Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Финансы->Дипломная работа — «ПДВ як фіскальний інструмент держави»

Дипломная работа — «ПДВ як фіскальний інструмент держави»

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: финансы

Тема: ПДВ як фіскальний інструмент держави

Объем: 111 стр

Год сдачи работы: 2013

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

Розділ 1. Теоретичні засади функціонування ПДВ

1.1. Історія розвитку та становлення ПДВ

1.2. Економічна природа та значення непрямого податку на додану вартість

Розділ 2. Бюджетоутворююча роль ПДВ в Україні

2.1. Аналіз стану стягнення ПДВ. Фіскальна ефективність ПДВ в Україні

2.2. Загальна характеристика реалізації фіскальної функції ПДВ в Україні

2.3. Контроль податкових органів за справлянням ПДВ

Розділ 3. Удосконалення процесів стягнення ПДВ в Україні

3.1.   Проблеми та перспективи функціонування ПДВ в Україні

3.2.   Світовий досвід справляння ПДВ

3.3.   Шляхи підвищення ролі ПДВ як фіскального інструменту держави

Висновки

Список використаної літератури

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 1. Бартенев С. А. Экономические теории и школы (история и современность) : Монография / С. А. Бартенев. – Москва : БЕК, 2006. – 258 с.
 2. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової науки : Монографія / Ш. Бланкарт / Пер. з нім. С.І. Терещенко та О.О. Терещенко; Передмова та наук. ред. В.М. Федосова. – Київ : Либідь, 2007. – 654 с.
 3. Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за 2012 рік / [Щербина І. Ф., Рудик А. Ю., Зубенко В. В. та ін.] / Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи», USAID. – Київ : ІБСЕД, 2011. – 142 с.
 4. Василик О.Д. Теорія фінансів [Текст] : Підручник / О. Д. Василик – Київ : НІОС, 2006. – 416 с.
 5. Годованець О. Податкове навантаження: важливий чин­ник соціально-економічної стратегії держави [Текст] / О. Годованець, Т. Маршалок // Економічний аналіз. – 2011. – № 3 (19). – С. 85-89.
 6. Головне управління економічного аналізу. Курс: Економічний аналіз в системі оподаткування [Текст] : Матеріали для слухачів. – Київ : УФЕІ. Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для державної податкової служби України. – 2012. – С. 47-48.
 7. Дропа Я. Податкове навантаження та його вплив на еко­номіку України [Текст] / Я. Дропа, І. Чабан // Формування ринкової економіки в Україні. – 2012. – № 219. – С. 213-218.
 8. Єфименко Т. І. Податковий кодекс України як перший крок на шляху реформу­вання вітчизняної податкової системи [Текст] / Т. І. Єфименко //Фінанси України. – 2012. – №12. – С.3-11
 9. Жаліло Я. А. Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держа­ви [Електронний ресурс] / Я.А. Жаліло. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/ content/articles/ liles/verska_Zhalilo_new-47147.pdf.
 10. Кадькаленко С. Г. Підприємець і податки : Монографія /                 С. Г. Кадькаленко, О. М. Московенко, М. Н. Скворцов – Київ : Манускрипт, 2007. – 119 с.
  • Кравченко Н. Г. Принципи податкового законодавства за Податковим кодексом України [Текст]  / Н. Г. Кравченко // Наукові записки НаУКМА. – 2012. – № 3. – С. 87-90.
  • Крисоватий А. І. Оподаткування і ринок: умови і можли­вості поєднання : Монографія – Тернопіль : Вид. Карпюка, 2000. – 314 с.
  • Крисоватий А. І. Податкова система [Текст] : Навчальний посібник / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : Карт- бланш, 2009. – 331 с.
  • Кучерявенко М. П. Податкове право України. Академічний курс [Текст] : Підручник / М. П. Кучерявенко. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 701 с.
  • Литвиненко Я. В. Податкова політика [Текст] : Навчальний посібник / Я. В. Литвиненко. – К.: МАУП, 2010. – 224 с.
  • Лук’яненко І. Г. Моделювання впливу податкової політики на економічне зрос­тання в Україні [Текст]  / І. Г. Лук’яненко //«Наукові праці НДФІ». – 2011. – № 3 (32). – С. 71-78.
  • Степура М. М. Вплив структурних змін податкових надходжень на доходи Зведеного бюджету України [Текст] / М. М. Степура // Фінанси, облік і аудит. – 2010. – № 14. – С. 172-181.
  • Маковська І. О. Податкові надходження зведеного бюджету [Текст] / І. О. Маковська // Фінанси України. – 2010. – № 11. – С. 29-33.
  • Маршалок Т. Регіональні особливості податкового наван­таження в Україні [Текст] / Т. Маршалок // Світ фінансів. – 2012 – № 2(19). – С. 135-142.
  • Мединська Т. В. Зарубіжний досвід податкового стимулювання інноваційної діяльнос­ті [Текст] / Т.В. Мединська // Вісник Львівської комерційної академії / ред. кол. : Г.І. Башнянин. В.В. Апопій В.В. О.Д. Вовчак та ін. - Сер. Економічна. – Львів : Вид-во Львівської КА, 2010. – Вип. 33. – С. 42-46.
  • Мединська Т.В. Теоретико-методологічні підходи до визначення податкового наван­таження [Текст] / Т.В. Мединська // Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобаль­них змін : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 жовтня 2011 р. – Тернопіль : Вид-во ТНЕУ. 2011. – С. 232-236.
  • Мельник В. М. Фіскальна політика держави в умовах фінансової кризи [Текст] / В. М. Мельник // Фінанси України. – 2010. – № 10. – С.11-17.
  • Міщенко С. Г. Стимулювання економічного розвитку: ас­пекти оподаткування : Монографія / С. Г. Міщенко. – До­нецьк : Юго-Восток, 2008. – 224 с.
