Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Языки/Литература->Диплом — «Мовне оформлення інформаційних сайтів Британських та Українських ВНЗ, та особливості його відтворення у перекладі»

Диплом — «Мовне оформлення інформаційних сайтів Британських та Українських ВНЗ, та особливості його відтворення у перекладі»

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: теория и практика перевода

Тема: Мовне оформлення інформаційних сайтів Британських та Українських ВНЗ, та особливості його відтворення у перекладі

(Языковое оформление информационных сайтов Британских и Украинских ВУЗов, и особенности их воспроизведения в переводе)

Объем: 61 стр

Год сдачи работы: 2011

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСОБИ ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ САЙТІВ ВНЗ

1.1. Лінгвістичні засоби проектування контенту сайтів

1.1.1. Використання лінгвістичних засобів на передпроектній стадії

1.1.2. Лінгвістичні засоби на проектній стадії

1.1.3. Післяпроектна стадія

1.2. Інформаційні сайти британських ВНЗ та їхнє мовне оформлення

1.3. Інформаційні сайти британських ВНЗ та їхнє мовне оформлення

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ У ПЕРЕКЛАДІ МОВНОГО ОФОРМЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ САЙТІВ БРИТАНІЇ ТА УКРАЇНИ

2.1. Лексико-граматичні особливості перекладу сайтів британських ВНЗ

2.2. Труднощі при перекладі сайтів українських ВНЗ

Висновки до розділу 2

ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

Вступ 

У зв’язку із модернізацією та інформатизацією вищої освіти створення сайтів вищих навчальних закладів набуває особливо актуального значення. Створення сайтів на сьогоднішній день стало носити масовий характер і загострило проблему їх якості. Можна відзначити, що в Україна на сьогоднішній день відсутні чіткі вимоги до оформлення освітніх сайтів. Емпіричний характер створення сайтів, відсутність теоретичного обґрунтування прийнятих при розробці сайтів рішень значно знижує якість створюваних електронних ресурсів. Проблема якості сайтів вищих навчальних закладів на даний момент носить комплексний характер і включає питання програмно-технічного, організаційного і семантичного характеру. Не останню роль в оформленні сайтів вищих навчальних закладів відіграє лінгвістичне оформлення сайтів відповідно до норм і вимог державної мови. Виявлення можливостей використання лінгвістичних засобів для оптимізації розробки і підвищення якості контенту освітніх сайтів вимагає відповіді на ряд питань: які положення теорії лінгвістичного забезпечення можуть знайти застосування при розробці контенту сайтів і на яких етапах, які саме лінгвістичні засоби і для чого доцільно використовувати при розробці сайтів, які функції виконують лінгвістичні засоби у процесі створення сайтів.   

 Актуальність даного дослідження пов’язана з необхідністю комплексного вивчення лінгвальних особливостей сайтів вищих навчальних закладів Британії та України як альтернативи традиційним засобам інформування про діяльність освітніх закладів, що зумовлено виникненням нового електронного інформаційно-комунікативного середовища, стрімким ростом мережових ресурсів і поширенням електронної комунікації.

Слід зазначити, що обрана проблема дослідження є відносно новою, тому на сьогоднішній день немає достатньої кількості науково-теоретичних джерел, у яких би висвітлювалися проблеми оформлення сайтів вищих навчальних закладів. Незважаючи на те, що в дослідницьких колах існує інтерес до веб-сайту як предмета дослідження (зокрема, Н.І.Гендіна [22-25] зосереджує увагу на оцінці якості сайтів та моделюванні контенту сайту; Н.І.Колкова [40-41] вивчає можливості оптимізації проектування контенту сайтів закладів культури та мистецтва; Н.В.Коломієць [42-46] досліджує особливості комунікації в інтернеті, аналізує лінгвальні засоби інтернет-новин), на даний момент відсутні дослідження, присвячені вивченню мовного оформлення сайтів вищих навчальних закладів, порівняльному аналізу україномовних та англомовних сайтів ВНЗ чи дослідженню аспектів перекладу освітніх сайтів, що також обмовило актуальність теми дослідження.

