Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Прочее->Диплом — «Застосування засобів фізичної культури для відновлення стану здоров’я і працездатності осіб середнього віку»

Диплом — «Застосування засобів фізичної культури для відновлення стану здоров’я і працездатності осіб середнього віку»

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: фізична культура

Тема:  Застосування засобів фізичної культури для відновлення стану здоров’я і працездатності осіб середнього віку

(Применение средств физической культуры для восстановления состояния здоровья и трудоспособности лиц среднего возраста)

Объем: 37 стр + додатки

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ НЕОБХІДНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ СТАНУ ЗДОРОВ’Я ТА ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ОСІБ СЕРЕДНЬОГО ВІКУ

1.1. Вплив фізичних вправ на організм людей середнього віку

1.2. Гімнастика хатха-йога для осіб середнього віку

Висновки розділу 1

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ З ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ ОСІБ СЕРЕДНЬОГО ВІКУ

2.1. Етапи експериментального дослідження

2.2. Характеристика методик дослідження

Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3. ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ З ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ ОСІБ СЕРЕДНЬОГО ВІКУ

3.1. Комплекс занять хатха-йоги для осіб середнього віку

3.2. Результати експериментального дослідження

Висновки до розділу 3

РОЗДІЛ 4. ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

Висновки до розділу 4

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТОК А

 

Вступ

Актуальність дослідження. В наш час, час коли Україна знаходиться на шляху значних соціальних змін, велике соціально-біологічне значення має проблема довголіття та збереження працездатності. Важливою проблемою українського суспільства є зниження тривалості життя. У зв’язку з цим, збереження здоров’я людей середнього віку, які відіграють важливу роль у економічному, суспільному та культурному житті – важливе соціальне завдання [1; 4].

Жінки середнього віку – основний контингент населення, зайнятий продуктивною працею. Маючи чималий запас знань, виробничий та життєвий досвід, вони становлять цінність для суспільства. У осіб старше 35 років понижуються функціональні здібності організму і пристосованість до навколишнього середовища, що обумовлено певними змінами, фізіологічного та структурного характеру, у тканинах та органах [27, с. 4].

Сучасний прогрес науки і техніки змінює умови праці й характер протікання трудової діяльності. Щоденно збільшується число працівників, зайнятих розумовою працею. Автоматизація, яка полегшила фізичну працю і створила комфорт, одночасно з цим позбавила сучасну людину необхідної рухової активності. Для підтримання функціонального стану організму, працездатності всіх систем і органів необхідна м'язова діяльність; для цього використовуються засоби фізичної культури і, в першу чергу, фізичні вправи та загартування [1].

Заняття фізичними вправами та набуті у процесі них компоненти фізичної культури - фізичні якості та духовні цінності-характеризують фізкультурну активність особи (М.Я. Виленский, АП. Веселовский, М.І. Лукяненко, Н.Б. Кізло). Як вказує Паффенбаргер Р.С, Ольсен Е, тривалість життя людини значною мірою визначається обсягом і характером її рухової активності. Сьогодні вже чітко зрозуміле велике значення регулярної рухової активності для здоров’я людини. Багатьма вітчизняними і зарубіжними дослідженнями (Н.Д. Граевская, І.Б. Петров, Н.І. Беляева) доведені факти підвищення фізичного розвитку, функціональних резервів та опірності організму, покращення адаптації до дії різних несприятливих чинників середовища [36, с. 254].

Зважаючи на актуальність досліджуваної проблеми була обрана тема дипломної роботи «Застосування засобів фізичної культури для відновлення стану здоров`я і працездатності осіб середнього віку».

Об'єктом дослідження є стан здоров’я осіб середнього віку.

Предметом дослідження є вплив засобів фізичної культури на організм осіб середнього віку.

Мета дослідження полягає у теоретичному аналізі та експериментальному дослідженні особливостей впливу засобів фізичної культури на організм осіб середнього віку.

Завдання дослідження:

1. Описати особливості впливу фізичних вправ на організм осіб середнього віку;

2. Охарактеризувати можливості використання гімнастики хатха-йоги для осіб середнього віку;

3. Організувати та провести експериментальне дослідження з визначення ефективності впливу вправ хатха-йоги на організм осіб середнього віку;

4. Проаналізувати отримані результати експериментальної роботи та зробити висновки про ефективність застосування вправ хатха-йоги для відновлення здоров’я та працездатності осіб середнього віку.

