Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Прочее->Диплом — «Філософія Григорія Сковороди в контексті українскього барокко»

Диплом — «Філософія Григорія Сковороди в контексті українскього барокко»

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: философия и культурология

Тема: Філософія Григорія Сковороди в контексті українскього барокко

(Философия Григория Сковороды в контексте украинского барокко)

Объем: 84 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ І. Теоретичне підґрунтя філософії Г. Сковороди

1.1. Підстави та провідні думки фiлософiї Г.Сковороди

1.2. Символіка у філософських поглядах Г.Сковороди

1.3. Методика дослідження у філософії мислителя

Розділ ІІ. Філософські погляди Г.Сковороди в контексті українського бароко

2.1. Система метафiзичних поглядiв: світ, матерія, Бог

2.2. Екзистенційні мотиви розуміння людини. Антропологiя Г. Сковороди

2.3. Вчення про пізнання

2.4. Роль поняття «серце» в гносеологічних концепціях мислителя

Розділ ІІІ. Етичні погляди Г. Сковороди у філософському аспекті

3.1. Система етичних концепцій мислителя

3.2. Обоження – приниження. «Нерівна рівність» як основна проблема етики Г. Сковороди

3.3. Релігійність як джерело філософії

3.4. Вклад та значення філософського вчення Г.Сковороди для національного спадку України

Висновки

 

Список використаної літератури

 1. Абельмас А. Поняття серця в філософії Г. Сковороди // Філософська, педагогічна та літературно-мистецька спадщина Г.С.Сковороди. – Кривий Ріг, 1994. – С. 36–37.
 2. Алексеева Л. Г.С.Сковорода: опыт метафизики странствования // Ноосфера: Зб. на-ук. праць. – Донецьк: ДонНТУ, 2002. – Вип.2. –
  С. 9–17.
 3. Аршемович Н. Особливості морально-етичних поглядів Г.С.Сковороди // Філософська педагогічна та літературно-мистецька спадщина Г.С.Сковороди. – Кривий Ріг, 1994. – С. 50–51.
 4. Багалій Д.І. Український мандрований філософ Г.С. Сковорода. – К.: Вид-во «Орій» при УК СП «Кобза», 1992. – 472 с.
 5. Балковенко. Учення Г.С.Сковороди про природу людської особистості (морально-етичний аспект) // Вісник Київск. нац. ун-ту ім.
  Т. Шевченка. Сер.: Філософія. Політологія. – 1994. – С. 3–10.
 6. Барабаш Ю.Я. Вибрані студії. Сковорода. Гоголь. Шевченко. – К.: Видавн. дім «Києво-Могилянська академія, 2006. – 744 с.
 7. Бетко І. Сковорода – містик в культурологічній концепції
  Д. Чижевського // Філософська і соціологічна думка. – 1994. – №5–6. – С. 37–47.
 8. Бичко А., Бичко І. Концентрично-бароковий контекст української філософії: феномен Сковороди // Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність. – К., 2003. – С. 51–78.
 9. Бичко А.Д., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії / Підручник для студентів. – К.: Либідь, 2001. – 460 с.

10. Бичко І. Г. Сковорода і сучасний філософський гуманізм // Філософські пошуки. – Львів – Одеса – Хмельницький: Coqito – Центр Європи, 2001. – Вип.ХІ–ХІІ. – С. 12–19.

11. Біланюк П. Вступ до богословської спадщини Григорія Сковороди // Сковорода Григорій: Образ мислителя. – К., 1997. – С. 361–383.

12. Білодід В. Сковорода містик і сотеріолог // Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність / Відп. ред. І.П. Стогній. – К., 2003. – С. 227–246.

13. Бугин О.П. Філософська пропедевтика: історичні типи філософії, світогляду та методології. – Ніжин, 2004. – 100 с.

14. Валявко І. Джерела містичного світогляду Григорія Сковороди: спроба наукової ретроспективи // Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність / Відп. ред. І.П. Стогній. – К., 2003. – С. 96–120.

15. Валявко І. Осмислення філософії Григорія Сковороди в працях Дмитра Чижевського // Сковорода Григорій: Образ мислителя. – К., 1997. –
С. 196–211.