Метою даного дослідження є аналіз мовного оформлення інформаційних сайтів британських та українських вищих навчальних закладів та особливості їх відтворення у перекладі. Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання ряду завдань:

- всебічний аналіз лінгвістичних засобів проектування контенту сайту на передпроектній, проектній та післяпроектній стадії;

- вивчення інформаційного сайту британського вищого навчального закладу Oxford Brookes University та його мовне оформлення;

- характеристика лінгвістичних засобів оформлення інформаційного сайту вищого навчального закладу України - Луганської державної академії культури і мистецтв;

- дослідження особливостей відтворення у перекладі мовного оформлення інформаційних сайтів Британії та України на прикладі сайтів навчальних закладів Oxford Brookes University та Луганської державної академії культури і мистецтв.

Об’єктом нашого дослідження стали британські та українські сайти вищих навчальних закладів  Oxford Brookes University та Луганської державної академії культури і мистецтв. Предметом дослідження - мовне оформлення сайтів зазначених навчальних закладів та особливості їх відтворення у перекладі.

Матеріалом для дослідження стали сайти вищих навчальних закладів Британії та України - Oxford Brookes University та Луганська державна академія культури і мистецтв.

Для реалізації поставленої мети та визначених завдань були використані такі методи дослідження, як аналіз, синтез та узагальнення, а також дескриптивний метод, метод контекстуальної інтерпретації, семантико-синтаксичний та стилістичний метод, елементи кількісного аналізу.

Практичне значення дослідження обумовлене можливістю використання матеріалів дослідження під час вивчення курсів із теорії комунікації, текстолінгвістики, стилістики, перекладознавства, а також для покращення мовної і комунікативної компетенції.

Структура роботи обумовлена метою та визначеними завданнями і складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків та списку літератури.

Перший розділ „Лінгвістичні засоби проектування інформаційних сайтів ВНЗ” присвячено аналізові лінгвістичних засобів проектування контенту сайтів на передпроектній, проектній та післяпроектній стадіях; дослідженню інформаційних сайтів британських ВНЗ та їхнього мовного оформлення; аналізові лінгвістичних засобів оформлення інформаційних сайтів ВНЗ України.

Другий розділ „Особливості відтворення у перекладі мовного оформлення інформаційних сайтів Британії та України” розкриває труднощі у перекладі сайтів вищих навчальних закладів. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Апресян Ю.Д. Новый большой англо-русский словарь. В 3 т. / Ю.Д.Апресян, Э.М.Медникова, А.В. Петрова и др.; под общ. рук. акад. Ю.Д.Апресяна и проф. Э.М.Медниковой. 6-е изд., стереотип. - М.: Русский язык, 2001.
  2. Арнольд И. В. Современные лингвистические теории взаимодействия системы и среды  / И. В. Арнольд // Вопросы языкознания. - 1991. - №3. - С. 118-126.
  3. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка / И.В.Арнольд. – М. : Просвещение, 1959. – 352 с.
  4. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык: учеб. / И.В.Арнольд. - М. : ЧеРо; Юрайт, 2003. - 263 с.
  5. Арутюнова Н.Д. Функциональная семантика: оценка, экспрессивность, модальность / Н.Д.Аруюнова. – М. : Наука, 1996. – 168 с.
  6. Бархударов Л.С. Курс лекций по теории перевода / Л.С.Бардухаров, Я.И.Рецкер. - М. : МГПИИЯ, 1968. - 263 с.
  7. Бархударов Л.С. Язык и перевод: Вопросы общей и частной теории перевода / Л.С. Бардухаров. - М. : Международные отношения, 1975. -  240 с.
  8. Бацевич Ф.С. Очерки по функциональной лексикологии / Ф.С.Бацевич, Т.А.Космеда. – Львов : Свит, 1997. – 392 с.
  9. Белодед И.К. Интернациональные элементы в лексике и терминологии / И.К.Белодед. - Харьков : Вища школа, 1980. - 208 с.

10. Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти / В.Ю.Биков. - К.: Атіка, 2009. - 683 с.

11. Борисова Л.И. Лексико-стилистические трансформации в англо-русских научно-технических переводах / Л.И. Борисова. - М. : ВЦП, 1981. - 168 с.

12. Борисова Л.И. Лексические трудности перевода научно-технической литературы с английского языка на русский / Л.И.Борисова. - М. : ВЦП, 1979. - 135 с.

13. Брандес М.П. Предпереводческий анализ текста /М.П.Брандес, В.И.Провоторов. –М. : Тезаурус, 2001. – 223 с.

14. Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода с русского языка на английский / Е.В.Бреус. –  М. : Изд-во УРАО, 1998. - 145 с.

15. Ванников Ю.В. Проблемы адекватности перевода. Типы адекватности, виды перевода и переводческая деятельность / Ванников Ю.В. // Текст и перевод; Отв. ред. А.Д. Швейцер. - М. : Наука, 1988. - С.34-39.

16. Верещагин Е.М. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного / Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. - М.: Русский язык, 1983. - 269 с.

17. Виноградов В.С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы) / В.С.Виноградов. - М. : Издательство института общего среднего образования РАО, 2001. – 224 с.

18. Виноградов В.С. Лексические вопросы перевода художественной прозы / В.С.Виноградов. -  М.: Издательство Московского университета, 1978. - 172с.

19. Влахов С. Непереводимое в переводе / С.Влахов, С.Флорин. – М.: Международные отношения, 1980. – 342 с.

20. Гак В.Г. Ассиметрия лингвистического знака и некоторые общие проблемы терминологии / Гак В.Г. // Семантические проблемы языков науки, терминологии и информатики. - М., 1971. - C.68-76.

21. Галеева Н. Л. Переводимость и некоторые принципы достижения адекватности перевода / Н.Л. Галеева // Перевод как процесс и как результат: язык, культура, психология. - Калинин: Калининский государственный университет, 1989. - С. 81-88.

22. Гендина Н. И. Информационный образ как основа разработки контента сайтов учреждений культуры [Электронный ресурс] /Н.И. Гендина, Н.И. Колкова, О.И.Алдохина, И.Л.Скипор //Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: материалы 13-й Международной конференции «Крым 2006» – Электрон. дан. – М.: ГПНТБ России, 2006. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

23. Гендина Н.И. Моделирование контента сайта органа исполнительной власти  /Н.И. Гендина, Н.И. Колкова, О.И. Алдохина, С.В. Сорокопуд // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: материалы 12-й Международной конференции «Крым 2005» – Электрон. дан. – М.: ГПНТБ России, 2005. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

24. Гендина Н.И. Оценка качества сайтов: методика и результаты пилотажного исследования [Электрон-ный ресурс] / Н.И.Гендина, Н.И.Колкова, О.И.Алдохина // 7-ая Международная Конференция «EVA 2004 Москва «Информация для всех: культура и технологии информационного общества»: материалы конф. – Электрон. дан. – М.: Центр ПИК, 2004. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

25. Гендина Н.И. Создание исследовательского и методического инструментария разработки сайтов библиотек и музеев: результаты разработок НИИ информационных технологий социальной сферы Кемеровского государственного университета культуры и искусств / Н.И. Гендина, Н.И.Колкова, О.И. Алдохина, И.Л. Скипор // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: материалы 12-й Международной конференции «Крым 2005» – Элек-трон. дан. – М.: ГПНТБ России, 2005. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

26. Головин Б.Н. Роль терминологии в научном и учебном общении / Головин Б.Н. // Термин и слово. Межвузовский тематический сборник научных трудов Горьковского государственного университета. - Горький : ГГУ, 1979. - С. 14-23.

27. Даниленко В.П. Лексико-семантические и грамматические особенности слов-терминов / Даниленко В. П. //Исследования по русской терминологии. – М. : Наука, 1971. – С.7-67.

28. Жичкина А.Е. Стратегия самопрезентации в Интернете и их связь с реальной идентичностью / А.Е.Жичкина, Е.Л.Белинская. - Режим до тупа: http://solaris.surgut.ru/library/psychology.php?char=%C6&order=header

29. Запольських С.П. До проблеми визначення поняття "національно-культурний концепт" у сучасному перекладознавстві / С.П.Запольських // Нова філологія. - Запоріжжя: ЗДУ, 2002. - Вип. 2 (13). - С. 330.

30. Запольських С.П. Українські національно-історичні концепти та їх відтворення англійською мовою / С.П. Запольських // Тези Всеукраїнської наук, філол. конф. "Проблеми сучасної світової літератури та лінгвістики". - Черкаси: ЧІТІ, 2001. - С. 76-77.

31. Звегинцев В.А. Проблема знаковости языка: Материалы к курсам языкознания / Звегинцев В. А.  - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1956. - 33с.

32. Казакова М. В. Практические основы перевода / М. В. Казакова. - СПб : Союз, 2003. – 320 с.

33. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми / В.І.Карабан. – Вінниця: Нова книга, 2002. – 458 с.

34. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури на українську мову. Граматичні труднощі / В.І. Карабан. – Флоренція, Страсбург, Гранада, Київ: TEMPUS, 1997. – Ч. I. – 317 с.

35. Карасик В.И. О категориях дискурса / В.И.Карасик // Языковая личность: социолингвистические и эмотивные аспекты: Сб. науч. тр. − Волгоград-Саратов: Перемена, 1998. − С. 185-197.

36. Кашкин В.Б. Введение в теорию коммуникации: Учебное пособие / В.Б.Кашкин. − Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2000. − 175 с.

37. Кияк Т.Р. Науково-технічний переклад (теоретичні та практичні аспекти) / Т.Р.Кияк // Іноземна філологія. - 1992. - Вип. 104. - С. 141-150.

38. Кобка A.M. Информационно-поисковая система „Наука” − вузовской, академической и отраслевой науке / А.М.Кобка, Е.Н.Борзенин, К.Б.Луговая // Технологии информационного общества − Интернет и современное общество: Труды V Всероссийской объединенной конференции (25-29 ноября 2002 г.). − СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2002. − С. 107-110.

39. Коваленко А.Я. Общий курс научно-технического перевода: Пособие по переводу с англ. языка на рус. / А.Я.Коваленко. – К.: ИНКОС, 2003. – 320 с.

40. Колкова Н.И. Оптимизация проектирования контента сайтов учреждений культуры и искусства: результаты исследований НИИ информационных технологий социальной сферы Кемеровского государ-ственного университета культуры и искусств / Н.И. Колкова, О.И. Алдохина, И.Л. Скипор // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: материалы 11-й Международной конференции «Крым 2004» – Электрон. дан. – М.: ГПНТБ России, 2004. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

41. Колкова Н.И. Прикладная информатика: технология дипломного и курсового проектирования: учебное пособие специальностей «Прикладная информатика» (в информационной сфере), «Прикладная информатика» (в социальной сфере), «Прикладная информатика» (в социально-культурной сфере) / Н.И Колкова, И.Л.Скипор. – Кемерово: КемГУКИ, 2007. – 434 с.

42. Коломієць Н.В. Дискурс Інтернету як різновид дискурсу / Н.В.Коломієць // Мовні і концептуальні картини світу. − К.: Логос. − 2001. − № 5. − С. 93-97.

43. Коломієць Н.В. Зв’язка-заголовок як структурна одиниця інтернет-новин / Н.В.Коломієць // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. – К.: Логос, 2004. –  № 10. – С. 308-316.

44. Коломієць Н.В. Особливості комунікації в інтернеті  / Н.В.Коломієць // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. праць. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2002. – Вип. 8. – С. 150-156.

45. Коломієць Н.В. Подання інформації на веб-сайтах служби новин CNN: структурні особливості резюме / Н.В.Коломієць // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. – К.: Логос, 2002. – №7. –  С. 254-262.

46. Коломієць Н.В. Стилістичні й риторичні прийоми у презентації інтернет-новин / Н.В.Коломієць // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2004. – Вип. 11. – Книга 1. – С. 215-219.

47. Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода / В.Н.Комиссаров. - М.: Международные отношения, 1980. - 167 с.

48. Комиссаров В.Н. Общая теория перевода (лингвистические аспекты). Учеб.для ин-тов и фак. иностр. яз. / В.Н.Комиссаров - М. : Высш. шк., 1990. - 253 с.

49. Комиссаров В.Н. Слово о переводе / В. Н. Комисаров. - М. : Международные отношения, 1973. - 125 с.

50. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. Курс лекций / В.Н.Комиссаров. – М. : ЭТС, 2000. – 192с.

51. Комиссаров В.Н.      Теория перевода (лингвистические аспекты): Учеб.для ин-тов и фак. иностр. яз. / В.Н. Комиссаров. –  М. : Высш. шк., 1990. – 253 с.

52. Коптілов В. Теорія і практика перекладу / В. Коптілов. – К. : Юніверс, 2002. – 280 с.

53. Крупнов В.Н. Курс перевода / В.Н. Крупнов. - М.: Международные отношения, 1979. - 232 с.

54. Лаврищева Е.М. Методы программирования. Теория, инженерия, практика / Е.М.Лаврищева. -  К.: Наук. думка, 2006. - 451 с.