Основними методами, що використовувалися при написанні роботи є теоретичні (аналіз, синтез, узагальнення та систематизація відомостей з проблеми дослідження) та практичні (експериментальне дослідження з використанням методики Г.Л. Апанасенка для визначення морфофункціональних показників організму осіб середнього віку та прикладних і статистичних програм «Microsoft Excel 2010» та SPSS statistic для обробки і аналізу результатів експериментальної роботи).

Експериментальне дослідження проводилося з групою жінок на базі студії йоги «Дзен».

Практична значущість роботи полягає у можливості використання результатів проведеного дослідження для проведення практичних занять з відновлення здоров’я і працездатності осіб середнього віку.

Структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, чотирьох розділів з підпунктами, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаної літератури та одного додатку. Загальний обсяг роботи складає 44 сторінки. Список використаної літератури налічує 36 джерел. Робота містить 3 таблиці та 24 рисунки.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Амосов В.М. Физическая активность и серце / В.М. Амосов, Я.А. Бендет. – К.: Здоров’я, 1989. – 216 с.
  2. Бреман Э.Б. О влиянии физической культуры на некоторые анатомо-физиологические показатели взрослых людей / Э.Б. Бреман, Л.О. Роцена // Всесоюзная конференция «Физиологические механизмы адаптации к мышечной деятельности» 20-23 сентября. – Волгоград, 1988. – 55 с.
  3. Буцык А.Л. Социально-психологическое исследование феномен сахаджа йоги / А.Л. Буцык // Труды II Межд. конф. «Мораль, здоровье, мир». – СПб.,1995. – С. 140-153.
  4. Васильева В.В. Физиология человека / В.В. Васильева. – М.: Физкультура и спорт, 1984. – 319 с.
  5. Вейдер С. Йога + пилатес = йогалатес. Модный фитнес для души и тела / С. Вейдер. – М.: Феникс, 2006. – 224 с.
  6. Велитченко В.К. Двигательный режим в среднем и пожилом возрасте / В.К. Велитченко, П.Е. Мотылянская // Теория и практика физической культуры. – М., 1981. - № 9. – С.39-41.
  7. Вишнудэвананда С. Йога: Полное иллюстрированное руководство / С. Вишнудэвананда. – М.: София, 2010. – 352 с.
  8. Вишнудевананда С. Полный курс йоги. Практические рекомендации / С. Вишнудевананда. – М.: Диана, 2008. – 562 с.
  9. Голубєва М. Обґрунтування доцільності розробки реабілітаційної програми з використанням вправ йоги та пілатесу для жінок другого зрілого віку в період менопаузи / М. Голубєва, І. Кундис. - [Електронний ресурс] - Режим доступу:

10. Гулбани Р.Ш. Применение системы йоги в физической реабилитации суставной и мышечной гибкости у женщин 35-45 лет / Р.Ш. Гулбани, А.А. Таран // Физическое воспитание студентов. - № 3/ 2011. – С. 27-29.

11. Крапівіна К.О. Нетрадиційний підхід до традиційної фізичної культури / Крапівіна К.О., Мусієнко О.В. – Львів, 2006. – 300 с.

12. Ларк Л. Целительная йога / Л. Ларк, Т. Гуллет. – М. : Эксмо, 2008. – 128 с.

13. Лечебная физическая культура: Справочник / Под ред. В.А. Епифанова.-2-е изд. перераб. и доп. – М: Медицина, 2001. – 592 с.

14. Лечебная физкультура в системе медицинской реабилитации: Руководство для врачей / Под ред. А.Ф. Каптелина, И.П. Лебедевой – М.: Медицина, 1995. – 400 с.

15. Ликов О.О. Лікувальна фізкультура при внутрішніх хворобах: Практикум / О.О. Ликов, Л.П. Середенко, Н.О. Добровольська. – Донецьк: Дон. держ. мед. ун-т, 2002. – 163 с.

16. Лікувальна фізична культура. Підручник/ В.С. Соколовський, Н.О. Романова, О.П. Юшковська. – Одесса: Одес. держ. мед. ун-т, 2005. – 234 с.

17. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина: Вибрані лекції для студентів) / В.В. Абрамов, В.В. Клапчук, О.Л. Смирнова та ін.; за ред. проф. В.В Клапчука. – Дніпропетровськ: Медакадемія, 2006. – 179 с.

18. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина: Підручник / В.В. Клапчук, Г.В. Дзяк, І.В. Муравов та ін.; за ред. В.В. Клапчука, Г.В. Дзяка. – К.: Здоров’я, 1995. – 312 с.

19. Лукавенко О.Г. Покращення самопочуття, та стану здоров’я жінок середнього віку при систематичних заняттях фізичними вправами / О.Г. Лукавенко, О.Г. Корчевська // Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту. – 2009. - № 4. – С. 65-68.

20. Макарова Г.А. Спортивная медицина: учебник / Г.А. Макарова. – М.: Советский спорт, 2003. – 480 с.

21. Муравов И.В. Оздоровительные эффекты физической культуры и спорта / И.В. Муравов. – К.: Здоров’я, 1989. – 270 с.

22. Муравов И.В. Физическая культура и активный отдых в разные возрастные периоды. – К.: Здоров’я, 1973. – С. 81-103.

23. Мусієнко О.В. теоретико-методологічні основи застосування нетрадиційних оздоровлювальних систем у фізичній рекреації / О.В. Мусієнко, Л.М. Зінь // Вісник Лвівського інституту економіки і туризму. – Львів: Ліга-Прес, 2009. – № 4. – С. 39-43.

24. Пахомов А. Хатха Йога. Корректный подход к позвоночнику / А. Пахомов. – К.: «Велес», 2007. – 124 с.

25. Пирогова Е.А. Возрастные особенности физической работоспособности, ее гемодинамическое обеспечение у здоровых лиц и возможности повышения средствами физической культуры / Е.А. Пирогова. // Научн. конф. «Физиологические механизмы физической и умственной работоспособности при спортивной и трудовой деятельности». – Львов, 1981. – С.112-113.

26. Порада А.М. Основи фізичної працездатності: навч. посібник / А.М. Порада, О.В. Солодовник, Н.Є. Прокопчук. – Київ, 2006. – 246 с.

27. Рубцов А.Т. Группы здоровья / А.Т. Рубцов. – М.: Физкультура и спорт, 1984. – С. 4-64.

28. Сафронов А.Г. Йога: физиология, психосоматика и биоэнергетика: монография / А.Г. Сафронов. – М.: Восток, 2005. – 250 с.

29. Сидерский А.В. Йога восьми кругов. Омнио-тренингтехнология. Последовательности нулевого цикла / А.В. Сидерский. – М.: Восток, 2007. – 321 с.

30. Сафронов А. Йога: физиология, психосоматика, биоэнергетика / А. Сафронов. – М.: Ритм Плюс, 2008. – 256 с.

31. Трекес А. Йога для женщин. Лучшие упражнения для стройности, здоровья и красоты / А. Трекес. – М.: АСТ, Астрель, 2010. – 192 с.

32. Чепелюк А.В. Вплив фізичних вправ на організм людей середнього та похилого віку / А.В. Чепелюк, Л.М. Мардзінська, В.М. Філь. – [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/13_NPT_2008/Sport/31910.doc.htm

33. Чепурна В.С. Динаміка показників функціонального стану школярів під впливом оздоровчої гімнастики Хатха-йоги / В.С. Чепурна // Вісник Харківського національного університету. – 2005. – № 75. – С. 95–98.

34. Шивананда С. Йога-терапия / С. Шивананда. – М.: София, 2009. – 320 с.

35. Шмит Джейм Стовер Йога для каждой женщины. Практическое руководство. Как стать сильнее, здоровее, умнее и красивее / Перев. с анг. / Джейм Стовер Шмит. – М.: ООО Издательство «София», 2008. – 320 с.

36. Шутка Г. Фізичний стан як чинник дозування навантаження в оздоровчому тренуванні жінок 35-55 років / Г. Шутка, Т. Влашин // Молода спортивна наука України. -  2008. - Т. 4. - С. 245-249.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Інноваційні підходи в організації слухання музик на уроках в ЗОШ (на прикладі уроків музичного мистецтва у 7 класі ЗОШ)»
Курсовая — «Лизинг воздушных судов в управленческих решениях»
Диплом — «Специфіка новиннєвої політики державного телеканалу на сучасному етапі»

Заказать дипломную работу