Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Финансы->Диплом — Митне регулювання захисту інтелектуальної власності в системі економічної безпеки

Диплом — Митне регулювання захисту інтелектуальної власності в системі економічної безпеки

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: финансы и кредит

Тема: Митне регулювання захисту інтелектуальної власності в системі економічної безпеки

(Таможенное регулирование защиты интеллектуальной собственности в системе экономической безопасности)

Объем: 89 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

Розділ 1. Економічна сутність митного регулювання захисту інтелектуальної власності в системі економічної безпеки

1.1. Сутність та принципи економічної безпеки

1.2. Інтелектуальна власність та її роль у сучасних умовах господарювання

1.3. Захист прав інтелектуальної власності в системі економічної безпеки та її правова база

Розділ 2. Митне регулювання інтелектуальної власності  на Дніпропетровській митниці

2.1. Організаційно-економічна характеристика Дніпропетровської митниці

2.2. Митний контроль та митне оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності на Дніпропетровській митниці

2.3. Аналіз ефективності використання та управління об’єктами інтелектуальної власності на Дніпропетровській митниці

Розділ 3. Напрями підвищення ефективності митного регулювання захисту інтелектуальної власності в системі економічної безпеки 

3.1. Проблеми оцінки інтелектуальної власності

3.2. Недоліки нормативно-правового забезпечення функціонування сфери інтелектуальної власності України та їх усунення

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ
 
 
Вступ 

Останнім часом у світі інтелектуальна власність стала розповсюдженим об’єктом ринковихвідносин. У XXI столітті значимість нормативно-правового захисту інтелектуальної працілюдини не можна переоцінити, адже саме результати інтелектуальної діяльності частовиступають визначальним фактором розвитку та процвітання окремої бізнес-структури, певноїорганізації, суспільства та держави в цілому.

Необхідність у створенні в Україні ефективної системи економічного захисту права інтелектуальноївласності зумовлена вимогами ХХІ століття. Незалежна держава не може існувати безповноцінного економічного фундаменту, а підґрунтям для цього повинний бути належнийрівень державної політики, спрямований, зокрема, і на захист права інтелектуальної власності.Входження України до європейської та міжнародної спільноти вимагає суттєвих реформ у всіх сферах суспільного життя, а особливо важливим є питання митного регулювання захисту інтелектуальної власності в системі економічної безпеки.

Проблемі захисту інтелектуальної власності присвячено зараз багато дослідженьвітчизняних і зарубіжних науковців, таких як: П.П. Андрушко, А.А. Бовін, Р.О. Денисов,О.М. Коцюба, Г.В. Корчевний, О.М. Мельник, А.П. Сергєєв, Р.О. Стефанчук, О.М. Хотяшева,Р.Б. Шишка, А.М. Юрченко, О.С. Йоффе та ін. Проте, на жаль, ці напрацювання не в повномуобсязі охоплюють усі питань правового захисту інтелектуальної власності особливо в умовах економічної безпеки при митному регулюванні, що дає і далі можливість продовжувати наукові дослідження в цьому напрямі. Тому наукове обґрунтування, розроблення і впровадження у практику здобутків по митному регулюванні захисту інтелектуальної власності в системі економічної безпеки.

Метою дипломного дослідження є теоретичне обґрунтування сутності, змісту, ролі митного регулювання захисту інтелектуальної власності, а також надання пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення даного процесу в системі економічної безпеки.

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити наступні завдання:

- розглянути сутність та принципи економічної безпеки;

- визначити поняття інтелектуальної власності та її ролі у сучасних умовах господарювання;

- обґрунтувати особливості захисту прав інтелектуальної власності в системі економічної безпеки та її правова база;

- надати організаційно-економічну характеристику Дніпропетровської митниці;

- дослідити порядок митного контролю та митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності на Дніпропетровській митниці;

- проаналізувати ефективність використання та управління об’єктами інтелектуальної власності на Дніпропетровській митниці;

- розглянути проблеми оцінки інтелектуальної власності;

- визначити недоліки нормативно-правового забезпечення функціонування сфери інтелектуальної власності України та їх усунення.