55. Левицкая Т.Р. Проблемы перевода /  Т.Р. Левицкая, А.М. Фитерман. - М.: Международные отношения, 1976. - 205 с.

56. Леонтович О.А. Русские и американцы: парадоксы межкультурного общения / О.А.Леонтович. − М.: Гнозис, 2005. − 351 с.

57. Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода / Миньяр-Белоручев Р.К. – М.: Московский лицей, 1996. – 208с.

58. Михайленко В.В. Алгоритм інтро-перекладацьких стратегій у мультимедійному форматі / В.В. Михайленко //Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конфе­ренції „Наука і освіта 2004”. Том 25. Актуальні проблеми перекладу. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С.38-39.

59. Найда Ю. К науке переводить / Найда Ю. // Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. - М.: Международные отношения, 1978. -  С. 114-137.

60. Наконечна Г. Українська науково-технічна термінологія. Історія і сьогодення / Г.Наконечна // Вісник Львів.держ.ун-ту ім.І.Франка. – 1999. – №8. – С. 29-37.

61. Паморозская Н.И. Роль слов-реалий в создании культурного фона художественного произведения / Н.И. Паморозская // Лексика и культура. - Тверь: Тверской государственный университет, 1990. – С. 59-62.

62. Перевозчикова О.Л. Основи системного аналізу об’єктів і процесів комп’ютеризації / О.Л.Перевозчикова. - К.: Видавничий дів «КМ Академія», 2003. - 431 с.

63. Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.02 р. №40-IV. - 2009. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

64. Пронина Р.Ф. Пособие по переводу английской научно-технической литературы / Р.Ф.Пронина. –  М. : Высшая школа, 1973. - 62 с.

65. Регейло І.Ю. Концепція Інтернет-порталу Національної Академії педагогічних наук України / І.Ю.Регейло, Н.Т.Задорожна, О.В.Базелюк. - Електронний ресурс. - Режим доступу: http:/www.ime.edu-ua.net/em17/content/10riyuos.htm

66. Реформатский A.A. Термин как член лексической системы языка  / Реформатский А. А. // Проблемы структурной лингвистики. - М. : Изд-во АН СССР, 1968. - С. 103-126.

67. Реформатский А.А. Введение в языкознание / А.А.Реформатский. – М. : Просвещение, 1967. – 542 с.

68. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика / Я.И.Рецкер. - М. : Международные отношения, 1974. - 216 с.

69. Розенталь Д.Э. Словарь-справочник лингвистических терминов: Пособие для учителей / Д.Э. Розенталь, М.А. Теленкова. - М.: Просвещение, 1976. - 543 с.

70. Сергєєва Г.А. Термінологічні запозичення в сучасному науковому дискурсі (на матеріалі англомовних термінозапозичень у метамові права української літературної мови) / Г.А. Сергєєва // Вісник Харківського національного університету. Серія: Філологія. – Харків, 2001. – № 520. – Вип. 33. – С. 130-134.

71. Середа Х.В. Вимоги до інформаційного забезпечення інформаційної системи планування наукових досліджень в АПН України. Концептуальна модель даних / Х.В.Середа // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2010. - №1 (16). - Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/em16/emg.html.

72. Словарь терминов Интернет // http://www.zsu.zp.ua/internet4user/index.php?item=glossary/index.html.

73. Соболев Л.Н. О переводе образа образом / Л.Н. Соболев // Вопросы художественного перевода. – М.: Советский писатель, 1955. – С. 270-290.

74. Сухенко К. М. Лексичні проблеми перекладу / К. М. Сухенко. – К. : Нац. універ. ім. Тараса Шевченка, 2002. – 87 с.

75. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация: (Учеб. пособие) / С.Г.Тер-Минасова. – М. : Слово/Slovo, 2000. – 624 с.

76. Титаренко В.М. Теорія мовних контактів крізь призму сучасної термінології / В.М. Титаренко // Вісник Житомирського державного університету ім.І. Франка. – 2004. – № 14. – С. 207-209.

77. Федоров А. В. Введение в теорию перевода / А.В. Федоров. – М.: Изд-во на иностр. яз., 1958. - 376 с.

