Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Прочее->Диплом — «Українська культура другої половини ХХ століття»

Диплом — «Українська культура другої половини ХХ століття»

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: философия и культурология

Тема: Українська культура другої половини ХХ століття

(Украинская культура второй половины ХХ века)

Объем: 82 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

РОЗДІЛ 1. ПРОТИРІЧЧА КУЛЬТУРНОГО ПРОЦЕСУ 60-Х РОКІВ ХХ СТ.

1.1. Шістдесятництво та його межі в українській культурі ХХ ст.

1.2. Світогляд шістдесятників: міф чи реальність

1.3. Шістдесятники, їх вклад у розбудову культурного процесу в Україні

РОЗДІЛ 2.  УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРНА ПАРАДИГМА 70-80-х РР. ХХСТ.

2.1. Концептуально-тематичні особливості української культури

2.2. Національна культура в умовах зростання національно - культурної ідентичності

2.3. Український мистецький авангард та його доля.

РОЗДІЛ  3. УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ВІДРОДЖЕННЯ 90-Х РР. ХХ ст.

3.1. Культурне життя України в умовах утвердження національного суверенітету

3.2. Проблеми і перспективи розвитку культури України в період розбудови незалежної держави

Висновки

 

Список використаних джерел та літератури

Джерела

  1. Гнатюк О. Прощання з імперією. Українські дискусії про ідентичність. – К.: Критика, 2005. – У нас була велика місія. Розмова з Михайлом Горинем // Бунт покоління: розмови з українськими інтелектуалами записали й прокоментували Богуміла Бердиховська та Оля Гнатюк [інтерв’ю із Євгеном Сверстюком, Іваном Дзюбою, Михайлиною Коцюбинською, Михайлом Горинем, Миколою Рябчуком] / Пер. Із пол. – К.: Дух і літера, 2004. – С. 185–234. 10. Корогодський Р. Брама світла: Шістдесятники / упоряд. М. Коцюбинська, Н. Кучер, О. Сінченко. – Львів: В-во Українського католицького університету, 2009. – 656 с. 11.
  2. Коментар голови Держкомстату УРСР М.Борисенка // Політика і час. - 1991. - № 1. - С. 89.
  3. Розподіл населення Української РСР за національністю і мовою (За даними Всесоюзного перепису населення 1989 року) // Політика і час. - 1991. - № 1. - С. 87.
  4. Статут Товариства української мови імені Тараса Шевченка. Проект // Літ. Україна. - 1989. - 12 січня.
  5. Резолюція президії правління СПУ та правління Київської організації СПУ // Літ. Україна. - 1988. - 28 липня.
  6. Про роботу по вивченню в республіці рішень ХІХ Всесоюзної конференції КПРС, липневого і вересневого (1988 р.) Пленумів ЦК КПРС. Доповідь члена Політбюро ЦК КПРС, першого секретаря ЦК Компартії України 10 жовтня 1988 року // Літ. Україна. - 1988. - 13 жовтня.
  7. Резолюція пленуму правління Спілки письменників України // Літ. Україна. - 1988. - 8 грудня.
  8. Мова та її місце в суспільстві. Співдоповідь Д.В.Павличка // Літ. Україна. - 1988. - 15 грудня.
  9. Виступ заступника Голови Ради Міністрів УРСР М.А.Орлик // Літ. Україна. - 1989. - 16 лютого.

10. Звернення до громадян Української РСР, до усіх українців, в Україні й не в Україні сущих // Літ. Україна. - 1989. - 2 березня.

11. До проекту Закону УРСР «Про мови в Українській РСР» // Літ. Україна. - 1989 - 7 вересня.

12. Мова - це голос народу. Доповідь Бориса Олійника // Літ. Україна. - 1989. - 7 листопада.

13. Пінчук О. Народу скарб - народу повернути // Літ. Україна. - 1989. - 21 грудня.

