Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Финансы->Дипломная работа — «Контролінг витрат та його роль у прийнятті фінансових рішень»

Дипломная работа — «Контролінг витрат та його роль у прийнятті фінансових рішень»

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: финансы

Тема: Контролінг витрат та його роль у прийнятті фінансових рішень

Объем: 107 стр + додатки

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РозділI. Теоретичні засади дослідження контролінгу витрат підприємства

1.1. Фінансовий контролінг та способи його проведення, використання його результатів у прийнятті фінансових рішень

1.2. Механізми контролінгу адміністративних витрат підприємства

1.3. Особливості застосування контролінгу: зарубіжний досвід

Розділ II. Аналіз контролінгу витрат ТОВ «Кока-Кола-Україна Лімітед»

2.1. Оцінка контролінгу адміністративних витрат

2.2. Аналіз контролінгу прямих витрат

2.3. Оцінка контролінгу податкових платежів

Розділ III. Пропозиції щодо удосконалення контролінгу витрат ТОВ «Кока-Кола-Україна Лімітед» з метою його використання у прийнятті фінансових рішень

3.1. Пропозиції з удосконалення контролінгу адміністративних витрат

3.2. Рекомендації щодо покращення контролінгу прямих витрат підприємства

3.3. Напрями покращення контролінгу податкових платежів

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОПИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Адаменко М.Г. Роль центрів відповідальності в системі контролінгу Україна у світовому економічному просторі: шляхи подолання кризи (економіка, фінанси та право): зб. матер. ІХ міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців 27 березня 2009 року. – К.: УДУФМТ, 2009. – С.177-179.
 2. Адміністративні витрати, організація економічного аналізу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.yourdatabase.org.ua/ekonomika/administrativni-vitrati-organizaciya-ekonomichnogo-analizu.html
 3. Акофф, Р. Планирование в больших экономических системах [Текст] / Р. Акофф ; перевод с англ. Г. Б. Рубальского. – М. : Сов.радио, 1972. – 224 с.
 4. Ананькина Е.А. Контроллинг как инструмент управления предприятием / Е.А. Ананькина, С.В. Данилочкина, Н.Г. Данилочкина. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 279 с.
  • Андронова А.К. Оперативный контролинг: [учебное пособие] / А.К. Андронова, Е.Д. Печатнова. – М.: Издательство “Дело и Сервис”, 2006 – 160 с.
  • Асташов В.А. Экономический советник менеджера / В.А. Асташов, Г.В. Уваров. – Минск: Финансы, учет, аудит, 1996. – 93 с.
  • Балахонова О.В. Контролінг як інструмент управління підприємством [Електронний ресурс] / О.В. Балахонова, Є.О. Паламарчук. – Режим доступу: http://intkonf.org/balahonova-ov-palamarchuk-eo-kontroling-yak-instrument-upravlinnya-pidpriemstvom/
  • Борисов А.Б. Большой экономический словарь / А.Б. Борисов. – М.: Книжный мир, 1999. – 895 с.
  • Бортник Н.А. Учет и анализ издержек инновационной деятельности в системе контролинга : Учебное пособие / Н.А. Бортник, А.Е. Туктарова; под ред. д.э.н., проф. Е.С. Исаева. – Саратов: СГСЄУ, 2003. – 92 с.
  • Брохун Н.С. Що таке контролінг? / Н.С. Брохун // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – № 4 (42). – С. 48-53.
  • Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. –К.: Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2005. – 1728 с.
  • Виговська Н.Г. Сфера дії контролінгу і фінансового контролю / Н.Г Виговська // Вісник ЖІТІ / Економічні науки. – Житомир. – 2001. – №15. – С. 149-154.
  • Виноградов С.Л. Еволюція поглядів на контролінг / С.Л. Виноградов // Контроллинг, 2002. – № 2.
  • Витковскис Я. Поиск места контроллинга: тезисы докладов межд.
