Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Финансы->Диплом — «Оцінка рентабельності діяльності комерційного банку та пропозиції щодо її підвищення (на прикладі ПАТ «Дельта Банк»)»

Диплом — «Оцінка рентабельності діяльності комерційного банку та пропозиції щодо її підвищення (на прикладі ПАТ «Дельта Банк»)»

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: банківська справа

Тема: Оцінка рентабельності діяльності комерційного банку та пропозиції щодо її підвищення (на прикладі ПАТ «Дельта Банк»)

(Оценка рентабельности деятельности коммерческого банка и предложения по ее повышению (на примере ООО «Дельта Банк»))

Объем: 136 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

1.1. Предмет і завдання банківського менеджменту

1.2. Інструментарій фінансового менеджменту в банку

1.3. Управління прибутковістю банку

РОЗДІЛ ІІ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ В ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК»

2.1. Загальна фінансово-економічна характеристика банку

2.2. Аналіз прибутку і рентабельності ПАТ «Дельта Банк»

2.3. Факторний аналіз прибутку

2.4. Оцінка ефективності діяльності ПАТ «Дельта банк»

2.5. Факторний аналіз норми прибутку на капітал

РОЗДІЛ ІІІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ АТ «ДЕЛЬТА БАНК»

3.1. Способи оцінки й регулювання рівня прибутку банку

3.2. Планування відповідності власного капіталу

3.3. Відокремлення в структурі банку центрів доходів та видатків

РОЗДІЛ IV ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ОХОРОНИ ПРАЦІ В БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ

4.1. Особливості менеджменту, завдання та функції служби охорони праці в банківських установах

4.2. Загальні відомості щодо безпеки праці в банківській установі…..

4.3. Аналіз санітарно-гігієнічних умов праці в Донецькому відділенні №1 ПАТ «Дельта банк»

4.4. Техніка безпеки

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

Вступ 

Актуальність обраної теми дипломної роботи полягає  в тому, що на даному етапі розвитку банківського сектору в Україні все більше загострюється конкуренція і вітчизняним банкам все складніше гідно протистояти світовим фінансовим групам, які активно входять в український ринок фінансових послуг. Перш за все це обумовлене процесами глобалізації світової економіки. Але збереження вітчизняного банківського капіталу вкрай важливе для сталого, ефективного і самостійного розвиту України. Тому правильне, точне і своєчасне оцінення показників рентабельності і прибутковості результатів діяльності банку дасть необхідну інформацію для прийняття максимально обґрунтованого рішення щодо направлення фінансових потоків або на стабілізацію і зниження ризику або на нарощування  активів в надії на стрімке зростання прибутку.

Питання оцінки рентабельності банківської діяльності в своїх працях розглядали наступні фахівці Дж. Сінкі, П. Роуз, У. Ф. Шарр, Г. Бєйли, А. М. Мороз,  В. В. Іванов, В. В. Ковалев, В. А. Ющенко, В. І. Міщенко та інші.

Метою дипломної роботи є оцінка рентабельності діяльності ПАТ «Дельта банк» і вироблення пропозицій щодо її підвищення.

З цією метою в дипломі вирішуються наступні задачі:

- узагальнення теоретичної і нормативної бази щодо питання оцінки та управління рентабельністю банку;

- оцінка показників прибутковості і рентабельності показників діяльності ПАТ «Дельта банк»;

- вироблення рекомендацій відносно покращання рівня рентабельності банка;

Об’єктом дослідження в дипломній роботі виступає ПАТ «Дельта банк».

Методами дослідження є логічне мислення, побудова аналогій, порівняний аналіз, факторний аналіз.

Новизна роботи полягає в тому, що робиться комплексний підхід до оцінки рентабельності і вироблення рекомендацій щодо її підвищення шляхом використання методів зниження ризику діяльності і оптимізації управлінської структури банку з виокремленням в ньому центрів прибутків і витрат.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко та ін.; За ред. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2004. – 599 с.
 2. Ильина О. П. Информационные технологии бухгалтерского учета учебник. — СПб.: Питер, 2001. — 688 с.
 3. Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор ин­вестиций. Анализ отчетности. — М.: Финансы и статистика, 1995. — 342 с.
 4. Ковалев В. В. Сборник задач по финансовому анализу: Учеб. посо­бие. — М: Финансы и статистика, 1997. — 128 с.
 5. Ковальчук Т. Г., Коваль М. М. Ліквідність комерційних банків: Навч.посібник. — К.: Знання, КОО, 1996. — 120 с.
 6. Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. Неоклассические осно­вы   теории   финансов   /   Пер.   с   нем.;   Под   общ.   ред.   В. В. Ковалева, 3. А. Сабова. — СПб.: Питер, 2000. — 400 с. (серия «Базовый курс»).
 7. Крюков А. Ф., Егорычев И. Г. Анализ методик прогнозирования
  кризисной ситуации коммерческих организаций с использованием фи­нансовых индикаторов // Менеджмент в России и за рубежом. — 2001. —
  №2.
 8. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. — М: Прогресс, 1990 — 786 с.
 9. Ковбасюк М. Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств: Навч. посібник. — К.: Скарби, 2001. — 336 с

10. Кочетков В. Н. Анализ банковской деятельности: теоретико-приклад­ной аспект: Монография. — К.: МАУП, 1999. — 192 с.

