Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Финансы->Диплом — Рахункова палата в сучасній системі вексельного обігу

Диплом — Рахункова палата в сучасній системі вексельного обігу

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: фінанси підприємств

Тема:  Рахункова палата в сучасній системі вексельного обігу

(Счетная палата в современной системе вексельного обращения)

Объем: 87 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

Розділ I. Економічна сутність та функції розрахункової палати в стабілізації вексельного обігу

1.1. Економічний зміст платіжно-розрахункових операцій з векселями

1.2. Нормативно-правове забезпечення вексельних операцій банку як розрахункової палати

Розділ II. Аналіз ефективності вексельних платіжно-розрахункових операцій ПАО КБ «Приват-банк»

2.1. Кредитно-фінансова характеристика ПАО КБ «Приват-Банк» у функції розрахункової палати

2.2. Оцінка обсягів і структури операцій банку з векселями в якості розрахункової палати

2.3. Ефективність функції розрахункової палати в стимулюванні вексельного кредитування

Розділ III. Шляхи розвязання проблем вексельного кредитування функціями розрахункової палати

3.1. Формування перспектив розвитку вексельного кредитування операціями розрахункової палати

3.2. Зміцнення нормативно-правової бази банку в реалізації вексельних операцій розрахунковою палатою

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОПИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Амеліна О.В. Облік та контроль операцій з векселями в системі управління фінансовими ресурсами комерційних банків: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.09 / О.В. Амеліна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К., 2008. – 19 с.
  2. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін.; За ред. А. М. Герасимовича. — К.: КНЕУ, 2004. — 599 с.
  3. Барбара В. Особливості правового регулювання вексельних правовідносин: історичний дискус // Господарське право. – 2008. – № 7. – С. 3-7.
  4. Барвенко С.Н. Правовое регулирование вексельного обращения в Украине / С.Н. Барвенко, В.Л. Яроцький. - Х., 2001.- 126с.
  5. Беляков Н.М. “Вексель как важнейшее платежное средство” / Н.М. Беляков. – М.: МП “Трансферт”, – 1992.
  6. Бервено С.Н. Правовое регулирование вексельного обращения в Украине / С.Н. Бервено, В.Л. Яроцкий. – Харьков: Право, 2001. – 512 с.
  7. Бугров А.Ссудные операции русских монастырей в XIV–XVII веках // Вестник Банка России. —2004. — № 18. — С. 13–14.
  8. Буй Т. Г. Розширення можливостей фінансування розвитку корпорацій шляхом випуску боргових цінних паперів / Т. Г. Буй // Гроші, фінанси і кредит. – 2009. – № 5 (95). – С. 190–197.
  9. Бухгалтерський фінансовий облік [текст]: підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів [Ф.Ф. Бутинець та ін.]; під заг. ред. [і з передм.]  Ф.Ф. Бутинця. – 8-ме вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2009. – 912 с

10. Вадзинский Р.Н. Справочник по вероятностным распределениям. – СПб.: Наука, 2001. – 295 с.

11. Вайн С. Опционы. Полный курс для профессионалов / С. Вайн. – Изд-во Альпина, 2003. – 415с.

12. Васюренко О.В. Банківські операції [Текст]: Навч посібн. / О.В.Васюренко. – К. : Т-во«Знання», КОО, 2000. – 243 с. – (Вища освіта XXI століття)

13. Вексель: сто вопросов и ответов / [Каверін Ю.А. та ін.] – М.: “Менатепинформ”, – 1992.

14. Вексельний ринок в Україні: правда й міфи законодавчого регулювання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://legalweekly.com.ua/index.php?id=16061&show=news&newsid=120789

15. Виконання функцій розрахункової палати пред’явлення векселів до платежу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pib.com.ua/corp/veks/clhouse/

16. Вінокуров Д. Вексель та вексельний обіг. – 2-ге вид., перероб. і доп. / Д. Вінокуров, А. Клименко, І. Басова. – Х.: Фактор, 2008. – 384 с.

17. Галушка Н. Й. Проблеми становлення вексельного ринку в Україні в умовах загострення фінансової кризи / Н. Й. Галушка // Економічний простір. –  2009. – № 22/1. – С. 138-146.