   практ. конф.; (20-21 апреля 2000 г.) / Я. Витковскис. – Латвійський університет, 2000. – С. 21.
  • Гарисон Рей. Управленческий учет / Рей Гарисон, Эрик Норин, Питер Брюер; пер. с англ. О.В. Чумаченко. – [11-е изд.] – К.: Compannion Group, 2007. – 1024 c.
  • Гергенов А. С. Информационные технологии в управлении : учеб.пособие / А. С. Герденов. – Улан-Удэ : Изд-во ВСГТУ, 2005. – 72 с.
  • Гиляровская Л. Контроллинг как база обоснования и принятия управленческих решений / Л. Гиляровская, В. Белкин // Управление собственностью. – 2002. – №2. – C. 31-37.
  • Головина Т.А. Современный управленческий анализ. Теория и практика контроллинга: [учебное пособие] / Т.А. Головина, И.А.Маслова. – М.: Издательство “Дело и Сервис”. – 2006. – 272 с.
  • Головина О.И. Контроллинг в управлении предприятием / Головіна О.І. // Збірник наукових праць / Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ: 2005. – Вип. 207. – Том III. – С. 846-850.
  • Государственное регулирование рыночной экономики: [учебник] /
   Под общ. ред. В.И. Кушлина. – [3-е изд., доп. и перераб.]. – М.: Издательство РАГС, 2006. – 616 с.
  • Гушко С. Контролінг як організаційно-економічний механізм на промисловому підприємстві: зб. тез доповідей V ювілейної міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених [“Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації”] // С. Гушко. – Тернопіль. – 2008. – С. 416-417.
  • Давидова Л.А. Экономика и управление предприятием // Л.А. Давидова, В.К. Фальцман; [oсновы немецкой теории Betriebswirtschaftslehr, адаптированной
   для применения в Росии: Учеб.пособие – 2-e изд.]. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 224 с.
  • Давидович І.Є. Контролінг інвестиційних проектів: зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. [“Ефективність інвестиційного процесу в Україні: стан, проблеми і перспективи”] // І.Є. Давидович. – Тернопіль. – 2005. – С. 77-93.
  • Дайле А. Практика контроллинга: [пер. с нем. / Под ред. и предисл. М.Л. Лукашевича, Е.Н. Тихоненковой., пер. изд. Deyhle A. Controller – Praxis. – Management Service] – М.: Финансы и статистика, 2001. – 336 с.
  • Денчук П.Н. Напрями формування інформації в підсистемах контролінгу та управлінського обліку [Текст] / П.Н. Денчук, В.М. Рожелюк // Проблеми економіки України / Збірник наукових праць / Відповідальний за випуск проф. М.С. Пушкар. – Тернопіль, 2006. – Випуск II – С. 31-33.
  • Дитгер Х. Пик. Стоимостно-ориентированные концепции контроллинга / Хан Дитгер, Хунгенберг Харальд; [пер. снем.] / [под ред. Л.Г. Головача, М.Л. Лукашевича и др.]. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 928 с.
  • Для чого потрібен контролінг на підприємстві // Баланс. – 2009. –
   № 53. – С. 24-25.
  • Добранчук Л.О. Сутність контролінгу та його основні відмінності від фінансового контролю: матеріали другої всеукр. наук.-практ. конф. [“Сучасні проблеми фінансово-господарського контролю”]; (21 листопада 2008 р.) / Л.О. Добранчук; ред. кол. П.П. Мазурок, Б.М. Одягайло, О.В. Плотніков та ін. – Кривий Ріг: КЕІ КНЕУ, 2008. – 590 с.
  • Евдокимович В.В. Проблемы внедрения контролинга в звероводческих хозяйствах и пути их решения [Текст] / В.В. Евдокимович // Бухгалтерский учет и анализ. – 2008. – №05. – С. 36.
  • Економічна енциклопедія / За ред. Теремко В.І. – Том 1. – Тернопіль: Академія народного господарства, 2000. – 846 с.
  • Економічний енциклопедичний словник / [С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, О.А. Устинко, С.І. Юрій]; за ред. С.В. Мочерного. – [У 2 т., Т. 1]. – Львів: Світ, 2005. – 616 с.