14. Програма Народного Руху України за Перебудову. Проект // Літ. Україна. - 1989. - 16 лютого.

15. Кухар В., Лукінов І., Скок В. та ін. Революційна перебудова - кровна справа народу // Літ. Україна. - 1989. - 23 лютого.

16. Кравчук Л.М. Маємо те, що маємо: Спогади і роздуми. - К.: Століття, 2002. - С. 13.

17. Виступ Л.М.Кравчука // Літ. Україна. - 1989 - 21 вересня.

18. До народу Української Радянської Соціалістичної Республіки // Літ. Україна. - 1989. - 21 вересня.

19. Про національну символіку // Літ. Україна. - 1989. - 19 жовтня.Література:

20. Афанасьєв В.А. Українське радянське мистецтво 1960-1980 років. – К., 1984.

21. Б31аран В. Україна 1950-1960-х років: Еволюція тоталітарної системи. – Львів, 1996.

22. Бойко О. Д. Історія України. — К., 2006. — 680 с.

23. Бокань В., Польовий Л. Історія культури України. – К., 1998.

24. Борисенко В. Й. Курс української історії: З найдавніших часів до ХХ століття. — К., 2006. — 516с.

25. Брюховецький В. Ліна Костенко. — К., 1990. — 169 с.

26. Вілков Ю. Причини націоналістичних проявів при соціалізмі і шляхи їх подолання // Під прапором ленінізму. - 1990. - № 2. - С. 41.

27. Гелнер Е. Нації та націоналізм; Націоналізм: Пер. з англ. – К.: Таксон, 2003. – 300 с.

28. Гринів О. Українська націологія: від Другої світової війни до відродження держави. Історичні нариси. - Львів: Світ, 2004.

29. Гуржій О.І., Ісаєвич Я.Д., Котляр М.Ф. Історія України: нове бачення. /Заг. ред. В.А.Смолія. — К., 1997 — 424с.

30. Галицька Р. Образ міста у творчості поетів-шістдесятників. //Дзвін, 2003. — № 10. — С. 150 — 151.

31. Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? // Вітчизна, 1990. — № 5 — 8.

32. Доній О. Смерть шістдесятництва // Свобода, 2002. — 16 лютого. — С. 13 — 18.

33. Дончик В.Національна історія як духовне опертя української літератури // Слово і час. – 1997. – № 9. – С. 6–9. 19.

34. Історія української літератури XX ст. - У двох книгах. /за ред. В.Г.Дончика.- К.Либщь, 1994.

35. Історія української культури /За загал. ред. Г.Крип'якевича. - К.:Либідь, 1994.- 656 с.

36. Історія української культури XX ст.: у 2 кн. — К., 1993 1995.

37. Історія української літератури ХХ ст. / За ред. В. Г. Дончика. — К., 1998. — 456 с.

38. Історія українського радянського кіно: у 3 т. — К., 1986.

39. Желіховська Н. С. Питання української національної ідентичності на сторінках журналу “Київ” (1988–1989 роки) / Н. С. Желіховська // Культура народов Причерноморья. Научный журнал Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. –– 2007. –– № 101. –– С. 255––258.

40. Желіховська Н. С. Інтерпретація поняття правдивості в українській публіцистиці кінця 80-х років ХХ століття / Н. С. Желіховська // Актуальні питання масової комунікації. –– 2007. –– Вип. 7. –– С. 40––44.

41. Жаботинський В. Вибрані статті з національного питання. — К., 1991.

42. Зарецький О. Українські шістдесятники і хрущовська відлига в етнокультурному просторі СРСР // Сучасність. — 1995. — № 4.

43. Зборовська Н. Стильовий портрет шістдесятництва // Слово і час. – 2001. – № 12. – С. 26–42. 17.

44. Зінкевич О. З генерації новаторів. Світличний і Дзюба. У джерел модерної української критики. – Балтимор, Торонто: Смолоскип, 1967. – 243 с.

