Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Финансы->Диплом — «Шляхи удосконалення фінансового стану підприємства (на прикладі ВАТ «Комінмет»)»

Диплом — «Шляхи удосконалення фінансового стану підприємства (на прикладі ВАТ «Комінмет»)»

Вид работы: диплом

Дисциплина: финансы

Тема: Шляхи удосконалення фінансового стану підприємства (на прикладі ВАТ «Комінмет»)

(Пути совершенствования финансового состояния предприятия (на примере ОАО «Коминмет»))

Объем: 113 стр

Год сдачи работы: 2010

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

1 Організаційно-економічна характеристика ВАТ «Комінмет»

2 Аналітична частина

2.1 Аналіз майнового стану підприємства

2.2 Аналіз звіту про фінансові результати

2.3 Оцінка фінансового стану ВАТ «Комінмет» на основі фінансових коефіцієнтів

2.4 Діагностика банкрутства ВАТ «Комінмет»

3. Методична частина

3.1 Сутність фінансової стійкості підприємства

3.2 Показники фінансової стійкості підприємства

3.3 Оцінка ймовірності банкрутства підприємства

4 Розрахунково-проектна частина

4.1 Побудова економічної моделі

4.2 Обґрунтування антикризових заходів на ВАТ «Комінмет»

4.3 Розрахунок прогнозних показників фінансової стійкості

5 Охорона праці

Висновки

Перелік посилань

Додатки

 

Реферат 

Пояснювальна записка до дипломної роботи 106 с., 27 мал., 35 табл., 44 джерел, 3 додатки.

Об’єкт дослідження – фінансовий стан підприємства ВАТ «Комінмет».

Мета роботи – прогнозування фінансового стану підприємства на основі фінансових коефіцієнтів, а також обґрунтування напрямків його удосконалення на матеріалах ВАТ «Комінмет».

В першій частині диплому надається характеристика ВАТ «Комінмет», його виробничої та збутової діяльності.

У аналітичні частині проведено горизонтальний та вертикальний аналіз балансу підприємства, здійснено аналіз звіту про фінансові результати та розраховано коефіцієнти рентабельності, фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності. Проведено діагностику ймовірності банкрутства ВАТ «Комінмет».

В розрахунково-проектній частині обґрунтовано напрями покращення фінансової стійкості підприємства; визначені основні шляхи оптимізації дебіторської заборгованості, покращення розрахункової дисципліни; запропоновані реструктуризаційні заходи щодо скорочення інших операційних витрат у складі собівартості та адміністративних витрат шляхом аутсорсингу; здійснено розрахунок прогнозних фінансових коефіцієнтів підприємства ВАТ «Комінмет» внаслідок впровадження запропонованих заходів.

ФІНАНСОВИЙ СТАН, БАЛАНС, ПРИБУТОК, ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ, КОЕФІЦІЄНТИ, ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ, ЛІКВІДНІСТЬ, ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ, БАНКРУТСТВО, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ, АУТСОРСИНГ, ОПТИМІЗАЦІЯ

 