  • Жагула А.М. Проблемы внедрения контроллинга на предприятиях республики Беларусь: междунар. студ. научная конф. региональных университетов [“Студенческая науковая весна в Бресте”]; (25-26 мая 2006 г.) / А.М. Жагула. – 2006. – С. 185-189.
  • Жужгина И. А., Фомченкова Л. В. Место и роль общей системы учета в стратегическом управлении организацией [Электронный ресурс]// Менеджмент в России и за рубежом. – 2000. – № 3. – Режим доступа: http://www.iteam.ru/publications/strategy/section_18/article_1441/.
  • Загородній А.Г. Облік і аудит: термінологічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Г.О. Партин. – Л.: Центр Європи, 2002. – 671 с.
  • Зарубин С. Оперативный контроллинг / С. Зарубин // Финансовый директор. – 2004. – № 7. – С. 22–27.
  • Зятковський І.В. Контролінг як інструмент гарантування фінансової безпеки суб’єкта підприємництва: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [“Створення інтелектуальної системи обліку для економіки України”]; (21-22 листопада 2007) / І.В. Зятковський. – 2007. – С.48-50.
  • Исаева Е. В. Управленческий учет: стратегический аспект [Электронный ресурс] // Проблемы современной экономики. – 2007. – № 1 (21). – Режим доступа: http://www.m-economy.ru/art.php3?artid=21930.
  • Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку: історія, теорія, перспективи: наук. вид. / С. В. Івахненков. – Житомир : АСА, 2001. – 416 с.
  • Івахненков С.В. Фінансовий контролінг: методи та інформаційні технології / С.В. Івахненков, О.В. Мелих. – К.: Знання, 2009 – 319 с.
  • Ільїна С.Б. Контролінг процесів господарської діяльності на підприємствах харчової промисловості: [навчальний посібник] // С.Б. Ільїна, Т.С. Журба. – К.: “Видавничий дім “Професіонал””, 2008. – 592 с.
  • Карминский А.М. Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические основы построения контроллинга в организациях: [монография] / А.М. Карминский, Н.И. Оленев, А.Г. Примак, С.Г. Фалько. – [2-е изд.]. – М.: Финанси и статистика, 2002. – 256 с.
  • Катрич А.П. Суть і необхідність контролінгу в українській економіці [Електронний ресурс] / А.П. Катрич. – Режим доступу: http://intkonf.org/katrich-ap-sut-i-neobhidnist-kontrolingu-v-ukrayinskiy-ekonomitsi/
  • Килимнюк В. Контролінг на підприємстві на прикладі ВАТ “Вінниця облпаливо” / В. Килимнюк, П. Килимнюк // Економіст. – 2006. – № 3 – С. 48.
  • Климкович Н.И. Контроллинг как функция управление предприятием: тезисы докладов ІХ Республиканской научной конференции студентов и аспирантов республики Беларусь “Нирс – 2004”; (26-27 мая 2004 г.) / Н.И. Климкович. – Гродно, 2004. – 293 с.
  • Коваленко Е.В. Управление предприятием и контроллинг: тезисы II междунар.конф. [“Проблемы становления рыночной экономики: информационное и финансовое обеспечение деятельности предприниматильских структур”]; (4-6 мая 2000 г.) / Е.В. Коваленко . – Севастополь, 2000. – С. 27-30.
  • Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические основы построение контроллинга в организациях / [А.М. Карминский, Н.И. Оленев, А.Г.Примак, С.Г. Фалько]. – [2-е изд.]. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 256 с.
  • Контроллинг как инструмент управления предприятием / Е.А. Ананькина, С.В. Данилочкин, Н.Г. Данилочкина и др.; Под ред. Н.Г. Данилочкиной. –М. : Аудит, ЮНИТИ, 1999. – 297 с.
  • Куценко Н.А. Контроллинг в информационных системах управления предприятием / Н.А. Куценко // Економіка Менеджмент Підприємництво. – 2002. – № 9. – С. 45-50.
  • 49.Куцик П.О. Контролінг – сучасний інструмент управління підприємством: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції [“Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки та практики”]; (14 травня 2010 р.) / П.О. Куцик – К.: КНЕУ, 2010. – С.440-443.

