Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Прочее->Диплом — «Аналіз та розробка пропозицій щодо зменшення радіаційного фону Дніпропетовської області»

Диплом — «Аналіз та розробка пропозицій щодо зменшення радіаційного фону Дніпропетовської області»

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: экология

Тема:  Аналіз та розробка пропозицій щодо зменшення  радіаційного фону Дніпропетовської області

(Анализ и разработка предложений по уменьшению радиационного фона Днепропетровской области)

Объем: 116 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА РОБОТИ

1.1 Характеристика Дніпропетровської області

1.1.1 Фізико – географічні характеристики області

1.1.2 Геологічні умови території Дніпропетровської області

1.1.3 Корисні копалини в Дніпропетровській області

1.1.4 Промисловість Дніпропетровської області

1.1.5 Особливості розташування населення Дніпропетровської області

1.2 Вплив радіації на живі організми, види та одиниці виміру

1.3 Аналіз радіаційного фону Дніпропетровської області

1.4 Прилади для вимірювання радіаційного фону

1.4.1 Загальні відомості про дозиметри

1.4.2 Дозиметр-радіометр МКС-05 "ТЕРРА-П"

1.4.3 Радіометр РКС-01 "СТОРА"

1.4.4 Годинник для індикації гамма-випромінювання СИГ-РМ1208

1.4.5 Радіометр бета-гама випромінювання РКС-20.03 "Прип'ять"

1.4.6 Прилад радіаційної розвідки ДП-5

2 СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА РОБОТИ

2.1 Стан радіаційної безпеки. Реалізація державних, регіональних та інших програм щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

2.2 Території Дніпропетровської області,що повинні бути досліджені

2.2.1 Техногенно-підсилені джерела природного походження, їх вплив на населення та довкілля

2.2.2 Загальна характеристика забруднюючих об’єктів

2.2.3 Радіаційне забруднення в результаті діяльності виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" (ПХЗ) м. Дніпродзержинська

2.2.4 Радіаційне забруднення в результаті діяльності Східного гірничозбагачувального комбінату

2.3 Оцінка радіаційного фону навколишнього середовища

2.3.1 Методи визначення радіаційного стану навколишнього середовища

2.3.2 Кількісне вимірювання радіоактивності, узагальнений коєфіціент якості вимірювань

2.3.3 Методика вимірювання радіаційного фону

2.4 Оцінка радіаційного фону в регіоні

2.4.1 Результати вимірів іонізуючих випромінювань від будівельних і оздоблювальних матеріалів будинків у м. Дніпропетровську

2.4.2 Оцінка радіаційного фону доріг

2.5 Пропозиції щодо зменшення радіаційного фону

2.5.1 Пропозиції по зменшенню опромінення населення від природних та техногенно-підсилених джерел випромінювання

2.5.2 Пропозиції по зменшенню радіаційного фону доріг області

2.5.3 Рекомендації щодо покращення якості атмосферного повітря міста Дніпропетровськ

3 Економічна частина

3.1  Оцінка витрат на проведення НДР

3.2  Розрахунок витрат та ціни науково-дослідної роботи

4 ОХОРОНА ПРАЦІ

4.1 Загальна характеристика системи охорони праці

4.2  Характеристика об'єкта дослідження

4.2.1 Аналіз умов праці

4.2.2 Аналіз небезпечних та шкідливих факторів, що впливають на людину у приміщенні

4.3 Заходи по забезпеченню безпеки праці та виробничої санітарії

4.3.1 Метеоумови та промислова санітарія

4.3.2 Освітлення в приміщеннях

4.3.3 Рекомендації щодо організації освітлення

4.3.4 Характеристика шуму

4.3.5 Характеристика заходів електробезпеки

4.3.6 Характеристика заходів пожежної безпеки

4.4 Розрахунок системи електропостачання

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТОК А Співвідношення між одиницями СІ і несистемними одиницями активності і характеристик поля випромінювання

ДОДАТОК Б Максимальний рівень значення експозиційної дози мкР/год по областях України

ДОДАТОК В Методика проведення радіаційної розвідки місцевості за допомогою приладу ДП-5

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.  Закон України  "Про  охорону  навколишнього  природного  середовища". Відомості Верховної  Ради,  1991, № 41.

2. Коваленко Г.Д. Радиоэкология Украины: Монография – Харьков. – 2008. – 264 с.