Список литературы

 1. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / К.В. Ізмайлова. – К.: МАУП, 2007. – 148с.
 2. Ковалев В.В. Как читать баланс / В.В. Ковалев, В.В. Патров, В.А. Быков. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 670 с.
 3. Копчак Ю.С. Проблеми діагностики фінансового стану і стійкості функціонування підприємства / Ю.С. Копчак // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Серія: Економіка.– 2006. – № 9. – С. 23–34.
 4. Костырко Л.А. Диагностика потенциала финансово-экономической устойчивости предприятия / Л.А. Костырко. – Луганск: ВНУ, 2006. – 239 c.
 5. Котляр М.Л. Оцінка фінансової стійкості підприємства на базі аналітичних коефіцієнтів / М.Л. Котляр // Економіка розвитку. – 2009. – № 3 (31). – С. 86–88.
 6. Кошелек Г.В. Сучасні проблеми визначення та аналізу чинників, які впливають на фінансовий стан підприємств в Україні / Г.В. Кошелек // Вісник соціально-економічних досліджень Одеського державного економічного університету. – С. 132–137.
 7. Крючок С.І. Оцінка фінансового стану підприємств / С.І. Крючок // Фінанси України. – 2010. – № 8. – С. 40–47.
 8. Лещинський О.Л. Економетрія: навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / О.Л. Лещинський, В.В. Рязанцева, О.О. Юнькова. – К.: МАУП, 2006. – 207с.
 9. Мамонтова Н.А. Умови забезпечення фінансової стійкості підприємств / Н.А. Мамонтова // Фінанси України. – 2009. – № 8. –    С. 103–106.
 10. Мартюшева Л.С. Фінансова стійкість як економічна категорія / Л.С. Мартюшева, К.В. Орєхова // Економіка розвитку. – 2010. – № 4 (28). – С. 33–35.
 11. Методичні рекомендації по аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій // Державна податкова адміністрація України. – 27.01.98. – www. rada. gov. ua.
 12. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховання банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства // Міністерство економіки України. – 17.01.2001. – www. rada. gov. ua.
 13. Методичні рекомендації щодо підготовки аудиторського висновку при перевірці відкритих акціонерних товариств та підприємств – емітентів облігацій (крім комерційних банків) // Аудиторська палата України. – 23.02.2001. – www. rada. gov. ua.
 14. Мішина С.В. Організаційно-економічний механізм управління фінансовими ресурсами на підприємстві / С.В. Мішина, О.Ю. Мішин – Х.: ХНЕУ, 2006. – 176с.
 15. Мороз О.В. Фінансова діагностика у системі антикризового управління на підприємствах / О.В. Мороз, О.А. Сметанюк. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2010. – 167с.
 16. Москаленко В.П. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства як основа для діагностики його банкрутства / В.П. Москаленко, О.Л. Пластун // Актуал. пробл. економіки. – 2010. – № 6. – С. 180–191.
 17. Новікова О.Ф. Економічна безпека: концептуальне визначення та механізм забезпечення: монографія / О.Ф. Новікова, Р.В. Покотиленко. – Донецьк, 2009. – 407с.
 18. Нусинова Е.В. Показатели анализа и оценки финансовой адекватности промышленных предприятий / Е.В. Нусинова // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – Черкаси: ЧДТУ, 2007. – С. 54–61.
 19. Овчаренко Р. Інформаційне забезпечення та методика оцінювання фінансової стійкості підприємства / Р. Овчаренко // Банківська справа. – 2010. – №4. – С.59–61.
 20. Орехова Е.В. Принципиальные подходы к формированию активов предприятия / Е.В. Орехова. – Бизнес-информ. – 2009. – № 12 (1). – С. 38–41.
 21. Орехова Е.В. Формирование системы показателей для экспресс-оценки финансовой устойчивости предприятия / Е.В. Орехова. – Бизнес-информ. – 2010. – № 10 (2). – С.34–40.
 22. Орєхова К.В. Фактори, що впливають на фінансову стійкість підприємства / К.В. Орєхова // Проблемы развития финансовой системы Украины и Крыма: Сб. трудов межвузовской науч-практ. конф. аспирантов и студентов. – Симферополь: МОО «Центр Стабилизации», 2009. –   С. 194–197.
 23. Орєхова К.В. Щодо етапів формування фінансової стійкості підприємства / К.В. Орєхова // Современные проблемы гуманизации и гармонизации управления. Материалы 5-ой Международной междисциплинарной научно-практичной конференции. – Харьков, Украинская Ассоциация «Женщины в науке и образовании», Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, Житомирский институт предпринимательства и современных технологий, 2010. – С. 66–67.
