Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Прочее->Диплом — «Специфіка сучасної української літературно-художньої критики (на прикладі матеріалів інтернет видань)»

Диплом — «Специфіка сучасної української літературно-художньої критики (на прикладі матеріалів інтернет видань)»

Вид работы: дипломная работа бакалавра

Дисциплина: журналистика

Тема: Специфіка сучасної української літературно-художньої критики (на прикладі матеріалів інтернет видань)

(Специфика современной украинской литературно-художественной критики (на примере материалов интернет изданий))

Объем: 79 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

РОЗДІЛ 1 Літературно-художня критика, як вид, її діяльність, історія виникнення

1.1.  Місце літературно-художньої критики в системі сучасного літературознавства

1.2. Літературно-художня критика в системі сучасного літературознавства

1.3. Історія становлення та розвитку української літературно-художньої критики

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1

РОЗДІЛ 2. Своєрідність сучасної літературно-критичної діяльності українських ЗМІ.

2.1. Загальна характеристика видів сучасних літературно-критичних періодичних видань

2.1.1. Газети ("Літературна Україна", "День")

2.1.2. Журнали ("Вітчизна", "Січ", жіночі журнали)

2.1.3. Інтернет-видання (наприклад, "Трибуна України")

2.2. Специфіка літературно-художньої критики на шпальтах Інтернет-видань.

2.2.1. "Літакцент" як Інтернет-провідник у світі сучасного письменництва.

2.2.2. Офіційний сайт сучасного видавництва

2.2.3. Офіційний сайт письменника

2.2.4. Блоги (irenakarpa.com)

2.2.5. Форуми (навести приклади обговорення рецензій на книги Шкляра, Костенко)

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2

ВИСНОВКИ

 

Вступление 

Ця робота присвячена літературній критиці в сучасних засобах масової інформації та в інтернеті. Літературна критика в сучасних ЗМІ – явище відносно нове, не стале.

Зараз видно, що зміни хоч і сталися, але кардинальними вони не стали, а процес пішов зовсім не в тому напрямі, який планували. Сталося те, чого не могли або не хотіли бачити журналісти і критики, ентузіасти своєї справи. Але у будь-якому випадку інтернет змінив обличчя засобів масової інформації, скоректував взаємини читачів, журналістів, письменників і критиків.

При цьому важливо розуміти, що процес формування специфічної журналістики і критики триває. В даний момент формуються нові формати комунікації, з'являються нові можливості, що впливають на літературно-критичний процес. Отже прогнози на майбутнє літератури і журналістики можна будувати тільки на зовсім короткі періоди і тільки в найзагальніших рисах.

Предмет цього дослідження: журналістика і критика сучасних ЗМІ.

Актуальність теми обумовлена тим, що саме останніми роками вплив ЗМІ посилюється, форми, що вироблені в ЗМІ і раніше вважалися виключно побутовим фактом, починають набувати значення факту не лише літературного і журналістського, але багато в чому і політичного. І можна припустити, що ця тенденція розвиватиметься найближчими роками.

Цей процес не привертає до себе належної дослідницької уваги. Явища в журналістиці, які проявляються сьогодні, не розглядаються у зв'язку з аналізом еволюційного розвитку літературних проектів, з історією журналістсько-критичного процесу в попередні роки. Проте тільки такий підхід дозволяє побачити за на перший погляд випадковими і тимчасовими явищами загальний вектор розвитку вітчизняної журналістики і літературної критики. У цій роботі якраз і робиться спроба такого аналізу, і саме з цим пов'язана наукова новизна роботи.

