Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Финансы->Диплом — Податок на доходи фізичних осіб: проблеми становлення та розвитку

Диплом — Податок на доходи фізичних осіб: проблеми становлення та розвитку

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: финансы

Тема:  Податок на доходи фізичних осіб: проблеми становлення та розвитку

(Налог на доходы физических лиц: проблемы становления и развития)   

Объем: 96 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

1.1. Сутнісно-теоретичне обґрунтування необхідності ПДФО

1.2. Інформаційне забезпечення системи оподаткування ПДФО

1.3. Теоретичне поле та наукове підґрунтя у сфері оподаткування доходів громадян

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

2.1. Методологія, організація сплати та контрольна робота з ПДФО на сучасному етапі

2.2. Аналіз ефективності діючої системи справляння ПДФО за матеріалами Малинської ОДПІ Житомирської області

2.3. Прогнозування та модернізація механізмів вдосконалення контрольно-перевірочної роботи за сплатою ПДФО

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПДФО

3.1. Світовий досвід справляння ПДФО

3.2. Проблемні аспекти реформування системи адміністрування ПДФО в Україні та шляхи її вдосконалення

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.  Конституція України. – К.: Преса України, 1997. 
2.  Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua
3.  Програма діяльності Кабінету Міністрів України "Український прорив: для людей, а не політиків" від 16.01.2008 р., № 14.
4.  Наказ ДПА "Про затвердження Стратегічного плану розвитку державної податкової служби України на період до 2013 р." (із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації № 420 від 29.09.2005).
5.  Андрущенко В. Податкова держава: генезис, концепція, еволюція / В. Андрущенко // Світ фінансів. – 2008. – № 3 (16). – С. 7–15.
6.  Атаманчук О.В. Регулююча функція податків та регуляторний потенціал податкової системи // Економіка та держава. - 2008. - № 10. - С. 26-29
7.   Б’юкенен Дж. Суспільні фінанси і суспільний вибір: Два протилежних бачення держави : пер.з англ. / Дж. Б’юкенен, Р. Масґрейв. – К. : Вид. дім «КМ Академія», 2004. – 175 с.
8.   Василькова Т.В. Оцінка факторів впливу на обсяги надходжень податкових платежів до бюджетів усіх рівнів / Т.В. Василькова // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – 2009. – № 3 (46). – С. 122–129. 
9.  Вишневский В.П. Налогообложение: теории, проблемы, решения:монография/ В.П. Вишневский; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти, Донецк. нац. техн. ун-т. – Донецк, 2006. – 501 с.
10. Гавриленко Н. В. Податкова система.— Л.: Новий Світ-2000, 2007. — 328 с.
11. Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права. Київ: Товариство "Знання", КОО , 2009. - 215 с.
12. Горобінська І.В. Аналіз податкового навантаження та його вплив на динаміку ділової активності / І.В. Горобінська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 10. – С. 26-32.
13. Грачов О.В. Податкова безпека як невід’ємна складова економічної безпеки підприємства / О.В. Грачов // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. – № 29. – С. 86-88.
14. Данілов О. Д., Гриценко В. В., Проценко Т. О., Шевчук В. П. Податкова служба та вдосконалення її діяльності. — Ірпінь, 2010. — 150 с.
15. Демиденко Л. М. Розвиток теорії оподаткування вченими Заходу / Л. М. Демиденко // Фінанси України. – 2011. – № 5. – С. 40–45.
16. Довгалюк В. І., Ярмоленко Ю. Ю. Податкова система. — Чернівці: Буркек, 2006. — 352 с.
17. Дроботова Л. А. Теоретичні проблеми ознак процесуальних податково-правових норм / Л. А. Дроботова // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – 2010. – № 2. – С. 261–265.
18. Евстигнеев Е.Н. Основы налогообложения и налогового права: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 120 с.
19. Єфименко Т. І. Податковий кодекс України як перший крок на шляху реформування вітчизняної податкової системи / Т. І. Єфименко // Фінанси України. —2010. — № 12. — С. 3–11.
20. Загорський В. С. Новітні податкові реформи у країнах Європейського Союзу та орієнтири для податкової політики в Україні / В. С. Загорський, В. М. Мельник, Т. В. Кощук // Наукові праці НДФІ. – 2010. – Випуск 3(52). С. 3-17.
21. Звіти про результати діяльності органів ДПС України за 2007–2011 роки. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.sta.gov.ua.
22. Иванов Ю.Б., Давыскиба Е.В. Системы налогообложения зарубежных стран: Учебное пособие.– Х.: ИД «ИНЖЭК», 2006. – 224 с.