 24. Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства: монографія / М.О. Кизим, В.А. Забродський, В.А. Зінченко, Ю.С. Копчак. – Х.: ІНЖЕК, 2007. – 141c.
 25. Павловська О.В. Удосконалення методів аналізу фінансового стану підприємств / О.В. Павловська // Фінанси України – 2010. – № 11. – С. 54–61.
 26. Поклонский Ф.Е. Направления совершенствования управления финансовой деятельностью промышленных предприятий / Ф.Е. Поклонский // Економіка промисловості. – 2009. – № 1. –   С. 172–175.
 27. Пономаренко В.С. Удосконалення методики оцінювання фінансової стійкості підприємства / В.С. Пономаренко, З.М. Карман // Економіка розвитку. – 2009. – № 3 (31). – С. 5–10.
 28. Пономаренко В.С. Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи / В.С. Пономаренко, О.М. Тридід, М.О. Кизим. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. – 323с.
 29. Савицкая Г.В. Анализ эффективности деятельности предприятия: методологические аспекты / Г.В. Савицкая. – М.: Новое знание, 2005. – 159 с.
 30. Савчук Л.М. Діагностика фінансового забезпечення в процесі управління підприємством / Л.М. Савчук, І.Г. Сокиринська. – Д.: Зоря, 2005. – 128с.
 31. Семенов А.Г. Оцінка фінансового стану підприємства як об’єкта інвестування / А.Г. Семенов // Економіка промисловості. – 2010. – № 2. – С. 108–112.
 32. Теорія фінансової стійкості підприємства/ [М.С. Заюкова, О.В. Мороз, О.О. Мороз та ін.]; за ред. М.С. Заюкової. – Вінниця: Універсум-Вінниця, 2006. – 155c.
 33. Терещенко О.О. Дискриминантная модель интегральной оценки финансового положения предприятия / О.О. Терещенко // Экономика Украины. – 2009. – № 8. – С. 38–44.
 34. Ткаченко М.О. Оцінка та інструментарій антикризового управління / М.О. Ткаченко // Економіка промисловості. – 2010. – № 2. – С. 154–158.
 35. Тридід О.М. Вибір методики аналізу фінансового стану підприємства / О.М. Тридід, К.В. Орєхова // Вісник Львівської державної фінансової академії: збірник наукових статей. Серія: Економічні науки. – Львів: Львівська державна фінансова академія, 2009. – С. 197–203.
 36. Тридід О.М. Визначення особливостей розвитку методичного забезпечення комплексної оцінки фінансової стійкості підприємства / О.М. Тридід, К.В. Орєхова // Інформаційний листок Харківського центру науково-технічної та економічної інформації, 2007. – № 21. – 2с.
 37. Тридід О.М. Методичні рекомендації щодо оцінки фінансової стійкості підприємства / О.М. Тридід, К.В. Орєхова // Управління розвитком. – Х.: ХНЕУ, – 2010. – № 1. – С. 83–89.
 38. Тридід О.М. Принципи управління фінансово-господарською діяльністю підприємства / О.М. Тридід, К.В. Орєхова // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка: збірник наукових статей. Серія: Економіка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – № 90. – С. 12–13.
 39. Тридід О.М. Щодо питання аналізу фінансової стійкості підприємства / О.М. Тридід, К.В. Орєхова // Системний аналіз та інформаційні технології: Тези доповідей учасників VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – К.: НТУУ «КПІ», 2007. – С. 137–139.
 40. Хрімлі Т.К. Поліпшення фінансового стану підприємства в результаті реалізації інвестиційного проекту / Т.К. Хрімлі, В.В. Павлова // Економіка промисловості. – 2010. – № 4. – С. 156–162.
 41. Шаблиста Л.М. Фінансова стійкість підприємства: сутність і методи оцінки / Л.М. Шаблиста // Економіка і прогнозування. – 2009. – № 2. – С. 46–57.
 42. Шеремет А.Д. Теория экономическоо анализа / А.Д. Шеремет. – М.: Инфра-М, 2005. – 331с.
 43. Шиян Д.В. Комплексна оцінка фінансового стану галузей економіки / Д.В. Шиян // Фінанси України. – 2010. – № 1. – С. 54–62.
 44. Шкарлет С.М. Економічна безпека підприємства: інноваційний аспект: монографія / С.М. Шкарлет – К.: Книжкове видавництво Національного авіаційного ун-ту, 2007. – 436 с

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Финансирование инновационной деятельности в малом бизнесе»
Курсовая — «Муниципальные ценные бумаги РФ»
Отчет по практике — «Отчет по преддипломной практике ОСАО «Ингосстрах»»

Заказать дипломную работу