Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Финансы->Диплом — Управління грошовими потоками підприємства

Диплом — Управління грошовими потоками підприємства

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: финансы и кредит

Тема:  Управління грошовими потоками підприємства

(Управление денежными потоками предприятия)

Объем: 100 стр + додатки

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Сутність та класифікація грошових потоків  підприємства

1.2 Механізм управління грошовими потоками підприємства

1.3 Етапи оптимізації управління грошовими потоками та їх значення у фінансовій роботі підприємства

Висновки до першого розділу

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СТАНУ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ЗАТ ММЗ ІСТІЛ

2.1 Організаційно-економічна характеристика ЗАТ ММЗ Істіл

2.2 Аналіз фінансового стану ЗАТ ММЗ Істіл

2.3 Дослідження стану управління грошовими потоками на підприємстві

Висновки до другого розділу

РОЗДІЛ 3 ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

3.1 Розробка основних напрямків управління грошовими потоками підприємства

3.2 Удосконалення системи моніторингу в управлінні грошовими потоками

3.3 Розрахунок ефективності заходів щодо підвищення ефективності управління грошовими потоками

3.4 Фінансове моделювання управління грошовими потоками ЗАТ ММЗ Істіл

Висновки до третього розділу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

Вступ 

Грошові потоки в системі управління фінансово-господарською діяльністю промислових підприємств займають провідне місце: аналіз їх стану є важливою складовою оцінки фінансового становища, планування розміру вхідних і вихідних потоків пов’язане з узгодженням операційних, інвестиційних і фінансових стратегій розвитку. Від ефективності управління грошовими потоками залежить реалізація поточних і довгострокових цілей і завдань підприємства, виконання зобов’язань перед кредиторами, стабільність виробничої діяльності, фінансова стійкість у перспективі. Для оптимізації чистого грошового потоку, збалансованості руху коштів, синхронності їх формування потрібно впровадження дієвої системи управління грошовими потоками на підприємствах.

Проблеми поліпшення стану управління грошовими потоками підприємств метало виробників в України в своїх працях О.В. Ареф’єва, О.В. Коренков, В.Г. Герасимчук, А.А. Катаєв, Е.В. Петров, С.М. Кулаков, А.Л. Хотомлянский, Я.А. Жаліло, А.О. Какодей, Б.Б. Любич та ін.

Все це обумовило актуальність обраної теми.

Предмет дослідження – є механізм забезпечення управління грошовими потоками підприємства.

Об’єкт дослідження – процес удосконалення управління грошовими потоками ЗАТ ММЗ Істіл.

Мета роботи – розробка та обґрунтування напрямків удосконалення управління грошовими потоками підприємства.

Задачі дослідження:

- охарактеризувати сутність грошових потоків підприємства;

- розглянути механізм управління грошовими потоками підприємства;

- дослідити етапи управління грошовими потоками та її значення у фінансовій роботі підприємства;

- розглянути загальну характеристику ЗАТ ММЗ Істіл;

- проаналізувати фінансовий стан обраного підприємства;

- проаналізувати стан управління грошовими потоками ЗАТ ММЗ ІСТІЛ;

- розробити основні напрямки управління грошовими потоками підприємства;

- удосконалити систему моніторингу в управлінні грошовими потоками;

- розрахувати ефективність заходів, щодо підвищення ефективності управління грошовими потоками;

- розробити фінансову модель управління грошовими потоками ЗАТ ММЗ Істіл та зробити прогноз ефективності управління грошовими потоками на наступні періоди.

Методи дослідження -  структурний аналіз, первинні статистичні спостереження, групування та статистичний аналіз хронологічних рядів параметрів, техніко-економічний, фінансовий аналіз, історичний метод, системний аналіз, методи експертних оцінок.

