Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Языки/Литература->Диплом — «Проблему перекладу оповідань Ернеста Хемінгуея»

Диплом — «Проблему перекладу оповідань Ернеста Хемінгуея»

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина:теорія английского перевода

Тема: Проблему перекладу оповідань Ернеста Хемінгуея

(Проблемы перевода рассказов Эрнеста Хемингуэя)

Объем: 57 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

РОЗДІЛ І. Художнiй текст як проблема лiтературного перекладу

1.1. Художня адекватність та критерії, які впливають на ступінь адекватного перекладу

1.2. «Реалістичний переклад», як напрямок в художньому перекладі середини ХХ століття

РОЗДІЛ ІІ. Стилiстична особливiсть оповiдань E. Хемiнгуея та проблеми iх перекладу

2.1. Принцип «айсбергу», як художній прийом письменника

2.2. Проблеми перекладу підтексту та мiнiмалiстичноi прози E. Хемінгуея

Висновки

 

Список використаної літератури

 1. Алексеев М.П. Проблема художественного перевода. – Иркутск, 1991. - 250 с.
 2. Аристов Н.В. Основы перевода. – М., 1989. – 280 с.
 3. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык: Учебник для вузов. – М.: Наука, 2004. – 383 c.
 4. Бархударов Л.С. Язык и перевод. – М.: Международные отношения, 1985. – 340 с.
 5. Ванников Ю.В. Проблемы адекватности перевода. – М., 1986. – 280 с.
 6. Виноградов В.С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы). – М.: Издательство института общего среднего образования РАО, 2001. – 224 с.
 7. Гадамер Г.-Г. Про вклад поезії у пошук істини // Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М.Зубрицької. – Львів: Літопис, 1996. – С. 216-222.
 8. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: Наука, 1981. – 139 с.
 9. Гарбовский Н. К. Теория перевода: Учебник. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. – 544 с.
  • Гачечиладзе Г. Введение в теорию художественного перевода. – Тбилиси: Изд-во Тбил. ун-та, 1980. – 149 с.
  • Гачечиладзе Г. Художественный перевод и литературные взаимосвязи. – М.: Сов. писатель, 1982. – 264 с.
  • Гачечиладзе Г.Р. Вопросы теории художественного перевода. – Тбилиси: Лит. да хеловнеба, 1984. – 268 с.
  • Гачечиладзе Г.Р., Кашкин И.А., Лорие М.Ф. и др. Мастерство перевода. – М.: Советский писатель, 1962. – 623 с.
  • Горбачевский А.А. Оригинал и его отражение в тексте перевода. – Челябинск, 2001. – 202 с.
  • Задорнова В.Я. Восприятие и интерпретация художественного текста. – М.: Высш. шк., 1984. – 152 с.
  • Кам’янець А.Б. Про критерії адекватності художнього перекладу // Мова і культура. – 2007. – Вип. 9. – Т. VIII (96). Художня література у контексті культури. Теорія і практика перекладу. – С. 249–255.
  • Кашкин И. Эрнест Хемингуэй. Критико-биографический очерк – М.: Художественная литература, 1966. – 320 с.
  • Кашкин И. Для читателя-современника. Статьи и исследования. –  М.: Советский писатель, 1977. – 370 с.
  • Комиссаров В.Н. Современное переводоведение: курс лекций. – М.: ЭТС. – 2000. – 192 с.
  • Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. – М.: Высш. шк., 1990. – 253 с.
  • Коптілов В.В. Актуальні питання українського художнього перекладу. – К: Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – 129 с.
  • Коптілов В.В. Першотвір і переклад. – К: Дніпро, 1972. – 215 с.
  • Корнєєв В. Текстова локалізація прихованого впливу у літературі й публіцистиці: Наук. зап. – Вип. 50. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: РВГ ІЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2003. – 410 с.
  • Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад). – Вінниця: Нова книга, 2001. – 448 с.
  • Кухаренко В.А. Интерпретация текста. – М.: Высшая школа, 1988. – 192 с.
  • Латышев Л.К. Проблема эквивалентности в переводе. – М.: Наука, 1983. – 293 с.
  • Латышев Л.К. Технология перевода: учебное пособие по подготовке переводчико. – М.: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2001. – 208 с.
  • Леонтьев А. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 1987. – 307 с.
  • Лингвистические аспекты теории перевода / С.Т. Золян, К.Ш. Абрамян. – Ереван: Лингва, 2007. – 307 с.
  • Лотман Ю.М. Структура художественного текста. – М.: Искусство, 1970. 383 с.
  • Микушевич В. К вопросу о романтическом переводе // Актуальные проблемы теории художественного перевода. – М., 1967. – С. 24-35.
  • Мирам Г.Э. Профессия: переводчик. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. – 160 с.
  • Михайленко В.В. Алгоритми перекладу. – Чернівці, 1994. – 190 с.
  • Некряч Т.Є. Через терни до зірок: труднощі перекладу художніх творів: навч. посіб. для студ. переклад. ф-тів ВНЗ. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 195 с.
