Диплом — «Банківська система України»

Вид работы: диплом

Дисциплина: финансы

Тема: Банківська система України

(Банковская система Украины)

Объем: 72 стр

Год сдачи работы: 2010

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА ЇЇ РОЛІ В РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

1.1. Сутність банківської системи

1.2. Роль банківської системи в ринковій економіці

1.3. Особливості банківської інфраструктури

РОЗДІЛ 2. СТАН БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

2.1. Інституційна структура банківської системи України

2.2. Загальна оцінка діяльності банків України

2.3. Якісна характеристика стану банківської системи України

РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

3.1. Проблеми та перспективи банківської системи в Україні в період економічної кризи

3.2. Напрями вдосконалення функціонування банківської системи України

3.3. Оптимізація управління фінансовими ресурсами банківської системи

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» №2121–ІІІ від 07.12.2000р. / Відомості Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.nau.ua
 2. Закон України «Про Національний банк України» вiд 20.05.1999 № 679-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №29. – Ст. 238.
 3. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року N 2664-III // Відомості Верховної Ради України. –2002. – №1. – Ст.1.
 4. Аванесова І.А. Інструментарій регулювання кредитної діяльності комерційного банку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 9. – Суми: Мрія-1 ЛТД; УАБС, 2007. – C.316–329.
 5. Баленчук П. Д. Банківське право: українське та європейське: навч. посібник / П. Д. Біленчук, О. Г. Диннік, І. О. Лютий, О. В. Скороход; За ред. П. Д. Біленчука. – К.: Атіка, 1999. – 400 с.
 6. Банківський менеджмент : підручник / за ред. О.А. Кириченка, В.І. Міщенка. – К.: Вид-во "Знання", 2005. – 831 с.
 7. Банки и деловой мир: щомісячний ілюстрований науково-практичний журнал «Вісник Національного банку України». – 2009. – №3(157) – С. 40-51.
 8. Вовчак О. Причини та наслідки впливу світової фінансової кризи на розвиток банківської та реального секторів економіки України. // Вісник НБУ. — 2009. — № 7. — с. 22-25.
 9. Вступ до банківської справи / за ред. І.М. Савлука. – К. : Вид-во "Лібра", 2008. – 344 с.
 10. Гетьман В. Банківська система України: діяльність і проблеми // Банківська справа. – 2005. – № 1. – С. 8-21.
 11. Гроші та кредит: підручник / За ред. М .І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002. – 598 с.
 12. Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі : навч. посібн. – К. : Вид-во "Алеута", 2004. – 478 с.
 13. Деньги, кредит, банки : учебник / Г.И. Кравцова, Г.С. Кузьменко, Е.И. Кравцов и др. / под ред. Г.И. Кравцовой. – Мн. : Изд-во БГЭГ, 2003. – 527 с.
 14. Дзюблюк О.В. Структурні аспекти вдосконалення банківської системи України //Фінанси України. – 2009. – № 1. – С. 11-18.
 15. Загородній А.Г. Фінансовий словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Т.С. Смовженко. – Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 2006. – 384 с.
 16. Клименко Т.В. Банківська система України і напрямки її розвитку // Фінанси України. – 2008. – № 4. – С. 104-111.
 17. Колісник М.Б. Банківська система України як учасник глобалізаційних процесів/ Колісник М.Б. // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. - 2011. - №21.2. - С. 226-230
 18. Корнєєв В. Криза на фінансових ринках: перші підсумки, прогнози та заходи щодо подолання. // Фінансовий ринок України. — 2009. — № 2. — с. 5-8.
 19. Костюченко О.А. Банківське право: Банківська система. Національний банк. Банківський нагляд: підручник / О.А. Костюченко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 416 с.
 20. Лагутін В.Д. Догматизм грошово-кредитної політики як гальмо економічного зростання в Україні // Банківська справа. 2010. – № 4. – С. 38.