Мета цієї роботи – виявити тенденції розвитку літературно-критичного процесу в масової інформації та в інтернеті, виділити найбільш важливі в еволюційному плані явища і загальні риси, які визначають розвиток інтернету в цій області.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. [Текст] / За ред. М. Зубрицької. — Л. : Літопис, 1996. — 633 с.
  2. Асєєва Н.Ю. Украинское искусство и европейские художественные центры, конец ХIХ – начало ХХ в. / Н. Ю. Асеєва. – К. : Наук. думка, 1989. – 197 с.
  3. Баранов В. И. Литературно-художественная критика [Текст] / В. И. Баранов, А. Г. Бочаров, Ю. И. Суровцев. – М. : Высшая школа, 1982. —  207с.
  4. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – М. – 1994. – С. 376.
  5. Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. – М., 1986. – С. 190.
  6. Беруби М. Литература постмодернизма: черная кошка в темной комнате / М. Беруби. –http://www.russ.ru/krug/20000704_pomo.html
  7. Борев Ю.Б. Эстетика. Теория литературы: Энциклопедический словарь терминов. – М. – 2003. – С. 12.
  8. Введение в литературоведение: учеб. пособие для филол. спец. ун-тов/ Г. Н. Поспелов, П. А. Николаев, И. Ф. Волков и др.; Под ред. Г. Н. Поспелова. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Высш. шк., 1988. 528 с.
  9. Введение в литературоведение: Учебник/ Н. Л. Вершинина, Е. В. Волкова, А. А. Илюшин и др.; Под общ. ред. Л. М. Крупчанова. – М.: Издательство Оникс, 2005. – 416 с.

10. Введение в литературоведение: Учебник/ Н. Л. Вершинина, Е. В. Волкова, А. А. Илюшин и др.; Под общ. ред. Л. М. Крупчанова. - М.: Издательство Оникс, 2005. - 416 с.

11. Визель М. Гипертексты по ту и эту сторону экрана / М. Визель // Иностранная литература, 1999. – №10. – С. 169.

12. Горный Е. Виртуальная личность как жанр творчества / Е. Горный. – (http://www/ruhr-uni-bochum.de/russ-cyb/library/semin...

13.  Горный Е. Пять лет сетературы / Е. Горный // Нетоскоп. – 2002. – 28 февр. – (http://www.netoscope.ru/siteofday/2002/02/28/4889.ht...

14. Гром'як  Р. Т. Історія української літературної критики (від початків до кінця ХІХ століття) [Текст] / Р.Т. Гром'як. — Тернопіль : підручники і посібники, 1999. — 224 с.

15. Гундорова Т. І. Літературознавство [Текст] : матеріали ІІІ конгресу Міжнародної асоціації україністів, Харків, 26 — 29 серпня 1996 р.: доповіді: Т. І. Гундорова. Український модерн: від культурної тотальності до культурної диференціації / [ редкол. : О. Мишанич (відпов. ред.) та ін.]. – К. : ТОВ Видавництво Обереги, 1996. — С. 420 — 429.

16. Емелин В. А. Постиндустриальное общество и культура постмодерна / В.А. Емелин. –(http://emeline.narod.ru/postindustrial.htm).

17. Емелин В. Постиндустриальное общество и культура постмодерна. –(http://emeline.narod.ru/postindustrial.htm).

18.  Есин, С.Н. Власть слова: Филологические тетради. М.: Литературная газета, 2003. С. 216.

19. Есин, С.Н. Власть слова: Филологические тетради. М.: Литературная газета, 2003. С. 216.

20. Живой журнал. – (http://www.livejournal.com).

21. Засурский И.И. Реконструкция России. Масс-медиа и политика в 90-е годы / И.И. Засурский. – М.: Изд-во МГУ, 2001. – С. 166.

22. Зельдович М. Программность критики и критические жанры. К поста-новке проблемы [Текст]  / М. Зельдович // Русская литературная критика: история и теория: Межвузовский научный сборник. — Саратов: Изд-во Сар-го ун-та, 1988. — С. 88 — 97.

23. Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе. – Екатеринбург: У-Фактория, 2004. – С. 43-44.

24. Кауфман Р. С. Русская и советская художественная критика с середины ХІХ века до 1941 года / Р. С. Кауфман. – М. : Изд-во МГУ, 1978. – 96 с.

25. Корнев С. «Сетевая литература» и завершение постмодерна. Интернет как место обитания литературы // Новое литературное обозрение. – 1998. – №32 (4) . – С. 30.

26. Кройчик Л.Е. Автор публицистического текста как субъект высказывания // Журналистика: информационное пространство. – 2003. – №2(8). – С. 15.

