Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Прочее->Диплом — «Громадянська журналістика у сучасному українському медіапросторі»

Диплом — «Громадянська журналістика у сучасному українському медіапросторі»

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: социология

Тема:  Громадянська журналістика у сучасному українському медіапросторі

(Гражданская журналистика в современном украинском медиапространстве)

Объем: 123 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ І.ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ  СУЧАСНИХ МЕДІАКОМУНІКАЦІЙ

1.1 Наукові проблеми про особливий статус медіакомунікацій (масового спілкування) в системі соціальних комунікацій

1.2 Інтерактивні електронні ЗМІ

1.3Вплив інтерактивних форм подання інформації на розвиток громадянської журналістики у сучасному інформаційному просторі

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ ІІ. УКРАЇНСЬКІ ЗМІ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПОЧАТКУ  ХХІ СТ

2.1.Громадянська журналістика у сучасному українському медіапросторі

2.2 «Блогосфера» як прояв народної журналістики

2.3 ХайВей в Україні – медіа-експеримент ХХІ століття

Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ ІІІ. СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ  ГРОМАДЯНСЬКОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ МЕДІАПРОСТОРІ

3.1. Програма соціологічного дослідження

3.2. Аналіз дослідження кількісних та якісних показників роботи мережевих інформаційних агентств у царині громадянської журналістики

Висновок до розділу 3

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 

Вступ 

Актуальність теми. Інформація, що публікується користувачами в соціальних мережах і  блогах, в досить короткі терміни вийшла за рамки особисто-орієнтованої. Нині практично кожна суспільно значима подія знаходить відгук в публікаціях, що розміщуються на базі цих Інтернет-платформ. Це явище дістало назву "громадянська журналістика".

Інтернет-сервіси дають можливість очевидцям значних подій, а також аналітикам- не професіоналам, освітлювати ці події паралельно з професійними журналістами, надаючи аудиторії альтернативну "офіційній", ширшу і деталізовану картину подій. Користувачі соціальних мереж і блогів, виступаючи в ролі "лідерів думок" мають можливість з успіхом впливати на громадську думку, реалізують ключові комунікативні завдання публічної сфери громадянського суспільства, і тим самим впливають на прийняття представниками влади деяких рішень.

На громадянську журналістику і соціальні медіа в сучасному українському суспільстві покладається завдання реального демократичного представництва різних інтересів і думок, з якими не впоралися традиційні професійні медіа (можливість широкого вільного публічного обговорення загальнозначущих тем і проблем).

Дослідження в галузі громадянської журналістики набагато активніше проводяться на Заході. В Україні до цього питання звернулися порівняно недавно, приблизно шість років тому. Відповідно дослідна робота тільки розпочинається.

Серед українських дослідників до цієї теми звертаються у своїх працях В. Різун, О. Чекмишев, Ю. Нестеряк, Г. Потятинник, В. Іванов, О. Гоян та російські науковці О. Шинкаренко, А. Федоров, А. Шаріков, С. Смірнов тощо.

Детально вивчали ці питання і європейські дослідники Р. О'конор, K. Пейн, С. Отінг, Т. О'рейлі,  Д. Гілмор, Л. Мастерман, Є. Арноун, Е. Беворт, Д. Букінгем, К. Безелгет, К. Ворсноп, Ж. Гоне, Т Панхоф тощо.

Попри те, що інтерес дослідників до проблем "громадянської журналістики" зростає, брак серйозних академічних досліджень в цій сфері, особливо у вітчизняній науці, відчутний. Загальна теорія/концепція феномену громадянської журналістики нині також не розроблена. Передусім це пов'язано з тим, що сам феномен ще досить молодий, а окремі його характеристики змінюються надзвичайно швидко. Дане дослідження покликане частково заповнити цю прогалину.

Об'єкт дослідження - феномен "громадянської журналістики" в сучасному українському медіапросторі.

Предметом дослідження є характеристики функціонування громадянської журналістики в сучасному українському медіапросторі.

Мета дипломної роботи полягає у розробці концептуальних підстав соціологічного вивчення феномену громадянської  журналістики; визначення місця і ролі і характеристик функціонування громадянської  журналістики в сучасному українському медіапросторі.