   1. Лантух Е.В. Контролинг в системе современного управления предприятием // Збірник наукових праць / Економіка: проблеми теорії та практики / Е.В. Лантух, Т.В. Тютюнник. – 2007. – Випуск 233, Том ІІІ. –
    С. 864-870.
   2. Левицька І.В. Моніторинг як інформаційне забезпечення контролінгу підприємства [Електронний ресурс] / І.В. Левицька, І.В. Житник. – Режим доступу: http://intkonf.org/levitska-iv-ken-zhitnik-iv-monitoring-yak-informatsiyne-zabezpechennya-kontrolingu-pidpriemstva/
   3. Лучко М.Р.  Контролінг:  теоретичні  основи  організації : монографія / М.Р. Лучко, О.М. Десятнюк. – Тернопіль : Тер Аудит, 2000.
   4. Майер Е. Контроллинг как система мышления и управления / Е. Майер. – М.: Финанси и статистика, 1993.
   5. Максимова В.Ф. Внутрішній контроль економічної діяльності промислового підприємства – системний підхід до розвитку: [монографія] / В.Ф. Максимова. – К: АВРІО, 2005. – 264 с.
   6. Мамонтова О.В. Повышения эффективности управления предприятием с применением системы контролинга / О.В Мамонтова // Научный журнал “Культура нородов причорноморья”. – 2006. – С. 40-46.
   7. Ман Р. Контроллинг для начинающих. Система управления прибылью: [пер. с нем. Ю.Г. Жукова] / Р. Ман, Е. Майер; под ред. и с предисл. д.э.н. В.Б. Ивашкевича. – [изд. 2-е, перераб. и доп. ].– М.: Финансы и статистика, 2004. – 304 с.
   8. Мезенцева Н.М. Контролінг і його практичне застосування: матер. другої всеукр. наук.-практ. конф. [“Сучасні проблеми фінансово-господарського контролю”]; (21 листопада 2008 р.) / Н.М. Мезенцева, О.В. Чорнозуб; ред. кол. П.П. Мазурок, Б.М. Одягайло, О.В. Плотніков та ін. – Кривий Ріг: КЕІ КНЕУ, 2008. – 590 с.
   9. Мескон М.Х., Альберт М. Основы менеджмента: Пер. англ. – М.: Дело, 2004. – 126 с.
   10. Мищенко В.А. Концептуальный контроллинг как расширения концепции стратегических карт: труды междунар. научно-практической конференции; (17-18 ноября 2005 г.) / Мищенко В.А., Иваницкий Е.В. – Национальный технический университет “Харьковский политехнический институт”, 2005. – 17 с.
   11. Мізерна Г.П. Фінансовий контролінг як прогресивна форма внутрішнього контролю на підприємстві санаторно-курортного типу / Г.П. Мізерна // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2005 – Вип. 6, Том 3. – С. 207-211.
   12. Мовчан В.В Контролінг у системі управління підприємством: матер. VIII міжнар. наук.-практ. конф.; (7-12 лютого 2005 р. ) / В.В. Мовчан. – Дніпропетровськ: Наука і освіта 2005. – Том 82. – 36 с.
   13. Нижник В.М. Елементи становлення контролінгу в системі управління підприємством / В.М. Нижник, О.В. Рибак // Вісник Хмельницького національного університету / Економічні науки. – Хмельницький: ХНУ, 2009. – Том 2. – С. 11.
   14. Нікшич С.М. Система контролінгу у формуванні обліково-аналітичного забезпечення підприємства: тези доповідей наук.-практ. конфер [“Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства”]. – Львів: Видавництво національного університету “Львівська політехніка”, 2007. – 276 с.
   15. Новодворский В.Д. “Как составить бухгалтерский учет предприятия” / В.Д. Новодворский, Л.В. Пономарева // Бухгалтерский учет. – 1993. –
    № 3(93). – С. 32-35.
   16. Одегов Ю.Г. Аудит и контроллинг персонала: [учебное пособие] / Ю.Г. Одегов, Т.В. Никонова. – [2-е изд. перераб. и доп.]. – М.: Изд-во “Экзамен”, 2004. – 544 с.
   17. Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов / С.И. Ожегов; [под ред. чл.-корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой]. – [20-е изд., испр.]. – М.: Рус. яз., 1989. – 750 с.
   18. Олійник І.В. Використання контролінгу при формуванні цінової стратегії підприємства сільгоспмашинобудування / І.В. Олійник // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету / Економічні науки. – Кіровоград: КНТУ, 2005. – Частина II, випуск 7. – С. 388-395.
   19. Оліфіров, О. В. Контролінг інформаційної системи підприємства [Текст] : монографія / О. В. Оліфіров. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2003. – 325 с
   20. Ореховский П.А. Контроллинг: [учебное пособие] / П.А. Ореховский. – Обнинск: МАСЗ, 2000.– 187 с.
   21. Осовська Г.В. Економічний словник / Г.В. Осовська, О.О. Юшкевич, Й.С. Завадський. – К.: Кондор, 2007. – 358 с.