16. Васянович Г. Григорій Сковорода – філософ і педагог // Вісник Львівськ. ун-ту ім. І. Франка. Сер.: Педагогіка. – 2004. – Вип.18. –
С. 239–251.

17. Волинка Г.І. Вступ до філософії. – К., 1999. – 465 с.

18. Гарник І. Сковородинівські шляхи християнської екзегези // Сковорода Григорій: Образ мислителя. – К., 1997. – С. 119–128.

19. Горак Г.І. Філософія. Курс лекцій. – К., 1997. – 760 с.

20. Горський В.С. Історія української філософії: Курс лекцій. – К.: Наукова думка, 1996. – 286 с.

21. Грибков Т. Григорій Сковорода в ірраціоналістичній традиції української філософії // Вісник / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. Сер.: Філософські науки. – Львів, 2005. – Вип.8. – С. 141–148.

22. Гусарчук Т. Феномен особистості Григорія Сковороди в дзеркалі його творчої спадщини // Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність / Відп. ред. І.П. Стогній. – К., 2003. – С. 554–565.

23. Два століття Сковородіяни: Бібліогр. довідник /Л. Ушкалов та ін. (авт. – уклад.). – Х.: Акта, 2002. – 528 с.

24. Драч І., Кримський С., Попович М. Григорій Сковорода. – К.: Молодь, 1984. – 214 с.

25. Ефименко, А.Я. Личность Г.С. Сковороды как мыслителя // Вопросы философии и психологии. – М., 1984. – Год V, кн. 5 (25). – С. 419-444.

26. Єгорова О. Античне та біблійне підґрунтя символіки Григорія Сковороди // Artline. – 1997. – №7–8. – С. 94–95.

27. Жижченко В. Значення філософії Г.С.Сковороди для формування української національної ідеї ХХІ століття // Грані: Наук.-теорет. і громад.-політ. альм. – Дніпропетровськ, 2000. – №3 (11). – С. 62–65.

28. Захара І. Лекції з історії філософії. – Львів, 1997. – 431 с.

29. Зеньковский В.В. История русской философии. Т.1, ч.1. – Л.: «ЭГО», 1991. – 221 с.

30. Ільїн В. Модуси морального вибору в філософській концепції Г.С.Сковороди // Гуманітарні науки і сучасність: Зб. наук. праць. – К., 2002. – С. 25–33.

31. Калюжний А. Філософія серця Г. Сковороди // Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність / Відп. ред. І.П. Стогній. – К., 2003. –
С. 642–659.

32. Кирик Д. Світ символів Г.С.Сковороди // Від Вишенського до Сковороди. – К.: Наукова думка, 1972. – С. 116–125.

33. Колесник М. Естетичні погляди Григорія Сковороди // Сіверянський літопис. – 1996. – №4. – С. 81–86.

34. Колєсов В. Становлення нової філософії: Григорій Сковорода // Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність. – К, 2003. –
С. 682–709.

35. Краснюк М. Религиозно-философские воззрения Сковороды. Часть ІІ // Вера и разум. – 1901. – №18 (Сентябрь). – С. 217–236.

36. Кремень В.Г. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник. – К.: Книга, 2005. – 528 с.

37. Лосев А.Ф. Очерки истории русской философии. – М.: Наука, 1991. – 75 с.

38. Мареев С.Н., Мареева Е.В. «История философии» (общий курс): Учебное пособие. – М.: Академический Проект, 2004. – 880 с.

39. Махновець Л.Є. Григорій Сковорода. Біографія. – К.: Наук. думка, 1972. – 255 с.

40. Мащенко Ю. Ідея трьох світів у філософії Г. Сковороди // Вісник Київськ. ун-ту ім. Т. Шевченка. Сер.: Філософія. Політологія. – 1999. – Вип.30. – С. 73–74.

41. Мишанич О. Григорій Сковорода: Нарис життя і творчості. – К.: АТ «Обереги», 1994. – 48 с.

42. Мірчук І. Г.С.Сковорода (нотатки до історії української культури) // Україна: філософський спадок століть: У 2-х т. – Т. 2. – К.: Віпол, 2000. – С. 38–57.

43. Нестеренко В.Г. Вступ до філософії. – К., 1996. – 480 с.

44. Нічик В. Проблема Бога і світу в творах Г.С.Сковороди // Сковорода Григорій: Дослідження, розвідки, матеріали. – К., 1992. – С. 69–79.