Завдання:

-обгрунтувати концептуальні підстави (теоретико-методологічний підхід) соціологічного аналізу феномену " громадянської  журналістики";

- охарактеризувати розвиток Інтернету, становлення сервісів другого вебу (блогів і соціальних мереж), а також "громадянської інтернет журналістики" в Україні;

- охарактеризувати сучасний український медіапростір України;

-провести  теоретичний аналіз феномену " громадянської  журналістики" і її співвідношення з журналістикою традиційною;

- розглянути позитивні і негативні наслідки найбільш значних характеристик " громадянської  журналістики";

- визначити типові ролі "громадянських журналістів" (користувачів соціальних мереж і блогів, "публікаторів інформації").

Гіпотези. 1.Масова комунікація має від природи суб’єктно-об’єктний характер, вектор процесу завжди спрямований від комуніканта до комуніката. Демократизація стосунків між комунікаторами та самих умов спілкування у відповідній соціальній ситуації толерантності, взаємоповаги на перший план висуває суб’єктно-суб’єктні стосунки, але які попри все під час спілкування перетворюються у камуфляжну форму суб’єктно-об’єктного зв’язку між комунікаторами.

2.Питання комунікаційного впливу на маси у наш час є надзвичайно гострим і, можливо, нетерпимим з погляду свободи поведінки людини, демократизації суспільного життя, входження України в загальноцивілізаційний, переважно європейський, контекст соціально-політичних змін вбік гуманізації, толерування, демократизації стосунків між людьми.

Методи дослідження. Для досягнення завдань, зумовлених метою роботи, було використано методи емпіричного та теоретичного дослідження: аналітико-синтетичний, системно-структурний та типологічний методи, статистичний та проблемно-хронологічний метод.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що досліджено систему творення та поширення  громадянської журналістики у сучасному українському медіа просторі. Визначено основні тенденції  розвитку блогосфери тощо.

Практичне значення роботи. Спостереження й узагальнення, зроблені в роботі, допоможуть відтворити всю складність і суперечливість створення  громадянської журналістики у сучасному українському медіа просторі. Основні положення дослідження можуть бути використані при вивченні дисциплін “Журналістика”,   “Соціологія” студентами вищих навчальних закладів, які навчаються за профільними спеціальностями.

Структура роботи.Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновку, списку використаної літератури та додатків.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.Конституція України. К.:ВР.- 1996.

2.Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-XII

3.Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні  Верховна Рада України; Закон від 16.11.1992 № 2782-XII

4.Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" від 23.09.1997 № 539/97-ВР

5.Закон України "Про телебачення і радіомовлення" від 21.12.1993 № 3759-XII

6.Закон України "Про інформаційні агентства" від 28.02.1995 № 74/95-ВР

7.Закон України "Про авторське право і суміжні права" від 23.12.1993 № 3792-XII

8.Закон України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" від 23.09.1997 № 540/97-ВР

9.Закон України "Про захист суспільної моралі" від 20.11.2003 № 1296-IV

10.Закон України "Про державну таємницю" від 21.01.1994 № 3855-XII

11.Кодекс професійної етики українського журналіста. Затверджено на ІХ з’їзді Спілки журналістів України 17 квітня 1997 року.

12.Аврамов       Д. Профессиональная  этика журналиста: парадоксы развития, поиски, перспективы. - М.: Мысль, 1991. - 271 с.

13.Алексеева   М., Баришева О., Гиляровский Р. Электронная книга: Взгляд в будущее. - М., 2010. - 44 с.

14.Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня: Мировой обзор: Учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 537 с.

15.Аналитический отчет о результатах исследования «Преодоление ксенофобии в СМИ». Исследование проведено по заказу Комитета межрегиональных связей и национальной политики г. Москвы [Электронный ресурс].

16.Аналитические        жанри газеты: Хрестоматия / Сост. В. Пельт, М. Тузова. - М.: Изд-во МГУ, 2004. - 236 с.

17.Бебик            В., Сидоренко О. Засоби масової інформації поскомуністичної України. - К.: Б.в., 1996. - 124 с.

18.Белл Д. Социальние рамки информационного общества // Новая технократическая волна на Западе. - М., 1986. - С. 330-343.

19.БеляковаЛ. Мир газетного образа. - Минск: Изд-во Белар. у-та, 2003. - 175 с.

20.Беневоленская Т. Композиция газетного очерка: Пособие по спецкурсу. - М.: Изд-во Московского университета, 2005. - 88 с.