23. Іващук І.О. Сучасне європейське оподаткування. // Фінанси України. – 2011. - №10. – с.72-79.
24. Кадькаленко С. Т. Предметна обумовленість системи фінансового права / С. Т. Кадькаленко // Фінансове право. – 2010. – № 3. – С. 4–7.
25. Касьяненко М.М., Гринюк М.В., Цимбал П.В. Організація роботи та управління органами державної податкової служби України: Навч. посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2007. – С. 31.
26. Кізима Т.О. Податкове навантаження на домогосподарства: теоретичні підходи та методика визначення / Т.О. Кізима // Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. – № 2. – 2009. – С. 248-254.
27. Ковальчук К. Функції податків та їх реалізація в податковій системі України / К. Ковальчук, Т. Рева // Вища школа. – 2008. – №10. –С.79-83.
28. Крисоватий А. Діалектика трансформації податкової політики України в контексті європейської інтеграції / А. Крисоватий, Т. Кощук // Журнал європейської економіки. – 2007. – Т. 3, № 1. – С. 185.
29. Крисоватий А. Податкова політика у реформування соціально-економічної системи України / А. Крисоватий, Т. Кощук // Економіка України. — 2010. — № 9. —С. 50–59.
30. Крисоватий А.І., Десятник О. М. Податкова система: Навч. посіб. – Тернопіль: Карт – бланк, 2010. – 331 с.
31. Литвиненко Я. В. Податкова політика: Навч. посібник. К.: МАУП 2003. 224 с.
32. Литвинцева Г.П. Институциональная экономическая теория : учебник / Г.П. Литвинцева. –Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2009. – 336 с.
33. Максимова Л. П. Вплив системи податкового регулювання на конкурентоспроможність вітчизняної економіки /Л. П. Максимова, Д. С. Федорченко // Фінанси України. – 2007. – №6. – С. 56-63.
34. Мельник В. М. Використання податкових інструментів в умовах становлення ринкової економіки / В. М. Мельник, Т. В. Кощук // Фінанси України. – 2010. – № 2. – С. 46-57.
35. Мельник В.М. Оподаткування: наукове обґрунтування та організація процесу: Монографія. – К.: Комп’ютерпрес, 2009. – С. 121.
36. Мельник Н.В. Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи : монографія / Н.В. Мельник, Л.Л. Тарангул, З.С. Варналій. – К. : Вид-во "Знання України", 2008. – 675 с.
37. Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці / Мельник П.В. – Ірпінь : Академія державної податкової служби України, 2010. – С. 89. 
38. Міжнародне оподаткування: Навч. посіб. / Ю.Г. Козак, С.А. Матвєєв, В.М. Сліп, Є.В. Локатарьова, Д.А. Верлан, М.С. Гаврилов. – К.: Центр навч. літ., 2008. – 550 с.
39. Налогообложение: теории, проблемы, решения / под. общ. ред. В. П. Вишневского. – Донецк : ДонНТУ, ИЭП НАН Украины, 2011. –504 с.
40. Налогообложение: теории, проблемы, решения/ В.П. Вишневский, А.С. Веткин, Е.Н. Вишневская и др.; под общ. ред. В.П. Вишневского. – Донецк: ДонНТУ, ИЭП НАН Украины, 2006. – 504 с.
41. Науково-методичні основи формування податкових надходжень бюджету: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.02.03 / С.В. Давиденко; Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва економіки та з питань Європ. інтеграції України. — К., 2009. — 17 с.
42. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Пер. с англ. А.Н. Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б.З. Мильнера. — М.: Фонд экономической книги «Начала», 2007. — С. 18-19.
43. Олійник О. В. Податкова система : навч. посіб. / О. В. Олійник, І. В. Філон. — К. : Центр навчальної літератури, 2006. — 160 с.
44. Оніщик Ю. В. Податок і збір як системоутворюючі категорії податкового права : поняття, ознаки, сутність / Ю. В. Оніщик // Адвокат. – 2010. – № 2. – С. 32–35.
45. Панченко В.І. Податкова політика як засіб впливу на фінансово-економічні процеси в Україні // Актуальні проблеми економіки.- 2011.- № 9.- C.94-101.
46. Петрович Й. Проблеми розвитку та шляхи вдосконалення податкової політики України / Й. Петрович // Банківська справа : зб. наук. праць. – 2008. – № 6. – С. 43-49.
47. Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи: монографія / П.В. Мельник, Л.Л. Тарангул, З.С. Варналій [та ін.]: за ред. З.С. Варналія. – К.: Знання України, 2008. – С. 38.
48. Попонова Н.А. Налоги с предприятий и методы их минимизации в западных странах // 33.- С. 29- № 2.- 2009. -Финансы. 
49. Проблеми податкового регулювання і планування податкових платежів / Ю.Б. Іванов, О.М. Тищенко, К.В. Давіскіба та ін.; За заг.ред. докт. екон. наук, проф. Ю.Б. Іванова. – Харків: ХНЕУ, 2006. – 240 с.