Джерелами інформації виступають статут, посадові інструкції ЗАТ ММЗ ІСТІЛ, звітність підприємства "Баланс підприємства"; "Звіт про фінансові результати", «Звіт про власний капітал», «Звіт про рух грошових коштів» ЗАТ ММЗ ІСТІЛ.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: Учеб. Пособие. – М.: Финансы и статистика. – 2009.
  2. Бертонеш М. Управление денежными потоками / М. Бертонеш, Р. Найт - СПб. : Питер, 2004. - 240 с.
  3. Білик М.Д. Фінансовий аналіз : навч. посібн. / М.Д. Білик, О.В. Павловська, Н.М. Притуляк, Н.Ю. Невмержицька. – К. : Вид-во КНЕУ, 2005. – 592 с.
  4. Бланк И. А. Финансовый менеджмент : учебный курс / И. А. Бланк. - 2-е изд., переаб. и доп. - К. : Эльга, Ника-центр, 2004. - 656 с.
  5. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т.1. – К.: Ника-Центр, 2009. – 592с.
  6. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т.2. – К.: Ника-Центр, 2009. – 588.
  7. Боди, Зви Финансы / Зви Боди, Роберт Мертон ; пер. с англ. - М. : Вильямс, 2004. - 592 с.
  8. Бочаров В.В., Леонтьев В.Е. Корпоративные финансы. - СПб.: Питер, 2004. -592 с.
  9. Брег Стивен. Настольная книга финансового директора - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 532 с.

10. Бригхэм Ю. Энциклопедия финансового менеджмента. – М.: РАГС «Экономика», 1998. – 816 с.

11. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту: Підручник. – К.: КП “ВАЗАКО”, 2010. – 998с.

12. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. – Х.: ВД „ІНЖЕК”, 2009. – 240 с.

13. Держстат України, 1998-2012. - Режим доступу : http://www.ukrstat.ua/

14. Єрешко Ю. О. Сутність і структура механізму управління грошовими потоками підприємства / Ю. О. Єрешко // Економічний вісник НТТУ «КПІ». - Електронний ресурс. - Режим доступу : econome.Kpi.Ua>uk/node/239.

15. Иванищева А.В. Разработка финансовой стратегии предприятия // Економіка. Фінанси. Право. – 2005. - № 10. – C. 14.

16. Илышева Н.Н., Крылов СИ. Финансовая стратегия организации: понятие, содержание, анализ. // 2004 - № 17 (155). - стр. 8-17.

17. Ковалев В. В. Управление денежными потоками, прибылью и рентабельностью : учеб.- практ. пособие / В. В. Ковалев. - М. : ТК Велби, изд-во Проспект, 2007. - 336 с.

18. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2010. – 288с.

19. Ковалев В.В. Практикум по финансовому менеджменту. Конспект лекций с задачами. – М.: Финансы и статистика, 2010. – 288с.

20. Крайник О.П., Клепикова З.В. Фінансовий менеджмент. Навч. посібник. – Львів: „Львівська політехніка”, 2010. – 260с.

21. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий менеджмент. Підручник для ВНЗ. – К.: ЦУЛ, 2009. – 520с.

22. Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент / Учебное пособие. – М.: Изд-во «Дело и Сервис», 2011. – 304 с.

23. Кріченець К. Теоретичні основи контролінгу грошових потоків підприємства / К. Кріченець // Наука молода. – 2007. – № 8. – С. 172-175.

24. Лисицына Е.В., Токаренко Г.С. Оценка влияния финансовой структуры капитала на финансовый результат деятельности компании // Финансы и кредит - 2004. - № 2 (140). - стр. 15-20.

25. Лихота У.П. Фінансова стратегія управління підприємством // Фінанси України. – 2010. - №2. – С.86.

26. Лігоненко Л. О. Управління грошовими потоками : навч. посіб. / Л. О. Лігоненко, Г. В Ситник. - К. : Нац. торг.-ек. ун-т, 2005. - 255 с.

27. Лукіна Ю.В. Формування та реалізація стратегії управління фінансами підприємства // Фінанси україни.-2009.-№3.-С.113.

28. Матюшенко І.Ю. Основи фінансового менеджменту: Навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2011. – 220с.

29. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 7 / Електронний ресурс. - Режим доступу : balance.Ua>Справочник бухгалтера>.. ._info/msbo/msdo_7.dok.

30. Мізюк Б.М. Особливоті стратегічного управління підприємствами // Фінанси України. – 2009. - №12. – С.31.

31. Панченко А.І. Узагальнення моделі статистичної оцінки основних показників діяльності підприємства// Фінанси України. – 2005. - №3. – С.133-137.

