Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Прочее->Диплом — «Визначення оптимальної послідовності адитивно різних чисел»

Диплом — «Визначення оптимальної послідовності адитивно різних чисел»

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: Теория чисел

Тема: Визначення оптимальної послідовності адитивно різних чисел

(Определение оптимальной последовательности аддитивно различных чисел)

Объем: 114 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

1. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1.1. Величини та їх вимірювання

1.1.1.Відображення властивостей реального світу через поняття величини.

1.1.2. Поняття величини.

1.1.3. Адитивно-скалярні величини.

1.1.4. Поняття про вимірювання величин.

1.2. Системи числення

1.2.1. Поняття числа

1.2.2. Поняття системи числення.

1.2.3. Непозиційні системи числення.

1.2.4. Позиційні системи числення.

1.2.5. Ненатуральні числа.

1.3. Адитивна теорія чисел

1.3.1. Основні поняття.

1.3.2. Двійкова система числення.

1.3.3. Системи числення, споріднені двійковій.

1.4. Створення ряду адитивно-різних цілих чисел з унікальними сумами елементів

2. Спеціальна  частина

2.1. Синтез комбінаційних схем на логічних елементах

2.1.1. Мінімізація систем перемикальних функцій.

2.1.2. Операторні форми перемикальних функцій.

2.2. Проектування функціональних вузлів комп’ютерів на ПЛІС

2.2.1. Структурна схема та принцип роботи PLMT.

2.2.2. Проектування програмного лічильника.

2.2.3. Проектування RG. Позначимо стан і-го розряду RG символом.

2.2.4. Проектування суматора SM.

2.2.5. Проектування лічильника CTR.

2.2.6. Проектування оперативного запам’ятовуючого пристрою (RAM)

2.2.7. В режимі з керованою синхронізацією С тригерів

3. Економічна частина

3.1. Складання локального кошторису  розробки

4. Охорона праці в надзвичайних ситуаціях

4.1. Аналіз потенційно небезпечних і шкідливих факторів при роботі з персональним комп'ютером

4.1.1. Освітлення.

4.1.2. Виробничий шум та вібрація.

4.1.3. Вентиляція, опалення та кондиціювання, мікроклімат.

4.1.4. Електромагнітні випромінювання, електростатичні поля.

4.1.5. Електробезпека.

4.2. Пожежна безпека

4.3. Організація робочого місця

4.4. Безпека  в надзвичайних ситуаціях

4.4.1. Технічні та організаційні заходи щодо ліквідації та локалізації аварійних ситуацій

4.4.2. Технічні рішення системи запобігання пожежі

4.4.3. Технічні рішення системи протипожежного захисту

Висновки і рекомендації

 

Вступ 

Величини відображають різноманітні властивості реального сві­ту. У математиці поняття величини виникло в результаті абстра­гування від якісних особливостей, властивостей реальних об'єктів, щоб виділити тільки кількісні відношення.

У процесі абстракції властивості об'єктів і явищ дещо ідеалізу­ються, відбувається деяке віддалення від дійсності, від окремих сто­рін явищ і об'єктів. У самій природі немає довжини, площі, сили, швидкості. Ці та інші величини вводяться в процесі пізнання для опи­сання явищ природи. Тому величини — це не сама реальність, а ли­ше її відображення у вигляді чисел. Багатовікова практика показує, що величини правильно відображають властивості об'єктів навколишнього середо­вища. Абстракція є засобом пізнання. Поняття величини тісно зв'я­зане з поняттям вимірювання. Результат вимірювання виражається числовим значенням величини при певній одиниці вимірювання — мірою величини. Вимірювання є одним з шляхів пізнання природи лю­диною, який поєднує теорію з практикою. Ще в давній давнині вимі­рюванням було знайдено багато емпіричних фактів про загальні влас­тивості величин, які є відображенням   властивостей дійсного світу.

Роль і значення вимірювань у процесі розвитку природничих і тех­нічних наук безперервно зростає, бо зростає число і якість вимірю­ваних величин. Величини є складовою частиною змісту багатьох при­родничих наук — математики, фізики, астрономії, хімії, біології і ін. Без величин та вимірювання їх вивчення природи, її властивостей, закономірностей обмежилось би тільки спостереженнями, залишило­ся на описовому рівні. Отже, величини дають змогу перейти від опи­сового до кількісного вивчення властивостей об'єктів, тобто матема­тизувати знання про природу.

 

Список використаних джерел

 1. Винберг Э.Б. Курс алгебры, вид. 3-е. — С. 544, Москва: Факториал Пресс, 2002. ISBN 5-88688-060-7.
 2. Всевозможные нумерации и системы счисления (http://www.megalink.ru/~agb/n/numerat.htm)
 3. А.П.Юшкевич, История математики, Том 1, 1970
 4. Г. И. Глейзер, История математики в школе, 1964
 5. И. Я. Депман, История арифметики, 1965
 6. А.Костинский, В.Губайловский, Триединый нуль (http://www.svoboda.org/programs/sc/2004/sc.011304.asp)
 7. Кузьмищев В. А. Тайна жрецов майя. 2-е изд. — М., «Молодая гвардия», 1975
 8. Курош А.Г. Теория групп, вид. третє. — С. 648, Москва: Наука, 1967. ISBN 5-8114-0616-9.
 9. Математическая энциклопедия. В пяти томах. Том 1./ Под ред. И. М. Виноградова. М.: Советская энциклопедия, 1984
 10. 10. Phillip A. Griffith (1970). Infinite Abelian group theory. Chicago Lectures in Mathematics. University of Chicago Press. ISBN 0-226-30870-7.
 11. 11. Алоян Г.С., Тимошенко А. Г. Способ построения ряда аддитивно отличающихся чисел. Часопис “Кибернетика” №6 1969р. Київ.
 12. 12. Алоян Г. С., Нечитайло Л. С., Тимошенко А. Г. Способ построения ряда с различными парными суммами.Зб. “Вестник КПИ” Сер. автоматики и электроприборостроения 1973р. Київ.
 13. 13. Тимошенко А. Г. Ряд последовательно аддитивно-отличающихся чисел. “Вестник КПИ Сер. Автоматики и электроприборостроения” №12, 1975р. К.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Інноваційні підходи в організації слухання музик на уроках в ЗОШ (на прикладі уроків музичного мистецтва у 7 класі ЗОШ)»
Курсовая — «Лизинг воздушных судов в управленческих решениях»
Диплом — «Специфіка новиннєвої політики державного телеканалу на сучасному етапі»

Заказать дипломную работу