50. Реформування податкової системи України : теорія, методологія, практика : монографія / Ярошенко Ф. О., Мельник П. В., Мярковський А. І. та ін., за заг. Ред. М. Я. Азарова. – К.: Міністерство фінансів України, 2011. – 656 с.
51. Ряба О.І., Гончарук Н.В. Реформування податкової системи України в контексті міжнародної інтеграції / О.І. Ряба, Н.В. Гончарук // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 2. – T. 2. – С. 212 – 215. 
52. Рябушка Л.Б. Бюджетно-податкова політика і в системі регулювання економічного розвитку держави / Л.Б. Рябушка, Д.В. Веремчук // Вісник Сумського державного університету : зб. наук. праць. – Суми : Вид-во СумДУ. – 2008. – № 3. – С. 182-187.
53. Свердан М.М. Державні фінанси: сучасні особливості механізму формування бюджетних доходів та фінансування видатків / М.М. Свердан // Становлення економіки України у післякризовий період: ризики та проблеми розвитку : монографія; під ред. докт. екон. наук, проф. О.О. Непочатенко. – Умань: Сочінський, 2012. – Ч.1. – С. 192–202. 
54. Свердан М.М. Податкова політика держави у контексті впливу на суспільний прогрес / М.М. Свердан // Аспекти соціально-економічного розвитку транзитивної економіки : монографія; під ред. докт. екон. наук, проф. О.О. Непочатенко. – Умань: Сочінський, 2011. – Ч.2. – С. 24–31. 
55.  Соколовська А. М. Податкова система держави: теорія і практика становлення / А. М. Соколовська. – К. : Знання-Прес, 2009. – 454 с.
56. Соколовська А.М. Податкова політика в Україні у контексті її впливу на розвиток економіки / А.М. Соколовська // Фінанси України : журнал. – 2009. – № 9. – С. 65-81.
57. Стіпахно В.І. Податкова політика України: проблеми та напрямки вдосконалення // Формування ринкових відносин в Україні.- 2006.- № 7.- C.23-28.
58. Текст Бюджетного кодексу України № 2542-14, остання редакція від 01.01.2011– [Електронний ресурс]. — Спосіб доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
59. Формування податкових надходжень бюджету в умовах трансформації економіки України: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.04.01 / В.І. Островецький; Н.-д. фін. ін-т при М-ві фінансів України. — К., 2006. — 20 с.
60. Хілобок Ю.А. Основні напрямки реформування податкової політики України / Ю.А. Хілобок // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2009. – № 2(6). –С. 114-118.
61. Шаблиста Л.М. Податкова політика у трансформаційний період / Л.М. Шаблиста // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 3–4. – С. 26–33.
62. Якушик І. Д. Податкові системи зарубіжних країн / І. Д. Якушик,    Я. В. Литвиненко: Довідник. – Київ : “МП Леся”, 2009. – 480 с.
63. Ярошенко Ф. О. Реформування податкової системи України в контексті прийняття Податкового кодексу (коментарі до пропозицій Міністерства фінансів України) / Ф. О. Ярошенко // Фінанси України. — 2012. — №7. — С. 3–21.
64. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] // http://www.ukrstat.gov.ua/
65. www.sta.gov.ua – сайт Державної податкової адміністрації України 
66. www.minfin. gov.ua
67. Doing Business Project : World Bank [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://www.doingbusiness.org/rankings
68. Economic Freedom of the World Index : Fraser Institute [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.fraserinstitute.org/research-news/research/display.aspx?id=16613
69. Global Competitiveness Report : World Economic Forum [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness
70. Global Integrity Index OECD : Global Integrity [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.globalintegrity.org/report
71. IMD World Competitiveness : International Institute for Management Development [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.imd.org/research/publications/wcy/World-Competitiveness-Yearbook-Results/#/wcy-2010-rankings/
72. Index of Economic Freedom : Wall Street Journal, Heritage Foundation [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.heritage.org/index/default
73. Investment Reform Index : Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_35424885_35425116_1_1_1_1_1,00.htm
74. Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень / Щомісячний моніторинг основних індикаторів бюджетної та банківської систем України [Електронний ресурс] // http://www.ibser.org.ua/UserFiles/File/

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Финансирование инновационной деятельности в малом бизнесе»
Курсовая — «Муниципальные ценные бумаги РФ»
Отчет по практике — «Отчет по преддипломной практике ОСАО «Ингосстрах»»

Заказать дипломную работу