45. Касьянов Г.В. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-1980х років. — К., 1995. — 147 с.

46. Корогодський Р. Брама світла — шістдесятники. — Львів, 2009. — 364 с.

47. Корогодський Р. Шістдесятники поза пафосом. // Українська мова та література, 2003. — № 16. — С. 1 — 32.

48. Кушерець В., Косуха П. Символіка: думка громадськості // Під прапором ленінізму. - 1990. - № 15. - С. 72.

49. Масловська Т. Ще раз про шістдесятництво // Слово і час. – 1999. – № 11. – С. 33–37. 16.

50. Мала енциклопедія етнодержавознавства / Редкол. Ю.І.Римаренко (відп.ред.) та ін. - К.: Довіра; Генеза, 1996.

51. Медвідь В. Шістдесятництво: міф і реальність // Українські проблеми, 1997. — № 1. –– С. 108 — 113.

52. Чучка П., Баглай Й. «Тут потрібен буде детальний кодекс...» // Літ. Україна. - 1988. - 24 листопада.

53. Мицик Ю. А., Бажан О. Г., Власов В. С. Історія України

54. Пахаренко В. Як він ішов. Духовний профіль Василя Симоненка на тлі його доби // Українська мова та література. – 2005. – № 1. – С. 5–21. 14. Бондаренко Ю. Національна парадигма українського екзистенціалізму // Слово і час. – 2003. – № 6. – С. 64–69.

55. Пахльовська О. Українські шістдесятники: філософія бунту. //Сучасність, 2000. — № 4.

56. Під прапором ленінізму. - 1989. - № 11. - С. 50.

57. Попович М.В.Нарис історії культури України. — К., 1998.

58. Римаренко Ю.І. Національний розвій України: проблеми і перспективи. — К., 1995.

59. Русначенко А. М. Національно-визвольний рух в Україні: середина 1950 — початок 1990-х років. — К., 1998. — 720 с.

60. Сверстюк Є. Блудні сини України. – К., 1993. – 252

61. Секо  Я. Проблеми національно ідентичності в творчості українських шестидесятників http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1346/1/Seko.pdf

62. Секо Я. Шістдесятники та віднайдення «українського проекту». // Тернопіль, 2006. — С. 17 — 26

63. Семчишин М. Тисяча років української культури: (історичний огляд культурного процесу). – К., 1993.

64. Табачковський В. У пошуках невтраченого часу: (Нариси про творчу спадщину українських філософів-шістдесятників). — К., 2002. — 300 с.Украинская Советская социалистическая республика: Энцикл. справ. — К., 1987.

65. Українська культура / Лекції за ред. Дм. Антоновича. – К., 1993.

66. Українська культура: історія і сучасність. – Льв., 1994.

67. Феномен нації: Основи життєдіяльності. — К., 1998.

68. Феномен української культури: методологічні засади осмислення. — К., 1996.

69. Хвильовий М. Україна чи Малоросія? — К., 1993.

70. Чорновіл В. Лихо з розуму. — Львів, 1991 — 164 с.

71. Шейко В.М. Історія української культури. — Харків, 2001.

72. Шейко В.М. Культура. Цивілізація. Глобалізація.— Харків, 2001.

73. Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія української художньої культури. — Харків, 2003.

74. Шкляр Л. Історія політичної культури України. – К., 1995.

75. Яшина Л. І. Жиленко І. про літературне покоління шістдесятників. // Актуальні проблеми слов’янської філології, 2006. — Випуск XI. — С. 14 — 23

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Інноваційні підходи в організації слухання музик на уроках в ЗОШ (на прикладі уроків музичного мистецтва у 7 класі ЗОШ)»
Курсовая — «Лизинг воздушных судов в управленческих решениях»
Диплом — «Специфіка новиннєвої політики державного телеканалу на сучасному етапі»

Заказать дипломную работу