Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Финансы->Диплом — «Джерела та напрямки розвитку інвестиційної діяльності фірм»

Диплом — «Джерела та напрямки розвитку інвестиційної діяльності фірм»

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: финансы

Тема: Джерела та напрямки розвитку інвестиційної діяльності фірм

(Источники и направления развития инвестиционной деятельности фирм)

Объем: 105 стр + додатки

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ

1.1. Суть, ознаки та структура банківської інвестиційної діяльності

1.2. Типологізація та класифікація банківських інвестицій

1.3. Регулювання банківської інвестиційної діяльності

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКБ ПРИВАТ БАНК

2.1. Характеристика ЗАТ КБ ПриватБанк та основні напрямки діяльності

2.2. Аналіз фінансових показників діяльності банку

2.3. Аналіз інвестиційної діяльності ЗАТ КБ ПриватБанк

Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3 ДЖЕРЕЛА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАТ КБ ПРИВАТБАНК

3.1. Організаційно-економічні напрями вдосконалення банківської інвестиційної діяльності

3.2. Впровадження нової технології трансформації пасивів для подальшого фінансування інвестиційних ресурсів

3.3. шляхи зниження інвестиційних ризиків в ЗАТ КБ ПриватБанк

Висновки до розділу 3

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

Вступление 

Успішний розвиток економіки України значною мірою залежить від здійснення банками активної інвестиційної діяльності. Ефективна банківська інвестиційна діяльність, як свідчить досвід інших країн, значною мірою визначає прогрес розвитку реального сектору економіки. Успішному здійсненню банками інвестиційної діяльності може сприяти формування системи методологічного забезпечення процесу вдосконалення управління цим важливим напрямом банківського менеджменту.

Глобалізація економіки, сучасні реалії розвитку банківської системи, зокрема жорстка конкуренція між банківськими установами, потребують якісно нових підходів до управління банківським бізнесом.

Ухвалення рішень про інвестиції є найбільш складним і важливим завданням управління, тому виникає необхідність інтеграції діяльності всіх учасників процесу управління інвестиційною діяльністю банку, яку можливо реалізувати тільки через ефективну структуру управління банківською інвестиційною діяльністю у межах сучасної організаційної структури управління.

Банківська інвестиційна діяльність є маловивченою в Україні темою, хоча значний внесок у її розроблення зробили відомі українські вчені-економісти О.Д. Вовчак [2], В.І. Грушко [3], А.Я. Кузнєцова [5], Б.Л. Луців [6], Л.О. Примостка [7], С.К. Реверчук [8] та інші. Все це обумовило актуальність обраної теми.

Метою дипломної роботи є наліз джерел та напрямків розвитку інвестиційної діяльності банку.

Для досягнення мети поставлені завдання:

- охарактеризувати суть, ознаки та структуру банківської інвестиційної діяльності;

- вивчити типологізацію та класифікація банківських інвестицій;

- дослідити процес регулювання банківської інвестиційної діяльності;

- розглянути характеристику ЗАТ КБ ПриватБанк та основні напрямки діяльності;

- проаналізувати фінансові показники банку та показники інвестиційної діяльності;

- визначити організаційно-економічні напрями вдосконалення банківської інвестиційної діяльності;

- впровадити нові технології трансформації пасивів для подальшого фінансування інвестиційних ресурсів;

- розробити шляхи зниження інвестиційних ризиків в ЗАТ КБ ПриватБанк.

Об'єктом дослідження є ПАТ КБ «Приватбанк».

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні аспекти напрямків розвитку інвестиційної діяльності банку.

Методами дослідження є  структурний аналіз, первинні статистичні спостереження, групування та статистичний аналіз хронологічних рядів параметрів, побудова моделі платоспроможності за допомогою динамічного індикатора ліквідності.