   22. Павликівська О. Інформаційне забезпечення системи контролінгу: зб. тез виступів V міжнар. наук.-теор. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених [“Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть”]: (17 червня 2007 р.) / О. Павликівська. – Тернопіль, 2007. – С. 262-264.
   23. Павликівська О.І. Контролінг – концепція стратегічного управління // О.І. Павликівська, В.З. Папінко // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – №4 (30). – С. 204-208.
   24. Пальцева С.Ф. Екоконтролінг: перспективи застосування в аграрному виробництві: матер. міжнар. практ. конф. магістрів і студентів, присвячена
    75-річчю ВНЗ //С.Ф. Пальцева. – Мелітополь. – С. 56-59.
   25. Панасенко Л.І. Фінансова звітність як інформаційна база стратегічного аналізу та контролінгу / Л.І. Панасенко, О.С. Сологуб // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 56 с.
   26. Панков Д.А. Контроллинг кредитного риска как инструмент повышения рентабельности коммерческого банка / Д.А. Панков, Е.Г. Дорох, О.А. Морозевич // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Випуск 2 / Відповідальний редактор д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – С. 269-279.
   27. Петрук О.М. Гармонізація національних систем бухгалтерського обліку: [монографія] / О.М. Петрук. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 420 с.
   28. Попова Л.В. Контроллинг: [учебное пособие] / Л.В. Попова, Р.Е. Исакова, Т.А. Головин. – М.: Издательство “Дело и сервис”, 2003. – 192 с.
   29. Прохорова В.В. Контролінг у системі управління підприємством [Електронний ресурс] / В.В. Прохорова, А.О. Микитюк. – Режим доступу: http://www.confcontact.com/2008dec/7_prohorova.htm
   30. Пушкар М.С. Контролінг – інформаційна підсистема стратегічного менеджменту: [монографія] / М.С. Пушкар, Р.М. Пушкар. – Тернопіль,
    2004. – 370 с.
   31. Пушкар М.С. Метатеорія обліку або якою повинна стати теорія: [монографія] / М.С. Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 2007. – 359 с.
   32. Пушкар М.С. Розробка систем обліку: [навчальний посібник] / М.С. Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 198 с.
   33. Пушкарева М.Б. Реинжиниринг финансовых бизнес-процесов организации с использованием системе контроллинга / М.Б. Пушкарева // Экономика и управление в машиностроении. – 2009. –№ (3). – С. 20.
   34. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – М.: ИНФРА, 1996. – 496 с.
   35. Редченко К. Революция в учете [Электронный ресурс. – Режим доступа : http://www.cfin.ru/ias/rev_in_acc.shtml.
   36. Рудницький В.С. Місце стратегічного контролінгу в управлінні підприємством: матер. міжнар. практ. конф., присвяченої 35-річчю кафедри бухгалтерського обліку; (10-12 жовтня 2005 р.). – Тернопіль: ТНЕУ, 2005. – С. 70.
   37. Сагайдак Р.А. Організація контролінгу  в сільськогосподарських підприємствах: зб. тез доповідей міжнар. наук.-практ. конф. [“Стратегія ресурсозберігаючого використання аграрно-економічного потенціалу на основі активізації інноваційно-інвестиційної діяльності – об’єктивна передумова інтеграції України в світове співтовариство”]. – Тернопіль, 2007. – С. 142.
   38. Самофалов С.П. Контролінг у системі корпоративного управління / С.П. Самофалов // Науковий вісник державної академії статистики, обліку та аудиту / Збірник наукових праць. – Київ,2003. – Вип. 6. – С. 29-32.
   39. Сафаров  О. Практика  контроллинга:  что  препятствует  успеху? //  Консультант. – 2007. – № 23. – С. 27-31.
   40. Сафаров А. Контроллинг: история внедрения / А. Сафаров, Т. Бабенкова // Управление компанией. – 2005. – № 8.
   41. Смирнов Э.А. Основы теории организации: [учебное пособие для вузов] / Э.А. Смирнов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 375 с.
   42. Советский энциклопедический словарь / [гл. ред. А.М. Прохоров]. – [4-е изд.]. – М.: Сов. Энциклопедия, 1989. – 1632 с.
   43. Стефаненко М.М. Контролінг нарахування зносу – спосіб регулювання балансової оцінки активів: материалы ІІ междунар. научно-практ. конф. [“Современные научные достижения 2007”]; (01-14 февраля 2007 г.) / М.М. Стефаненко. – Днепропетровск: Наука и образование, 2007. –