18. Гордон В.Б. Роль деривативів на ринках, що розвиваються / В.Б. Гордон // Фінанси України. – 2005. – № 1. – С. 70 – 76.

19. Гуткевич С. О. Вексель в системі цінних паперів: проблеми становлення та розвитку: Навч. посібник / С.О. Гуткевич, М. Д. Корінько.- К.: Вид-во Європейського університету, 2004.- 119с.

20. Гуткевич С. О., Корінько М. Д. Вексель у системі цінних паперів: проблеми становлення та розвитку: Навч. посіб. – К.: Вид-во Європейського університету, 2004. – 119 с.

21. Демківський А. Вексельна справа : навч. посіб. / А. Демківський. – К. : Либідь, 2003. – 336 с.

22. Демківський А.В. Вексельний обіг в Україні: Навч. посібник. – К.: ВІРА-Р, 2003. – 512 с.

23. Дзюблюк О.В. Банківські операції [Текст]: Підручн. / За ред. д.е.н., проф. О.В.Дзюблюка. – Тернопіль : Вид-во ТНЕУ «Економічна думка», 2009. – 696 с.

24. Долінський Л., Галкін А. Імовірнісні моделі оцінки ризику неплатежу та визначення вартості облігацій // Вісник Національного банку України. –2007. – № 8. – С. 38–40.

25. Долінський Л., Галкін А. Моделі оцінки вартості переказних векселів з урахуванням ризику неплатежу // Фінанси України. – 2010. – № 1. – С. 66–75.

26. Долінський Л., Галкін А. Оцінка вартості векселів із урахуванням ризику неплатежу // Фінанси України. – 2009. – № 6. – С. 68–76.

27. Долінський Л.Б. Фінансові обчислення та аналіз цінних паперів: Навч. посіб. – К.: Майстер-клас, 2005. – 192 с.

28. Доунс Джон Финансово-инвестиционный словарь / Доунс Джон, Гудман Жжордан Эллион; [Пер. 4-го англ. изд.].-М.: ИНФРА-М, 1997.- С.42-43.

29. Дуглас Л.Г. Анализ рисков операций с облигациями на рынке ценных  бумаг / Л.Г. Дуглас. – М.: КИД «Филинъ», 1998. – 218 с.

30. Едронова В.Н. Регулирование и учет операций с векселями / В.Н. Едронова, Е.А. Мизиковский. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 274 с.

31. Ергашев Х. Х. Бухгалтерський учет и налогообложение ценных бумаг / Х. Х. Ергашев -М., 2000.- 262с.

32. Ємельсон А. С. Шляхи удосконалення правового регулювання обігу векселів у сфері господарювання / А. С. Ємельсон, С. М. Грудницька // Вісник Донецького національного університет. – 2009. – № 1. – С. 469-477.

33. Ємельянов А. Шляхи вдосконалення вексельного законодавства України // Право України. – 2008. – № 3. – С. 52–56.

34. Єрмошенко, М. М. Вексель як інструмент регулювання банківської діяльності [Текст] / М. М. Єрмошенко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". – Суми, 2006. - Вип. 16. – C . 20 - 28.

35. Закон України “Про регулювання товарообмінних операцій в галузі зовнішньоекономічної діяльності” від 23.12.1998 р. № 351-ХІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/351-14

36. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006 № 3480-IV  [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3480-15

37. Ионичев Н. П. Внешние экономические связи России (IX — начало XX века). – М., 2001. – 399 с.

38. Казарцев С.Д. Вексель – это валюта / С.Д. Казарцев. – Л.: “Гидрометеоиздат” – 1991.

39. Казначейська система: Підручник / Юрій С.І., Стоян В.І., Мац М.Й. - Тернопіль, 2002. – 394 c.

40. Каминка А. И. Устав о векселях, Закон 27 мая 1902 года с разъяснениями по законодательным мотивам, решениям Гражданского кассационного департамента и его отделений, Судебного департамента и II Общего собрания Правительствующего Сената и германских судов. – СПб., 1913. – 429 с.

41. Кожема Г. Ретроперспектива розвитку інституту векселя в Україні // інансове право. – 2009. – № 4. – С. 33-35.

42. Конвенція, якою запроваджено Уніфікований Закон про переказні векселі та прості векселі від 07.06.1930 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/995_009

43. Корнеева О. “Вексель как один из способов преодоления платежного кризиса” / О. Корнеева // Экономика Украины. – 1995 – № 4 – С. 48-52.