Інформаційно-методологічними джерелами дипломного дослідження були Закони України, нормативно-інструктивні документи Національного банку України, монографії з питань банківської справи та банківської діяльності, статистична інформація по діяльності банківської системи України, публікуєма Національним банком України та Асоціацією українських банків на Інтернет-сайтах, фінансова ПАТ КБ «Приватбанк» за 2009 – 2011 роки, опублікована в поточних та річних звітах на офіційному Інтернет-сайті банку.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Закон України „Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2007 року N 2121-III // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 24 липня 2009 року N 1617-VI – http://www.liga-zakon.net - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009
 2. Закон України “Про Національний банк України” від 20 травня 1999 року N 679-XIV // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 21 серпня 2009 року N 1608-VI – http://www.liga-zakon.net - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009
 3. Закон України „Про акціонерні товариства” від 17 вересня 2008 року
  N 514-VI – http://www.liga-zakon.net - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009
 4. Закон України „Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи” від 23 червня 2009 року N 1533-VI – http://www.liga-zakon.net - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009
 5. Закон України “Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб” від 20 вересня 2008 року 2740-III // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 21 серпня 2009 року N 1608-VI – http://www.liga-zakon.net - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009
 6. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22 трав-ня 1997 року N 283/97-ВР // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 21 серпня 2009 року N 1608-VI – http://www.liga-zakon.net - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009
 7. Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України // Затверджено постановою Правління Національного банку України від 15 вересня 2011 року N 435 – http://www.liga-zakon.net - - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009
 8. Методичні вказівки з інспектування банків "Система оцінки ризиків" // Затверджено постановою Правління НБУ від 15.03.2011 № 104 – http://www.liga-zakon.net - - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009
 9. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик- менеджменту в банках України // Затверджено постановою Правління Національного банку України від 02.08.2011 № 361 – http://www.liga-zakon.net - - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

10. Про затвердження Положення про порядок формування і використання банками резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості // Затверджено постановою Правління Національного банку України від 13 грудня 2009 року N 505 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банку України від 11 листопада 2005 року N 425) – http://www.liga-zakon.net - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

11. Про затвердження Положення про порядок формування резерву під операції банків України з цінними паперами // Затверджено постановою Прав-ління Національного банку України від 2 лютого 2007 року N 31 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банку Укра-їни від 23 липня 2008 року N 211) – http://www.liga-zakon.net - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

12. Про затвердження Положення про порядок формування та викорис-тання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків // Затверджено постановою Правління Національного банку України від 6 липня 2007 року N 279 ( Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 1 грудня 2008 року N 406) – http://www.liga-zakon.net - - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

13. Про окремі питання щодо діяльності банків в період фінансово-економічної кризи // Затверджено постановою Правління НБУ від 22 липня 2009 року N 421 - http://www.liga-zakon.net - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

14. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України // Затверджено постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2011 року N 280 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 6 серпня 2009 року N 458) -– http://www.liga-zakon.net - - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

15. Положення про порядок формування обов'язкових резервів для банків України // Затверджено постановою Правління Національного банку України від 16 березня 2006 року N 91 – http://www.liga-zakon.net - - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

16. Про стимулювання кредитування економіки України // Затверджено постановою Правління Національного банку України від 3 листопада 2009 року N 650 – http://www.liga-zakon.net - - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

17. Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України // Затверджено постановою Правління Національного банку України від 7 грудня 2011 року N 598 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України від 21 грудня 2008 року N 484) – http://www.liga-zakon.net - - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

18. Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні // Затверджено постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2008 року N 368 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 10 вересня 2009 року N 541) – http://www.liga-zakon.net - - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

19. Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що пода-ється до Національного банку України // Затверджено постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2010 року N 124 ( Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 28 травня 2009 року N 313) – http://www.liga-zakon.net - - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

20. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А.М.Герасимович та ін.; За ред. А.М.Герасимовича. — К.: КНЕУ, 2010.— 599 с.

21. Азаренкова Г.М., Дікань Л.В., Новосельцева Т.О. Сучасні комерційні банки: персонал, розвиток, організація: Монографія. – Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2010. – 131 с.

22. Арістова А.М., Шульга Н.П. Фінансовий менеджмент у банку. Опорний конспект лекцій – К: КНТЕУ, 2007.- 123 с.

23. Банківський менеджмент: Навч. посібник / За ред. О.А. Кириченка. – К.: Знання-Прес, 2009. – 438 с.