 21. Ладюк О. Д. Банківська система України в умовах її інтеграції у світовий фінансовий простір / Ладюк О. Д., Собкевич О. В. // Наука й економіка. - 2010 р. - № 2 . - С.64-71
 22. Лаптєв С.М. Банківська діяльність (вітчизняний та зарубіжний досвід) : навч. посібн./ С.М. Лаптєв, М.П. Денисенко, В.Г. Кабанов, О.С. Любунь. – К. : Вид-во "Професіонал", 2004. – 320 с.
 23. Малахова О. Л. Банківська система у механізмі кредитного забезпечення підприємницької діяльності: автореф. дис. канд. екон. наук : спец. 08.04.01 [Електронний ресурс] / О.Л. Малахова. – Тернопіль, 2009. – 21 с.
 24. Маслєнніков В.В. Національні банківські системи / В.В. Маслєнніков, Ю.А. Соколов // Банки та банківські системи. – 2006. – № 3. – С. 4-15.
 25. Молчанов А.В. Коммерческий банк в современной России: теория и практика. – М. : Изд-во "Финансы и статистика", 2006. – 230 с.
 26. Мрочко М. Причини втрати та шляхи відновлення довіри до банківської системи України / Мрочко М., Тихан Ю. // Формування ринкової економіки в Україні. - 2009. - №19.- С. 379-386
 27. Онищенко В.О. Основи банківської справи : навч. посібн. – Полтава : Вид-во ПДТУ, 2009. – 163 с.
 28. Пацера М. Світова фінансова криза та її наслідки для банківської системи України. // Вісник НБУ. — 2009. — № 1. — с. 28-33.
 29. Петик Л. О. Банківська система України в умовах кризи./ Петик Л. О. // Вісник Львівської державної фінансової академії. - 2010. - №18.
 30. Подік С.М. Банки і банківська діяльність : навч.-метод. посібник. – К. : Вид-во ФАДА, ЛТД, 2006. – 250 с.
 31. Примостка Л. О.,Вплив кризи на фінансовий стан банків України / Примостка Л. О. // Фінанси, облік і аудит. - 2010. - № 16. - С.137-145
 32. Прокопів І.І. Сучасний стан та роль банківської системи у фінансуванні реального сектора економіки / Прокопів І.І. // Економічний простір. - 2010. - №33. - С.146-159
 33. Роберт В. Колб. Родригес Финансовые ин-ты и рынки : учебник : пер. 2-го амер. изд. / Роберт В. Колб, Дж. Рикардо. – М. : Изд-во "Дело и сервис", 2003. – 688 с.
 34. Скоропад І.С. Потреба та економічна сутність антикризового управління банківським сектором національної економіки в теперішніх умовах / Скоропад І.С., Турко В.В., Матійців Н.І. // Науковий вісник НЛТУ України:Збірник науково-технічних праць. - 2009. - №19.5. - С. 224-228
 35. Смовженко Т., Другов О. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи в умовах євроінтеграції України. Організаційний аспект // Вісник Національного банку України. – 2005. – №11.-C. 34–37.
 36. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) «Шляхом Європейської інтеграції» / Авт. кол.: А.С.Гальчинський, В.М.Геєць та ін.; Нац. ін-т стратег, дослідж., Ін-т екон. прогнозування НАН України, М-во економіки та з питань європ. інтегр. України. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с.
 37. Термінологічний словник ринкової економіки: Глобалізація, маркетинг, статистика, страхування, фінанси / Р.І. Гринько, О.Р. Гринько. – Львів : НВФ "Українські технології", 2006. – 216 с.
 38. Тигипко С.Л. Проблемы реформирования банковской системы Украины в контексте европейской интеграции // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 11. – Суми: Мрія-1 ЛТД; УАБС, 2009. – C.7
 39. Шаповалова С М. Банківська та фінансова системи: спільність та відмінності / Шаповалова С М., Трускалова О.І. // Часопис економічних реформ. - 2011. - №1.- С. 66-71
 40. Черничко Т.В. Державне регулювання банківської системи України. / Черничко Т.В., Ющик Р.О. // Науковий вісник НЛТУ України:Збірник науково-технічних праць. - 2010. - №20.5. - С.264-269
 41. Юденков Ю.Н. Кризис-менеджмент в коммерческом банке / Ю.Н. Юденков, С.Л., Ермаков, И.Д. Украинская, М.Н. Бочаров. - М.: Регламент, 2009. - 222

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Финансирование инновационной деятельности в малом бизнесе»
Курсовая — «Муниципальные ценные бумаги РФ»
Отчет по практике — «Отчет по преддипломной практике ОСАО «Ингосстрах»»

Заказать дипломную работу