Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Языки/Литература->Диплом — «Типологія та переклад засобів комічного в художніх творах сучасної англійської літератури»

Диплом — «Типологія та переклад засобів комічного в художніх творах сучасної англійської літератури»

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: английская филология

Тема: Типологія та переклад засобів комічного в художніх творах сучасної англійської літератури

(Типология и перевод средств комического в художественных произведениях современной английской литературы)

Объем: 76 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

Вступ

Розділ І. Багатоскладовість комічного як естетичної категорії та художнього феномену

1.1. Комічне в історії розвитку англійського національного мистецтва

1.2. Універсальне й національне в англомовному гуморі

1.3. Шляхи концептуалізації та вербалізації комічного в англомовній національній картині світу

Розділ ІІ. Особливості комічного в сучасній англомовній художній прозі

2.1. Специфіка існування та шляхи оновлення комічного у ХХ столітті

2.2. Функціонування мовних засобів і прийомів вираження комічного в сучасних англомовних текстах

2.3. Засоби комічного відображення дійсності у конвенційній та неконвенційній прозі «чорного гумору» як напрямку сучасної англійської літератури

Розділ ІІІ. Специфіка перекладу комічного в англомовному художньому дискурсі сучасності

3.1. Лінгвостилістичні засоби створення комічного ефекту

3.2. Синтактико-стилістичні засоби актуалізації комічного ефекту

3.3. Основні способи перекладу засобів комічного в сучасній англомовній художній прозі

Висновки

 

Список використаної літератури

  1. Антология английского юмора: сборник. [Сост. А.Я. Ливергант] – на англ. яз. – М.: Радуга, 1990. – 432 с.
  2. Антологія світової літературної критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької. – 2-е вид., доповнене. – Львів: Літопис, 2001. – 832 с.
  3. Арнольд И.А. Стилистика. Современный английскитй язик. – М.: Флинта, Наука, 2002. – 384 с.
  4. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.: Советская энциклопедия, 1969. – 607 с.
  5. Бабенко Л.Г. Филологический анализ текста. Основы теории, принципы и аспекты анализа. – М.: Академический Проект. – 2004. – 464 с.
  6. Борев Ю.Б. Комическое. – М.: Искусство, 1970. – 1996. – 421 с.
  7. Виноградов В.В. Введение в переводоведение. Общие и лексические вопросы. – М.: ИОСО РАО, 2001. – 224 с.
  8. Глазовий П.П. Архетипи: [Гумор. Сатира]. – К.:МАУП, 2003. – 234 с.
  9. Глазовий П.П. Сміхологія: Книга для всіх, кому любий сміх. – К.: Дніпро, 1989. – 575 с.

10. Дмитриев А.В. Социология юмора: Очерки. – М., 1996. – 214 с.

11. Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 240 с.

12. Жаботинська С.А. Концептуальный анализ: типы фреймов // Вісник Черкаського університету. Сер. Філол. науки. – Черкаси. – 1999. – Випуск 11. – С. 19-20.

13. Загнітко А.П. Лінгвістика тексту: Теорія і практикум. Науково-навчальний посібник. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – 289 с.

14. Загнітко А.П. Основи дискурсології [Текст]. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – 194 с.

15. Как важно  быть остроумным (юмор и сатира Ирландии): сборник. / Сост. Я. Ливергант. – М.: Радуга, 1986. – 462 с.

16. Карабан В. Теорія і практика перекладу з української на англійську мову. – Вінниця, 2003. – 606 с.

17. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – М.: Гнозис, 2004. – 390 с.

18. Колшанский Г.В. Объективная картина мира в познании. – М.: Наука, 1990. – 104 с.

19. Комиссаров В.Н. Общая теория перевода. Учебное пособие. – М.: МГУ, 1999. – 133 с.

20. Коптілов В. Теорія і практика перекладу. – К., 2003. – 278 с.

21. Кубрякова Е.С. О современном понимании термина «концепт» в лингвистике и культурологи // Реальность, язык и сознание: Международный межвуз. сб. научн. тр. / Отв. Г.Р.Державина, 2002. – Вып. 2. – С. 5-15.

22. Кузнец М.Д., Скребнев Ю.М.  Стилистика английского языка. – М., 1980. – 215 с.

23. Кухаренко В.А. Інтерпретація тексту. – Вінниця: Нова Книга, 2004. – 261 с.

24. Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране Чудес. Сквозь Зеркало, и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье: Пер. Н.Демуровой.– М.: Правда, 1985.– 320 с.

25. Левицкая Т.Р., Фиттерман A.M. Теория и практика перевода. – М.: Изд. лит-ры на ин. яз., 2003. – 263 с.

26. Леськів А.З. Лінгвостилістичні особливості комічного відображення дійсності (на матеріалі американських романів «чорного гумору»: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Львівськ. нац. ун-т. – Львів, 2005. – 19 с.

27. Леськів А.З. Мовні особливості стилю «чорних гумористів» // Тези 9 всеукраїнської наукової філологічної конференції «Проблеми сучасної світової літератури та лінгвістики». – Черкаси: Черкаський державний технологічний університет. – 2002. – C. 28-29.

28. Літературознавчий словник-довідник / Р.Т.Гром’як, Ю.І.Ковалів та ін. – К.: ВЦ «Академія», 1997. – 752 с.

29. Лукин В.А. Художественный текст. Основы лингвистической теории и элементы анализа. – М.: Изд-во «Ось 89», 1999. – 192 с.

30. Луньова Т.В. Лексикалізований концепт ГАРМОНІЯ в сучасній англійській мові: категорії опису та принципи моделювання // Науковий вісник Херсонського державного ун-ту. Серія «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. Випуск 2. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2005. – С. 363-365.