24. Банківські операції: Підручник / За ред. А.М. Мороз. — К.: КНЕУ, друге видання. — 2009. — 476 с.

25. Банківські операції: Підручник. – 2-ге вид., випр. і доп./ А.М.Мороз, М.І.Савлук, М.Ф.Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М.Мороза. – К.: КНЕУ, 2009. – 476 с.

26. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Под ред. проф. Е.Ф.Жукова.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 471 с.

27. Банківські операції:Підручник/За ред.Міщенка В.І., Слав"янської Н.Г.- Київ:Знання-Прес,2006 .- 727 с.

28. Банківський нагляд:Навчальний посібник / Міщенко В.І.;Яценюк А.П.; Коваленко В.В.;Коренєва О.Г.- К.: Знання, 2011.- 406 с.

29. Банківський нагляд:Навчальний посібник / Мін-во освіти і науки України; Ун-т економіки та права "Крок";Грушко В.І.;Лаптєв С.М.; Любунь О.С.; Раєвський К.Є.- К.: ЦНЛ, 2011.- 264 с.

30. Беляков А.В. Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования - javascript:__doPostBack('_ctl7$lbtSeries','') М.:Издательская группа "БДЦ-ПРЕСС", 2010г. - 256 с.

31. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента/ И.А. Бланк. - 2-е изд., перераб. и доп.. - К.: Эльга: Ника-ЦентрТ.1. - 2011. - 622 с.

32. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента/ И.А. Бланк. - 2-е изд., перераб. и доп.. - К.: Эльга: Ника-ЦентрТ.2. - 2011. - 618 с.

33. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента. – К.: Эльга. – Н, Ника-Центр, 2008. – 448 с.

34. Браун Марк Г. Сбалансированная система показателей: на маршруте внедрения: Пер. с англ. - М.: Альбина Бизнес Букс, 2005. - 226 с.

35. Василишен Э.И. Регулирование деятельности коммерческих банков / Э.И. Василишен. – М. : Изд-во "Финстат-информ", 1993. – 144 с.

36. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Навчальний посібник . – Київ: Академія, 2008. – 313 с.

37. Васюренко О.В. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навчальний посібник/ О.В. Васюренко, К.О. Волохата.- К.: Знання,2006. - 464 с.

38. Вовчак О.Д. Державне регулювання банківської інвестиційної діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук / О.Д. Вовчак. – Львів, 2006. – 38 с.

39. Волошин І. Прогноз впливу кредитного ризику на ліквідність і процентні надходження банку // Вісник НБУ. – 2008. – № 8. – С. 26–29.

40. Герасимович А.М., М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко Аналіз банківської діяльності Підручник. — За ред. А. М. Герасимовича. — К.: КНЕУ, 2006. — 600 с.

41. Глубокий В. Сучасні підходи до оцінки кредитного ризику банку // Вісник КНТЕУ. - 2008. - № 3. - с.101-110.

42. Головко А.Т. Система банківського менеджменту : навч. посібн. / за ред. О.С. Любуня та В.І. Грушко / А.Т. Головко, В.І. Грушко, М.П. Денисенко та ін. – К. : Фірма "ІНКОС", 2009. – 480 с.

43. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. М.І. Савлука. — К.: КНЕУ, 2009. — 578 с.

44. Грушко В.І. Банківський нагляд : навч. посібн. / В.І. Грушко, С.М. Лаптєв, О.С. Любунь, К.Є. Раєвський. – К. : Вид-во ЦНЛ., 2011. – 264 с.

45. Грюнинг, Хенни. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском : пер. с англ. / Х. ван Грюнинг, С.Б. Братанович. - М. : Весь мир, 2007. - 290 с.

46. Данильченко М.Ю. Фактори успішного запровадження стратегії вар-тісно-орієнтовного управління на підприємствах кондитерської галузі // Га-лицький економічний вісник. — 2009. — № 2. — С. 62-68.

47. Денисенко М.П., Домрачев В.М. та інші. Кредитування та ризики. Навчальний посібник. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008.–480 с.