21.Беспалова   А., Корнилов Е., Корочинский А. и др. История мировой журналистики. - Ростов-на-Дону: Старие русские, 2000. - 426 с.

22.Богомолова               Н. Социальная психология печати, радио и телевидения. - М.: МГУ, 1991. - 127 с.

23.Брайант        Д. Основи воздействия СМИ. - М., СПб., К.: Вильямс, 2004. - 425 с.

24.Бурдье          П. О телевидении и журналистике. - М.: Фонд научних исследований "Прагматика культури", 2002. - 160 с.

25.Бурмака В. На зламі часу: Збірник полемічних статей. - Х.: Майдан, 2009. - 75 с.

26.Вайшенберг               З. Новинна журналістика: Навчальний посібник. - К.: Академія української преси, Цент вільної преси, 2011. - 262 с.

27.Владимиров              В. Журналістика, особа, суспільство: проблема розуміння. - К.: КНУ ім. Т.Шевченка, 2003. - 220 с.

28.Вовканич     С. Інформація. Інтелект. Нація. - Львів: Євросвіт, 1999. - 196 с.

29.Ворошилов В. Журналистика: Учебник. - СПб: Издательство Михайлова В. А., 2001. - 304 с.

30. Волков К.М. Коммуникации, интегрированные во времени / К.М. Волков // Маркетинговые коммуникации. – 2006. - № 2 (32) – С. 118-129

31.Вольтон Д. Информация не значит коммуникация. Перевод с французского. Ответственный редактор К.Г. Сальберг-Вачнадзе. – М.: «ПОЛПРЕД – Справочники», 2010. – 34 с.

32.Вплив місцевих ЗМІ на формування національної ідентичності. Аналітична записка до Секретаріату Президента України 16.07.2008 [Електронний ресурс].

33.Голубкова Е.Н. Маркетинговые коммуникации / Е.Н. Голубкова – М.: Издательство «Финпресс», 2003. – 256 с.

34.Гречко П.К. О границах толерантности [Электронный ресурс]- http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Article/ogran.php.

35.Габор             Н. Проблеми медіаграмотності у контексті інформаційного середовища держави // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. - 2002. - Вип. 22. - С. 66-69.

36.Гоян                О. Основи радіожурналістики і радіоменеджменту: Підручник. - К.: Веселка, 2004. - 245 с.

37.Грабельников           А. Массовая информация в России: от первой газети до информационного общества. - М.: Изд-во РУДН, 2001. - 330 с.

38.Грабельников           А. Работа журналиста в прессе: Учебное пособие. - М.: РИП-холдинг, 2004. - 273 с.

39.Гриценко     О., Кривошея Г., Шкляр В. Основи теорії журналістської діяльності. - К.: Інститут лінгвістики і права, 2000. - 340 с.

40.Гуревич        С. Газета: вчера, сегодня, завтра: Учебное пособие для вузов. - М.: Аспект-Пресс, 2010. - 288 с.

41.Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология / 4-е издание международное. – С-Пб.: «Питер», 2001. – 710 с.

42.Жилавская И. В. Особенности современной медиасреды. СМИ в условиях гло- бальной трансформации социальной среды / Н. В. Жилавская // Журналистика 2007 : материалм всерос. науч.-практ. конф. - М. : Факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, 2008. - С. 21 - 22.

43.Дмитровський З. Телевізійна інформація: теорія і практика: Навчальний посібник. - Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2008. - 128 с.

44.Еверет           Д. Учбовий посібник репортера. - К.: Іпгіех Промедіа, 1999. - 23 с.

45.Жданов         І., Якименко Ю. Сутінки свободи слова (свобода слова і політична цензура в Україні в експертних оцінках українських журналістів) // http://gazeta.dt.ua/ARCHIVE/sutinki_svobodi_slova_svoboda_slova_i_politichna_tsenzura_v_ukrayini_v_ekspertnih_otsinkah_ukrayinsk.html

46.Животко       А. Історія української преси / Упор. та прим. М. Тимошик. - К.: Наша культура і наука, 1999. - 368 с.

47.Журналист в поисках информации: Сборник материалов для работников СМИ и будущих журналистов / Отв. ред. А. Симонов. - М.: Галерея, - 2009-111 с.

48.Засорина Т., Федорова А. Профессия - журналист. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. - 318 с.