31. Макаров M. Основы теории дискурса. – M.: Гнозис, 2003. – 275 с.

32. Мартинюк А.П. Когнітивне підґрунтя сміхового ефекту англомовного анекдоту. // Kyiv National linguistic university 10-12 October. Abstracts. – Kyiv:Vydavnychyi Tsentr KNLU, 2007. – С. 59-60.

33. Минский М. Остроумие и логика когнитивного безсознательного // Новое в зарубежной лингвистике. – М.: Прогресс, 1988. – Вып. 23. – С. 28-110.

34. Минский М. Фреймы для представления знаний. – М.: Энергия, 1979. – С. 150-162.

35. Молчанова Г.Г. Некоторые языковые механизмы вариативной интерпретации действительности // Весник МГУ. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация, 2002. – Выпуск 2. – С. 11-17.

36. Пєсоріна Л.М Зевгма как средство создания комического эффекта // Восточноукраинский лингвистический сборник. – Донецк: Юго-Восток, 2006. – . Вып. 10. – С.302-313.

37. Пєсоріна Л.М. Мовна гра як стилістичний засiб створення комiчного ефекту в неконвенцiйнiй прозі // Тези міжнародної науково-практичної конференції «Соціокультурні аспекти навчання іноземних мов». – Тернопіль: Тернопільський державний педагогічний університет ім. В.Гнатюка. – 2004. – C. 43-44.

38. Пєсоріна Л.М Синтаксические конвергенции как средство создания комизма // Теоретические и прикладные проблемы русской филологии: Научно-методический сборник. – Памяти профессора О.Е.Ольшанского. Часть I. / Отв. ред. В.А.Глущенко. – Славянск: СГПУ, 2006. – Вып. XIV. –  С. 137-146.

39. Пєсоріна Л.М. Семантико-стилистическое явление игры слов как эффективное средство создания комического эффекта // Наукові записки Луганського національного педагогічного університету. – Серія «Філологічні науки»: Зб. наук. праць [Концептологія: світ – мова – особистість] / Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ: «Альма-матер», 2005. – Вип. 6. – С. 246-258.

40. Походня С.И. Языковые средства и виды реализации иронии. – К., 1989. – 128 с.

41. Почепцов Г.Г. Язык и юмор. – К.: Высш. шк., 1990. – 327 с.

42. Пропп В.Я. Проблемы комизма и смеха. Ритуальный смех в фольклоре / Науч. ред., комм. Ю. С. Рассказова. – М.: Лабиринт, 1999. – С. 67-115.

43. Сорокин Ю.А. Комическое: в чем его суть? // Аксиологическая лингвистика: игровое и комическое в общении. Сб. науч. тр. / Под ред. В.И. Карасика, Г.Г. Слышкина. – Волгоград: Перемена, 2003. – С. 203-209.

44. Сухенко К. М. Лексичні проблеми перекладу. – К., 1992. – 260 с.

45. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М.: Слово/Slovo, 2000. – 624 с.

46. Тимофеев Л.И., Тураев C.B. Словарь литературоведческих терминов. – М.: Просвещение, 1994. – 509 с.

47. Тимченко І.І., Головченко Г.Т. Теорія і практика перекладу – Харків, 1998. – 430 с.

48. Тураева З.Я. Лингвистика текста. – М.: Правда, 1986. – 127 с.

49. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. – М., 2002. – 178 с.

50. Хализев В.Е. Теория литературы. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 2007. – 405 с.

51. Цзиньлин В. Юмор и языковые средства его выражения // Аксиологическая лингвистика: игровое и комическое в общении. Сб. науч. тр. / Под ред. В.И. Карасика. – Волгоград: Перемена, 2003. –
С. 54-58.

52. Чередниченко О.І. Теорія і практика перекладу. – К.: Либідь, 2005. – 370 с.

53. Швачко С.О., Кобякова І.К. Соціолінгвістична природа гумору (на матеріалі текстів малого жанру) // Проблеми зіставної семантики. Збірник наукових статей. / Відп. ред. Кочерган М.П. – К.: Вид. Центр КНЛУ, 2005. – Вип. 7. – С. 399-402.

54. Barth J. Chimera. – L.: Houghton Mifflin Harcourt. – 326 p.

55. Boyle, Tom C. The Road to Wellville. – L.: Penguin Books, 1994. – 475 p.

56. Boyle, Tom C. The Tortilla Curtain. – L.: Cox & Wyman, 1996. – 355 p.

57. Ginzburg R.S., Khidekel S.S., Knyazeva G.Y., Sankin A.A. A Course In Modern English Lexicology.– Moscow: Higher School, 1966.– 171 p.

58. Kesey K. One Flew Over the Cuckoo's Nest. – L.: Signet. – 288 p.

59. Lopez y Fuentes G. A letter to God. A word of fiction: Twenty Timeless Short Stories / Ed. by S. Marcus. – California: Longman; Addison – Wesley Publishing Company, Inc., 1995. – Р. 154-157.

60. Namioka L. The All-American Slurp. A word of fiction: Twenty Timeless Short Stories / Ed. by S.Marcus. – California: Longman; Addison – Wesley Publishing Company, Inc., 1995. – Р. 21-29.

61. Robson Andrew E. Thinking Globally Writing and Reading Across the Curriculum. – USA, 1997. – 574 p.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Поетика експресіонізму в українській літературі 20-40-х років ХХ століття»
Реферат — «Психологія у літературній творчості Ф.М. Достоєвського»
Диплом — «Концепція людини у романі М. Івченка «Робітничі сили»»

Заказать дипломную работу