78. Федоров А.В. Основы общей теории перевода / А.В. Федоров. - М.: Высшая школа, 1983. - 303 с.,

79. Фролов Н.К. Научные стили речи в компьютерном дискурсе / Н.К.Фролов, Н.Л.Моргун // Информационные технологии в образовательном процессе высшей школы: Материалы науч.-метод. семинара. − Тюмень: Тюменск. гос. ун-т, 2002. − С. 80-84.

80. Циткина Ф.А. Терминология и перевод (к основам сопоставительного терминоведения) / Циткина Ф.А. - М. : Высшая школа, 1988. - 157 с. 

81. Циткіна Ф.О. Термінологія й переклад / Ф.О. Циткіна. – Львів : ВЛІ, 2003. – 187с.

82. Чеботникова Т.А. Многозначность термина и контекст / Чеботникова Т.А. // Термин и слово: Межвузовский сборник научных трудов Горьковского государственного университета. -  Горький : ГГУ, 1982. - С. 35-39.

83. Чередниченко О. І. Про мову і переклад / О. І. Чередниченко. – К.: Либідь, 2007. - 247 с.

84. Чернов Г.В.  Теория без эксперимента и эксперимент без теории / Г.В.Чернов // Тетради переводчика. - № 10. -  М., 1973, С. 53-56.

85. Шафрин Ю.А. Информатика. Информационные технологии: в 2 ч. / Ю.А.Шафрин. - М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001.

86. Швейцер А. Д. Перевод и лингвистика (Газетно-информационный и военно-публицистический перевод)  / А. Д. Швейцер. – М.: Воениздат, 1973. – 280 с.

87. Швейцер А. Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты / Швейцер А. Д. - М. : Наука, 1988. - 216 с.

88. Шумагер Е. И. Фоновая лексика, ее своеобразие и связь с культурой / Е.И.Шумагер // Лексика и культура. - Тверь: Тверской государственный университет, 1990. – С. 124-129.

89. Catford J. A Linguistic Theory of Translation. - London : Oxford University Press, 1965. - 126 р.

90. Coulmas F. Language Adaptation / Florian Coulmas. – Cambridge : Cambridge University Press, 1989. – 198 p.

91. Dictionary of New English / Composed by C.L.Barnhart, S. Steinmetz, R.K.Barnhart. – London. : Longman, 2004. – 512 p.

92. Dominik W.J. Words and ideas / William J. Dominik. – Mundelein : Bolchary-Carducci Publishers Inc, 2008. – 281 р.

93. Firth J.R. Linguistic Analysis and Translation //  For Roman Jakobson. - The Hague : Mouton and Co, 1956. - Pp. 133-139.

94. Halliday M.A.K. Comparison and Translation // M.A.K. Halliday, A.Mclnlosh, P.Strevens. The Linguistic Sciences and Language Teaching. - London, 1964.

95. Holmes James S. The name and nature of translation studies // The Translation Studies Reader [e-book] / edited by Lawrence Venuti. - London and New York. -   Рр.172-185 // http://faculty.ksu.edu.sa/76518/Linguistics/books/The%20Translation%20Studies%20Reader.pdf

96. Miller H. The Hypertext Home: Images and Metaphors of Home of World Wide Web Home Pages / Н. Miller  // Design History Society Home and Away Conference (10-12 September 1999). − Nottingham Trent University, 1999 // http://ess.ntu.ac.uk/miller/cyberpsych/homeWeb.htm

97. Savory T. H. The Art of Translation. - London : Cape, 1957. - 159 р.

98. The Translation Studies Reader [e-book] / edited by Lawrence Venuti. - London and New York // http://faculty.ksu.edu.sa/76518/Linguistics/books/The%20Translation%20Studies%20Reader.pdf

99. Webster's New International Dictionary of the English Language. Second Edition. - London : G. Bell & Sons. Ltd. Springfield, Mass G. & C. Merriam Co., 1947.

100. Wilss W. Translation studies: A didactic approach // Translation in Undergraduate Degree Programmes. -  Malmkjaer : Kirsten, 2004. - Рр. 9-15.

101. Yule G. The study of language / G. Yule. – Cambridge : Cambridge University Press, 2010. – 338 p.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Поетика експресіонізму в українській літературі 20-40-х років ХХ століття»
Реферат — «Психологія у літературній творчості Ф.М. Достоєвського»
Диплом — «Концепція людини у романі М. Івченка «Робітничі сили»»

Заказать дипломную работу