49.Засурский Я. Роль средств массовой информации в обществе // Вестник Московского университета. Серия 10: Журналистика. - 2009. - № 2. -С.3-6.

50.Засурский Я.Н. Информационное общество, Интернет и новие средства массовой информации // Информационное общество. - 2001. - № 2. -С.       24-27.

51. Здоровега В. Теорія і методика журналістської творчості: Підручник. - Львів: ПАЇС, 2007. - 268 с.

 52.Зернецька О. Нові засоби масової комунікації (соціокультурний аспект). - К.: Наукова думка, 2009. - 131 с.

53.Зимина Л. В. Блоги как составная часть медийного пространства : к вопросу о теории блогинга // Журналистика в 2008 году : общественная повестка дня и ком- муникативнме практики СМИ : сб. материалов всероссийской научно-практической конференции. - М. : Факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова; Медиа. 2009. - С. 277 - 278.

54.Зражевська Ніна. Розуміння медіакультури: комунікація, постмодерн, ідентичність, ідеології, медіаконтроль: Монографія.— Черкаси: Видавець Ю. Чабаненко, 2012.— С. 348-257.

55.Іванов В. Ф., Сердюк В. Є. Журналістська етика: Підручник. – К.: Вища шк., 2006. – 231 с.

56.Ільганаєва В. О. Становленні інформаційного суспільства: підсумки та завдання бібліотечної освіти 90-х рр. XX ст. — поч. XXI ст. / В. О. Ільганаєва // Вісн. ХДАК. — 2004. — Вип.14. — С. 105—116.

57.Калмиков А., Коханова Л. Интернет-журналистика. - М.: Юнити-Диана,- 2011-383 с.

58.Карпенко В. Журналістика: Основи професійної комунікації: Навчальний посібник для вузів. - К.: Нора-прінт, 2012. - 348 с.

59.Коваленко О. Д. Блогосфера як нове медіаполе / О. Д. Коваленко // Наукові записки Інституту журналістики  - 2009. - С. 100-103.

60.Корконосенко С. Основи журналистики: Учебник для вузов. - М.: Аспект-Пресс, 2002. - 286 с.

61.Корнєв М. Н., Фомічова В. М. Психологія масової поведінки / Ін-т післядипломної освіти Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка.— К., 2000.— С. 109.

62.Короченский А. П. О субьектности медийной аудитории // Журналистика 2006 : материалм междунар. науч. конф. - М. : Факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, 2007. - С. 314-315.

63.Кузнєцова О.Д. Журналістська етика. Онлайн-журналістика www.mediakrytyka.info/drukovani/merezheva-etyka-zhurnalistiv.html

64.Кузнєцова О. Д. Професійна етика журналістів: Посібник: 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів: ПАІС, 2007. – 246 с.

65.Лащук І. Н. Як насправді працює масова комунікація // Сім’я і Дім. – 2008. - № 48.– С. 5-12.

66.Лепский В.Е. Стратегичность предприятия XXI века (субъектно-ориентированный подход). «Информационные стратегии», №3-2009, с. 110-118.

67.Лизанчук В., Кузнєцова О. Методи збирання і фіксації інформації у журналістиці: Навчальний посібник. - К.: МНК ВО при Мінвузі УРСР, 1991.-412с.

68.Маклюэн М. Галактика Гутенберга. - К.: Ника-центр, 2003. - 200 с.

69.Маклюэн         М. Понимание медиа: Внешнее расширение человека / Пер с анг. В. Николаева. - М.: Канон-пресс, 2003. - 316 с.

70.Малькова В. Российская пресса и проблеми зтнической толерантности и конфликтности [Электронный ресурс] –Режим доступа  http://www.tolerance.ru/biblio/mi/3_malkova.html.

71.Мельничук І.А. Деякі аспекти проблеми толерантності в сучасних українських ЗМІ/ І.А.Мельничук //Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. -2009-2010 pp. –С.19-25.

72.Манаєв О. Теоретичні витоки тоталітарної моделі масової комунікації // Філософська і соціологічна думка. - 1991. - № 5. - С. 15-20.

73.Масова         комунікація: Підручник / А. Москаленко, Л. Губерський, В. Іванов, В. Вергун. - К.: Либідь, 1997. - 216 с.

74.Массовая     информация и коммуникация в современном мире: Реферативний сборник. Ч.2. - М.: ИНИОН, 2010. - 215 с.

