Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Прочее->Диплом — «Реаліті-шоу як особливий тип програми на сучасному телебаченні на прикладі українських кулінарних шоу програм»

Диплом — «Реаліті-шоу як особливий тип програми на сучасному телебаченні на прикладі українських кулінарних шоу програм»

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: журналистика

Тема: Реаліті-шоу як особливий тип програми на сучасному телебаченні на прикладі українських кулінарних шоу програм

(Реалити-шоу как особый тип программы на современном телевидении на примере украинских кулинарных шоу программ)

Объем: 71 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

Содержание

 

Реферат

Анотація

Вступ

Розділ I. Реаліті-шоу в контексті сучасного телебачення

1.1. Культурна глобалізація як фактор появи нового телевізійного жанру

1.2.Типологія, конструкція побудови й жанрові особливості реаліті-шоу

Розділ II. Кулінарне шоу: шлях до реаліті

2.1. Кулінарне шоу як теле-формат

2.2. Кулінарне реаліті: тенденції трансформації в Україні

Розділ III. Реаліті-шоу як особливий тип програми на сучасному телебаченні на прикладі українських кулінарних шоу програм

3.1. Майстер Шеф(СТБ)

3.2. Кулінарна династія(СТБ)

3.3.Гості на порозі(ТРК Україна)

Розділ IV. Охорона праці та безпека у надзвизайних ситуаціях

4.1. Охорона праці в процесі телевиробництва

4.2. Небезпечні виробничі фактори

4.3. Рекомендації з профілактики надзвичайних ситуацій

Висновки

 

Введение 

Дипломна робота: 71 с., 3 табл., 33 джерела.

Об’єкт дослідження: сучасне телебачення з його ідейно-концептуальною сутністю й характерними ознаками.

Мета роботи: розглянути й науково обґрунтувати природу кулінарних реаліті-шоу на сучасному телебаченні на прикладі кулінарних шоу програм Майстер Шеф(СТБ),Кулінарна династія(СТБ),Гості на порозі(ТРК Україна).

Методи дослідження: Враховуючи, що поставлена проблема вимагає системного й комплексного аналізу, автор вдається до методології, заснованої на комплексно-міждисциплінарному підході, який поєднує методи журналістики, комунікативістики, соціології, психології. Розбираючи програми «реального телебачення», автор звертається й до історичного методу, ґрунтуючись на хронологічній послідовності представлення фактів, що дозволяє виявити їхню родову сутність, причину масового розмноження. При розгляді ряду розділів використовуються також методи контент-аналізу, системного аналізу. У дослідженні автор викладає емпіричний матеріал, зібраний самостійно, у процесі практичного вивчення тенденцій розвитку жанру реаліті на новому етапі, звертається до публікацій журналістів, критиків, що вивчають проблеми сучасного телебачення.

Структура роботи: дослідження складається зі Вступу, де визначено актуальність даного дослідження, тему роботи, її об’єкт і предмет, а також ступінь наукового опрацювання проблеми; чотирьох розділів; Висновків; Списку використаної літератури.

Перший розділ «Реаліті-шоу в контексті сучасного телебачення» присвячено дослідженню явища реаліті-шоу, його історії та особливостей.

Другий розділ «Кулінарне шоу: шлях до реаліті» присвячено розгляду трансформації закордонних та вітчизняних кулінарних програм.

Третій розділ «Реаліті-шоу як особливий тип програми на сучасному телебаченні на прикладі українських кулінарних шоу програм» відведено під аналіз особливостей шоу «Майстер шеф», «Кулінарна династія», «Гості на порозі».

Четвертий розділ «Охорона праці та безпека у надзвизайних ситуаціях» присвячено питанням охорони праці в процесі телевиробництва.

Одержані результати та їх новизна: вперше у вітчизняній журналістиці докладно проаналізовано кулінарні реаліті-шоу.

Ключові слова: реаліті-шоу, кулінарна програма, глобалізація, сучасний медіа-ринок.

 

Список використаної літератури

  1. Закон України «Про охорону праці». – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2694-12
  2. ДСанПіН 3.3.2-007-98. Гігієнічні вимоги до організації роботи з візуальними дісплейними терміналами електронно-обчислювальних машин
  3. ГОСТ12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.
  4. ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень
  5. ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые уровни напряжения прикосновения и токов.
  6. Правила улаштування електроустановок (ПУЕ) Затверджено наказом Мінпаливенерго України від 28 серпня 2006 року №305.
  7. ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.
  8. ДБН В.2.5-28-2006 Державні будівельні норми. Інженерне обладнання будинків та споруд. Природне і штучне освітлення.

3.    НАПБ Б 03.002-2007 Нормативний акт пожежної безпеки. Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

10. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

11. Абраменко А. Жанр реалити и его особенности на российском телевидении. – Режим доступа: http://psujourn.narod.ru

12. Бабяшкина А. Как устроено реалити-шоу // Все ясно. - 2005. - №46. – С.05-08

13. Васильева А. Реалити-шоу не радуют телезрителей // Деловая газета. - 2007. - № 44. – С.6

14. Васильева К. Что хавает пипл //Литер. - 2006. - №8

15. Вісловух А.М. Безпечні умови праці державних службовців на робочих місцях, обладнаних комп’ютерною технікою. - К.: ІПК ДСЗУ, 2010. – 58 с.

16. Галушко Р. И. Западное телевидение и “массовая культура”. - М.: Изд-во МГУ, 1991. – 300с.

17. Зверева В. Реальность “Дома-2” // Искусство кино. - 2007. - №2. – С.17-19

18. Мак-Квейл Д. Теорія масової комунікації. –Львів: Літопис, 2010. – 538 с.

19. Мансурова В. Д. Журналистская картина мира как фактор социальной детерминации. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2002. – 300с.

20. Олешко В. Ф. Журналистика как творчество. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2002. – 456с.

21. Полуэхтова И. Телеменю: комплексный обед или a la carte? // Искусство кино. - 2003. - № 6

22. Пронина Е. Психология журналистского творчества. - М.: Изд-во МГУ, 2002. – 512с.

23. Реалити-шоу: развитие жанра // Искусство кино. - 2005. - №11. – С.20-24

24. Скуратівський В. Л. Екранні мистецтва у соціокультурних процесах ХХ століття: Генеза. Структура.Функція: у 2 ч. / В. Л. Скуратівський. – К. : КМЦ "Поезія", 1997

25. Телевизионная журналистика: учебник / Г.В. Кузнецов, В.Л. Цвик, А.Я. Юровский. - М.: Изд-во МГ, 2006. – 400с.

26. Тертычный А.А. Жанры периодической печати. - М., 2000. – 350с.

27. Уразова С. Л. Reality TV в России. Первый опыт телеклонирования //Вестник Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. - 2003. - №3. – С.63-87

28. Харрис Р. Психология массовых коммуникаций/ Р. Харрис. – СПб.: Прайм-Еврознак, Издательский дом НЕВА; М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – Режим доступуhttp://evartist.narod.ru/text5/01.htm

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Інноваційні підходи в організації слухання музик на уроках в ЗОШ (на прикладі уроків музичного мистецтва у 7 класі ЗОШ)»
Курсовая — «Лизинг воздушных судов в управленческих решениях»
Диплом — «Специфіка новиннєвої політики державного телеканалу на сучасному етапі»

Заказать дипломную работу