Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Финансы->Диплом — «Управління фінансовою стратегією підприємства (на прикладі ТОВ «Модісто»)»

Диплом — «Управління фінансовою стратегією підприємства (на прикладі ТОВ «Модісто»)»

Вид работы: диплом

Дисциплина: финансы

Тема: Управління фінансовою стратегією підприємства (на прикладі ТОВ «Модісто»)

(Управление финансовой стратегией предприятия (на примере ООО «Модисто»))

Объем: 113 стр

Год сдачи работы: 2010

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Сутність фінансової стратегії підприємства

1.2. Етапи та методи розробки фінансової стратегії

1.3. Види фінансової стратегії підприємства

РОЗДІЛ 2 СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ТОВ «МОДІСТО»

2.1. Загальна характеристика діяльності і внутрішнього середовища підприємства ТОВ «Модісто»

2.2. Аналіз фінансового стану підприємства

2.3. Аналіз фінансового планування на підприємстві

РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ТОВ «МОДІСТО»

3.1. Забезпечення розробки довгострокової фінансової стратегії ТОВ «Модісто»

3.2. Розрахунок показників для визначення позиції ТОВ «Модісто» в матриці фінансових стратегій

3.3. Розробка заходів для покращення системи стратегічного фінансового планування в ТОВ «Модісто»

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

Вступ 

В умовах ринкової економіки, самостійності та відповідальності підприємств за результати своєї фінансово-господарської діяльності виникає об’єктивна необхідність проведення оцінки фінансового стану такої діяльності та виявлення тенденцій на довгострокову перспективу.

Підприємства зацікавлені в розробці фінансової стратегії своєї фінансово-господарської діяльності. Фінансова стратегія - це генеральний план дій по забезпеченню підприємства фінансовими ресурсами та їх використанню. Вона поєднує питання теорії та практики планування та формування фінансових ресурсів, завдяки цьому забезпечується фінансова стабільність підприємства в ринкових умовах господарювання. При розробці фінансової стратегії потрібно враховувати об’єктивні закономірності ринкових умов господарювання.

Актуальність темидослідження визначена поточною необхідністю вдосконалення основних методів управління фінансовою стратегією підприємства в умовах стабілізації фінансового ринку України та виходу з кризи.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. До дипломної роботи включені пропозиції автора щодо організації управління фінансовою стратегією діючого підприємства, дослідження етапів, методів розробки фінансової стратегії та їх видів, удосконалення фінансового планування та способів зниження ризиків при формуванні фінансової стратегії. 

Отримані результати, теоретичні положення та висновки були адміністрації Товариства з обмеженою відповідальністю «Модісто» для практичного застосування при формуванні власної фінансової стратегії на 2011-2014 р.р..

Аналіз останніх наукових досліджень та публікацій. Проблеми організації управління фінансовою стабільністю підприємств в умовах переходу до ринкової економіки, тактичне й стратегічне фінансове планування на підприємствах України при переході до ринкових умов господарювання досліджувалися Плисою В.Й.; питання стратегічного управління підприємством досліджувалися вiтчизняними та зарубiжними вченими-економiстами, такими як Ансофф І., Скібіцький О.М., Василенко В.О., Шершньова З.Є., Нємцов В.Д., Забродська Л.Д., Міщенко А.П., Мізюк Б.М., Пономаренко В.С.

Мета дипломної роботи полягає у вивченні закономірностей та принципів фінансового механізму діяльності підприємства, проведенні оцінки ефективності фінансової діяльності, напрацюванню та обґрунтуванні пропозицій щодо оптимізації діючої фінансової стратегії підприємства.

Основні завдання:

  1. Дослідити методологію, сутність та теоретичні основи фінансової стратегії.
  2. Вивчити основні етапи та методи розробки фінансової стратегії.
  3. Дослідити види фінансової стратегії підприємства.
  4. Провести стратегічний аналіз підприємства на прикладі ТОВ «Модісто». 
  5. Дати загальну характеристику діяльності і внутрішнього середовища ТОВ «Модісто».
  6. Визначити напрямки формування фінансової стратегії ТОВ «Модісто».

Об’єкт дослідження – фінансова діяльність вітчизняного підприємства.

Предмет дослідження – вдосконалення формування та організації управління фінансовою стратегією підприємства.

База дослідження – ТОВ «Модісто».

Методи дослідження. В роботі використовувалися теоретичні і емпіричні методи дослідження (системний аналіз, аналогія, абстрагування, конкретизація, моделювання), а також специфічні методи (формалізація, гіпотетичний метод, створення теорії).

Практична новизна одержаних результатів полягає у наступному:

вперше на основі проведеного дослідження було розглянуті та проаналізовані сучасні підходи до вирішення проблеми організації фінансової стабілізації підприємства в довгостроковій перспективі.

вдосконалено:

- методологію стратегічного планування, як одного з етапів фінансового планування на підприємстві;

- схему розрахунків і організацію управління обіговими коштами підприємства шляхом впровадження вексельного обігу і рефінансування оборотного капіталу на період відстрочки платежу.

дістало подальшого розвитку:

- визначення сутності та особливостей формування фінансової стратегії;

- визначення особливостей фінансового проектування, за допомогою якого можна передбачити можливість виникнення неплатоспроможності підприємства, появу кризи ліквідності матеріальних і нематеріальних активів, дисбаланс фінансового стану підприємства під час рецесії, яка спричинена внутрішньополітичною та міжнародною кризами.

- дослідження шляхів уникнення банкрутства підприємства у довготерміновій перспективі, а також оптимізації прибутку, підвищення рентабельності та ділової активності за рахунок раціонального використання наявних і прихованих фінансових резервів.

Практичне значення одержаних результатів дипломної роботи визначається висновками про поточний економічний стан та економічно обґрунтованими рекомендаціями та пропозиціями щодо шляхів оптимізації фінансової стратегії підприємства для забезпечення сталого розвитку на обраному сегменті ринку.

Особистий внесок здобувача полягає у розробці рекомендацій з формування оптимальної фінансової стратегії для сучасного вітчизняного підприємства.

Апробація результатів дипломної роботи.

Результати дипломної роботи оприлюднено на студентській науково-практичній конференції, м. Дніпропетровськ, жовтень 2010 р.

Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Повний обсяг роботи – 120 сторінок. Дипломна робота містить 8 рисунків, 20 таблиці, 25 формул, 4 додатки. Перелік використаної літератури складає 70 джерел. 

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Финансирование инновационной деятельности в малом бизнесе»
Курсовая — «Муниципальные ценные бумаги РФ»
Отчет по практике — «Отчет по преддипломной практике ОСАО «Ингосстрах»»

Заказать дипломную работу