Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Информационные системы и технологии->Диплом — «Проектирование специализированной компьютерной системы оценки динамики изменения опухолей легких»

Диплом — «Проектирование специализированной компьютерной системы оценки динамики изменения опухолей легких»

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: специализированные компьютерные системы

Тема: Проектирование специализированной компьютерной системы оценки динамики изменения опухолей легких

(Проектування спеціалізованої комп'ютерної системи оцінки динаміки зміни пухлин легенів)

Объем: 106 стр + программа на Delphi

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень та термінів

Вступ

1 Цілі та задачі системи

2 Об’єкт діагностики

3 Огляд існуючих спеціалізованих комп’ютерних систем

4 Технічне завдання на проектування спеціалізованої комп’ютерної системи

4.1 Початкові дані для проектування

4.2 Мета створення і основні функції виконувані системою

4.3 Очікувані результати впровадження  системи

4.4 Вимоги до проектуємої системи

4.4.1 Загальносистемні вимоги

4.4.2 Вимоги до математичного забезпечення

4.4.3 Вимоги до інформаційного забезпечення

4.4.4 Вимоги до технічного забезпечення

4.4.5 Вимоги до програмного забезпечення

4.4.6 Вимоги до інших видів забезпечення

4.4.7 Додаткові вимоги

5 Техноробочий проект спеціалізованої комп’ютерної системи

5.1 Математичне забезпечення

5.1.1 Вимоги до математичного забезпечення спеціалізованої комп’ютерної системи

5.1.2 Математична постановка задачі

5.2 Рішення по програмному забезпеченню спеціалізованої комп’ютерної системи

5.2.1 Обґрунтування вибору операційної системи

5.2.2 Вибір засобів розробки спеціального програмного забезпечення

5.2.3 Структура програмного забезпечення системи

5.3 Інформаційне забезпечення

5.4 Технічне забезпечення

5.4.1 Засоби обчислювальної техніки і периферійні пристрої до них

5.4.2 Засоби діагностування

5.4.3 Проектування функціонально – структурної схеми СКС

5.5 Проектування локальної обчислювальної мережі

6 Спеціальна частина проекту

6.1 Алгоритм функціонування програмного забезпечення СКС

6.2 Опис розробленого програмного модуля DIAGNOZ

7 Контроль, діагностика та експлуатація спроектованої системи

7.1 Послідовність підключення і інсталяції складових частин спеціалізованої комп’ютерної системи

7.2 Діагностика працездатності при увімкненні СКС в роботу і в процесі її функціонуванні

7.3 Інструкція користувача

8 Показники та джерела економічної ефективності системи

8.1  Розрахунок капіталовкладень у створення та впровадження спеціалізованої комп’ютерної системи

8.2 Розрахунок вартості однієї машинної години ЕОМ

8.3 Розрахунок собівартості експлуатації системи

8.4 Розрахунок чистої поточної вартості

8.5 Розрахунок періоду окупності проекту та повернення капіталовкладень

8.6 Визначення внутрішнього коефіцієнта ефективності

8.7 Знаходження точки беззбитковості

Висновки

Перелік посилань

Додаток А Лістинг програми

 

Аннотация 

Пояснювальна записка до дипломного проекту, 137 стор, 30 рис., 17 табл., 1 додаток, 18 використаних джерел.

Об’єктом діагностики є захворювання легенів, а саме рак легенів.

Метою проектування комп’ютерної системи є створення програми візуалізації в 3D просторі за результатами томографічного дослідження зображення злоякісної пухлини з можливістю порівняння її об’єму у часі для визначення динаміки захворювання.

Основними функціями системи є побудова об’ємного зображення злоякісної пухлини легенів та визначення динаміки розвитку захворювання.

Розробка програмного продукту проводилася за допомогою середовища програмування С++ та графічної бібліотеки OpenGL.

В результаті отримана комп’ютерна система, що дозволяє за результатами томографічного дослідження будувати 3D модель злоякісної пухлини. Дана програма може застосовуватися у спеціалізованих комп’ютерних системах діагностики та експертних системах для виявлення та лікування раку як легенів, так і інших органів.

Перелік ключових слів: ДІАГНОСТИКА, ЗЛОЯКІСНА ПУХЛИНА, СЕРЕДОВИЩЕ ПРОГРАМУВАННЯ, СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОМПЬЮТЕРНА СИСТЕМА, ПРОГНОЗ, ТОМОГРАФ, 3D – МОДЕЛЮВАННЯ.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Габуния Р.И., Колесникова Е.К. Компьютерная томография в клинической диагностике. М., 1996. 351 с.
  2. Чучалин А.Г. Хронические обструктивные болезни легких. М.: Бином, 2000. 509 с.
  3. Розенштраух Л.С., Виннер М.Г. Дифференциальная рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания и средостения: Руководство для врачей. М.: Медицина, 1991. 640 c.
  4. Тюрин  И.Е. КТ органов грудной полости, 2003
  5. Китаев В.В. Новые возможности лучевой диагностики диффузных заболеваний легких // Кремлевская медицина. Клинический вестник. 1999. № 4. C. 14–16.
  6. Хофер М.  Компьютерная томография. Базовое руководство. 2-е издание, переработанное и дополненное: —  М.: Мед.лит., 2008. — 224 с.
  7. М. Гук. Аппаратные средства РС. Энциклопедия. – СПб.:Питер Ком, 1998.2.
  8. 8. Научно-популярный компьютерный журнал “HARD  “n”  SOFT UA”     №7 2001с 20-27.
  9. 9.Славин М.Б. «Системное моделирование патологических процессов» М. 1983.

10. Тихомиров Ю. Программирование трехмерной графики. СПб., BHV 1998.

11. Visual Introduction in OpenGL, Siggraph’98.

12. The OpenGL graphics system: a specification (version 1.1).

13. Программирование GLUT: окна и анимация. Miguel Angel Sepulveda, LinuxFocus.

14. The OpenGL Utility Toolkit (GLUT) Programming Interface, API version 3, specification.

15. Holbert J.M., Brown M.L. Changes in lung and emphyse_ma volumes after unilateral lungreduction surgery in severe emphysema // Radiology. RSNA. Index to Imaging Literature. 1995. P. 367.

16. Armstrong P., Wilson A., Dee P. et al. Imaging of Diseases of the Chest. St. Louis: Mosby, 1995. P. 125–144.

17. Webb W.R., Mueller N.L., Naidich D.P. High_resolution CT of Lung. N.Y.: Raven Press, 1996.

18. М.Н.Корсаков, «Экономика предприятия», Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Эссе — «Совершенствование системы управления группой компаний «А» на базе ИТ-решений»
Курсовая — «Моделювання проектів із використанням системи управління проектами Spider Project»
Курсовая работа — «Сортування методом підрахунку, що розподіляє»

Заказать дипломную работу