Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Прочее->Дипломная (1-й раздел) — Місце та роль фотодокументів в роботі підприємства на прикладі діяльності «Просто радіо»

Дипломная (1-й раздел) — Місце та роль фотодокументів в роботі підприємства на прикладі діяльності «Просто радіо»

Вид работы: дипломная работа (1-й раздел)

Дисциплина: документознавство та інформаційна діяльність

Тема: Місце та роль фотодокументів в роботі підприємства на прикладі діяльності «Просто радіо»

(Место и роль фотодокументов в работе предприятия на примере «Просто радио»)

Объем: 53 стр

Год сдачи работы: 2010

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

I розділ Теоретичні основи вивчення фонодокументів

1.1 Історіографія досліджень фонодокументів (автори: книги по фонодокументам,статьї, тенденції,чи концепції в вивченні фонодокументів,фонодокумент в контексті (управлінні,музиці)

1.2 Визначення понняття,аудіо,фонодокументи в широкому значенні,МП3,визнаення від різних авторів,по закону.

1.3 Розвиток видів фонодокументів. Види, хронологічна таблиця.

1.4 Функціїї фонодокумента в історичному аспекті.

1.5 Порядок зберігання та роботи з фонодокументами.

1.6 Законодавча база.Документація, що супроводжує фонодокументи, реквізити як оформляються авторські права, патенти, розшифровки, стенограмма.

 

Вступление 

Документаційне забезпечення діяльності підприємства є складовою частиною ширшого поняття "Інформаційне забезпечення діяльності суспільства". Виходячи з цього, документоведение - наукова дисципліна, що вивчає в історичному розвитку закономірності утворення документів, способи їх створення, становлення і розвиток систем документації і систем документування.

Найважливішим завданням документознавства є теоретичне обґрунтування процесів документаційного забезпечення апарату управління суспільством. Єдність загальнометодологічних положень, приватних і спеціальних методів складає методологію документознавства. Основу сучасної методології документаційного забезпечення управління (документознавства) відбиває авторський варіант комплексного підходу, що є системним підходом, в якому увага акцентується на інформаційній, кібернетичній, операційній, структурно-математичному і ситуаційній аспектах, базується на принципах інформаційної цінності, функціонально-семантичної декомпозиції, інформаційної різноманітності, гетерогенності управління і зв'язку, математизації.

На розвиток документознавства значний вплив чинить теорія управління, оскільки в документах відбиваються функції управління. У документах фіксується уся багатогранна діяльність установ, організацій і підприємств. Раціональна організація документних робіт сприяє вдосконаленню управлінської діяльності.

Документознавство пов'язане з юридичними дисциплінами, особливо в області розробки правових аспектів управління.

Актуальність: Ця тема дуже актуальна нині, оскільки фонодокументи виступають однією з основних форм поширення інформації, формі співучасті суспільства в подіях сучасної світової історії. Використання фонодокументів порівняно з можливостями сприйняття свідомістю друкарського тексту значно підвищує перспективи управління громадськими процесами. Саме тому нас цікавлять фонодокументи, звуки, зафіксовані на будь-якій системі звукозапису.

Метою нашої роботи є розгляд фонодокументирования, його виникнення, розвиток і сфери застосування. Виходячи з поставленої мети, нам треба реалізувати наступні завдання:

· розглянути питання виникнення і розвитку фонодокументирования;

· вивчити фонодокументирование як один із способів документування;

· виявити матеріальні носії фонодокументирования

Об'єкт нашого дослідження - документування.

Предмет дослідження - фонодокументирование.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Закон України «Про внесення змін до закону України “Про Національний архівний фонд і архівні установи”» // Архіви України. – 2002. – № 1-3. – С. 3-23.
 2. Закон України «Про науково-технічну інформацію» // Голос України. – 1993. – 23 липня.
 3. ДК 010-98. Державний класифікатор управлінської документації. – К., 1999.
 4. ДСТУ 2392-94. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. Чинний від 1995-01-01. – К., 1994.
 5. Зиновьева Н. Б. Документоведение: Учеб.-метод. пособие. - М.: ИПО Профиздат, 2001. - 208 с.
 6. Ілюшенко М. П., Кузнєцова Т. В., Лівшиц Я. З. Документознавство. Документ і системи документації. - К, 1998.
 7. Кулешов С. Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи / УДНДІАСД; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. - К., 2000. - 162 с.
 8. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учебник. – 7-е изд., перераб. и доп. – К.: Т-во Знання , КОО, 2007. – 460 с.
 9. Кушнаренко Н. Н. Документоведение: Учеб. для вузов. - 5-е изд., стереотип. - К.: Знання, 2006. - 459 с.
 10. Ларьков Н.С. Документоведение: Учебное пособие. - М., 2004.
 11. Палеха Ю. І, Леміш Н.О. Загальне документознавство.Навч. посібник: К.:Ліра-К-2008. –395с.
 12. Швецова-Водка Г. Документознавство: Навч. посіб. – К: Знання, 2007. – 398 с.
 13. Делопроизводство и документоведение: Краткий словарь современной терминологии. Минск: БелНИИДАД, 2001.
 14. Документознавство та інформаційна діяльність: наука, освіта, практика: Матеріали наук. конф. 18 грудня 2002р. / М.С.Слободяник (голов.ред.). – К.: ДАКККіМ, 2003. – 100 с.
 15. Зиновьева Н.Б. Документознавство: Учебно-методическая помощь. - М., 2003. с.208
 16. Зиновьева Н.Б., Саяпина ИА., Пашнина И.И. Документ в коммуникации и восприятии: Лекции по курсу Документоведение . – Краснодар, 1995. – 58 с.
 17. Ильюшенко М. П., Кузнецова Т.В., Лившиц Я.З. Документоведение. Документ и системы документации. – М.: МГИАИ, 1977. – 132 с.
 18. Комова М.В. Документознавча термінологія. – Л.: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. – 167 с.
 19. Кулешов С. Г. Управлінське документознавство: Навч. посібник. - К.: ДАКККіМ, 2003. - 57 с.;
 20. Науково-технічна термінологія: Навч.-метод. комплекс навч. дисципліни «Науково-технічна термінологія» для студ. спец. 6.020100 - Документознавство та інформаційна діяльність / А.В.Ліпінська (уклад.). – К.: ВМУРоЛ «Україна», 2003. – 158 с.
 21. Отле П. Библиотека, библиография, документация: Избранные труды пионера информатики / Рос. гос. б-ка; Пер. с англ. и франц. Р. С. Гиляревского и др.; Предисл., сост., коммент. Р. С. Гиляревского. - М.: ФАИР-ПРЕСС, Пашков дом, 2004. - 350 с.
 22. Столяров Ю. Документный ресурс: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений.- М.: Изд-во "Либерея", 2001.- .- 149с.
 23. Швецова-Водка Г. Документ і книга в системі соціальних комунікацій / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. - Рівне, 2001. - 438 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Інноваційні підходи в організації слухання музик на уроках в ЗОШ (на прикладі уроків музичного мистецтва у 7 класі ЗОШ)»
Курсовая — «Лизинг воздушных судов в управленческих решениях»
Диплом — «Специфіка новиннєвої політики державного телеканалу на сучасному етапі»

Заказать дипломную работу