  • Основні показники економічного розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/Stat/Electronic%20bulletin/data/stat. pdf 7
  • Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.
  • Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.minfin.gov.ua.
  • Офіційний сайт Державної казначейської служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу www.treasury.gov.ua.
  • Павлишенко М. Про економічну сутність податку на додану вартість / М. Павлишенко //  Економіка України. – 2013. – №7. – С. 49-52.
  • Податки: бідні платять за багатих [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://taxportal.org.ua/node/65
  • Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи: Монографія / П. В. Мельник, Л. Л. Тарантул та інші; за ред. С. Варналія. – К.: Знання України, 2008. – 675 с.
  • Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 p.. №2755VI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakonl.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=2755-17.
  • Податковий кодекс України: постатейний коментар – У 2 ч. /       В. В. Білоус, Л. К. Воронова та інші ; за ред. М. П. Кучерявенка. – Харків : Право, 2011. – Ч. 1. – 704 с
  • Показники виконання державного бюджету [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.treasury.gov.ua/main/uk/pub- lish/category/23593
  • Поліщук В. Г. Роль податкової політики у стимулюванні сталого розвитку регіонів [Текст] / В. Г. Поліщук // Економічні науки – Серія «Облік і фінанси». – 2011. – Вип. 6(24). – Ч. 2. – С. 13-21.
  • Реформування бюджетної системи України на інноваційних засадах: Монографія / заг. редакція Ф. О. Ярошенка. – Київ : Міністерство фінансів України, 2010. – 544 с.
  • Савченко В. Ф. Оцінка рівня податкового навантаження в Україні [Текст] / В. Ф. Савченко, А. Ф. Лось // Економічний часопис-ХХІ. – 2011. – № 9-10. – С. 25-28.
  • Сидорович М. Я. Особливості моделювання надходжень податку на прибуток під­приємств на сучасному етапі розвитку фінансової системи України [Текст] / М. Я. Сидорович // На­укові записки. – Т. 107. Економічні науки. – 2010. – С. 78-85.
  • Симоненко В. К. Становлення інноваційної моделі розвитку економіки України: проблеми центральної влади і регіонів [Текст] /                   В. К. Симоненко // Регіональна економіка. – 2011. – № 3 – С. 7-13.
  • Собуцький С. Місце під «тінню» [Текст] / С. Собуцький // Вісник податкової служби України. – 2010. – № 37. – С. 20-23.
  • Соколовська А.М. Особливості проведення податкових реформ: світовий досвід і Україна [Текст] / А. М. Соколовська // Фінанси України. – 2010. – № 12. – С. 71–80.
  • Соколовська А. М. Податкова система України: теорія та практика становлення : Монографія / А. М. Соколовська – К.: НДФІ, 2009. – 372 с.
  • Соколовська А. Теоретичні засади визначення податкового навантаження та рівня оподаткування економіки [Текст] / А. Со­коловська // Економіка України. – 2010. – № 7 – С. 4-12.
  • Статистична інформація Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:// http://www.minfin.gov.ua.
  • Тимошенко М.В. Аналіз дохідної частини державного бюджету [Текст] : Збірник наукових праць «Економічний простір». – 2011. – № 54. – С. 81-95.
  •  Фліссак Н. Податкова реформа та створення моделі ефективної податкової системи в Україні [Текст] / Н. Фліссак // Вісник податкової служби України. – 2011. – № 35. – С. 5–7.
  • Фрадинський О. А. Поняття податкового навантаження та підходи до його визначення [Текст] / О. А. Фрадинський // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – № 1. – Т. 1. – С. 79-82.
  • Фурман А. Оподаткування прибутку підприємств [Текст] /               А. Фурман // Вісник податкової служби України. – 2011.– № 3.– С. 6–10.
  • Хмельов Г. Прибутковий податок. Класика чи модерн [Текст] /        Г. Хмельов // Вісник податкової служби України. – 2012. – № 16. – С. 13-16.
  • Черник Д. Г. Налоговый кодекс должен решить ключевые вопросы налоговой реформы [Текст] / Д. Г. Черник // Финансы. – 2010.– № 11.– С. 20-22.
  • Чугунов І. Я. Податкова архітектоніка як інструмент економічного розвитку[Текст] / І. Я. Чугунов //«Наукові праці НДФІ». – 2011. – № 1(46). – С. 3-11.
  • Шаблиста Л.М. Податки як засіб структурної перебудови економіки : Монографія – Київ : Інститут економіки НАН України, 2004.– 218 с.
  • Шитря О. Удосконалення адміністрування податків, зборів та обов’язкових платежів – один із напрямів зниження податкового тиску на платників податків [Текст] / О. Шитря // Вісник податкової служби України. 2011. – № 2. – С. 3-5.
  • Шляхи мінімізації впливу фінансової кризи на бюджет України [Текст]  / І. О. Луніна, В. В. Баліцька та інші // Фінанси України. – 2010. – № 12. – С. 22-32.
  • Ярошевич Н. Б. Податок на прибуток у доходах державного бюджету України: проб­леми та перспективи [Електронний ресурс] /                  Н. Б. Ярошевич. Ю. Ю. Плюсь. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/21_7/288_Jar.pdf.

  Также советуем посмотреть другие готовые работы:
  Курсовая — «Финансирование инновационной деятельности в малом бизнесе»
  Курсовая — «Муниципальные ценные бумаги РФ»
  Отчет по практике — «Отчет по преддипломной практике ОСАО «Ингосстрах»»

  Заказать дипломную работу