреба в ній формуються у дитини передусім в процесі слухання, завдяки якому у дітей розвивається музичне сприйняття, закладаються основи музичної культури. В. А. Сухомлинский підкреслював, що якщо в ранньому дитинстві донести до серця красу музичного твору, якщо в звуках дитина відчує багатогранні відтінки людських почуттів, він підніметься на таку сходинку культури, яка не може бути досягнута ніякими іншими засобами.

Сьогодні для розвитку у учнів музичної чуйності і культури сприйняття потрібне цілеспрямоване і послідовне керівництво процесом слухання. При цьому для естетичного сприйняття музики важливо не лише переживати, розуміти зміст, стежити за його розвитком, але і розрізняти форму, найважливіші засоби музичної виразності. Д.Б. Кабалевский звертав увагу педагогів на те, що музика тільки тоді виконуватиме свою естетичну, пізнавальну і виховну роль, коли діти по-справжньому навчаться вслухуватися в неї і роздумувати про неї.

Різноманітні проблеми сприйняття музики, її спрямованості на слухача і реалізації унікального педагогічного потенціалу стали об'єктом пильної уваги педагогів, психологів, мистецтвознавців, естетів, соціологів, а також самих творців - композиторів і виконавців. Так, в XX столітті більшість великих музикантів (Б.А. Асафьев, Э. Жак-Далькроз, З. Кодаи, К. Орф, В. Н. Шацкая, Б.Л. Яворский та ін.) приділяли цим проблемам велику увагу.

Питаннями відбору музичного матеріалу для слухання і методики навчання школярів займалися: Т. С. Бабаджан, Т. А. Вилькорейская, Е.А. Димогло, Е.М. Дубянская, Л.А. Ежова, Н.А. Метлов, Л.Н. Михайлова. У своїх роботах вони переконливо показали, що для розуміння дітьми музичного змісту чимале значення має поєднання власне музичного ряду з поетичним словом, програмою інструментальної п'єси, з дією в грі або танці. Надалі питання сприйняття музики розглядали мистецтвознавці і психологи : Е.В. Назайкинский, В. И. Петрушин, Б.М. Теплов, К.В. Тарасова, Г. М. Цыпин; педагоги-дослідники: С. И. Бекина, Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Е.М. Дубянская, О. П. Радынова; видатні учені і автори програм по музиці: В. В. Алеев, Ю.Б. Алиев, Д.Б. Кабалевский, Т. Н. Кичак, Е.Д. Крітська, Т. И. Науменко, Г. П. Сергеева, В. О.

Усачева, Л.В. Школяр, В. А. Школяр; учителі-практики: Т. И. Ломова, Е.Н. Соковнина, Т. С. Шмагина, і багато інших.

У їх роботах слухання музики розглядається як складний, багатофункціональний вид діяльності, що забезпечує в єдності з рішенням завдань музично-естетичного виховання здійснення завдань усебічного розвитку особистості дитини, вдосконалення його морального обличчя. В процесі слухання музики формуються розумові здібності, зміцнюється фізичне і психологічне здоров'я. Музыка допомагає дитині не лише розуміти прекрасне, але і створювати його.

При усіх незаперечних достоїнствах музики, очевидності її педагогічного потенціалу, його повноцінна реалізація залишається проблематичною. Позначаються протиріччя між:

 • слуханням музики як необхідною і найбільш демократичною формою спілкування з мистецтвом і недооцінкою його теоретико-методического супроводу;
 • необхідністю оптимізації слухання музики як одного з основних напрямів оптимізації уроку музики в цілому і його недостатньою розробленістю в структурному відношенні;
 • декларуванням важливості особового розвитку молодшого школяра і недостатньо обгрунтованим застосуванням для цього різноманітних форм і структур слухання музики.

Об'єкт дослідження – слухання музики в школі.

Предмет - структурна організація слухання музики як чинник особового розвитку школяра, оптимізації його діяльності на уроці музики.

Мета – дослідити Інноваційні підходи  в організації слухання музики на уроках в ЗОШ

Гіпотеза дослідження : процес слухання музики як чинник оптимізації уроку музики в школі буде ефективний за наступних умов:

 • якщо буде визначено значення і специфіку процесу слухання музики як чинника особового розвитку молодшого школяра, найважливішим показником якого є творча спрямованість;
 • якщо організація музичної діяльності дітей на уроці буде побудована як поліфонічний процесс.

Виходячи з мети, об'єкту, предмета і гіпотези, в дослідженні поставлені наступні завдання:

 1. Вивчити і проаналізувати науково-теоретичну і методичну літературу по темі дослідження.
 2. Охарактеризувати психолого-педагогические особливості сприйняття музики школярами.
 3. проаналізувати стан проблеми в шкільній практиці;
 4. Розробити і апробовувати програму організації слухання музики в 7 класі на основі інноваційного підходу.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Абдуллин А. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе.- М.,1983
 2. Алиев Ю. Настольная книга школьного учителя-музыканта. - М.: ВЛАДОС, 2002. Андрєєва О. Основи музичної грамоти. - К., 1978
 3. Амонашвили Ш.А. Единство цели. (В добрый путь ребята). Пособие для учителей.М., “Просвещение”, 1987 г.
 4. Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса. М., “Университет”, 1990 г.
 5. Апраксина О. Методика музыкального воспитания в школе.- М.,1983
 6. Астафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. Л., 1973 г.
 7. Белобородова В.К. Методика музыкального образования. М., “Академия”, 2002 г.
  • Бєлкіна Е., Масол Л. Мистецтво (підручник). 3 клас. - К.: Нова книга, 2003.
  • Васина-Гроссман В. Первая книжка о музыке. - М, 1988
  • Верещагіна А., Жовчак З. Методика викладання музики у 1 класі . - К., 1987
  • Вчимося музики. Збірник пісень для 1-4 класів /Упор. М.Яскулко. - Х., 2003.
  • Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте: Психологический очерк. - М.: Просвещение, 1991. - 93 с.
  • Выготский Л.С. Психология искусства.
  • Выготский Л.С. Собрание сочинений т.3, 4, 6.
  • Гадалова І.М. Методика викладання музики у початкових класах. - К., 1994.
  • Гумінська О. Уроки музики в загальноосвітній школі.- Т.,2003
  • Дверій Р.Є. Музика (зошит-посібник) 1 клас. - Т.: Богдан, 2004.
  • Державний стандарт початкової загальної освіти. Галузь "Мистецтво”// Початкова школа.- 2001.№1., с. 28-54.
  • Дмитриева А.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе. М., “Академия”, 1998 г.
  • Дмітрієва Л., Черноіваненко Н. Методика музичного виховання в школі.-М., 2000
  • Занков Л.В. Избранные педагогические труды. М., 1990 г.
  • Зильберквит М. Мир музыки. - М.,1988.
  • Кабалевский Д.Б. Основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы. М., 1983 г.
  • Кабалевський Д. Прекрасне пробуджує добре. - К.,1982.
  • Кабалевський Д. Про трьох китів та інші цікаві речі. - К., 1980.
  • Кабалевський Д.Б. Воспитание ума и сердце: Книжка для учителя. - М.: Просвещение, 1984р.
  • Книга о музыке: Популярные очерки / Сост. Г.Головинский, М.Ройтерштейн. - М., 1988.
  • Колесса Ф. Шкільний співаник.- К., 1991.
  • Лейтес Н.С. Психология одарённости детей и подростков. М., “Академия”, 2000 г.
  • Леонтович М. Практичний курс навчання співу - К., 1989.
  • Лобова О.В. Музика (підручник). 2 клас. - К.: Школяр, 2003.
  • Лобова О.В. Музика (підручник). 3 клас. - К.: Школяр, 2004.
  • Лобова О.В. Музика (підручник). 4 клас. - К.: Школяр, 2004.
  • Лужний В. Музика (посібник). 1 клас. - К.: Педагогічна думка, 2001.
  • Лыс Л.И. Музыкальное мышление: сущность, категории, аспекты исследования.
   Сборник статей. г.Киев., “Музыкальная Украина” ., 1989 г.
  • Масол Л., Ганнусенко Н., Комаровська О., Ничкало С., Оніщенко О., Рагозіна В. Комплексна програма художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах. / Інформаційний збірник міністерства освіти і науки України. - 2004. - №10. - С. 9-32.
  • Масол Л., Очаковська Ю., Беземчук Л., Наземнова Т. Вивчення музики в 1-4 класах. Частина перша. - Х., 2003
  • Масол Л.М. Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах / Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2004. - №10. - С.4-9
  • Музика / Авт.-упорядники М.О.Володарська, Є.С.Каневський. - Харків: Фоліо, 2005. - 319 с. - (Дитяча енциклопедія).
  • Музика: Дит.енцикл. / Авт.-упорядники А.С.Кленов. - К.: Школа, 2005. - 367 с. - (Я пізнаю світ).
  • Музыкальное образование в школе./ Под ред. Л.В.Школяр. - М., Академия, 2001
  • Островський В., Сидір М. Вчимося музики. 1, 2, 3 класи. Посібники-зошити. - Т.: Богдан, 2002.
  • Островський В.М., Сидір М.В. Вчимося музики.4 клас. Посібник-зошит. - Тернопіль: Навчальна книга- Богдан, 2003. - 72 с.
  • Павленко О. Музична хрестоматія. 2 клас. - К.: Ранок, 2003. .
  • Печерська Е. Уроки музики в початковій школі. - К., 2001.
  • Пиличаускас А. Познание музыки как воспитательная проблема. М., “Мирос”, 1992 г.
  • Побережна Г, Щириця Т. Загальна теорія музики. - К.: Вища школа, 2004.
  • Ригина Г.С. Программа “Музыка” по системе Занкова Л.В. (1-3). М.,“Просвещение”, 1996г.
  • Ригина Г.С. Программа “Музыка” (1-4). М., “Просвещение”, 2001 г.
  • Ригина Г.С. Уроки музыки в начальной школе. М., “Просвещение”, 1980 г.
  • Ростовський О.Я. “Методика викладання музики в початковій школі”. - Навчально-методичний посібник. Тернопіль, Навчальна книга - Богдан 2001р.
  • Смирнов М.С. Эмоциональный мир музыки. М., “ Музыка. ” 1990 г.
  • Смирнова Е.О. Проблема общения ребёнка и взрослого в работах Л.С.Выготского и М.И.Лисиной, ж. “Вопросы психологии. ”, 1996 г., №6.
  • Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. М., 1997 г.
  • Усов М.В. Вопросы музыкальной педагогики. Выпуск 10. М., “Музыка”, 1991 г.
  • Шиянов Е.А., Котова И.Б. Развитие личности в обучении. М., “Академия”, 2000 г.
  • Эльконин Д.Б. Детская психология. М., 1960 г.
  • Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. М.,1996 г.

  Также советуем посмотреть другие готовые работы:
  Курсовая — «Лизинг воздушных судов в управленческих решениях»
  Диплом — «Специфіка новиннєвої політики державного телеканалу на сучасному етапі»
  Реферат — «Основні ідеї середньовічної філософії»

  Заказать дипломную работу