32. Поддєрьогін А.М. Фінансовий менеджмент: Підручник/ М.Д. Білик, Л.Д. Буряк, Н.Ю., Невмержицька. Керівник кол. авторів А.М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2005. – 535с.

33. Портер М. Стратегія конкуренції. Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів/ Пер. з англ. – К.: Основи. – 2011.

34. Просветов Г.И. Финансовый менеджмент: Задачи и решения. Учебно-методическое пособие. – М.: Изд-во НДЛ, 2005. – 376с.

35. Рупняк М.Я. Проблеми оптимізації структури фінансових ресурсів акціонерних товариств.// Актуальні проблеми економіки -2005. - № 5 (47). - с. 32-38.

36. Савчук В. Стратегии и технологии управления финансами предприятия // Финансовая консультация. – 2010. - №22. – С. 4-9.

37. Савчук В.П. Финансовый менеджмент предприятий: прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций. – К.: Изд. дом. «Максимум», 2010. – 600с.

38. Самсонов Н.Ф., Баранникова Н.П., Володин А.А. и др. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ф. Самсонова. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 2010. – 495с.

39. Самуэльсон, Пол Э. Экономика : учеб. пособие / Пол Э. Самуэльсон, Вильям Д. Нордхаус. - М. : Вильямс. 2000. - 688 с.

40. Семенов Г.А., Бондар А.В. Удосконалення організації управління фінансовою діяльністю на підприємстві// Економічний вісник НГУ. – 2004. - №1. – С. 65-73.

41. Ситник Л.С. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2009. – 352 с.

42. Сорокина Е. М. Анализ денежных потоков предприятия: теория и практика в условиях реформирования российской экономики / Е. М. Сорокина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2004. - 176 с.

43. Стефаненко, М.М. Застосування методологічного інструментарію контролінгу в фінансовому управлінні вітчизняних підприємств / М.М. Стефаненко // Фінанси України. – 2007. – № 5. – С. 144-152.

44. Терещенко О.О. Поняття контролінг та управлінський облік у теорії і практиці / О.О. Терещенко // Фінанси України. – 2006. – № 8. – С. 137-145.

45. Уткин Э.А. Антикризисное управление : учебник / Э.А. Уткин. – М. : Ассоциация авторов и издателей "Тандем". Изд-во "Эксмос", 2007. – 400 с.

46. Фалмер Р.М. Энциклопедия современного управления. – М.: Дело. – 2009.

47. Финансовый менеджмент: теория и практика / Под ред. Е.С. Стояновой – М.: Изд-во «Перспектива», 2010. – 656с.

48. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник / За ред. проф. Г.Г. Кірейцева. – К.: ЦНЛ, 2004. – 531с.

49. Фінансовий менеджмент: Навч.-мет. посібник для самостійного вивчення дисц. / А.М. Поддєрьогін, Л.Д. Буряк, Н.Ю. Калач та інші. – К.: КНЕУ, 2011. – 294 с.

50. Хома І.Б. Фінансовий аналіз : навч. посібн. / І.Б. Хома, Н.І. Андрушко, К.М. Слюсарчик. – Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2009. – 344 с.

51. Цигилик І.І. Стратегія і контролінг в системі внутрішнього економічного механізму підприємства / І.І. Цигилик // Економіка. Фінанси. Право. – 2004. – № 11. – С. 11-14.

52. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент. Підручник.– К.: Знання, 2009. – 439с.

53. Шеремет О.О. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – К., 2005. – 196 с.

54. Офіційний сайт ЗАТ ММЗ Істіл. - [Електронний ресурс]: Режим доступу. -  http://www.istilgroup.com/

  1. 55.  МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 7 (МСБО 7). Звіт про рух грошових коштів. - [Електронний ресурс]: Режим доступу. - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_019

56. Про затвердження національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». - [Електронний ресурс]: Режим доступу. -http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Курсовая — «Финансирование инновационной деятельности в малом бизнесе»
Курсовая — «Муниципальные ценные бумаги РФ»
Отчет по практике — «Отчет по преддипломной практике ОСАО «Ингосстрах»»

Заказать дипломную работу