Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Финансы->Дипломная работа — «Ринок банківських кредитів України, його розвиток і оцінка»

Дипломная работа — «Ринок банківських кредитів України, його розвиток і оцінка»

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: фінанси та кредит

Тема: Ринок банківських кредитів України, його розвиток і оцінка

(Рынок банковских кредитов Украины, его развитие и оценка)

Объем: 140 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ В УКРАЇНІ

1.1. Суть та поняття ринку банківських кредитів України

1.2. Класифікація банківських кредитів

1.3. Державне регулювання ринку банківських кредитів в Україні

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СТАНУ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ В УКРАЇНІ

2.1. Сучасний стан ринку банківських кредитів України

2.2. Динаміка розвитку основних видів кредитування

2.3. Аналіз кредитних ризиків

РОЗДІЛ 3 НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ В УКРАЇНІ

3.1. Проблеми розвитку ринку банківських кредитів в Україні

3.2. Шляхи вдосконалення управління кредитними ризиками

3.3. Пропозиції щодо зниження відсоткових ставок в Україні

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Додатки

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Конституція України
  2. Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”;
  3. Закон України „Про фінансовий лізинг”;
  4. Закон України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”;
  5. Закон України «Про банки і банківську діяльність»;
  6. Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва»;
  7. Закон України “Про банки і банківську діяльність”;
  8. Закон України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні»;
  9. Закон України "Про організацію формування та обігу кредитних історій";

10. Закон України „Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”;

11. Декрет Кабінету Міністрів України „Про систему валютного регулювання і валютного контролю”;

12. Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва;

13. Положення “Про кредитування”;

14. Постанова КМУ від 7 грудня 2005 р., № 1174 "Питання уповноваженого органу з державного регулювання діяльності бюро кредитних історій";

15. Цивільний кодекс України (глави 49, 58, 71, 73).

16. Абрамова М.А. Финансы и кредит : учеб. пособ. / М.А. Абрамова, Л.С. Александрова. – М. : Юриспруденция, 2003. –448 с.

17. Азаренкова Г.М. Фінанси підприємств: навч. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Г.М. Азаренкова, Т.М. Журавель, Р.М. Михайленко. – 2-ге вид., випр. і доповн. – К. : Знання : Прес, 2006. –287 с.

18. Андрушків Т. Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальників в  управлінні кредитним ризиком банку / Т. Андрушків // Світ фінансів. –2008. – № 2. – С. 113 – 118.

19. Антонюк Г. Управління кредитним ризиком в банківській діяльності // Наукові записки. – 2006. – № 15.

20. Бабич А.М. Финансы. Денежное обращение. Кредит : учебник / А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 687 с.

21. Балабанов И. Т. Банки и банковское дело : учебное пособие / под ред. Балабанова И. Т. – СПб. : Азбука-класика, 2000. – 302 с. 2. Мороз А. М. Банківські операції : навчальний посібник / під ред. Мороза А. М. – К. : КНЕУ, 2002. – 383 с.

22. Банківський менеджмент : навч. посібн. / за ред. О.А. Кириченка. – К. : Вид-во "Знання-Прес", 2008. – 438 с.

23. Банківський менеджмент: Навч. пос. / О. А. Кириченко, І. В. Гіленко, С. Л. Роголь та ін.; За ред. О. А. Кириченка. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ: Знання- Прес, 2002. –438 с.

24. Банковское дело: ученик / Под. Ред. Лаврушина – 4-е изд. – М.:КНОРУС, 2006. – 768 с.

25. Бобиль В. Розвиток малого та середнього підприємництва як складова соціально-економічної стабільності України// Україна: аспекти праці. – 2008. - №3 – С.35-38;

26. Богута Н. Конкуреция – выше, ставки – ниже/ [електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу http: //www.prostobiz.ua/ kredity /stati/konkurentsiya_vyshe_stavki_nizhe_obzor_rynka_kreditovaniya_biznesa_oktyabr_2010

27. Бордюг В.В. Теоретичні основи оцінки кредитоспроможності позичальника банку / В.В.Бордюг // Вісник університету банківської справи національного банку України. – 2008. – № 3. – С. 112 – 115.