Об’єктом дослідження є діяльність Дніпропетровської митниці.

Предметом дипломного дослідження виступає сукупність теоретичних, методологічних і практичних питань, пов’язаних з митним регулюванням захисту інтелектуальної власності в системі економічної безпеки.

Для дослідження даного питання у роботі використані різноманітні літературні джерела, що стосуються обраної теми. До них відносяться: нормативні акти, що регулюють питання організації туристичної діяльності в Україні, навчально-практична література, спеціальна література з туризму, довідкові видання (словники, довідники), періодичні публікації провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців та спеціалістів. В даних літературних джерелах у різній мірі висвітлюється вищевказана тема. Крім того в роботі використані практичні матеріали і результати досліджень статистичної, фінансової звітності, іншої документації Дніпропетровської митниці.

У процесі дослідження застосовувалися загальнонаукові методи: індукції та дедукції, історичний та діалектичний, групування та порівняння; системний підхід та інші.

Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та пропозиції, списку використаної літератури і додатків.

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Андрушко П. П. Кримінально-правова охорона прав інтелектуальної власності в Україні / Андрушко П. П. – К.: ФОРУМ, 2004. – 160 с.
  2. Архипов А. Экономическая безопасность: оценки, проблемы, способы обеспечения / Архипов А., Городецкий А, Михайлов Б.// Вопр. экономики. – 1994. – № 12
  3. Боер Ф. Питер. Оценка стоимости технологий: проблемы бизнеса и финансов в мире исследований и разработок / Боер Ф. Питер ; пер. с англ. – М. : ЗАО “Олимп – Бизнес”, 2007
  4. Бромберг Г.В., Розов Б.С. Об оценке некоторых объектов промышленной собственности// Проблемыпромышленной собственности. – 1997, № 12. – С. 29-40
  5. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и инновации / Валдайцев С.В. – М.: Информационно-издательский дом “Филинъ”, 1997
  6. Вечканов Г.С. Экономическая безопасность: [учебник для вузов] / Григорий Сергеевич Вечканов. – СПб.: Питер, 2007. – 384 с.
  7. Власність інтелекту (збірник статей) / Л.Й. Глухівський. – К.: Державний департамент інтелектуальної власності , 2002. – 140 с.
  8. Господарський кодекс України: Закон України від 16 груд. 2003 р. № 436-IV (із змінами). – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
  9. Драпак Г., Скиба М. Основи інтелектуальної власності [Навчальний посібник]. – Хмельницький: ТУП, 2003. - 135 с. 

10. Дубініна А. А. Митна справа [Текст] : підручник / А.А. Дубініна, С.В. Сорокіна, О.І. Зельніченко. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 320 с.

11. Жаров В. Концепція розвитку національної системи правової охорони інтелектуальної власності: шляхи реалізації / В. Жаров, Н. Максимов // Інтелектуальна власність. Науково-практичний журнал № 2 – 2003. – С. 6

12. Жаров В.О. Інтелектуальна власність в Україні: правові аспекти набуття, здійснення та захисту прав: монографія / В.О. Жаров . – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2000. – 188 с.

13. Законодавство України у сфері інтелектуальної власності: Проблеми вступу до СОТ: матеріали слухань у Ком. науки і освіти Верховної Ради України / [упоряд. Г. О. Андрощук]. – К.: Парлам. вид-во, 2002. – 359 с.

14. Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх правозастосування : [практ. посіб.] / Д. Лонг, П. Рей, В.О. Жаров, [та ін.]. – К. : К.І.С., 2007. – 448 с.

15. Захист права інтелектуальної власності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ebk.net.ua/Book/law/stefanchuk_tsivpu/part6/613.htm

16. Ідріс К. Інтелектуальна власність – потужний інструмент економічного зростання / К. Ідріс ; пер. з англ. – К. : Укрпатент, 2006. – 372 с.

17. Інтелектуальна власність: навчальний посібник / За ред. д.т.н. Цибульова П.М. – К. УкрІНТЕІ, 2006. – 276 с.