45. Огородник І.В., Русин М.Ю. Українська філософія в іменах: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 1997. – 327 с.

46. Павленко Ю. Символічний світ як реальність у Григорія Сковороди та в філософії ХХ ст. // Наукові записки НаУКМА. Ювілейний випуск. – 2000. – Т. 18. – С.92–96.

47. Пільгук І. Григорій Сковорода: Художній життєпис. –– К.: Дніпро, 1971. –– 262 с.

48. Попович М.В. Григорій Сковорода: філософія свободи. – К.: Майстерня Білецьких, 2007. – 256 с.

49. Свириденко О.П. Г.Сковорода як знавець людської душі // Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність: Матеріали Х і XI Сковородинівських читань / Відпов. ред. І.П.Стогній. – К., 2003. –
С. 592-599.

50. Свириденко О.П. Істинна людина Григорія Сковороди і сучасність // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2000. – №1. – С. 287-296.

51. Сковорода Г.С. Повне зібрання творів у двох томах. Том 1.. – К.: Наукова думка, 1973. – 532 с.

52. Сковорода Г.С. Повне зібрання творів у двох томах. Том 2. – К.: Наукова думка, 1973. – 574 с.

53. Сковорода Г.С. Розмова про істинне щастя / В.О. Шевчук (пер. укр. м., прим.). – Х.: Прапор, 2002. – 280 с.

54. Сковорода Григорій: Дослідження, розвідки, матеріали: Зб. наук. пр. / АН України; Ін-т філософії; Упоряд.: В.М. Нічик, Я.М. Стратій. – К.: Наук. думка, 1992. – 382 с.

55. Софронова Л.А. Три мира Григория Сковороды. – М.: Индрик, 2002. – 464 с.

56. Табачников И.А. Григорий Сковорода. – М.: Мысль, 1972. – 208 с.

57. Ушкалов Л.Українське барокове богомислення: Сім етюдів про Григорія Сковороду. – Х.: Акта, 2001. –220 с

58. Ушкалов Л.В. Біблійна герменевтика Григорія Сковороди на тлі українського барокового богомислення // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. – 1999. – Т.8. – С. 23-44.

59. Ушкалов Л.В. Григорій Сковорода. – Харків: Фоліо, 2009. – 123 с.

60. Ушкалов Л.В. Григорій Сковорода: семінарій. – Харків: Майдан, 2004. – 876 с.

61. Ушкалов Л.В. Нариси з філософії Григорія Сковороди. – Харків: Основа, 1993. – 152 с.

62. Ушкалов Л.В. Сковорода та інші. Причинки до історії української літератури. – К.: Факт, 2007. – 552 с.

63. Ушкалов Л.В., Марченко О.В. Нариси з філософії Григорія Сковороди. – Харків: Основа, 1993. – 152 с.

64. Федів Ю.А., Мозкова Н.Г. Історія Української філософії. – К.: Україна, 2001. – 510 с.

65. Философский энциклопедический словарь / Под ред. Л.Ф. Ильичева. – М.: Советская Энциклопедия, 1983. – 840 с.

66. Філософія. Навч. посібник./ За ред. І.Ф.Надольного. – К: Вікар, 1997. – 620 с.

67. Чижевський Д.І. Філософські твори: у 4–х тт. Т.1. – К.: Смолоскип, 2005. – 402 с. 10.

68. Шевчук В. Пізнаний і непізнаний Сфінкс: Григорій Сковорода сучасними очима: Розмисли. –– К.: Університ. вид-во «Пульсари», 2008. – 526 с.

69. Эрн В.Ф. Борьба за Логос. Г.Сковорода. Жизнь и учение. – Минск: Харвест, М.: АСТ, 2000. – 592 с.

70. Эрн В.Ф. Русские мыслители. Г.С. Сковорода. Жизнь и учение. – М., 1912. – С. 45-46.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Інноваційні підходи в організації слухання музик на уроках в ЗОШ (на прикладі уроків музичного мистецтва у 7 класі ЗОШ)»
Курсовая — «Лизинг воздушных судов в управленческих решениях»
Диплом — «Специфіка новиннєвої політики державного телеканалу на сучасному етапі»

Заказать дипломную работу