28. Брегеда О.А. Тенденції розвитку світової та вітчизняної банківських систем / О.А. Брегеда, С.М. Савлук // Ринок фінансових послуг. – 2010. – № 4. – С. 27-34.

29. Брегета О. Розвиток вимог Базельського комітету щодо міжнародних стандартів банківської  діяльності / О. Брегета // Вісник Національного банку України. – 2010. – №12. – С. 3 – 7.

30. Бугель Ю. Основні шляхи вдосконалення сучасних методів оцінки кредитоспроможності позичальника / Ю.Бугель // Банківська справа. –2007. – № 4. – С. 54 – 59.

31. Бюлетень Національного Банку України. – 2011. – №2. – 177 с.

32. Бюлетень Національного Банку України 3/2010 (204), С.35-37.

33. Васюренко О.В. Банківські операції: Навчальний посібник. – К.: Тов. “Знання”, КОО, 2005. – 255 с.

34. Вітлинський В. В. Кредитний ризик комерційного банку: Навч. посіб. – К.: Знання, 2000. – 251 с.

35. Внукова Н. Н. Банківські операції : навчальний посібник / Н. Н. Внукова. – Харків : Модель всесвіту, 2002. – 512 с.

36. Вожжов А.П. Капітал комерційних банків як складова ресурсів банківської системи / А.П. Вожжов, О.І. Клименко // Банківська справа. – 2003. – № 4. – С. 83 – 95.

37. Воронин В.П. Деньги, кредит, банки: учеб. пособ. / В.П. Воронин, С.П. Федосова. – М. : Юрайт-Издат, 2002. – 269 с.

38. Гаврилюк С. І. Ризик, види ризиків та особливості банківських ризиків / С.І. Гаврилюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – №12. – С. 6 – 8.

39. Геєць В. Формування і розвиток фінансової кризи 2008-2009 рр. в Україні / В.Геєць // Економіка України.- 2010.- № 4.- С. 15-15.

40. Гриньова В.М., Колодізєв О.М. Проблеми та перспективи структурної перебудови банківської системи України // Фінанси України. – 2006. – № 1.

41. Гриценко Л.Л. Банківська система України: сучасний стан і напрями розвитку / Л.Л. Гриценко, Є.Ю. Онопрієнко // Гроші, фінанси і кредит. – 2010. – № 10. – С. 111-116.

42. Грошово-кредитна діяльність банків: навч. посіб. / М.П. Денисенко, В.Г. Кабанов, Л.М. Худолій. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2006. – 339 с.

43. Гроші, банки та кредит: у схемах та коментарях: Навчальний посібник / За ред. Б.Л. Луціва. – Львів: Львівський банківський коледж Національного банку України, 1999. – 155 с.

44. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Івасіва Б.С. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 510 с.

45. Гуцал I. “Базель II” та сучасні тенденції до регулювання банківських ризиків / І. Гуцал, В. Брич, О. Вовк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – № 5. – С. 11 – 16.

46. Дзюблюк О. Особливості сек’юритизації у механізмі управління кредитним ризиком банківської діяльності / О.Дзюблюк // Вісник ТНЕУ. – 2009. – Випуск 2. – С.45-56.

47. Демківський А.В. Гроші та кредит / А.В. Демківський. – К. : Дакор : Вира-Р, 2003. – 528 с.

48. Денежно-кредитный энциклопедический словарь / С.Р. Моисеев. – М. : Дело и Сервис, 2006. – 384 с.

49. Дмитрієва О. А. Оптимізація депозитної діяльності комерційного банку / О.А. Дмитрієва // Фінанси України. – 2008. – № 5. – С. 15 – 17.

50. Дубинський О. Бюро знахідок кредитних історій // Англомовна українська газета Kyiv Weekly. – № 26, 2008 р.

51. Євтух Л.Б. Механізм кредитування та перспективи його розвитку в Україні / Л.Б. Євтух // Вісник Української академії банківської справи : зб. наук. праць. – 2003. – № 2. –С. 68-71.

52. Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. –К. : Знання, 2007. – 544 с.

53. Звіти Національного банку України // Національний банк України. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.bank.gov.ua.

54. Індекси споживчих цін (індекс інфляції) : [Електронний ресурс] // Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.

55. Калугин С.П. Банковские кредиты — экономике региона // Гроші і кредит. — 2002. — №9. —С. 43-46.

56. Карнаух Т. Бюро кредитних історій // Газета "Юридичний вісник України", 2005. –№ 34(530).

57. Карчева Г. Основні проблеми розвитку банківської системи України в посткризовий період та шляхи їх вирішення / Г.Карчева // Вісник НБУ.- 2010.- № 8.- С. 26-31.

58. Ковальов О.Л. Класифікація банківських ризиків. Фактори, що впливають на кредитні ризики, і підходи до їх класифікації // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. - №2. - С.63.

59. Колісник М.К. Ярошевич Н.Б., Класифікація видів кредиту за критерієм податкових наслідків залучення підприємством позичкових коштів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Менеджмент та підприємництво в Україні. – Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2007. – № 599. – С. 204-210.

60. Компанеец Е.С., Полонский Э.Г. Применение законодательства о кредитовании и расчетах. – М.: Юр. лит., 1967. – 237 с.

61. Коцовська Р. Операції комерційних банків : навчальний посіб-ник / Р. Коцовська. – К. : Алерта, 2004. – 500 с.

62. Кривенко Л.В. Монетарні важелі активізації розвитку економіки держави / Л.В. Кривенко, Т.В.Процик // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук. пр. – Т. 13. –Суми: “Мрія-1” ЛТД, УАБС, 2005. – С. 265-268.

63. Кривоног О.Л. Банківське кредитування малих підприємств // Фінанси України. – 2005. -№8 – С.101-105

64. Кротюк В. Базель ІІ: розрахунок мінімально необхідної величини капіталу згідно з першою компонентою / В. Кротюк // Вісник Національного банку України. – 2006. – № 5. – С. 16 – 22.

65. Кротюк В. Базель ІІ: нова концептуальна редакція Базельської угоди про капітал / В. Кротюк // Вісник НБУ. – 2006. – №3. – С.2 – 5.

66. Кротюк В., Кірєєв О., Карчева Г. Банківська система України у 2001 році: проблеми, тенденції, перспективи // Вісник НБУ. — 2002. — №3. — С. 2-8.

67. Кугаткін Ю. Бюро кредитних історій. Забезпечення конституційних прав і свобод фізичних осіб при організації формування та обігу кредитних історій // Юридичний журнал, 2008. – № 6.

68. Кузнецова А. Фінансові механізми стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності: Монографія / А.Кузнецова. – Л.: Львів. банк. інститут НБУ, 2004. – 279 с.

69. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика : навч. посіб. / В.Д. Лагутін. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання : КОО, 2001. –215 с.

70. Лєонов С. В. Інвестиційний потенціал банківської системи України: монографія / С. В. Лєонов. –Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009. – 375 с.

71. Маслова С.О. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / С.О. Маслова, О.А. Опалов. – К. : Кондор, 2006. – 192 с.

72. Міщенко В. Базель ІІІ: нові підходи до регулювання банківського сектору / В. Міщенко, А. Незнакова // Вісник НБУ. – 2011. – №1. – С.4 – 9.

73. Міщенко В. І. Ліквідність банківської системи України / В. І. Міщенко, А. В. Сомик та ін. : науково-аналітичні матеріали ; вип. 12 – К. : Центр наукових досліджень НБУ, 2008. – 180 с.

74. Міщенко В. Підвищення ефективності регулювання та нагляду за фінансовим сектором в Україні / В.Міщенко // Фінанси України.- 2010.- № 10.- С. 3-14.

75. Нідзельська І.А. Кредитні ризики та їх наслідки для банківської системи України в умовах поглиблення фінансової кризи / І.А.Нідзельська //Фінанси України. – 2009. – № 8. – С. 102 – 108.

76. Новіков В. Кредитне бюро: проблеми і рішення // Юридичний журнал, 2004. – № 3.