    Том 1 – С. 83-84.
   44. Стефанюк І.Б. Поняття, сутність і причини виникнення контролінгу / І.Б.Стефанюк // Фінанси України. – 2005. – № 2. – C. 146-153.
   45. Сухарева Л.А. Контроллинг – основа управления бизнесом / Л.А. Сухарева, С.Н. Петренко. – К.: Эльга, Ника – Центр, 2002. – 203 с.
   46. Сухарева Л.А. Проблемы адаптации и предпосылки организации контроллинга в отечественной теории и практике: міжнар. зб.; (23-24 листопада 2000) / Л.А. Сухарева, С.Н. Петренко. – №12. – 2000. – С. 225-231.
   47. Сухарева, Л. А. Контроллинг – основа управления бизнесом [Текст] : моногр. / Л.А. Сухарева, С. Н. Петренко. – К. : Эльга, Ника-Центр, 2002. – 208 с.
   48. Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві: [монографія] / О.О. Терещенко. – К: КНЕУ, 2004. – С. 268.
   49. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: [підручник] / Н.М. Ткаченко. – [2-ге вид. доп. і перероб.]. – К.: Алерта, 2007. – 954 с.
   50. Ткаченко І.П. Фінансовий моніторинг як інформаційне забезпечення фінансового контролінгу підприємства: материалы всеукр. научно-методической конф.; (3-5 мая 2006 г.) / І.П. Ткаченко. – Севастополь: Сев НТУ, 2006. –
    С. 187-190.
   51. Томсон, А. А. Стратегический менеджмент [Текст] : [пер. с англ.] / А. А. Томсон, А. Дж. Стрикленд. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.
   52. Троян О.В. Механізм контролінгу в системі управління промисловим підприємством / О.В. Троян // Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя, 2009. – № 1. – С. 218-225
   53. Управление затратами  на предприятии: [учебник] / В.Г. Лебедев, Т.Г. Дроздова, В.П. Кустарев и др.; под общ.ред. Г.А. Краюхина. – СПб.: “Издательський дом “Бизнес – пресса”, 2000. – 277 с.
   54. Управління затратами підприємства : монографія / [Г. В. Козаченко, Ю. С. Погорелов, Л. Ю. Хлапьонов, Г. А. Макухін]. – К. : Лібра, 2007. – 320 с.
   55. Фаїзов А.В. Контролінг – нова концепція управління: матер. міжнар. наук.-практ. конф. [“Сучасні вимоги до обліку та контролю у контексті глобалізації”];(22-23 травня 2009 р.). – Одеса: ОДЕУ, 2009. – С. 224-225.
   56. Фалько С.Г. Контроллинг на предприятии / С.Г. Фалько, В.М. Носов. – М.: Знание России, 1995. – 80 с.
   57. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга / Д. Хан [пер. с нем. ; под ред. и с предисл. А. А. Турчака, Л. Г. Головача, М. Л. Лукашевича]. – М. : Финансы и статистика, 1997. – 800 с.
   58. Хорват П. Концепция контроллинга: Управленческий учет. Система отчетности. Бюджетирование: [текст] / Horvat & Partners; – [пер. с нем. 2-е изд.] – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 269 с.
   59. Шепітко Г.Ф. Контролінг: посібник [для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання] // Г.Ф. Шепітко. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 136 с.
   60. Штрайт Б. Контролінг і управління підприємством / Б. Штрайт, О. Петрик // Бухгалтерський облік і аудит. – 1995. – № 5. – С.32-35.
   61. Эддоус, М. Методы принятия решений [Текст] / М. Эддоус, Р. Стэнсфилд. – М. : Аудит, 1997. – 590 с.
   62. Экономическая энциклопедия: [науч.-ред. совет изд-ва “Экономика”; Ин-т экон.РАН] – [Гл. ред. Л.И. Абалкин]. – М.: ОАО “Издательство “Экономика”, 1999. – 1055 с.
   63. Яковлєв Ю.П. Контролінг на базі інформаційних технологій / Ю.П. Яковлєв. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 318 с.
   64. Ярощук С. Функції контролінгу при вирішенні завдань інноваційно – інвестиційної діяльності: зб. тез / Третя міжнародна науково-практична конференція молодих вчених [“Економічний і соціальний розвиток України в ХХ столітті національна ідентичність”] / С. Ярощук. – Тернопіль. – Ч. 2. – С. 634-636
   65. Parkitna А. Controla strategiczna i operacyjna w controllingu / Agnieszka Parkitna // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – № 2 (28). – С. 144-149.
   66. The Pricewaterhouse Cooper’s bulletin. – London, 2002. – № 2. – P. 43.

  Также советуем посмотреть другие готовые работы:
  Курсовая — «Финансирование инновационной деятельности в малом бизнесе»
  Курсовая — «Муниципальные ценные бумаги РФ»
  Отчет по практике — «Отчет по преддипломной практике ОСАО «Ингосстрах»»

  Заказать дипломную работу