18. Калинин А., Тузинская Т. Как определить предварительную стоимость объектов ИС // Интелектуальная собственность. – 1998, № 4. – С. 2-6

19. Кендюхов О. Гносеологія інтелектуального капіталу// Економіка України. – 2003, № 4. – С. 28-33

20. Классификация Объектов Интеллектуальной Собственности [Элетронный ресурс]. – Режим доступа: http://patent.at.ua/index/klassifikacija_obektov_intellektualnoj_sobstvennosti/0-13.

21. Кодекс України про адміністративні правопорушення : Закон України від 7.12.1984 р. № 8073-Х (із змінами). – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi.

22. Конов Ю.П. Насколько законна оценка стоимости права на патенты, ноу-хау?// Интеллектуальная собственность. – 1999, № 1. – С. 21-24

23. Конституція України (із змінами). – Х. : Харк. книж. фабрика ім. М. В. Фрунзе, 2006. – 48 с.

24. Корчевний Г.В. Адміністративна відповідальність за порушення авторських та суміжних прав: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук / Г.В. Корчевний. – Харків, 2002. – 21 с.

25. Крайнєв П.П. Інтелектуальна економіка: управління промисловою власністю: (Монографія). – К.: Концерн “Вид. дім “ІнЮре”, 2004

26. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05 квіт. 2001 р. № 2341-III (із змінами) [Елетроний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

27. Крутов В.В. Становлення та розвиток недержавної системи безпеки підприємництва / Василь Васильович Крутов. – К. : Фенікс, 2008. – 406 с/

28. Кузьменко В.А. Мафия элитная. Публицистический практикум по авторскому праву на основе дел патоновской академии и киевских судов / Кузьменко В. А. – К.: “П. Яр”, 2007. – 240 с.

29. Кузьмічов, В. Проблеми захисту інтелектуальної власності / В. Кузьмічов // Вісник Академії правових наук України. – Х., 2005. Вип. 3 (42). – С. 273-275

30. Лебідь Н.П. Інтелектуальна власність : принципи класифікації і механізми формування вартості / Н.П. Лебідь / Науковий вісник Національного університету ДПС України. – 2011. – № 4. – С. 6-14

31. Липинский, В. В. Основы интеллектуальной собственности / В.В. Липинский, Д., 2005. – С. 40-52

32. Липцик Д. Авторское право и смежные права / Д. Липцик; пер. с фр. - М., 2002

33. Ляшенко О.М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства: [монографія] / Ляшенко О. М. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2011. – 400 с.

34. Мендрул А. Г. Оценка стоимости нематериальных активов / А. Г. Мендрул, В. С. Ларцев. – К. : Полиграф-Информ, 2004

35. Митний кодекс України : Закон України від 11 лип. 2002 № 92-IV (із змінами). [Елетроний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

36. Мухопад В.И. Лицензионная торговля: маркетинг, ценообразование, управление. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНИЦ, 1998. – 364 с.

37. Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Стат. збірник – К., 2006. – 350 с. 

38. Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Стат. збірник – К., 2005. – 362 с.

39. Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Стат. збірник. – К., 2004. – 360 с.

40. Новосельцев О.В. Метод расчета цены лицезии // Матер. ВОИС: WIPO/LIC/ICYI/98/4. – Р. 5-9

41. Овчаренко Є.І. Дескриптивна комплементарність забезпечення економічної безпеки та вітчизняних управлінських традицій [Електронний ресурс] / Є.І. Овчаренко, Я.М. Криль // Економіка. Менеджмент. Підприємництво : зб. наук. праць. – Луганськ, 2011. – № 23 (IІ). – С. 211-217

42. Олейко В.М. До проблеми оцінки інтелектуальної власності фірми / Олейко В.М., Дем’янюк О.Б. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/ONG/Economics/10_oleyko.doc.htm

43. Основні етапи розвитку Державної системи правової охорони інтелектуальної власності. – Режим доступу: www.sdip.gov.ua/ua/departament.html.