27. Крупчатов Л.М. История русской литературной критики XIX века. Учебник для вузов. М., 2002.

28. Лиотар Ж.Ф. Состояние постмодерна / Ж.Ф. Лиотар. – М.: Ин-т экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 1998. – 160с.

29.  Літературно-художня критика як дискурс [Текст] // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Літературознавство. — 2001. — Випуск IХ. — С. 27 —45.

30. Маркаде В. Українське мистецтво ХХ-го століття і Західна Європа / В. Маркаде // Всесвіт. – 1990. – № 7. – С. 169.

31. Наукові основи методики літератури [Текст] / За ред. Н. Й. Волошиної. — К., Ленвіт, 2002. — 344 с.

32. Нестеров В. К вопросу об эмоциональной насыщенности межличностных коммуникаций в Интернете // http://flogiston.ru/projects/articles/netemotions.sh...

33. Опульская, Л.Д. Эволюция мировоззрения автора и проблема выбора текста// Вопросы текстологии. Сб.статей. М., 1957. С. 101.

34.  От массовой культуры к культуре индивидуальных миров. Новая парадигма цивилизации// Под ред. Е.В. Дукова. М., 1998.

35. Поспелов, Г. Н. История русской литературы XIX века (1840-1890-е годы): Учебник для филол. спец. вузов. - 3-е изд., доп.- Высш. Школа, 1981. - 480 с.

36. Раковская Н.М. Литературная критика: Проблемы теории и истории /  Нонна Михайловна Раковская.  – Одесса  :  Астропринт,  2007.  –  304  с.

37. Рейсер, С.А. Основы текстологии. 2-е изд. Л., 1978. С. 16

38.   Семків Р. Постмодернізм та іронія // Слово і час.  – 2000.  ? № 6.  – С. 10.

39. Скафтымов А.П. К вопросу о совершенствовании теоретического и исторического рассмотрения в истории литературы // Русская литературная критика. – Саратов. – 1994. – С.142.

40. Стасов В. Избранные сочинения : в 2 т. / В. Стасов. – М.-Л., 1937. – Т. 1. – С. 76.

41. Стюфляева М.И. Образные ресурсы публицистики. – М.: Мысль. – 1982. – С. 75.

42. Сяйво. – К., 1913. – С. 210.

43. Телехова О.П. Літературно-художня критика в системі літературної освіти: стаття І. Франка «Іван Вишенський, його час і письменницька діяльність» як джерело вивчення життєпису митця / О.П. Телехова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер.: Філологія. – 2009. – № 873, вип. 58. – С. 168 – 171

44. Травин А. Электронная письменно-устная переписка / Травин А. – Нет-культура в «Русском журнале». – 1 октября 2001. – (http://www.russ.ru/netcult/20011001_trvin.html).

45. Турчин В. С. Из истории западноевропейской художественной критики ХVIII – ХХ вв. / В. С. Турчин. – М. : Изд-во МГУ, 1987. – С. 153, 155.

46. Фрай М. Постмодернизм // Словарь современного искусства. –http://azbuka.gif.ru/alfabet/p/postmodernism/

47. Фуко М. Что такое автор? // Мишель Фуко. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. – М., 1996.

48. Хализев В.В. Теория литературы. – М.: Высш. шк. – 2000. – С. 247.

49. Чубарова В. Н. Современное литературоведение: теоретические лики. // Филологический вестник Ростовского гос. университета. – 1998. – №1. – С. 6.

50. Шляхова Н.М. Теорії автора в сучасному літературознавстві // Автор і авторство у словесній творчості: зб. наук. праць / відп. ред Н.М. Шляхова. – Одеса : Поліграф, 2007. ? 412 с.

51. Mudrak M. The New Generation and Artistie Modernism in the Ukrainian / M. Mudrak. – Michegan. 1986. – 276 p.

 

 

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Інноваційні підходи в організації слухання музик на уроках в ЗОШ (на прикладі уроків музичного мистецтва у 7 класі ЗОШ)»
Курсовая — «Лизинг воздушных судов в управленческих решениях»
Диплом — «Специфіка новиннєвої політики державного телеканалу на сучасному етапі»

Заказать дипломную работу