77. Основні показники діяльності банків України на 1 лютого 2008 року // Вісник НБУ. –2008. – № 3. – С. 68.

78. Основні показники діяльності банків України на 1 грудня 2009 року// Вісник НБУ. – 2010. – № 1. – С.69.

79. Опарін В.М. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти) : монографія / В.М. Опарін. – К. : КНЕУ, 2005. – 240 с.

80. Панасенко Г. Основні напрями забезпечення стабільності банківської системи України на шляху інтеграції у світовий фінансовий простір / Г. Панасенко // Схід. – 2009. – № 1 (січень-лютий). – С. 51-53.

81. Петленко Т.М. Проблемы капитализации коммерческих банков Украины // Перспективи розвитку фінансово-банківської системи: погляд у майбутнє: Зб. наук. доп. / Україн. акад. банк. справи.— Суми: Ініціатива, 1999. — 117 с.

82. Петрук О. М. Банківська справа / Петрук О.М. – К.: Кондор, 2004. – 461 с.

83. Примостка Л. О. Кредитний ризик банку: проблеми оцінювання та управління // Фінанси України. – 2004. – № 8. – С. 118–125.

84. Примостка Л.О. Управління банківськими ризиками: Навч.посібник /Примостка Л.О. – К.: КНЕУ, 2007. – 600 с.

85. Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні: Національна доповідь / К.О. Ващенко, З.С. Варналій, В.Є. Воротін, В.М. Геєць, Е.М. Кужель, О. В. Лібанова – К., 9. Павел Харламов. Дело в кредите// Деньги. – 2010. - №22 - С.18-22 Держкомпідприємництво, 2008. – 226 с.

86. Сколотяний Ю. Добро і зло кредитних бюро // Дзеркало тижня. 29 липня – 4 серпня 2006. – № 29 (608).

87. Слєсарук С. Дрібні банки, кредитні спілки та фінансові компанії охоче кредитують проблемних позичальників, але під 30–40% річних // Контракти. – 2008. – № 14. – С. 18.

88. Слобода Л. Класифікація та характеристика чинників кредитних ризиків банківських установ // Реґіональна економіка. – 2005. – № 2. – С. 185–193.

89. Слобода Л. Роль та функції кредитних ризиків у банківській діяльності // Реґіональна економіка. – 2005. – № 1. – С. 128.

90. Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок: навч. посіб. / О.Ю. Смолянська. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. –384 с.

91. Співробітництво з метою підвищення конкурентоздатності економіки України // Звіт Американської Торгівельної Палати в Україні. – Червень 2010. – С. 9-11, 63-66.

92. Стрельбицька Л. М. Банківське безпекознавство: Навч.посіб. / За ред. М. П. Стрельбицького. – К.: Кондор, 2007. – 602 с.

93. Сугоняко О. Капіталізація банків: нова тенденція // Вісник НБУ. — 2003. — №10. — С. 34-36.

94. Сухов М.И. Рыночная дисциплина и взаимоотношения органа банковского надзора с кредитными организациями // Деньги и кредит. — 2003. — №6. — С. 9-11.

95. Ткаченко Ю. О. Вдосконалення розвитку і управління банківською

96. діяльністю в регіоні : дис. ... канд. екон. наук : 08.10.01 / Ткаченко Юрій Олегович –К., 2006. – 192 с.

97. Ткач Є. В. Шляхи та напрями активізації банківського кредитування розвитку малого бізнесу на інноваційній основі / Є. В. Ткач // Збірник наукових праць Академії муніципального управління «Теорії мікро-макроекономіки». – 2008. – № 30. – С. 176–180.

98. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Принципы банковского права // Государство и право. – 1998. – № 11. – С. 47–57.

99. Усоткин М.М. Организация и планирование кредита. – М.: Финансы, 2002. – 150 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Финансирование инновационной деятельности в малом бизнесе»
Курсовая — «Муниципальные ценные бумаги РФ»
Отчет по практике — «Отчет по преддипломной практике ОСАО «Ингосстрах»»

Заказать дипломную работу