75.Массовая     информация и общественное мнение молодежи. - К.: Наукова думка, 1990. - 283 с.

76.Матусевич  Г. Громадська думка: критерії ідентифікації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2011. - № 2. - С. 5-19.

77.Михайлин   І. Основи журналістики: Підручник. - К.: ЦУЛ, 2002. - 284 с.

78.Нестеряк Ю. Н. Блогосфера : новме вызовы современной информационной по- литики / Ю. Н. Нестеряк // Журналистика 2007 : материал всеросс. науч.-практ. конф. - М. : Фак. журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, 2008. - С. 300 - 316.

79.Новикова Т. Императив толерантности / Т.Новикова // Консультант директора. - № 10 (286), 2011. - С. 2-7.

80.Олешко В.Ф. Журналистика как творчество: Учебное пособие для курсов "Основи журналистики" и "Основи творческой деятельности журналиста". - М.: Рип-холдинг, 2004. - 220 с.

81.Орлова Т.М. Коммуникационный менеджмент в управлении экономическими системами. – М.: Изд-во РАГС, 2009. – 265 с.

82.Оссовський В. Громадська думка: теоретичні та методологічні проблеми дослідження. - К.: Стилос, 2010. - 168 с.

83.От книги до Интернета. Журналистика и литература на рубеже нового тисячелетия. - М.: Изд-во МГУ, 2000. - 300 с.

84.Отт У. Вопрос + ответ = интервью. - М., 1991. - 381 с.

85.Павлюк І. Митець - Влада - Преса: історико-типологічний аналіз. - Луцьк: Надстир'я, 1997. - 112 с.

86.Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории. — М.: ФЭРИ-В, 2006.- 640 с.

87.Петрів Т. Інформаційні процеси в контексті глобалізації. - К.: Грамота, 2003. - 48 с.

88.Подолян М. Першооснови журналістської творчості: Конспект лекцій.-К.: ЦВП, 1997. - 24 с.

89.Потятиник Б., Лозинський М. Патогенний текст. - Львів: ПАЇС, 2004. - 312 с.

90.Почепцов Г. Теория и практика коммуникации. - М., 1998. - 352 с.

91.Прохоров    В. Введение в теорию журналистики: Учебное пособие. - М.: РИП-холдинг, 2010. - 322 с.

92.Птицына Н.А., Крохина Е.А. Общественное обьединение как фактор, влияющий на формирование толерантности подростков [Электронньй ресурс].

93.Результати моніторингу Центру дослідження суспільства (ЦДС) від 20.03.2013р.[Электронньйресурс]http://cedos.org.ua/component/content

94.Різун В. Начерки до методології досліджень соціальних комунікацій [Електронний ресурс] — Київ, 2011.- С.56-64.

95.Романова Л.Я. Роль засобів масової інформації у вихованні толерантності в молоді [Електронний ресурс].

96. Современные бизнес-коммуникации./ Спивак В. А. СПб: Питер, 2001. – 448 с.

97.Табачковський В. Гуманізм та проблема діалогу культур / В.Табачковський // Філософська думка. Український науково-теоретичний часопис. - 2001 . - № 1. - С. 6-25.

98.Шалин В.В. Толерантность (культурная норма и политическая необходимость) /В.Шалин. - Ростов-на-Дону, 2010. - 356 с.

99. Шарков Ф.И. Коммуникология: Энциклопедический словарь- справочник/ Ф.И. Шарков. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К*», 2009. – 768 с.

100.Шульц Д. Е., Танненбаум С. И., Лаутерборн Р.Ф. Новая парадигма маркетинга: Интегрируемые маркетинговые коммуникации: Пер. с англ. – М.: Инфра-М, 2004. – 234 с.

101.uk.wikipedia.org/wiki/Блогосфера

102.blogosphere.com.ua/ -Українська блогосфера

103.clubs.ya.ru/yandex-ua/replies.xml.

104.http://skorbyk.com/interview/ua-blogos.html

105.blogosphere.com.ua at Website Informer

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Інноваційні підходи в організації слухання музик на уроках в ЗОШ (на прикладі уроків музичного мистецтва у 7 класі ЗОШ)»
Курсовая — «Лизинг воздушных судов в управленческих решениях»
Диплом — «Специфіка новиннєвої політики державного телеканалу на сучасному етапі»

Заказать дипломную работу