11. Кочетков В. М. Забезпечення фінансової стійкості сучасного коме­рційного   банку:   теоретико-методологічні   аспекти:   Монографія. —   К ;КНЕУ, 2002.—238 с.

12. Кредитний ризик комерційного банку / За ред. В. В. Вітлінського. — К.: Знання, 2000. — 250 с

13. Мак Нотон Д. Банки на развивающихся рынках: Укрепление руко­водства и повышение чувствительности к переменам. Т. 1. — М.: Финансы и статистика, 1994. — 336 с.

14. Масленченков Ю. С. Финансовый менеджмент в коммерческом бан­ке: Фундаментальный анализ. — М.: Перспектива, 1996. — 160 с.

15. Масленченков Ю. С. Технология и организация работы банка. — М.: ДеКА, 1998. —416 с.

16. Мертенс А. Инвестиции: Курс лекций по современной финансовой теории. — К.: Киевское инвестиционное агентство, 1997. — 650 с.

17. Мирун Н. И., Герасимович А. М. Банковское обслуживание предпри­ятий и населения. — К.: Нац. академія управління, 1996. — 278 с.

18. Облік   та   аудит   у   комерційних   банках   /   А. М. Герасимович, Т. В. Кривов'яз, О. А. Мазур та ін.; За ред. А. М. Герасимовича. — Львів:Фенікс, 1999.— 512 с.

19. Овдіп Ю. Планування — актуальне завдання банків України. Досвід КБ «Кредитпромбанк» // Вісник Національного банку України. — 2000. — №7. —С 10—12.

20. Панова Г. С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. — М.: Финансы и статистика, 1996. — 272 с.

21. Парасій-Вергуненко І. М. Методичні аспекти стратегічного аналізу фінансових результатів комерційного банку // Вісник НБУ.— 1999.—
№ П. —С 49 —51.

22. Положення про порядок розрахунку резерву на відшкодування мо­жливих збитків банків від операцій з цінними паперами. Затв. Постановою
НБУ № 629 від ЗО грудня 1999 р. зі змінами, затвердженими Постановою
Правління НБУ № 446 від 13.11.2000 р.

23. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків. Затв.
Постановою Правління НБУ від 6 липня 2000 р. № 279 (Зареєстрована в
Міністерстві юстиції України від 03.08.2000 р. за № 474/4679).

24. Примостка Л. Банківський менеджмент. Хеджування фінансових ризиків. — К.: КНЕУ, 1998. — 250 с

25. Примостка Л. Фінансовий менеджмент банку. — К.: КНЕУ, 1999. — 246 с.

26. Практикум по финансовому менеджменту: Учебно-деловые ситуа­ции, задачи и решение / Под ред. Е. С. Стояновой. — 2-е изд. — М.: Пер­спектива, 1998. — 140 с.

27. Раєвський К., Раєвська Т. Методичні рекомендації щодо економіч­ного аналізу діяльності комерційного банку // Вісник Національного банку України. — 1999. — № 3, 4.

28. Роуз П. Банковский менеджмент. — М.: Дело ЛТД, 1995. — 768 с.

29. Садвакасов К. К. Коммерческие банки. Управленческий анализ дея­тельности. Планирование и контроль. — М.: Ось-89, 1998. — 160 с.

30. Синки Дж. Мл. Управление финансами в коммерческих банках. — М.: Gallaxy, 1994. — 820 с.

31. Семенкова Е. В. Операции с ценными бумагами: российская прак­
тика: Учебник. — М.: Перспектива, Инфра-М, 1997. — 328 с.

32. Тиркало Р. /., Щибиволок 3. І. Фінансовий аналіз комерційного бан­ку: основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг: Навч. посібник. — К., 1999. — 233 с.

33. Шарр У. Ф., Бэйли Г. Дж. Инвестиции: Пер. с англ. — М.: Инфра-М, 1997.— 1042 с.

34. Черкасов В. Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. — М.:
Финансы и статистика, 1995. — 196 с.

35. Шеремет А. Д., Щербаков Т. Н. Финансовый анализ в коммерче­ском банке. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 246 с.

36. Шарова Т. Управление валютными рисками. — К., 1994. — 198 с.

37. Ширинская Е. Б., Пономарева Н. А., Купчинский В. А. Финансово-аналитическая служба в банке: Практ. пособие. —М.: ФБК-Пресс, 1998. - 144 с.

38. Экономический анализ: ситуация, тесты, примеры, задачи, выбор
оптимальных решений, финансовое прогнозирование / Под ред. М. И. Бака­нова, А. Д. Шеремета. — М.: Финансы и статистика, 2001. — 656 с.

39. Ющенко В. А., Міщенко В. І. Управління валютними ризиками: На­вч. посібник. — К.: Знання, 1998. —444 с.

40. Економічний аналіз: Навч. посібник / За ред. М. Г. Чумаченка. —
К.:КНЕУ, 2001. —540 с. Экономический анализ деятельности банка: Учеб. пособие.— М.:Инфра-М, 1996.— 144 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Финансирование инновационной деятельности в малом бизнесе»
Курсовая — «Муниципальные ценные бумаги РФ»
Отчет по практике — «Отчет по преддипломной практике ОСАО «Ингосстрах»»

Заказать дипломную работу