Информационный центр «Все Решено»->Готовые работы->Дипломная работа->Языки/Литература->Диплом — «Антропонімікон і топонімікон у структурі роману Ліни Костенко Записки Українського Самашедшего»

Диплом — «Антропонімікон і топонімікон у структурі роману Ліни Костенко Записки Українського Самашедшего»

Вид работы: дипломная работа

Дисциплина: украинская литература

Тема: Антропонімікон і топонімікон у структурі роману Ліни Костенко "Записки Українського Самашедшего"

(Антропонимикон и топонимикон в структуре романа Лины Костенко "Записки украинского самашедшего")

 

Объем: 71 стр

Год сдачи работы: 2012

Язык выполнения: украинский

 

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ І. АНТРОПОНІМІКОН І ТОПОНІМІКОН ЯК ФЕНОМЕН МОВИ ТА КУЛЬТУРИ

1.1. Особливості антропонімікону як елементу етнокультури

1.2. Топонімікон у художньому тексті

1.3. Структурно-семантичні особливості авторського антропонімікону та топонімікону

Висновки до Розділу 1

РОЗДІЛ. ІІ. АНТРОПОНІМІКОН І ТОПОНІМІКОН В ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОМУ УЯВЛЕННІ У СТРУКТУРІ РОМАНУ ЛІНИ КОСТЕНКО «ЗАПИСКИ УКРАЇНСЬКОГО САМАШЕДШЕГО»

2.1. Імена реальних осіб як ознака епохи

2.2. Варіативність антропонімікону як відображення соціальних стереотипів

2.3. Структурні та структурно-семантичні особливості топонімікону як засіб соціальної ідентифікації персонажів

Висновки до Розділу 2

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Болотов В.И. К вопросу о значении имен собственных / В.И. Болотов// Восточнославянская ономастика. – М.: Наука, 1972. – С.333-346.
  2. Голев Н.Д. Единство онтологического и ментального бытия топонимической системы (к проблематике когнитивной топонимики) / Н.Д.Голев, Л.М. Дмитриева // Вопросы ономастики. – 2008. – № 5. – С. 5 – 17.
  3. Ильин И.П. Постмодернизм. Словарь терминов/ Илья Ильин. – М.: ИНИОН РАН (отдел литературоведения) – INTRADA, 2001. – 384 с.
  4. Карпенко О. Ю. Когнітивна ономастика як напрямок пізнання власних назв: автореф. дис. На здобуття наук. ступеня докт. філол. наук: спец. 10.02.15"Загальне мовознавство" / О. Ю. Карпенко.– К., 2006. – 33 с.
  5. Карпенко Ю.О., Мельник М.Р. Літературна ономастика Ліни Костенко: моногр./ Ю.О. Карпенко, М.Р. Мельник. – Одеса: Астропринт, 2004. – 216 с.
  6. Квіт С.М. Література вогняних меж в есеїстиці Дмитра Донцова / Дмитро Донцов. – Дрогобич:Видавнича фірма «Відродження», 2009. – 688 с.
  7. Костенко Л.В. Я боялася пошкодити своїй державі/ Ліна Костенко. – ЛітАкцент. – [Електронний ресурс] / – режим доступу: http://litakcent.com/2010/12/17/lina-kostenko-ja-bojalasja-poshkodytysvojij-derzhavi-foto.html.
  8. Костенко Ліна. Гуманітарна Аура Нації [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http:// www.ukrcenter.com/Література/Ліна-Костенко/20671-1.
  9. Костенко Ліна. Записки українського самашедшего/ Ліна Костенко. – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011, 416 с.

10. Кулик В. Дискурс українських медій/ Володимир Кулик. – К.: Критика, 2010. – 656 с.

11. Леш Скот. Соціологія потсмодернізму/ Пер з англійськоїЮрія Олійника / Скот Леш. – Львів:Кальварія, 2003. – 344 с.

12. Лукаш Г.П. Ономастикон прозових творів Володимира Винниченка: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова»/ Г.П. Лукаш – Дніпропетровськ, 1997. – 18 с.

13. Майданюк Інна. Ліна Костенко видасть «Записки українського сумашедшего»/ Інна Майданюк. Газета по-українськи. – № 890 08.09.2009. – [електронний ресурс]. – режим доступу: http://gazeta.ua/newspaper/890.

14. Мак-Люен М. Галактика Гутенберга: Становлення людини друкованої книги. – 2 вид., перероб./ Пер. з англ. А.А.Галушки, В.І.Постнікова/ Маршалл Мак-Люен. – К.: Ніка-Центр, 2008. – 392 с.

15. Михайлова О. Г. Античні міфотеоніми в поезії Ліни Костенко / О. Г. Михайлова // Актуальні проблеми слов'янської філології. Лінгвістика і літературознавство. – Вип. ХVІ. – К.: Освіта України, 2008. – С. 34–39.

16. Охштат Р.И. Имя собственное как компонент фразеологической единицы и как самостоятельное слово / Р.И. Охштат // Труды Самаркандского гос.ун-та. Новая серия. – Вып. 219: Вопросы фразеологии. – Самарканд, 1972. – С. 172-179.

17. Постмодернизм. Энциклопедия/ составители и научные редакторы А.А. Грицанов, М.М. Можейко/ Постмодернизм. – Мн.: Интерпрессервис, Книжный дом, 2001. – 1040 с.

18. Радченко О.Б. Постмодернізм: спроба E5k філософсько-етичного осмислення сучасності [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://studentam.net.ua/content/view/7481/95/.

19. Самарский А. Записки украинской непонимающей. О новой книге Лины Костенко/ Пропаганда: научно-популярный журнал. – 08. 01.2011. – Андрей Самарский/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://propagandajournal.net/3191.html.

20. Суперанская А.В. Слово на географической карте / А.В. Суперанская // Ономастика та етимологія: зб. наук. пр. на честь 65-річчя Ірини Михайлівни Желєзняк. – К., 1997. – С. 224-232.

21. Томак М., Скуба В. Хроніка душі інтелігента у світі абсурдів. «День» розпочинає обговорення нового роману Ліни Костенко/ Марія Томак, Вікторія Скуба. – День. – № 234, вівторок, 21 грудня

2010.

22. Українська мова. Енциклопедія / Редкол.: В.М. Русанівський,О.О.Тараненко та ін. –К.: «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана, 2007. – 854с.

23. Янко М.П. Топонімічний словник України: словник-довідник / М.П. Янко. – К.:Знання, 1998. – 432 с.

24. Шульгач В.П. Ойконімія Волині: Етимологічний словник-довідник / В.П.Шульгач. – К.: Кий, 2001. – 189 с.

Также советуем посмотреть другие готовые работы:
Диплом — «Поетика експресіонізму в українській літературі 20-40-х років ХХ століття»
Реферат — «Психологія у літературній творчості Ф.М. Достоєвського»
Диплом — «Концепція людини у романі М. Івченка «Робітничі сили»»

Заказать дипломную работу