44. Кузнєцова, Н.С. “Ринок цінних паперів в Україні:правові основи формування та функціонування” / Н.С. Кузнєцова, І.Р. Назарчук. – К.:, “Юрінком Інтер”, – 1998.

45. Куценко Ю. Ю., Шепель Д. О. Проблеми використання векселів на ринку України. – К., 1998. – 60 с.

46. Лисенков Ю.М., Фетюхіна Н.В. “Рынок ценных бумаг: основные термины и понятия” / Ю.М. Лисенков, Н.В. Фетюхіна. – “Київ. – 1996.

47. Малюк В.М. “Вексель в Україні” / В.М. Малюк. – К.: Асоціація “Український Вексельний Центр”, – 1997.

48. Миркін Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок / Я.М Миркін. – М. “Перспектива”, – 1995.

49. Мінакова Д. Г. Механізм функціонування вексельного обігу в Україні // Держава та реґіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2007. – № 2. – С. 315–317.

50. Мороз А.М. Банківські операції [Текст]: Підручн. / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М.Ф.Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2000. – 384 с.

51. Мошенский С.З. Вексель. Базовые концепции / С.З. Мошенский. – К. ; Ровно : Планета-друк, 2007. – 1284 с.

52. Мошенский С.З. Эволюция векселя / С.З. Мошенский. – К. ; Ровно : Планета-друк, 2005. – 446 с.

53. Мошенський С.З. Облік і контроль вексельних операцій [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Мошенський Сергій Захарович ; Житомирський держ. технологічний ун-т. - Житомир, 2004. – 257

54. Ніконова М. В. Методичні аспекти побудови інфраструктури вітчизняного вексельного обігу // Академічний огляд. – 2007. – № 2. – С. 61–65.

55. Ніконова М. Вексельні розрахунки в аграрному секторі економіки України // Економіка АПК. – 2006. – № 4. – С. 71-77.

56. Нормативно-правова база вексельного обігу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://libfree.com/166483094_pravopravove_regulyuvannya_obigu_vekseliv_ukrayini.html

57. Обіг цінних паперів в Україні: наук.-практ. комент. Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”, практика розгляду судами спорів, пов’язаних з обігом цінних паперів / Ю.М. Крупка,  О.М. Гав’яз. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 376 с.

58. Павлов В. І., Пилипенко І. І., Кривов’язюк І. В. Цінні папери в Україні: Навч. посіб. – Вид. 2-ге, доповнене. – К.: Кондор, 2004. – 400 с.

59. Павлов В.І. Цінні папери в Україні: Навч. посібник / В.І. Павлов, І.І. Пилипенко, І.В. Кривов’язюк; [видання 2-ге, доповнене].- К.: Кондор, 2004.- 400с.

60. Пастушенко С. М., Пастушенко В. М. Математика. Означення, теореми, формули. Довідник: Навч. посіб. – К.: НАУ; Діал, 1998. – 352 с.

61. Пахомов Д. С. Возникновение и развитие векселя и законодательства о векселях : от средних веков до наших дней // История государства и права. — 2001. – № 4. – С. 26-30.

62. Постанова Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про розрахункові палати для пред'явлення векселів до платежу” N 403 від 25.09.2001 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0934-01

63. Постанова Правління НБУ «Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України» за № 358 від 03.10.2005, із змінами і доповненнями, внесеними Постановою НБУ за № 457 від 08.10.2010 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1092.1293.2&nobreak=1

64. Постанова Правління НБУ «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України» за № 280 від 17.06.2004 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0918-04

65. Постольник Г.О. Вексельний обіг в Україні: проблеми та перспективи розвитку / Постольник Г.О., Томчук С.В. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/7_NMIV_2010/Economics/60208.doc.htm

66. Принципи, функції та повноваження [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravo.vuzlib.org/book_z339_page_19.html

67. Римарук О.І. “Переводной и простой вексель: практика применения” / О.І. Римарук. – К.: “Логос”, – 1998.

68. Розрахункова палата банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/TM006065.html

69. Руденко Т. Проблеми і перспективи розвитку вексельного обігу в Україні [Електронний ресурс] / Руденко Т. – Режим доступу : URL http://ufin.com.ua.