3. Куринный А.Й., Болтина И.В., Кравчук А.П., Сенченко Т.В. Оценка территории Украины по мутагенному фону //Международная научно-практическая конференция “Экологическая безопасность: проблемы и пути  решения”, Алушта, 2005, Сборник научных статей, ІІ том., стр. 175 – 181

4. Сивинцев Ю.В. Естественный радиационный фон  // Атомная энергия. – 1988. – Т. 60. – Вып.1. – С.46-56.

5. Сивинцев Ю.В. Фоновое облучение человеческого организма. – М.: Атомиздат, 1960. – 120 с.

6. Sources and effects of ionizing radiation. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Raliation. – New York. –  2000.

7.  Danielle  A.H.  Rasolonjatovo,  Hiroyuki  Suzuki,  Naoya  Hirabayashi,  Tomoya  Nunomiya,  Takashi Nakamura  end Noriaki Nakao. Measurement  for  the Dose-rates  of  the Cosmic-ray Components  of  the Ground.– J. Radiat. Res.– 2002.– 43, SUPPI, S27– 33.

8. Hiroyuki  Sagawa,  Itsumasa Urabe.  Estimation  of Absorbed Dose  Rates  in Air  Based  on Densities  of  Cosmic Ray Muons and Electrons on the Ground Levels in Japan.– J. of Nuclear Science and Technology. – 2001.– V. 38, № 12, p.1103  – 1108.

9. Авдеев О.К., Кретинин А.А., Леденев А.И., Скворцов В.В., Удод В.В., Шахов А.А. Радиоактивные отходы Украины: состояние, проблемы, решения: Монография. – К.: ИЦ "ДрУк", 2003. – 400 с. 

10. Рихванов Л.П. Общие и региональные проблемы радиоэкологии.- Томск: Изд-во ТПУ, 1997.– 384 с.

11.  Bennett  B.G.  Exposures  from  worldwide  release  of  radionuclides.  Proceeding  of  an  international symposium on environment impact of radioactive release, IAEA, Vienna 8–12 May 1995. – Р. 3–32.

12. Талерко Н.Н. Физические особенности и ограничения моделей  атмосферного переноса радионуклидов  для  разных пространственно-временных масштабов  // Там же.  –  2009.  – Вип.  11.  – С. 57 - 62.

13. Електронний ресурс http://ecopravo.org.ua/keyword/izmerenija-radiatsii/

14. Електронний ресурс http://xray.at.ua/publ.

15. "Родники Подмосковья": опыт проведения полевых лагерей / Сост. С.Э. Ермаков.М.: МООО "Экологический союз Подмосковья", Изд-во "Ладога-100", 2006. 216 с. С. 150-156).

16. Електронний ресурс www.dozimetr.biz.

17. ДСанПін 3.3.2-007-98 Державні санітарні правила і норми роботи з візуально дісплейними терміналами електроно- обчислювальних машин.

18. СНиП  2.04.05 – 91. Нормы проектирования. Отопление, вентиляция и кондиционирование. – М.: Стройиздат. – 1988. – 64 с.

19. СНиП II – 4 – 79 Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования. – М.: Стройиздат. – 1980. – 110 с.

20. ГОСТ 12.1.003 - 83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. – Введ.01.07.83.

21. ГОСТ 14254 – 96. Аппараты электрические напряжением до 1000В. Оболочки. Степени защиты.

22. ГОСТ 12.2.007.0 – 75. ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. – Введ. 01.01.78.

23. ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Електробезопасность. Защитное заземление. Зануление. Введ. 01.01.82.

24. ГОСТ 12.1.004 – 91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. – Введ.01.07.91.

25. Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломного проекту (роботи) студентами технічних спеціальностей усіх форм навчання /Укл. Ємельянов В.А., Душина Л.М. - Дніпропетровськ, НМетАУ, 2010-  24 с.

26. Організація виконання кваліфікаційних робіт у Національній металургійній академії України: Навч. посібник / В.П.Іващенко, А.К.Тараканов, А.М.Должанський та ін. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2007. – 73 с.

27. ДСТУ ГОСТ 12.1.038:2008 ССБТ. електробезпеки. Допустимі значення напруження дотику і току – Діє з 01.01.2008.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Інноваційні підходи в організації слухання музик на уроках в ЗОШ (на прикладі уроків музичного мистецтва у 7 класі ЗОШ)»
Курсовая — «Лизинг воздушных судов в управленческих решениях»
Диплом — «Специфіка новиннєвої політики державного телеканалу на сучасному етапі»

Заказать дипломную работу