44. Оцінка інтелектуальної власності – Частина 1 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://omega-parts.com.ua/ocinka-intelektualnoji-vlasnosti-chastina-1/

45. Пантелеев М. Условие охраноспособности “изобретательский уровень” / М. Пантелеев // Интеллектуальная собственность. – 2006. – № 1-2. – С. 20-25

46. Підопригора О. Проблеми системи законодавства України про інтелектуальну власність / О.Підопригора // Інтелектуальна власність. – 2000. – № 3. – С. 3-14

47. Постанова Президії Верховної Ради України “Про деякі організаційні заходи щодо забезпечення охорони промислової власності” від 2 груд. 1991 р. № 1897-XII // Відом. Верховної Ради. – 1992. – № 7. – С. 71

48. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Державний департамент інтелектуальної власності” від 20 лип. 2000 р. № 997. – Режим доступу: www.sdip.gov.ua/ua/departament.html.

49. Право інтелектуальної власності: наук.-практ. коментар до Цивільного кодексу України / за заг. ред. М.В. Паладія, Н.М. Мироненко, В.О. Жарова. – К.: Парламен. вид-во, 2006. – 432 с.

50. Право інтелектуальної власності: підручник / за ред. О.А. Підопригори. – К., 1992

51. Савенко В.Г. Загрози економічній безпеці України у сфері інтелектуальної власності / В.Г. Савенко // [Електронний ресурс]. – Режим доступа: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc...4/14.pdf

52. Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство : [монографія] : в 3 т.Т. 1 / О.М. Ляшенко, Ю.С. Погорелов, В.Л. Безбожний [та ін.]; за заг. ред. Г.В. Козаченко.– Луганськ : Елтон 2, 2010. – 282 с.

53. Товарна структура зовнішньої торгівлі за 2008 рік. [Елетроний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua

54. Толкачова І.А. Економічнa безпекa України: стан та перспективи / І.А. Толкачова // Економічна безпека України та виклики сьогодення. Збірник матеріалів ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 28 травня 2010 року. Частина І - К.: УДУФМТ, 2010. 240 с.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/uazt/2010_1k.pdf

55. Указ Президента України “Про зміни у системі центральних органів виконавчої влади України” від 13 берез. 1999 р. № 250/99. – Режим доступу : www.president.gov.ua/documents/main.cgi.

56. Указ Президента України “Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади” від 15 груд. 1999 р. № 1573/99. – Режим доступу: www.president.gov.ua/documents/main.cgi.

57. Управління інтелектуальною власністю : монографія / П.М. Цибульов, В.П. Чеботарьов, В.Г. Зінов, Ю. Суіні; за ред. П.М. Цибульова. – К.: К.І.С., 2005. – 448 с.

58. Філософія: навч. посіб. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін. ; за ред. І. Ф. Надольного. – К. : Вікар, 2003.

59. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності / навчальний посібник / П.М. Цибульов. – К.: Інститут інтелектуальної власності і права, 2003. – 172 с.

60. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності [навчальний посібник] / П.М. Цибульов // [Електронний ресурс]. – Режим доступа: www.bookz.com.ua/23/index.htm

61. Цибульов, П. М. Основи інтелектуальної власності / П. М. Цибульов., К., 2005. – С.23, 44-46

62. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січ. 2003 р. № 435-IV (із змінами). – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

63. Цивільний кодекс України : наук.-практ. коментар / за ред. розробників проекту Цивільного кодексу України. – К.: Істина, 2004. – 928 с.

64. Шишка Р.Б. Охорона права інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект / Р.Б.Шишка. – Харків, 2002

65. Юрченко А. М. Предупреждение преступлений в сфере высоких технологий: взгляд в будущее / А. М. Юрченко // Бизнес и безопасность. – 2004. – № 4 (43). – С. 4–6

66. Юрченко О. М. Нові інформаційні технології у сфері охорони інтелектуальної власності / О. М. Юрченко // Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики та освіти: зб. наук. праць ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27-28 листопада 2003 р.: у 2-х ч. – Ч. 2 / [редкол.: І. І. Тимошенко (голова) та ін.]. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2008. – С. 275–283.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Финансирование инновационной деятельности в малом бизнесе»
Курсовая — «Муниципальные ценные бумаги РФ»
Отчет по практике — «Отчет по преддипломной практике ОСАО «Ингосстрах»»

Заказать дипломную работу