70. Рудненко Т. Вексель – інструмент, затребуваний кризою / Т. Рудненко // Цінні папери України. – 2009. – № 40 (582). – С. 22–23.

71. Рудненко Т. Вексель і поточні проблеми економіки // Цінні папери України. – 2006. – № 12. – С.12–14.

72. Рудненко Т. Вексельний обіг та перспективи використання фінансових векселів в Україні // Фінансовий ринок України. – 2009. – № 7-8. – С. 15-18.

73. Рудненко Т. Закон України „Про обіг векселів в Україні” та національне вексельне законодавство // Юридичний журнал. – 2003. – № 9 (15). – С.28-32.

74. Рудненко Т. Проблеми і перспективи розвитку вексельного обігу в Україні // Фінансовий ринок України. – 2005. – № 8. – С. 16–19.

75. Рудненко Т.П. Операції банків з векселями. Ч.1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vexel.prom.ua/a44953-operatsyi-bankv-vekselyami.html

76. Румянцев С. Активізація цивілізованого обігу векселів / С. Румянцев // Цінні папери України. – 2009. – № 29 (571). – С. 13–14.

77. Румянцев С. Фінансовий вексель як антикризовий інструмент / С. Румянцев // Цінні папери України. – 2009. – № 31 (573). – С. 25.

78. Рынок ценных бумаг и биржевое дело / [под ред. О. И. Дегтяревой, Н. М. Коршунова, Е. Ф. Жукова]. - М., 2002.- С.20-21.

79. Рябіка О. Вексель як фінансовий інструмент // Фінансовий ринок України. –2008. – № 5. – С. 12-16.

80. Сидоров І. Ф. Правове регулювання пред’явлення векселя до платежу як умова виконання вексельних зобов’язань / І. Ф. Сидоров // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. – № 4. – С. 64–68. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://univer.km.ua/visnyk/417.pdf

81. Скочило Н. Вексельний обіг в Україні: Проблеми становлення і розвитку / Н. Скочило // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2008. – № 13. – С. 113-117

82. Становлення вексельного обігу в Україні // Вісник НБУ. – 1998. – № 5.

83. Статистичний щорічник України за 2010 р. – К.: Консультант, 2010. – 551 с.

84. Тарасенко І. Вексельне право України: теоретичні засади / І. Тарасенко // Юридичний журнал. – 2003. – № 9. – С. 27.

85. Тарасенко І. До питання про вдосконалення правового регулювання вексельних розрахунків // Аналітика. – 2009. – № 2 – С. 92-96.

86. Уніфікований Закон про переказний та простий векселі, запроваджений Женевською Конвенцією від 07.06.1930 р. http://portal.rada.gov.ua/.

87. Федосік І. М. Вексель – крок виходу з кризи / Федосік І. М., Асєєва А. О. // Вісник Університету банківської справу Національного банку України. – 2011. – № 1(10). – 196 с.

88. Фещенко Н. М. Вексельний обіг в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення // Економіка. Фінанси. Право. – 2007. – № 3.– С. 22–25.

89. Финансы. Толковый словарь: англо-русский: Пер. с англ. / [Брайен Батлер Ред. И.М. Осадчая.- 2-е изд.]. - М.: ИНФРА-М: Весь мир, 2000.- С.46.

90. Фінансове право України: Навчальний посібник: За заг.ред. д.ю.н., проф. Шкарупи В.К.- Київ: „Істина", 2007. - 148 с.

91. Цитович П. П. Труды по торговому и вексельному праву : курс вексельного права : в 2 т. – М., 2005. – Т. 2. – 346 c.

92. Чумаченко А. Вексельный рынок – требования ужесточаются / А. Чумаченко // Экономика и жизнь. – 1997. – № 17. – С. 11–15.

93. Шарапов М. С. Правовое регулирование вексельного обращения в Российской Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2003. – 24 с.

94. Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. – М., 2003. – Т. 3. Вексельное право; Морское право. – 412 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Финансирование инновационной деятельности в малом бизнесе»
Курсовая — «Муниципальные ценные бумаги РФ»
Отчет по практике — «Отчет по преддипломной практике ОСАО «Ингосстрах»»

Заказать дипломную работу