48. Донець Л.І. Економічні ризики та методи їх вимірювання: Нав-чальний посібник для студ. вищих навчальних закладів/ Л.І. Донець. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 312 с

49. Ілляшенко С.М. Економічний ризик: Навчальний посібник / С.М. Ілляшенко. - 2-ге вид., переробл. і допов.. - К.: Центр навчальної літератури, 2011. - 219 с

50. Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Пер. с англ.. - М.: ЗАО «ОЛИМП-Бизнес», 2010. - 406 с.

51. Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Организация, ориентированная на стратегию. Как в новой бизнес-среде преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему показателей: Пер. с англ. - М.: ЗАО «ОЛИМП-Бизнес», 2011. - 416 с.

52. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика : научное издание / В.В. Ковалев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2007.- 1024 с.

53. Кредитний ризик комерційного банку. Навч. посіб./ В.В.Вітлінський, О.В.Пернарівський, Я.С.Наконечний, Г.І.Великоіваненко; за ред В.В.Вітлінського.- К.: Т-во "Знання", КОО, 2007.- 251с.

54. Кльоба Л.Г. Управління банківською інвестиційною діяльністю : монографія / за ред. д-р екон. наук, проф. С.К. Реверчука / Л.Г. Кльоба, С.К. Реверчука. – Львів : Вид-во "Тріада плюс", 2007. – 194 с.

55. Кузнєцова А.Я. Фінансування інвестиційно-інноваційної діяльності : монографія / А.Я. Кузнєцова. – Л. : Львів. банк. ін-т НБУ. – 2005. – 367 с.

56. Лагутин В.Д. Кредитование : теория и практика. Учебное пособие.- 3 –е изд.- К.: «Знание», 2009. - 215 с.

57. Луців Б.Л. Банківська діяльність у сфері інвестицій / Б.Л. Луців. – Тернопіль : Економічна думка, Карт-бланш, 2008. – 320 с.

58. Любунь О.С. Фінансовий менеджмент у банку : навч. посібн. / О.С. Любунь, В.І. Грушко. – К. : Вид. Дім "Слово", 2007. – 296 с.

59. Ляховский В.С., Коробейников Д.В., Серебряков П.А. Справочник по управлению рисками банковской деятельности. - М.:Гелиос АРВ , 2006. - 575 с.

60. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Навч. пос. – К.: ЦУЛ, 2010. – 376 с.

61. Мартін Джон Д., Петті Вільям Дж. VBM – управління, що базується на вартості: Корпоративна відповідь революції акціонерів/ Пер. з англ.; За наук. ред. О.Б. Максимової, І.Ю. Шарапової. – Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2006. – 272 с.

62. Мейер, Маршал В. Оценка эффективности бизнеса/ Пер. с англ. А.О. Корсунский. – М.: ООО "Вершина", 2011. – 272 с.

63. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку/ пер.с.англ. за ред. С.Ф.Голова - К.: Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України, 1998. – 736 с.

64. Міщенко В.І. Банківський нагляд : навч. посібн. / В.І. Міщенко, А.П. Яценюк, В.В. Коваленко, О.Г. Коренєва. – К. : Вид-во "Знання", 2011. – 406 с.

65. Момот Т.В. Вартісно-орієнтоване корпоративне управління: від теорії до практичного впровадження: Монографія. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 380 с.

66. Момот Т.В. Модель вартісно-орієнтованої корпоративної стратегії як інструмент забезпечення реалізації стратегії економічного розвитку акціонерно-го товариства// Економіка і регіон// Наук. вісник Полтавського НТУ ім. Юрія Кондратюка, 2005, № 4(7). – С. 158-163.

67. Надійна практика управління ліквідністю в банківських організаціях // Нормативно-рекомендаційний документ Базельського комітету з банківсь-кого нагляду (№ 69 лютий 2007 року).

68. Ольве Н.Г., Рой Ж., Веттер М. Оценка эффективности деятельности компании. Практическое руководство по использованию сбалансированной системы показателей: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2010. – 304 с.

69. Орлюк О.П. Банківське право : навч. посібн. / О.П. Орлюк. – К. : Вид-во "Юрінком Інтер", 2011. – 376 с.

70. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. – К.: Лібра, 2009. – 472 с.

71. Подлесный С. Оптимизационный подход к управлению кредитным портфелем в условиях кризиса // Банковский менеджмент. – 2009. – № 1. – С. 25–29.

72. Примостка Л.О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі: Монографія. — КНЕУ, 2009.— 316 с.

73. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. — 2-е вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ. 2011. — 468 с.

74. Примостка Л.О. Банківські ризики: теорія та практика управління: Монографія. - К.: КНЕУ, 2008. - 456 с.

75. Примостка Л.О. Управління банківськими ризиками: Навч. Посібник. - К.: КНЕУ, 2007. - 600 с.

76. Реверчук С.К. Управління і регулювання банківською інвестиційною діяльністю : монографія / за ред. д-р екон. наук, проф. С.К. Реверчука / С.К. Реверчук, Л.Г. Кльоба, М.Б. Паласевич. – Львів : Вид-во "Тріада плюс", 2007. – 352 с.

77. Рогова Н. Деякі теоретичні аспекти державного регулювання банківської діяльності // Економіка України. – 2010. – № 4. – С. 36-39.

78. Синки, Дж. мл. Управление финансами в коммерческих банках. Пер. с англ. 4-го переработанного изд. / под ред. Р.Я.Левиты, Б.С.Пинкерса. — М.: 1994, Catallaxy.— 820 c.

79. Управління банківськими ризиками. Навчальний посібник - за ред. проф. Примостки Л.О. – К.:КНЕУ, 2007. – 616 с.

80. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент) / Под ред. доктора экон. наук, профессор О.И. Лаврушина. – М: Юристь, 2010 – 688 с.

81. Шевченко Р. І. Банківські операції : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т - К. : КНЕУ, 2010. – 276с.

82. Шенг Е. Банківський нагляд: принципи і практика / Е. Шенг // Банківська справа, 1995. – № 3. – С. 54-64.

83. Шульга Н.П. Інтегрована система контролінгу в управлінні банком : дис.д-ра екон. наук: 08.06.01 / Київський національний торговельно-економіч-ний ун-т. - К., 2006 (Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций –http://www/lib.ua-ru.net).

84. Щетинін А.І. Гроші та кредит: Підручник для студ. вищих навчальних закладів/ А.І. Щетинін. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 432 с.

85. Щибиволок З.І. Аналіз банківської діяльності: Навчальний посібник/ З.І. Щибиволок; Відп. за вип. С.І. Шкарабан. - К.: Знання, 2006. - 312 с.

86. Эдгар М. Управление финансами в коммерческих банках / Пер.с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2011. – 208 с.

87. Яремко І.Й. Модель вартісно-орієнтованої корпоративної стратегії як інструмент економічного розвитку суб'єкта господарювання // Національний лісотехнічний університет України, Науковий вісник, 2006, вип. 16.5, с. 153 – 157.

88. Kaplan, Robert S. The balanced scorecard: translating strategy into action / Robert S. Kaplan, David P. Norton - Boston. Massachusetts: Harvard business school press, 2006. – 323p.

89. Річні звіти ПАТ КБ «Приватбанк за 2008 - 2010 роки, http://privatbank.ua/

90. Офіційний Інтернет-сайт НБУ – HTTP://www.bank.gov.ua

91. Офіційний Інтернет-сайт Асоціації банків України – HTTP:// WWW.AUB.COM.UA

92. Офіційний Інтернет-сайт «ПриватБанк» - http://privatbank.ua/

93. Законодавчо-довідкова система законодавства України – HTTP:// WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA

94. Інформаційно – аналітичний фонд Блейзера (європейська фундація) - офіційний Інтернет-сайт – http://www.fond_blayzer.com.ua

95. Офіційний Інтернет-сайт Державної комісії з регулювання фінансових ринків України – http://www.dfp.gov.ua

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Финансирование инновационной деятельности в малом бизнесе»
Курсовая — «Муниципальные ценные бумаги РФ»
Отчет по практике — «Отчет по преддипломной практике ОСАО «Ингосстрах»»

Заказать дипломную работу