  • Некряч Т.Є., Довганчина Р.Г. Відтворення основних принципів поетики Хемінгуея в перекладах оповідання «Cat in the Rain» // Проблеми семантики слова, речення та тексту. Зб. наук. пр. /Під. ред. Н.М.Корбозерова. – К.: КНЛУ, 2005. – Вип. 14. – 257 с.
  • Некряч Т.Є., Довганчина Р.Г. Відтворення у перекладі мовного спектру Ернеста Хемінгуея в рамках ідіостилю. Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. Зб. наук. пр. / Під. ред. Н.М.Корбозерова. – К.: Логос, 2008. – Вип.13. – С.420-426.
  • Николаева Т.М. От звука к тексту. – М.: Языки русской культуры, 2000. – 679 с.
  • Олійник Т. Прагматика перекладу: адекватність перекладу як критерій оцінки його якості. – Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі: Збірник наукових праць / За ред. В.Т. Сулима. – Ч. 1. Лінґвостилістика. Лексична семантика. Фразеологія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана франка, 2007. – С. 271–273.
  • Попович А. Проблемы художественного перевода. – М.: Высш. школа, 1980. – 199 с.
  • Пшенкина Т.Г. Культурологические аспекты перевода // Лингво-синергетика: проблемы и перспективы. – Барнаул, 2000. – С. 56-65.
  • Радчук В.Д.Художественная адекватность перевода // Теорія і практика перекладу: респуб. міжвідом. наук. зб. / КДУ ім Т.Г. Шевченка. – Вип. 2. – К., 1979. – С. 118–122.
  • Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. – Харьков: Лингво, 2001. – 216 с.
  • Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки лингвистической теории перевода. – М.: Международные отношения, 1974. – 216 с.
  • Складчикова Н.В. Семантическое содержание метафоры и виды его компенсации при переводе // Номинация и контекст: сб. научных трудов. – Кемерово, 1985. – С. 21–29.
  • Стрункина И.А. Языковые средства реализации «минус-приема» в художественном тексте (На мат. произведений А.П.Чехова и Э. Хемингуэя): Дис…канд. филол. наук: 10.02.19. – Тамбов, 2004. – 161 с.
  • Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация: учеб. пособ. – М.: Слово/Slovo, 2000. – 624 с.
  • Топер П.М. Перевод в системе сравнительного литературоведения. – М.: Наследие, 2000. – 253 c.
  • Фесенко Т.А. Концептуальные основы перевода. – Тамбов: Изд-во ТГУ, 2001. – 124 с.
  • Фесенко Т.А.Перевод: на гранях культуры и когниции // Мова і культура. – 2003. – Вип. 6. – Т. 4. Міжкультурна комунікація. Теорія і практика перекладу. – С. 147–155.
  • Хемингуэй Э. Фиеста. Прощай, оружие! Праздник, который всегда с тобой. Старик и море: Романы. Рассказы: Пер. с англ./ Э.Хемингуэй. – М.: АСТ, 2004. – 858 с.
  • Хемінгуей Е. Твори в чотирьох томах. Том I. Романи та цикли оповідань. – К.: Дніпро, 1979. – 717 с.
  • Чередниченко О.Про мову і переклад. – К.: Либідь, 2007. – 248 с.
  • Чикирис Н.В. Оповідання Е.Хемінгуея в українських перекладах // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Випуск IV. – Івано-Франківськ: Плай, 2001. – С. 189-195.
  • Чикирис Н.В. Творчість Е.Хемінгуея в Україні: особливості критичної рецепції, історія перекладів // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2003. – № 3 (березень). – С. 36-40.
  • Швейцер А.Д. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты: учебное пособие. – М., 1995. – 215 с.
  • Шиприкевич В. Авторський підтекст і його мовно-виражальні засоби // Укр. мова і л-ра в школі. – 1997. – № 6. – С. 5-20.
  • Штандель А.Б. Некоторые особенности стиля Хемингуэя-романиста. – М.: Вестн. Моск. ун-та. – Сер. 10: Филология. – 1974. – № 1. – С. 23-40.
  • Dictionary of Contemporary English – L., N.Y.: Longman, 2001. ? 1668 р.
  • Hatim B. The Translator as Communicator. – London and New York, 1999. – 480 р.
  • Hemingway E. The Essential Hemingway. – L.: Arrow Books, 1993. – 522 р.
  • Miram G. Basic Translation Theory. – K.: Elga, 2002. – 375 р.
  • Nida E.A. Toward a Science of Translating. – Leiden: Brill, 1984. – 320 р.
  • Osgood, Ch..E., Suci, G.J., Tannenbaum, P.H. The Measurement of Meaning. – Urbana, 1987. – 520 p.
  • The Routledge Encyclopedia of Translation Studies / Ed. by M.Baker. – L.: Routledge, 1998. – 654 p.
  • Theodore L. Gaillard, Jr. Hemingway's Debt to Cezanne: New Perspectives // Twentieth Century Literature: A Scholarly & Critical journal. – 1999. – April. – С. 65-67.

  Также советуем посмотреть другие готовые работы:
  Диплом — «Поетика експресіонізму в українській літературі 20-40-х років ХХ століття»
  Реферат — «Психологія у літературній творчості Ф.М. Достоєвського»
  Диплом — «Концепція людини у романі М. Івченка «Робітничі сили»»

  Заказать дипломную работу