Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Финансы->Диплом — «Оборотний капітал підприємства та шляхи підвищення ефективності його використання (на прикладі ТОВ «Вертикаль»)»

Диплом — «Оборотний капітал підприємства та шляхи підвищення ефективності його використання (на прикладі ТОВ «Вертикаль»)»

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: финансы

Тема: Оборотний капітал підприємства та чшляхи підвищення ефективності його використання (на прикладі ТОВ «Вертикаль»)

(Оборотный капитал предприятия и пути повышения эффективности его использования (на примере ООО «Вертикаль»))

Объем: 98 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ 1 Теоретичні основи управління оборотним Капіталом підприємства

1.1. Економічна сутність оборотного капіталу підприємства

1.2. Теоретичні аспекти управління використанням оборотних коштів підприємства

1.3. Оцінка оборотного капіталу підприємства

Розділ 2 Аналіз процесу управління оборотним капіталом ТОВ «Вертикаль»

2.1. Характеристика ТОВ «Вертикаль»

2.2. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

2.3. Аналіз ефективності використання оборотних коштів

2.3.        Аналіз ефективності управління матеріально-технічними запасами підприємства

Розділ 3 Шляхи підвищення ефективності використання оборотного Капіталу ТОВ «ВЕРТИКАЛЬ»

3.1. Обґрунтування умов зростання ефективності управління поточною дебіторською заборгованістю

3.2. Покращення управління матеріально-технічними запасами підприємства

3.3. Розрахунок збільшення обсягів зберігання товарних запасів без збільшення складської площі зберігання на складі ТОВ «Вертикаль»

Висновк

Список використаних джерел

ДОДАТКИ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Наказ Мін. фін. України „Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" : за станом на 26.09.2011р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2011. – (Бібліотека офіційних видань).
  2. Белінський П.І. Менеджмент виробництва та операцій:Підручник.- К.: Центр навчальної літератури, 2005.- 624 с.
  3. Бланк И.А. Управление капиталом: Учебный курс. / И.А. Бланк– К.: Ника-Центр, 2004. – 576с.
  4. Бондар Н.М. Економіка Підприємства:Навч. посібник. / Н.М. Бондар – К.: Видаництво А.С.К., 2004. – 400 с.
  5. БЭС гл.ред. Порохов А.М., Спб. «Норинт» 2010 г., 845 с.
  6. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний ) менеджмент: Навчальний посібник.- Київ: ЦУЛ, 2003.-532 с.
  7. Василенко В.О.Антикризове управління підприємством: Навч.посібНик. Вид. 2-ге, виправл. і доп.- Київ: Центр навчальної літератури, 2005.- 504 с.
  8. Василенко В.О. Проблемы развития предприятия и пути их решения //Економіка України -2006.-№3-с.45-48.
  9. Васильков В.Г.Організація виробництва: Навч.посібник.- К.: КНЕУ, 2003.- 524 с.

10. Вечканов Г.С. Современная экономическая энциклопедия. / Г.С. Вечканов, Г.Р. Вечканова – Спб., Издательство «Лань», 2002. – 880с.

11. Вовчак О.Д.,Власюк Н.І.,Сорока Р.С.Фінансовий аналіз: Навч.метод. посіб. – Львів: Львів. комерц. акад.,2005. – 96 с

12. Гавриленко В.Г., Мясникович В.М., Никиетнко П.Г. и др. ИННОВАЦИИ. Деловой энциклопедический словварь – Мн.: Право и экономика, 2007 г., с.134.

13. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для высших и средних учебных заведений. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско – торговая корпорация «Дашков и К», 2003. -  408 с.

14. Гевко І.Б.: Операційний менеджмент: Навчальний посібник: - К.: Кондор, 2005.-228 с.

15. Горовий Д.А. Управління рухом оборотного капіталу підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 „Економіка, організація і управління підприємствами” / Д.А. Горовий. — Харків, 2005. — 19 с.

16. Горяїнов О.М. Теорія і практика дисципліни «Логістика» (для менеджерів): Навчальний посібник. - Харків: НТМТ, 2011. - 522с.

17. Гриньова В.М., Салун М.М. Організація виробництва: Підручник.- К.: Знання, 2010.-582 с.

18. Денисенко М. П., Левковець П. Р., Михайлова Л. І. та ін. Організація та проектування логістичних систем: Підручник / за ред. проф. М. П. Денисенка, проф. П. Р. Левковця, проф. Л. І. Михайлової. — К.: Центр учбової літератури, 2011. — 336 с.

19. Долгоруков Ю.А., Редіна Н.І. Управління ефективністю використання обігових коштів у промисловості // Фінанси України.-2005.-№11.-с.103-105.

20. Дороніна М.С. Управління рухом оборотного капіталу підприємства: Монографія. / М.С. Дороніна, Л.С. Мартюшева, Д.А. Горовий – Харків: ХНАДУ, 2009. – 196с.

21. Захарін С.В. Прибуток як джерело інвестицій і інновацій // Проблеми науки.-2009.-№7.-с.10-19.

22. Зеваков А.М., Петров В.В. Логистика производственных и товарных запасов. Учебник. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2006 г. – 320 с.

23. Кальченко А.Г. Логістика: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2006. – 148 с.

24. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности.—2-е изд., перераб. и доп. / В.В. Ковалев—М.: Финансы и статистика, 2000.—512 с.

25. Козловський В.А., Маркина Т.В.,Макаров В.М. Производственный и операционный менеджмент: Учеб.-СПб.: Спец.литература, 2009.-366 с.

26. Комарницький І.Ф., Белінський П.І., Кравець В.І. Менеджмент виробництва та операцій (тестові, проблемні ситуації, практичні завдання): Навчальний посібник.- К.: Центр навчальної літератури,2005.-308 с.

27. Коробов М.Я. Фінансово - кономічний аналіз господарської діяльності підприємств: Навч. посіб. – К.:Знання.,КОО,2005. – 378с.

28. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. Київ: Центр навчальної літератури. 2003.- 224 с.

29. Краснова В.В., Жнякін Б.О. Фінансовий менеджмент підприємства: Навч. посібник. / В.В. Краснова, Б.О. Жнякін – Донецьк: ДонНУ, 2004. – 217 с.

30. Курочкин А.С. Операционный менеджмент – К.: МАУП,2005.-143 с.

31. Макареня Т.А. организация и планирование производства. Учебное пособие.Таганрог: ТТИЮФУ, 2009г.,56 с.

32. Маргасова В.Г. Управління оборотним капіталом та оцінка його впливу на фінансовий стані підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 „Фінанси, грошовий обіг і кредит” / В.Г. Маргасова. — Ірпінь, 2005. — 20 с.

33. Михайловська О.В. Операційний менеджмент.Навчальний посібник.- К.: Кондор,2010-550 с.

34. Переваги моделювання бізнес-процесів - Бізнес-консалтинг 3D VOK Group. [Елетронний ресурс].

35. Раицкий К.А. Экономика организации (предприятия): Учебник. / К.А. Раицкий – М.: ИТК «Дашков и К», 2003. – 1012с.

36. Репин В.В. Бизнес-процесс компании: построение, анализ, регламентация/ Репин В.В.-М.: РИА «Стандарты и качество», 2009.-240 с.

37. Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия. / Е.Е. Румянцева– М.: ИНФРА-М, 2005. – 724 с.

38. Савицька Г.В.Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч.посіб.-3-тє вид., випр.., і доп.- К.: Знання, 2009.-668 с.

39. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства Формування собівартості продукції: Метод.посіб.- Д., 2003

40. Соляник Л.Г. Оборотні засоби промислового підприємства: оптимізація управління: Монографія / Л.Г. Соляник – Д.: Національний гірничий університет, 2009. – 239 с.

41.  Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник. / Е.С. Стоянова – М.: Изд-во «Перспектива», 2006. – 656 с.

42. Хохлов В.В. Факторы роста оборотного капитала промышленных предприятий и цена источника его финансирования. Монография.-М.:Высшая школа.-2000.-186с.

43. Чейз Р., Эквилайн Н., Якобс Р. Производственный и операционный  менеджмент,8-е издание.: Пер. с англ.: М: Издательский дом «Вильямс» 2001.-704 с.

44. Чумаченко М.Г. Економічний аналіз. Навчальний посібник.Київ: КНЕУ, 2001,540 с.

45. Шваб Л.І. Економіка підприємства.- К.: Каравела, 2005.-568 с.

46. Швидка О.П. Елементи оборотного капіталу підприємства та їх взаємозв’язок. / О.П. Швидка // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. - Черкаси: ЧДТУ. – 2008. – В.19. Ч.І. – С. 244-248

47. Шипова О.В. Удосконалення механізму управління ефективним функціонуванням підприємства// Наукові конференції. Електронний ресурс. Режим доступу: http:/іntkonf.org/.

48. Шестерикова Е.Н. Реинжиниринг бизнес-процессов в системе управления оборотным капиталом промышленного предприятия // Экономические науки.-2007.-№36.-с.33-37.

49. Шморгун Н.П., Головко І.В. Фінансовий аналіз.- К.: ЦУЛ, 2007.-528 с.

50. Чудаков А.Д. Логистика: Учебник. - М.: РДЛ, 2005. -  480 с.

51. Економіка підприємства: Підручник /За ред.. С.Ф.Покропивного.-2-ге вид.,пер. Та доп.- К., 2005

52. Економіка підприємства: Навч.посіб/За ред.. А.В.Шегди.-К. :Знання, 2005.-431 с.

53. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів, спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця - Житомир: ПП “Рута” 2003. – 680с.

54. Економічний аналіз /За ред. М.Г.Чумаченка. –К.:КНЕУ,2007.

55. Економічний аналіз господарської діяльності /Іващенко В.І., Болюх М.А., - К.: ЗАТ “Неглава” 2005. – 204с.

56. James C. Van Horne, John M. Wachowicz, Jr. Fundamentals of Financial Mamagement. 13-th Edition. Prentice Hall - 2009, 1022 p.

57. Офіційний сайт кабінету статистики України. [Елетронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

58.  Офіційний сайт компанії «Вертикаль» [Елетронний ресурс]. - Режим доступу: http://vertikal.ua/business

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Финансирование инновационной деятельности в малом бизнесе»
Курсовая — «Муниципальные ценные бумаги РФ»
Отчет по практике — «Отчет по преддипломной практике ОСАО «Ингосстрах»»

Заказать дипломную работу